Prop. 2015/16:1
Budgetpropositionen för 2016
Prop. 2015/16:2
Höständringsbudget för 2015
Prop. 2015/16:3
Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin
Prop. 2015/16:4
Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar
Prop. 2015/16:5
Genomförande av krishanteringsdirektivet
Prop. 2015/16:6
Ändringar i kulturmiljölagen
Prop. 2015/16:7
Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
Prop. 2015/16:8
Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Prop. 2015/16:9
Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet
Prop. 2015/16:10
Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Prop. 2015/16:11
Ny instansordning för va-målen
Prop. 2015/16:12
Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg
Prop. 2015/16:13
Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer
Prop. 2015/16:14
Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt
Prop. 2015/16:15
Beskattning av säkerhetsreserv
Prop. 2015/16:16
Senarelagt införande av redovisningscentraler för taxi
Prop. 2015/16:17
Internationella skolor
Prop. 2015/16:18
Ändringsprotokoll nr 15 – Nya regler för att öka Europadomstolens effektivitet
Prop. 2015/16:19
Vissa frågor på området för indirekta skatter
Prop. 2015/16:20
Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av Försvarsexportmyndighetens avveckling
Prop. 2015/16:21
Informationsutbytesavtal med Guatemala
Prop. 2015/16:22
Informationsutbytesavtal med Vanuatu
Prop. 2015/16:23
Anställning under viss kompletterande utbildning
Prop. 2015/16:24
Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott – genomförande av det nya CBE-direktivet
Prop. 2015/16:26
Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav
Prop. 2015/16:28
Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortsverksamheten hos Skatteverket
Prop. 2015/16:29
En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
Prop. 2015/16:30
Avskaffande av systemet med etableringslotsar
Prop. 2015/16:31
Godkännande och marknadskontroll av fordon
Prop. 2015/16:32
Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Prop. 2015/16:35
Utvidgad miljöbrottsbestämmelse
Prop. 2015/16:36
Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxering
Prop. 2015/16:38
Anläggningsbesked för biodrivmedel
Prop. 2015/16:39
En modernare rättegång II
Prop. 2015/16:40
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
Prop. 2015/16:41
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan
Prop. 2015/16:43
Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga
Prop. 2015/16:44
Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet
Prop. 2015/16:46
Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring
Prop. 2015/16:47
Extra ändringsbudget för 2015
Prop. 2015/16:51
Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster
Prop. 2015/16:54
Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
Prop. 2015/16:55
En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser
Prop. 2015/16:56
Ökad endomarbehörighet i tvistemål
Prop. 2015/16:57
Patent- och marknadsdomstol
Prop. 2015/16:59
Genomförande av hissdirektivet
Prop. 2015/16:62
Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar
Prop. 2015/16:63
Skydd för geografisk information
Prop. 2015/16:64
Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar
Prop. 2015/16:65
Utlänningsdatalag
Prop. 2015/16:67
Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
Prop. 2015/16:68
Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet
Prop. 2015/16:71
Bidrag för glasögon till barn och unga
Prop. 2015/16:72
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
Prop. 2015/16:73
Billigare utbyggnad av bredbandsnät
Prop. 2015/16:77
Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric
Prop. 2015/16:78
Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte
Prop. 2015/16:79
En ny tullag
Prop. 2015/16:81
Åtgärder mot missbruk av svenska pass
Prop. 2015/16:82
Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv
Prop. 2015/16:83
Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning
Prop. 2015/16:84
En fråga om konsumentskyddet vid semesterboende
Prop. 2015/16:85
Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning
Prop. 2015/16:89
Amorteringskrav
Prop. 2015/16:91
Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar
Prop. 2015/16:92
Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen
Prop. 2015/16:93
Genomförande av radioutrustningsdirektivet
Prop. 2015/16:94
Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor
Prop. 2015/16:95
Vissa begravningsfrågor
Prop. 2015/16:96
Informationsutbyte med USA
Prop. 2015/16:97
Uppföljning av smittskyddsläkemedel
Prop. 2015/16:99
Vårändringsbudget för 2016
Prop. 2015/16:100
2016 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2015/16:105
Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer
Prop. 2015/16:106
Förstärkt insättningsgaranti
Prop. 2015/16:107
Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten
Prop. 2015/16:108
Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien
Prop. 2015/16:110
Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt
Prop. 2015/16:111
Synnerligen grova narkotikabrott
Prop. 2015/16:112
Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan
Prop. 2015/16:113
Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet
Prop. 2015/16:114
Strategisk exportkontroll 2015 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Prop. 2015/16:116
Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet
Prop. 2015/16:117
Effektreserv 2020–2025
Prop. 2015/16:118
Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare
Prop. 2015/16:119
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Prop. 2015/16:120
Tillsyn över att EU:s marknadsmissbruksförordning följs
Prop. 2015/16:121
Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning
Prop. 2015/16:122
Förslag om utvidgat bemyndigande för regeringen att sända väpnad styrka utomlands för utbildning
Prop. 2015/16:123
Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning
Prop. 2015/16:124
Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet
Prop. 2015/16:125
Skuldsanering – bättre möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt
Prop. 2015/16:126
Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Prop. 2015/16:127
Ett svenskt tonnagebeskattningssystem
Prop. 2015/16:128
Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
Prop. 2015/16:129
Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar
Prop. 2015/16:131
Styrelser för universitet och högskolor – ledamöternas tillsättning och ansvar
Prop. 2015/16:132
Mer film till fler - en sammanhållen filmpolitik
Prop. 2015/16:133
Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar
Prop. 2015/16:134
Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever
Prop. 2015/16:135
Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter
Prop. 2015/16:136
Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
Prop. 2015/16:137
Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering
Prop. 2015/16:138
Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
Prop. 2015/16:139
Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag
Prop. 2015/16:141
Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret
Prop. 2015/16:142
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen
Prop. 2015/16:143
Läkemedel för särskilda behov
Prop. 2015/16:144
Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden
Prop. 2015/16:146
Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar
Prop. 2015/16:147
Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen
Prop. 2015/16:148
Kvarstad på bankmedel inom EU
Prop. 2015/16:149
Ytterligare undervisningstid i matematik
Prop. 2015/16:150
Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning
Prop. 2015/16:151
Ny påföljd efter tidigare dom
Prop. 2015/16:152
Samförståndsavtal om värdlandsstöd
Prop. 2015/16:153
Stöd till Frankrike med försvarsmateriel
Prop. 2015/16:155
Utökade möjligheter till förverkande
Prop. 2015/16:156
Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
Prop. 2015/16:157
Elektroniskt kungörande av författningar
Prop. 2015/16:158
Genomförande av det nya direktivet om marin utrustning
Prop. 2015/16:159
Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet
Prop. 2015/16:160
Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning
Prop. 2015/16:161
Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser
Prop. 2015/16:162
Revisorer och revision
Prop. 2015/16:163
Elsäkerhet
Prop. 2015/16:166
Avfallshierarkin
Prop. 2015/16:167
Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet
Prop. 2015/16:168
Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen
Prop. 2015/16:170
En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V)
Prop. 2015/16:171
Skatteavtal mellan Sverige och Armenien
Prop. 2015/16:172
Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan
Prop. 2015/16:173
Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål
Prop. 2015/16:174
Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Prop. 2015/16:175
Unionstullkodexen och elektroniskt uppgiftslämnande
Prop. 2015/16:176
Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Prop. 2015/16:177
Fortsatt giltighet av tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen
Prop. 2015/16:178
En samlad torvprövning
Prop. 2015/16:180
En ny lag om personnamn
Prop. 2015/16:181
Kollektiv förvaltning av upphovsrätt
Prop. 2015/16:184
Fler elever i fler skolor
Prop. 2015/16:185
Alkylatbensin för vinterbruk
Prop. 2015/16:186
Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel
Prop. 2015/16:187
Genomförande av EU:s försvarardirektiv
Prop. 2015/16:189
Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar
Prop. 2015/16:191
Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg
Prop. 2015/16:193
Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy
Prop. 2015/16:194
Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik
Prop. 2015/16:195
Nytt regelverk om upphandling
Prop. 2015/16:197
Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden
Prop. 2015/16:198
En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap
Prop. 2015/16:199
Vildsvin och viltskador
Prop. 2015/16:200
En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare