Prop. 1945:4
('med förslag till ändrad lydelse av §§ 17, 21, 27 och 28 regeringsformen, m. m.',)
Prop. 1945:10
('med förslag till lag om ersättning i vissa fall åt oskyldigt häktade eller dömda m. fl.',)
Prop. 1945:37
('angående anslag till jord- brukstekniskt institut m. m.',)
Prop. 1945:44
('med förslag till lag om ändring i 1, 2 och 9 kap. vattenlagen',)
Prop. 1945:67
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 kap. 8, 9 och 10 §§ strafflagen',)
Prop. 1945:74
('angående studiehjälp för högre undervisning åt landsbygdens ungdom m. m.',)
Prop. 1945:83
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 32 § 3 mom. kommunalskattelagen - den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1945:103
('angående inrättande av ett tekniskt gymnasium i Hälsingborg',)
Prop. 1945:170
('angående vissa avlönings- rn. fl. anslag under riksstatens fjärde huvudtitel för budgetåret 1945146',)
Prop. 1945:171
('angående tandvården vid försvaret',)
Prop. 1945:180
('med förslag till stat för försvarets fastig hetsfond för budgetåret 1945i46 m. m.',)
Prop. 1945:207
('med förslag till lag om ändring i 5 kap. strafflagen, m. m.',)
Prop. 1945:250
('med förslag till förord\xad ning angående ändring i förordningen den 25 maj 1941 (nr 251) örn varuskatt',)
Prop. 1945:259
('med förslag till lag om utlännings rätt att här i riket vistas (utlänningslag), m. m.',)
Prop. 1945:262
("angående inrät\xad tande av en luft/artsstyrelse samt fastställande av stat för luftfarts)'onden m. m.",)
Prop. 1945:264
('med förslag till förord\xad ning angående ändrad lydelse av 1 och 2 §§ förord\xad ningen den 28 september 1928 (nr 376) örn särskild skatt d vissa lotterivinster, m. m.',)
Prop. 1945:273
('med förslag till lag om semester',)
Prop. 1945:282
('angående omorganisation av folkbokföringen',)
Prop. 1945:302
('angående vissa anslag till universiteten och den medicinska undervisnin\xad gen',)
Prop. 1945:334
('angående utgifter å till- läggsstat I till riksstaten för budgetåret 1945/46',)
Prop. 1945:336
('med förslag till lag om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet',)
Prop. 1945:342
('med förslag till lag om verkställighet av frihetsstraff m. m.',)
Prop. 1945:343
('angående skattegruppe- ringen m. m.',)
Prop. 1945:356
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation',)
Prop. 1945:367
('angående statsbidrag till byggnader för folkskoleväsendet',)
Prop. 1945:368
('med förslag till lag om förbud mot arbetstagares avskedande i anledning av äktenskap eller havandeskap m. m.',)
Prop. 1945:370
('med förslag till uppbörds- förordning, m. m.',)
Prop. 1945:371
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 19 juni 1942 (nr 430) om kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m.m.',)
Prop. 1945:372
('med förslag till lag om tillägg till lagen den 28 maj 1886 (nr 46) angående stenkolsfyndigheter m. m.',)
Prop. 1945:377
('med förslag till lag om ändrad lydelse av punkt 1 av anvisningarna till Al § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1945:384
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 16 februari 193i om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m.',)
Prop. Prop/1945:2
angående utgifter å till- lägg sstat II till riksstaten för budgetåret 1944j45
Prop. Prop/1945:3
angående fortsatt giltighet för förskottsstaten för för svar sväsendet ävensom all¬ männa förskottsstaterna I och II
Prop. Prop/1945:5
angående anslag till be¬ stridande av vissa kostnader för utredning rörande Klingvallsåns regleringsföretag år 1939 i Malmöhus län
Prop. Prop/1945:6
med förslag till lag om ändrad lydelse av 88 § växellagen, m. m.
Prop. Prop/1945:8
med förslag till lag om ändring i strafflagen för krigsmakten, m. m.
Prop. Prop/1945:11
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 15 § lagen den 16 maj 1930 (nr 138) om arbetstidens begränsning, m. m.
Prop. Prop/1945:12
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 13 decem¬ ber 1940 (nr 1000) örn allmän omsättningsskatt
Prop. Prop/1945:13
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt tillämpning av lagen den 5 mars 1943 (nr 78) örn jämkning av arrendeavtal i vissa fall, m. m.
Prop. Prop/1945:14
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1943 (nr 453) med vissa bestämmelser örn mätning av ved och annat virke, m. m.
Prop. Prop/1945:15
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 6 mars 1942 (nr 63) angående rätt för Konungen att åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1945:17
med förslag till lag om fortsatt giltighet av prisregleringslagen den 30 juni 1942 (nr 459)
Prop. Prop/1945:18
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 7 § lagen den 20 december 1940 (nr 1044) örn vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus
Prop. Prop/1945:19
med förslag till lag om stängselskyldighet för järnväg m. m.
Prop. Prop/1945:20
angående disponerande av avkastningen av statens liästavelsfond
Prop. Prop/1945:21
angående ändringar i bestämmelserna rörande rekreationsresor mot ned¬ satt avgift för viss personal i övre Norrland
Prop. Prop/1945:22
angående anslag till viss försöksverksamhet för åstadkommande av bättre fas- tighetsarrondering i Norrland
Prop. Prop/1945:23
angående befrielse från viss ersättningsskyldighet i anledning av skada, som vållats av f. d. anställning shav are vid väg- väsendet
Prop. Prop/1945:24
angående för¬ säljning av fastigheten Gottsta lxii i Häverö socken
Prop. Prop/1945:25
angående för¬ säljning av visst under vattenfallsstyrelsens förvalt¬ ning stående markområde
Prop. Prop/1945:26
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 2 och 3 §§ förordningen den 9 maj 1924 (nr 118) med vissa bestämmelser an¬ gående handel med brännved och annat virke i löst mått
Prop. Prop/1945:27
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 21 kap. 12 § lagen den 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet
Prop. Prop/1945:28
med förslag till lag om val av borgmästare och lagfaren rådman
Prop. Prop/1945:29
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 10 § lotteriförordningen den 19 maj 1939 (nr 207)
Prop. Prop/1945:30
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1945:31
angående anslag till djup- borrning efter salt och olja m. m. vid Hällviken i Skåne
Prop. Prop/1945:32
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänk- ningsskatt å spritdrycker
Prop. Prop/1945:33
med förslag till förord¬ ning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 21 juni 1940 (nr 561) örn tilläggsskatt å bensin, m. m.
Prop. Prop/1945:34
med förslag till förord¬ ning om fortsatt uppskov med ikraftträdandet av före¬ skriven skatt d motorsprit
Prop. Prop/1945:35
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 18 juni 1937 (nr 481) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser örn stämpelav¬ gift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1945:36
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyl¬ dighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1945:38
angående ändring i grun¬ derna för lån från jordbrukets maskinlånefond m. m.
Prop. Prop/1945:39
angående ersättning för vissa genom krigsförhållandena uppkommande för¬ luster för statstjänstemän m. fl.
Prop. Prop/1945:40
angående lån till kolonisation för estlandssvenskarna
Prop. Prop/1945:41
nied förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2, 3 och 4 §§ lagen den 17 juni 1932 (nr 263) om stads och landsbygds förenan¬ de i judiciellt avseende
Prop. Prop/1945:42
angående fortsatt dispo¬ sition av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1945:43
med förslag till förord¬ ning angående fortsatt giltighet av förordningen den 19 november 1943 (nr 778) örn tillfällig nedsättning av skatten för vissa automobiler
Prop. Prop/1945:45
angående ut¬ läggande av vissa beställningar för försvarsända¬ mål
Prop. Prop/1945:46
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 8 § lagen den 21 september 1915 (nr 362) örn behörighet att utöva läkarkonsten
Prop. Prop/1945:47
angående in¬ rättande av en överingenjör sbefattning vid försvarets fabriksverk m. rn.
Prop. Prop/1945:48
angående förvärv av mark för skjutbana för Livregementets husarer
Prop. Prop/1945:49
angående bestri¬ dande av vissa haverikostnader
Prop. Prop/1945:50
angående åtgärder till stödjande av odlingen av vissa kulturväxter
Prop. Prop/1945:51
angående utsträckning i vissa fall av i 8 § 1 mom. tulltaxeförordningen stad¬ gade tidsfrister för åtnjutande av tullfrihet
Prop. Prop/1945:52
angående temporär ut¬ sträckning av rätten för fiskefartyg att intaga gods från provianteringsfrilager i vissa städer
Prop. Prop/1945:53
angående pension eller understöd åt vissa i statens tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1945:54
angående bemyndigande att försälja viss kronan tillhörig fast egendom
Prop. Prop/1945:55
angående dis¬ positionen av vissa å allmän beredskapsstat II för budgetåret 1944145 uppförda anslag
Prop. Prop/1945:56
angående för¬ valtningen av Södertälje kanal m. m.
Prop. Prop/1945:57
angående yttei'- ligare statsbidrag till byggande av enskild väg Åse¬ backen—Persberg— norska gränsen
Prop. Prop/1945:58
med förslag till lag örn fortsatt giltighet av allmänna förfogandelagen deri 22 juni 1939 (nr 293)
Prop. Prop/1945:59
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 30 december 1939 (nr 951) angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m.
Prop. Prop/1945:60
med förslag till lag om fortsatt giltighet av tagen den 30 juni 1942 (nr 493) örn avverkningsskgldighet
Prop. Prop/1945:61
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 12 december 1941 (nr 925) örn reglering av förbrukningen av elektrisk kraft och gas
Prop. Prop/1945:62
angående inrättande av ett forskningsråd på jordbrukets område m. m.
Prop. Prop/1945:63
angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1945:64
angående förhöjning i vissa fall av arbetarsmåbrukslån m. m.
Prop. Prop/1945:65
med förslag till avlöning sr eglemente för personal vid krigsmakten under krig stjänstgöring (krig savlöning sreglemente)
Prop. Prop/1945:66
angående ändring i grun¬ derna för försäkring med statsbidrag mot förluster på grund av smittsamma husdjurssjukdomar
Prop. Prop/1945:68
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 31 maj 1940 (nr 473) örn förbud i vissa fall mot beviljande av kvarstad eller skingringsförbud
Prop. Prop/1945:69
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 1 november 1940 (nr 925) med särskilda bestämmelser angående förmynder¬ skap, godmanskap och boutredning vid krig eller krigs¬ fara m. m.
Prop. Prop/1945:70
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 8 november 1940 (nr 926) med särskilda bestämmelser angående bolag, för¬ eningar, sparbanker, vissa andra inrättningar och sam- fålligheter samt stiftelser vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1945:71
nied förslag till lag angå¬ ende utsträckt tillämpning av lagen den 4 juni 1943 (nr 274) om förlängd giltighetstid för ränte- och utdel- ningskuponger, m. m.
Prop. Prop/1945:72
nied förslag till lag örn fortsatt giltighet av lagen den 1 november 1940 (nr 924) med särskilda bestämmelser angående patent vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1945:73
med förslag till lag an- angående fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1942 (nr 550) med särskilda bestämmelser örn uppfinningar av betydelse för rikets försvar eller folkförsörjningen m. m.
Prop. Prop/1945:75
angående anslag ur kyrkofonden för budgetåret 1945/46 för biträde vid handläggning av boställsärenden och vad därmed äger samband
Prop. Prop/1945:76
angående anslag till bi¬ drag för anläggande av gemensamma tvättinrättningar på landsbygden
Prop. Prop/1945:77
med förslag till lag om ändring i giftermålsbalken
Prop. Prop/1945:78
angående inköp av amerikanska flygplan
Prop. Prop/1945:80
angående fastställande av personalförteckning för domänverket
Prop. Prop/1945:81
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 13 december 1940 (nr 995) örn straff för sabotage
Prop. Prop/1945:82
angående försälj¬ ning av vissa under väg- och vattenbyggnadsstyrel¬ sens förvaltning stående fastigheter i Degerfors köping
Prop. Prop/1945:84
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 22 december 1939 (nr 895) angående rått för Konungen att meddela särskil¬ da bestämmelser örn riksbankens sedelutgivning och bankrörelse m. m.
Prop. Prop/1945:85
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 7 juni 1940 (nr 437) an¬ gående utövande under vissa utomordentliga förhål¬ landen av fullmäktige i riksbanken och fullmäktige i riksgäldskontoret tillkommande befogenheter, m. m.
Prop. Prop/1945:86
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 5 § lagen den 21 juni 1940 (nr 540) om krigsskadeersättning
Prop. Prop/1945:87
angående vissa frågor örn befrielse från ersättningsskyldighet
Prop. Prop/1945:89
med förslag till lag om ändrad lydelse av 15 § värnpliktslagen den 30 december 194-1 (nr 967)
Prop. Prop/1945:90
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1943 (nr 420) angående begränsning av dgrtidstillägg å lön och pen¬ sion
Prop. Prop/1945:91
med förslag till lag an¬ gående fortsatt tillämpning av lagen den 5 februari 1943 (nr 28) med särskilda bestämmelser örn begräns¬ ning av vinstutdelning från aktiebolag
Prop. Prop/1945:92
med förslag till lag an¬ gående utsträckt tillämpning av lagen den 15 decem¬ ber 1939 (nr 856) örn utbetalande av krigsriskersått- ning till sjömän
Prop. Prop/1945:94
angående anslag till ve¬ terinärinrättningen i Skara
Prop. Prop/1945:95
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 3 § rekvisitionslagen den 30 juni 1942 (nr 583), m. m.
Prop. Prop/1945:96
angående anslag till granskningsnåmnden för vissa patentansökningar m. m.
Prop. Prop/1945:97
angående vissa bgggnadsarbeten m. m. för försvaret
Prop. Prop/1945:98
angående an¬ ordnande av lokaler för högsta domstolen och Svea hovrätt
Prop. Prop/1945:100
angående nyan¬ skaffning av ånglok
Prop. Prop/1945:101
angående årligt understöd åt vissa förutvarande arbetare m. fl. å Hamre och Såte¬ näs egendomar
Prop. Prop/1945:102
angående samarbete med Stockholms stad för uppförande och drift av en kvinnoklinik vid Sabbatsbergs sjukhus
Prop. Prop/1945:104
angående ytterligare an¬ slag till prisreglerande åtgärder på jordbrukets om¬ råde för budgetåret 1944145
Prop. Prop/1945:105
angående ytterligare an¬ slag .för undersökningar rörande vissa vattenregle- ringsföretag
Prop. Prop/1945:106
med förslag till förordning angående ändring i vissa delar av krigsfamiljebidragsförordningen den 30 juni 1942 (nr 521)
Prop. Prop/1945:107
angående ombyggnad av järnvägslinjen Harmånger—Bergsjö till normalspår
Prop. Prop/1945:108
angående fortsatt elektri¬ fiering av statsbanenåtet under budgetåret 1946/47
Prop. Prop/1945:109
angående inköp för telegrafverkets räkning av riksbankens fastighet i Kalmar
Prop. Prop/1945:110
angående befrielse för stationsmästaren F. E. Pettersson från utgivande av visst skadeståndsbelopp
Prop. Prop/1945:111
angående dispo¬ sition av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1945:112
angående vissa pensions- beståmmelser för lärarinnor vid de statsunderstödda enskilda läroanstalterna m. m.
Prop. Prop/1945:113
angående stats¬ bidrag till hem för kroniskt sjuka
Prop. Prop/1945:114
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 15 december 1939 (nr 850) angående rätt för Konungen att i vissa fall med¬ dela särskilda bestämmelser örn bankaktiebolags kas¬ sareserv
Prop. Prop/1945:116
med förslag till lag om fortsatt giltighet av valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350)
Prop. Prop/1945:117
angående befrielse för H. B. E. Eriksson m. fl. från betalningsskyldighet
Prop. Prop/1945:118
angående fortsatt tullfri¬ het för viss sjukvårds-, beklädnads- och sjuktransport- materiel
Prop. Prop/1945:119
med förslag till kungö¬ relse om ändring i byggnadsstadgan den 20 november 1931 (nr 364)
Prop. Prop/1945:120
angående om¬ skolning av i militärtjänst skadade
Prop. Prop/1945:122
angående den statsun¬ derstödda torrläggningsverksamheten
Prop. Prop/1945:123
angående anslag till Krigsrätterna: Avlöningar, m. m.
Prop. Prop/1945:124
angående film- verksamheten vid försvarsväsendet
Prop. Prop/1945:125
angående nedsättning av räntan å tertiärlån m. m.
Prop. Prop/1945:126
angående anslag till viss maskinanskaffning för flygtekniska försöksanstalten m. m.
Prop. Prop/1945:127
angående dels delaktig¬ het i statens pensionsanstalt för vissa grupper av be¬ fattningshavare, dels ock tjänstårsberäkning i pen- sionshänseende för föreståndarinnan vid akademiska sjukhuset i Uppsala Elsa Amalia Nordström
Prop. Prop/1945:128
med begäran om bemyn¬ digande att utfärda bestämmelser örn hyresbidrag till ovana skogsarbetare
Prop. Prop/1945:129
angående bemyn¬ digande för järnvägsstyrelsen att åtaga sig borgens- ansvar för lån till aktiebolaget Svenska godscen¬ traler m. fl. bolag
Prop. Prop/1945:130
angående inför¬ livande i statsbanenätet av Stockholm— Västerås —Bergslagens järnvägar
Prop. Prop/1945:131
med förslag till förordning angående ändring i förordningen den 27 juni 1930 (nr 247) om utrotande av nötbromsen
Prop. Prop/1945:132
angående befrielse för Filip Malmqvist i Huskvarna från skyldighet att er¬ lägga viss stämpelavgift
Prop. Prop/1945:133
med förslag till förordning om ändring i förordningen den 22 juni 1934 (nr 320) angående grunder för förvaltningen av viss kronoegen¬ dom
Prop. Prop/1945:134
angående inrättande av en personlig professur i röntgendiagnostik för docen¬ ten E. L. R. Lysholm
Prop. Prop/1945:135
angående vissa investeringar i telegrafverkets fond och luftfartsfon- den å tilläggsstat II till riksstaten för hudgetåret 1944145
Prop. Prop/1945:137
angående gäldande av viss ersättning till baltiska flyktingar
Prop. Prop/1945:138
angående lån till Luossa- vaara-Kiirunavaara aktiebolag, m. m.
Prop. Prop/1945:139
angående statens kredit- givning till utlandet m. m.
Prop. Prop/1945:140
angående belå¬ ning i samband med försäljning av vissa av försva¬ rets bostadsanskaffningsnämnd förvaltade bostads¬ fastigheter m. m.
Prop. Prop/1945:141
angående anordnande av kontroll å vissa plantskolealster m. m.
Prop. Prop/1945:142
angående anslag till tråd- gårdsundervisningcn
Prop. Prop/1945:143
angående anslag till bo- stadsvaneundersökning på landsbygden
Prop. Prop/1945:144
angående ersättning i vissa fall för hagelskador
Prop. Prop/1945:145
angående anslag till åt¬ gärder för ökad skogsproduktion i Norrland m. m.
Prop. Prop/1945:146
angående om- och till¬ byggnad av länsresidenset i Kristianstad
Prop. Prop/1945:147
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 12 § lagen den 28 maj 1937 (nr 249) örn inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar
Prop. Prop/1945:148
angående anslag till vat¬ tendomstolarna
Prop. Prop/1945:149
angående vissa kapitalinvesteringar i telegrafverkets fond
Prop. Prop/1945:150
angående livräntor dt vissa befattningshavare och f. d. befattningshavare vid statens järnvägar
Prop. Prop/1945:151
med förslag till lag om dyrtidstillägg under budgetåret 1945/46 å folkpensioner, invalidunderstöd och barnbidrag, m. m.
Prop. Prop/1945:152
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 30 juni 1943 (nr 449) angående dgrtidstillägg dt vissa ersätt- ningstagare enligt lagen örn försäkring för olycksfall i arbete, m. m.
Prop. Prop/1945:153
angående bidrag för bud¬ getåret 1945/46 till instituten för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning m. m.
Prop. Prop/1945:154
angående ord¬ nande av civilanställning för avgående fast anställt manskap vid försvaret
Prop. Prop/1945:155
angående anslag till Sta¬ tens sjöhistoriska museum: Avlöningar
Prop. Prop/1945:156
angående fort¬ satt disposition av vissa äldre reservationsanslag under fjärde huvudtiteln m. m.
Prop. Prop/1945:157
angående grunder för för¬ säljning av kronoegendom m. m.
Prop. Prop/1945:158
angående statsbidrag till anläggning av fiskhamn på Saltö i Karlskrona
Prop. Prop/1945:159
angående inköp av tom¬ ter för postverkets räkning i Västerås
Prop. Prop/1945:160
med förslag till lag om fortsatt giltighet av arbetstidslagen för detaljhandeln den 18 juli 1942 (nr 652), m. m.
Prop. Prop/1945:161
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 11 § lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete
Prop. Prop/1945:162
med förslag till lag an¬ gående ändring i övergångsbestämmelserna till lagen den 24 mars 1938 (nr 96) örn understödsföreningar
Prop. Prop/1945:163
angående ytterligare ut¬ gifter å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1944/45
Prop. Prop/1945:164
angående pension åt vissa f. d. arbetare vid vägvåsendet
Prop. Prop/1945:165
angående befrielse för tillförordnade bgrdsekreteraren hos Överståthållaräm¬ betet Nils Gustav Alm från skyldighet att till postver¬ ket gälda visst belopp
Prop. Prop/1945:167
angående försäljning av vissa, allmänna arvsfonden tillfallna fastigheter
Prop. Prop/1945:168
angående förlängning av giltighetstiden för vissa tilläggstullar
Prop. Prop/1945:169
angående fortsatt stats- garanti för exportkredit
Prop. Prop/1945:172
med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 § lagen den 27 juni 1927 (nr 287) angående uppsikt å vissa jordbruk
Prop. Prop/1945:173
angående ersättning i vissa fall i anledning av olycksfall i arbete eller yrkes¬ sjukdom
Prop. Prop/1945:174
angående befrielse från betalningsskyldigheten för av statsverket förskjuten er¬ sättning vid avlösning av viss frälseränta, m. m.
Prop. Prop/1945:175
angående höjning av med¬ lemsbidraget till de erkända lokalsjukkassorna, m. m.
Prop. Prop/1945:176
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 13 och 14 §§ lagen den 6 juni 1941 (nr 334) om tillsyn å radiologiskt arbete m. m.
Prop. Prop/1945:177
angående förvärv av Halmstad—Nässjö järnvägar
Prop. Prop/1945:178
angående förvärv av aktiei• i Nässjö—Oskarshamns nya järnvägs¬ aktiebolag m. m.
Prop. Prop/1945:179
angående dels vaktmästa¬ ren vid Uppsala universitet A. H. Gelins pensionsför¬ måner, dels ock pension åt driftledaren vid statens järnvägars biltrafikrörelse V. A. Karlssons efterlevan¬ de
Prop. Prop/1945:182
angående ändrad dispo¬ sition ao bergsstatsboställena i Filipstad och Koppar¬ berg
Prop. Prop/1945:183
angående reglering av tjänste- och familjepensioneringen för personal vid av staten övertagna enskilda järnvägar
Prop. Prop/1945:184
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m. samt lag angående fortsatt giltighet av lagen samma dag (nr 430) örn kontroll av upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt m. m.
Prop. Prop/1945:186
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 24 mars 1942 (nr 128) örn förbud mot bebyggelse till hinder för för¬ svaret
Prop. Prop/1945:187
med förslag till förord¬ ning om viss skattefrihet för av sjömän uppburen krigsriskersättning för dr 1945
Prop. Prop/1945:188
angående bidrag ur kyrko¬ fonden till avlöning av pastorer vid svenska försam¬ lingar i utlandet
Prop. Prop/1945:189
angående Stock¬ holms luftvärnsregementes förläggning
Prop. Prop/1945:190
angående anslag till stats- polisorganisationen: inköp av motorfordon m. m. för budgetåret 1945/46
Prop. Prop/1945:191
angående anslag för budgetåret 1945/46 till avlöningar vid musikaliska akademien med musikhögskolan
Prop. Prop/1945:192
angående pension eller understöd åt vissa i statens tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1945:193
angående understöd åt efterlevande till vissa i statens tjänst anställda per¬ soner m. fl.
Prop. Prop/1945:194
angående annexbyggnad till kanslihuset
Prop. Prop/1945:195
angående tillbyggnad av lamdsstatshuset i Falun m. m..
Prop. Prop/1945:196
med förslag till lantarbets- tidslag
Prop. Prop/1945:197
med förslag till butik¬ stängning slag
Prop. Prop/1945:198
angående in¬ rättande av en värnpliktslånefond, m. m.
Prop. Prop/1945:199
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 18 juni 1937 (nr 436) angående försäljning av rusdrycker
Prop. Prop/1945:200
angående anslag till byggnadsarbeten vid vissa småskoleseminarier
Prop. Prop/1945:201
angående anvisande av medel till stödjande av lin- och hampodlingen m. m.
Prop. Prop/1945:202
angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1945:203
angående anslag till tullverket för budgetåret 1945/46
Prop. Prop/1945:204
angående inköp för tele¬ grafverkets räkning av riksbankens fastighet i Karls¬ krona
Prop. Prop/1945:205
angående tillbyggnad av landstatshuset i Göteborg
Prop. Prop/1945:206
angående förändring i avseende å löneställning och antal beträffande vissa ordinarie befattningar vid kommunikationsverken m. m.
Prop. Prop/1945:208
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 23 § lagen den 15 juni 1935 (nr 343) om ungdomsfängelse, m. m.
Prop. Prop/1945:209
angående avstående av den rått, kronan eller allmänna arvsfonden äger till andel i viss fastighet
Prop. Prop/1945:211
angående statsbidrag till psykisk öarna- och ungdomsvård
Prop. Prop/1945:212
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 26 april 1940 (nr 272) med särskilda bestämmelser angående domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m.
Prop. Prop/1945:213
med förslag till lag om ändring i 9 § utsökningslagen
Prop. Prop/1945:214
angående statsbidrag till utbildning av personal inom den halvöppna barnavår¬ den
Prop. Prop/1945:215
angående åtgärder i anledning av förgiftnings/aran vid gengasdrift
Prop. Prop/1945:216
angående anslag till kontrollstyrelsen för budgetåret 1945/46
Prop. Prop/1945:217
angående förordning om upphävande i viss del av förordningen den 31 oktober 1939 (nr 768) med vissa särskilda föreskrifter rörande tillämpningen av motorfordonsförordningen den 23 oktober 1936 (nr 561) m. m.
Prop. Prop/1945:218
nied förslag lill vissa änd¬ ringar i civila avlöningsreglementet, militära avlö- ningsreglementet, manskapsavlöningsreglementet och folkskolans avlöningsreglemente, m. m.
Prop. Prop/1945:219
med förslag till vissa änd¬ ringar i allmänna tjånste- och familjepensionsregle- mentena, 1942 års tjänstepensionsreglemente för arbe¬ tare samt folkskolans tjånste- och familjepensionsreg- lementen, m. m.
Prop. Prop/1945:220
angående reglering av avlönings- och pensioneringsförhållandena för f. d. landskanslisten vid länsstyrelsen i Västerbottens län O. M. Öhman
Prop. Prop/1945:221
angående vissa anslag för budgetåret 1945/46 till läroanstalterna för blindo och dövstumma m. m.
Prop. Prop/1945:222
angående reglering av nomad- och folkskolinspektöremas expeditions förhål¬ landen m. m.
Prop. Prop/1945:223
angående bidrag till av¬ löning av landsantikvarier rrv. to.
Prop. Prop/1945:224
angående anslag till un¬ dervisning i folkrätt vid Stockholms högskola
Prop. Prop/1945:225
angående särskilda över- gångsförmåner åt långtidsinkallad beredskapspersonal
Prop. Prop/1945:226
nied förslag till lag om ändring i 7, 10 och 11 kap. vattenlagen
Prop. Prop/1945:227
med förslag till lag an¬ gående ändring av lagen den 6 juni 1924 (nr 361) örn samhällets barnavård och ungdomsskydd (barnavårds¬ lag), m. m.
Prop. Prop/1945:228
angående uppförande av ett radiohus i Stockholm
Prop. Prop/1945:229
angående anslag till ut¬ byggnad av staten tillhöriga gruvanläggningar i Malå socken m. m.
Prop. Prop/1945:230
angående fortsatt disposi¬ tion av vissa äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1945:231
angående fortsatt disposi¬ tion av visst äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1945:232
angående anslag för budgetåret 1945/46 till avlöningar vid de allmänna läroverken m. m.
Prop. Prop/1945:233
angående vissa anslag till socialstyrelsen
Prop. Prop/1945:235
angående anslag till lands¬ fiskalerna m. fl.
Prop. Prop/1945:236
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 3 kap. 32, 33 och 34 §§ la¬ gen den 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom, m. m.
Prop. Prop/1945:237
angående vissa anslag till riksförsäkring sanstalten
Prop. Prop/1945:238
angående dispositionen av vissa å allmän beredskapsstat II för budgetåret 1944j45 uppförda anslag
Prop. Prop/1945:239
med förslag till lag om ändring i sinnessjuklagen den 19 september 1929 (nr 321)
Prop. Prop/1945:240
angående vissa anslags¬ frågor i anledning av omorganisation av det rätts- psykiatriska undersökningsväsendet
Prop. Prop/1945:241
angående an¬ slag till Statens sinnessjukhus: Avlöningar m. m.
Prop. Prop/1945:242
angående anslag till vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus m. m.
Prop. Prop/1945:244
angående olycks¬ falls- och sjukersättning av statsmedel till delta¬ gare i viss svensk hjälp expedition till Tyskland
Prop. Prop/1945:245
angående reglering av sockernäringen i riket m. m.
Prop. Prop/1945:246
angående aktieteckning i Aktiebolaget Jordbrukarbanken m. m.
Prop. Prop/1945:247
angående inlösen av Tra¬ fikaktiebolaget Grångesberg-Oxelösunds aktier i Luos- savaara-Kiirunavaara aktiebolag
Prop. Prop/1945:248
angående ändrade grun¬ der för användningen av anslaget till Skogsvård m. m.i Ersättning dt skogsvårdsstgrelser för visst biträde vid virkesavverkning m. m.
Prop. Prop/1945:249
angående godkännande av Sveriges anslutning till ett mellan Storbritannien, Ame- kas förenta stater m. fl. länder träffat, den 5 augusti 1944 i London undertecknat internationellt avtal rörande principerna för fortsättandet av den samfällda kontrol¬ len över handelssjöfarten
Prop. Prop/1945:251
med förslag till lag om ändring i 30 kap. rättegångsbalken i 1734 års lag, m. m.
Prop. Prop/1945:252
angående grunder för kristillägg åt statliga befattningshavare m. fl.
Prop. Prop/1945:253
angående anslag till kris¬ tillägg m. m. för budgetåret 1945146
Prop. Prop/1945:254
angående dgrtidshjälp m. m. åt vissa pensionärer och understödstagare
Prop. Prop/1945:255
angående prisutj åmning s- avgifter
Prop. Prop/1945:260
angående vissa anslag för budgetåret 1945/46 till yrkesundervisningen
Prop. Prop/1945:261
angående anslag till väg- och vattenbyggnadssty reisen och väg för¬ valtning arna m. m.
Prop. Prop/1945:263
angående ämbets- byggnad för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och luft/artsstyrelsen
Prop. Prop/1945:265
angående fullmakt att i arbetslöshetsbekämpande syfte igångsätta arbeten för vilka anslag uppförts å allmän beredskapsstat för budgetåret 1944/45
Prop. Prop/1945:266
angående vissa anslag till skyd ds hemsvår den
Prop. Prop/1945:267
angående tullfrihet i vissa fall för kläder, beklådnadsmateriel och livsför¬ nödenheter
Prop. Prop/1945:268
angående bidrag till kris- tidsnämndernas verksamhet
Prop. Prop/1945:269
med förslag till lag med vissa bestämmelser örn fartyg, som ankommit från krigförande eller ockuperat land
Prop. Prop/1945:270
angående anslag till er¬ sättningar för vissa beslagtagna fartyg m. m.
Prop. Prop/1945:271
angående ytterligare an¬ slag till anordnande av tjänstebostad åt landsfiskalen i Tärna distrikt
Prop. Prop/1945:272
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 3 mom. lagen den 27 juni 1902 (nr 71), innefattande vissa bestämmelser örn elektriska anläggningar
Prop. Prop/1945:274
angående anslag till polis¬ kåren i Boden: omkostnader för budgetåret 1945/46
Prop. Prop/1945:275
angående godkännande av en mellan Sverige och Island träffad handelsöver- enskommelse
Prop. Prop/1945:277
angående för¬ värv av mark för vissa oljelag ring sani äggning ar
Prop. Prop/1945:279
angående inköp för sta¬ tens räkning av respiratorer till beredskap vid barnför- lamningsepidemier m. m.
Prop. Prop/1945:280
angående den framtida organisationen av den av Svenska vall- och mosskul¬ turföreningen bedrivna verksamheten m. m.
Prop. Prop/1945:281
angående anslag till sta¬ tens informationsstyrelse för budgetåret 1945/46
Prop. Prop/1945:283
angående ersättning i visst fall i anledning av olycksfall i arbete
Prop. Prop/1945:284
med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § lagen den 25 juni 1909 (nr 56 s. 7) angående nationalparker
Prop. Prop/1945:285
angående bidrag till driften av anstalter för bildbara sinnesslöa m. m.
Prop. Prop/1945:286
angående provisoriskt lönetillägg och tillfälligt barntillägg under budgetåret 1945/46 till vissa befattningshavare i statens tjänst m. fl.
Prop. Prop/1945:287
angående anslag till expeditionsbaracker för statens utlänning skom¬ mission
Prop. Prop/1945:288
angående lönereglering för föreståndare och vissa lärare vid statsunderstödda skolor och med dem samorganiserade arbetshem för bildbara sinnesslöa m. fl.
Prop. Prop/1945:289
angående pensionsregle- ring för föreståndare och vissa lärare vid statsunder¬ stödda skolor och med dem samorganiserade arbets¬ hem för bildbara sinnesslöa m. fl.
Prop. Prop/1945:290
angående anslag till upp¬ lysnings- och organisationsverksamhet i fråga om hantverk och småindustri
Prop. Prop/1945:291
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 30 december 1939 (nr 934-) örn tjänsteplikt, m. m.
Prop. Prop/1945:292
angående fortsatt befri¬ else för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld m. m.
Prop. Prop/1945:293
med förslag till förord¬ ning om provisorisk förstärkning av blindhetsersått- ningar, m. m.
Prop. Prop/1945:294
angående statliga åtgärder för tryggande av vedförsörjningen m. m.
Prop. Prop/1945:296
angående omorganisation av tekniska skolan i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1945:297
angående anslag till pris- rabattering å vissa livsmedel, m. m.
Prop. Prop/1945:298
angående anordnande av allmän folkräkning
Prop. Prop/1945:299
med förslag till förord¬ ning med särskilda bestämmelser rörande mantals¬ skrivningen för år 1946 i anledning av folkräkningen den 31 december 1945
Prop. Prop/1945:300
angående anslag till in¬ köp av tackjärn
Prop. Prop/1945:301
angående inrättande av ett medicinskt forskningsråd m. m.
Prop. Prop/1945:303
angående prisreglerande åtgärder på jordbrukets område m. m.
Prop. Prop/1945:304
angående anslag till flyktingverksamheten för hudgetåret 1945/46
Prop. Prop/1945:305
angående ytter¬ ligare medel för budgetåret 1944145 för kommittéer och utredningar genom sakkunniga under femte huvudtiteln
Prop. Prop/1945:306
angående bidrag till om¬ händertagande av utlandssvenskar
Prop. Prop/1945:307
angående anslag till under¬ sökningar rörande levnadsvillkor och hus håll sv anor, m. m.
Prop. Prop/1945:308
angående slutlig reglering av riksstaten för budgetåret 1944/45 m. m.
Prop. Prop/1945:309
angående anslag till åt¬ gärder för arbetsmarknadens reglering m. m.
Prop. Prop/1945:310
angående godkännande av ett mellan Sverige och Kina avslutat avtal rörande uppgivande av exterritoriella rättigheter i Kina och reg¬ lering av därmed sammanhängande spörsmål
Prop. Prop/1945:311
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1945:312
angående anslag till anordnande av provisoriska lokaler för läns¬ styrelsernas folkbokföringsavdelningar
Prop. Prop/1945:313
angående komplettering av riksstatsfårslaget för budgetåret 1945146
Prop. Prop/1945:314
med förslag till förord¬ ning om värnskatt för budgetåret 1945146
Prop. Prop/1945:315
med förslag till förord¬ ning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 30 juni 1943 (nr 493) örn begränsning i vissa fall av skatt till staten
Prop. Prop/1945:316
med förslag till vissa änd¬ ringar i civila avlöningsreglementet, militära avlö¬ ning sreglementet och manskapsavlöningsreglementet
Prop. Prop/1945:317
angående vissa bygg¬ nadsfrågor m. m. inom ecklesiastikdepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1945:318
angående vissa investe¬ ringar i telegrafverkets fond och luftfartsfonden för budgetåret 194 5/46
Prop. Prop/1945:319
med förslag till förordning angående tillgodoräknande i vissa fall av tjänsteplikt för rätt till hemortslön m. m.
Prop. Prop/1945:320
angående anslag till civil¬ försvaret för budgetåret 1945/46
Prop. Prop/1945:321
med förslag till vissa änd¬ ringar i allmänna tjänste- och familjepensionsregle- mentena, folkskolans tjänste- och familjepensionsreg- lementen samt tjänste- och familjepensionsreglemen- tena för de högre kommunala skolorna, m. m.
Prop. Prop/1945:323
angående anslag för bud¬ getåret 1945/46 till särskild ersättning för debitering av värnskatt
Prop. Prop/1945:324
angående förbätt¬ rande av bostadsförhållandena m. m.
Prop. Prop/1945:325
angående beredskapsstat för försvarsväsendet för budgetåret 1945/46
Prop. Prop/1945:326
angående anslag till de tekniska högskolorna, m. m.
Prop. Prop/1945:327
med förslag till lag om inkallelse av värnpliktiga för avveckling av försvarsberedskap m. m.
Prop. Prop/1945:328
med förslag till lag om återställande av viss från ockuperat land härrörande egendom, m. m.
Prop. Prop/1945:329
angående anslag till den nämnd, som avses i förslaget till lag örn återställande av viss, från ockuperat land härrörande egendom, m. m.
Prop. Prop/1945:332
angående transport av vissa utländska medborgare genom Sverige
Prop. Prop/1945:333
angående Sveriges anslut¬ ning till den vid luftfartskonferensen i Chicago år 1944 antagna internationella luftfartskonventionen m. fl. överenskommelser
Prop. Prop/1945:335
angående ytterligare stats¬ understöd till Sörby invallningsföretag år 1937 i Väst¬ manlands län
Prop. Prop/1945:337
angående förbätt¬ ring av viss ubåtssäkerhetsmateriel
Prop. Prop/1945:338
angående ian- språktagande av lägei'kassemedel för nybyggnad eller större ändringsarbete
Prop. Prop/1945:339
med förslag till förord¬ ning om ändring i taxeringsförordningen den 28 sep¬ tember 1928 (nr 379)
Prop. Prop/1945:340
angående för¬ säljning av kronan tillhörigt markområde i Ljung- hyhed
Prop. Prop/1945:341
angående vissa förmåner i samband med avvecklingen av försvars- beredskapen
Prop. Prop/1945:344
med förslag till förord¬ ning om nöjesskatt
Prop. Prop/1945:347
angående årligt under¬ stöd åt föreståndaren för svenska studenthemmet i Paris Lucien Maury
Prop. Prop/1945:348
angående anslag till pro¬ paganda för bättre deklorationsmoral
Prop. Prop/1945:349
angående reglering av tjänste- och familjepensioneringen för personal vid Halmstad—Nässjö och Nässjö—Oskarshamns järnvå¬ gar i anslutning till järnvägarnas förstatligande
Prop. Prop/1945:350
angående inköp för kro¬ nans räkning av viss mark inom Södra Vrams socken, Malmöhus län
Prop. Prop/1945:351
angående vissa frågor örn befrielse från ersättningsskyldighet
Prop. Prop/1945:352
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 5 § förordningen den 2 juni 1922 (nr 260) om automobilskatt, m. m.
Prop. Prop/1945:353
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 26 § lagen den 12 maj 1917 (nr 189) örn expropriation, m. m.
Prop. Prop/1945:354
angående vissa förmåner till värnpliktiga
Prop. Prop/1945:357
angående för¬ ordning om ändrad lydelse av 18 § 1 mom. motor¬ fordonsförordningen den 23 oktober 1936 (nr 561)
Prop. Prop/1945:358
angående fast¬ ställande av inrikes luftporto för vissa försändelser
Prop. Prop/1945:359
angående vissa statens järnvägar berörande markfrågor i Västerås
Prop. Prop/1945:361
angående fastig- hetsbyte i Falköping
Prop. Prop/1945:362
angående försälj¬ ning av vissa wider vattenfallsstyrelsens förvaltning stående fastigheter
Prop. Prop/1945:363
angående ersättning till Hemsö kommun för vissa kommunen åvilande skatte- restitutioner
Prop. Prop/1945:364
om tullfrihet för vissa till riket införda partier penicillin
Prop. Prop/1945:365
angående förlängt bemyn¬ digande att i arbetslöshetsbekämpande syfte igångsätta arbeten för vilka anslag uppförts å allmän beredskaps- stat för budgetåret 1944145
Prop. Prop/1945:366
angående kreditgiv ning en till utlandet m. m.
Prop. Prop/1945:369
angående anslag till abort- förebyggande åtgärder m. m.
Prop. Prop/1945:373
med förslag till lag om administration av vissa bolag m. m.
Prop. Prop/1945:374
angående utbyggnad av tekniska högskolan i Stockholm, m. m.
Prop. Prop/1945:375
med förslag till lag om vissa inskränkningar i rätten att driva försäkringsrö¬ relse
Prop. Prop/1945:376
med förslag till förord¬ ning med särskilda bestämmelser angående invente¬ ring av varulager i samband med krigskonjunkturbe- skattningens avveckling
Prop. Prop/1945:378
angående särskild ut¬ bildning av folkskollärare
Prop. Prop/1945:379
angående hem¬ värnets rekrytering, tjänstgöringsskyldighet och eko¬ nomiska förmåner
Prop. Prop/1945:380
med förslag till viss änd¬ ring av övergångsbestämmelserna till folkskolans tjäns- tepensionsreglemente
Prop. Prop/1945:381
angående åtgärder för ökad utbildning av tandläkare m. m.
Prop. Prop/1945:382
med förslag till utbygg¬ nad och omläggning av uppbördsorganisationen
Prop. Prop/1945:383
angående statsbidrag till ryska institutet vid Stockholms högskola
Prop. Prop/1945:385
angående avskrivning av nya kapitalinvesteringar å tillåggsstat I till riks- staten för budgetåret 1945/46
Prop. Prop/1945:386
angående fortsatt disposition av vissa under den förstärkta försvars- beredskapen anvisade medel
Prop. Prop/1945:387
angående Sveriges anslutning till ett vid den nordiska socialminister¬ konferensen i Köpenhamn i september 1945 utarbetat förslag till konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge örn åvägabringande av en gemensam nordisk arbetsmarknad
Prop. Prop/1945:388
angående gtterligare kre- ditgivning till Finland