Prop. 1955:3
('med förslag till lag om bankrörelse, m. m.',)
Prop. 1955:13
('dels angående godkän\xad nande av konvention rörande internationellt erkän\xad nande av rätt till luftfartyg, dels ock med förslag till lag om inskrivning av rätt till luftfartyg, m. m.',)
Prop. 1955:15
('med förslag till förord\xad ning om ändrad lydelse av 126 § 2 mom. taxeringsförordningen den 28 september 1928 (nr 379)',)
Prop. 1955:16
('med förslag till änd\xad ringar i lagen om rätt till fiske m. in.',)
Prop. 1955:27
('med förslag till förord\xad ning om ändrad lydelse av 2 och 5 §§ lotteriförord\xad ningen den 19 maj 1939 (nr 207)',)
Prop. 1955:37
('med förslag till förord\xad ning om ändring i vapenförordningen den 10 juni 1949 (nr 340), m. m.',)
Prop. 1955:53
('rörande ratifikation av två provisoriska europeiska överenskommelser om so\xad cial trygghet och en europeisk konvention om social och medicinsk hjälp samt tilläggsprotokoll till dessa avtal',)
Prop. 1955:59
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1955:81
med förslag till lag om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kom¬ munalfullmäktige m. m.
Prop. 1955:87
('med förslag till lag om rätt för utländska bolag och föreningar att idka nä\xad ring hår i riket, m. m.',)
Prop. 1955:95
('med förslag till förord\xad ning angående tillfälligt upphävande av viss i väg\xad trafikförordningen den 28 september 1951 (nr 648) föreskriven besiktningsskyldighet, m. m. samt till förordning om ändring i vägtrafikförordningen',)
Prop. 1955:98
('angående vissa frågor rörande tjänstebostäderna för folkskolans lärare',)
Prop. 1955:100
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1955:103
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 5 § lagen den 5 april 1949 (nr 114) om val av borgmästare och rådman',)
Prop. 1955:118
('med förslag till lag angående ändring i lagen den 3 januari 1947 (nr 1) om allmän sjukförsäkring, m. m.',)
Prop. 1955:120
('angående vissa frågor rörande försöksverksamheten med nioårig enhetsskola, m. m.',)
Prop. 1955:127
('med förslag till lag om ändring i 11 kap. vattenlagen',)
Prop. 1955:128
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 29 juni 1946 (nr b31) om folkpensionering, m. m.',)
Prop. 1955:139
('angående utbyggnad av yrkesutbildningen in. in.',)
Prop. 1955:151
('med förslag till lag om sparbanker, m. m.',)
Prop. 1955:156
med förslag till lag an¬ gående omreglering av vissa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycks¬ fall i arbete m. m.
Prop. 1955:157
('angående ratifikation av konsularkonvention mellan Sverige och Frankrike',)
Prop. 1955:158
med förslag till förord¬ ning angående omreglering av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av olycksfall i arbete m. m.
Prop. 1955:160
('med förslag till förord\xad ning om ändring i taxeringsförordningen den 28 sep\xad tember 1928 (nr 379), m. m.',)
Prop. 1955:165
('med förslag till lag om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet m. m.',)
Prop. 1955:166
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 32 § 2 mom. och anvisningarna till 19 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1955:177
('med förslag till lag om socialhjälp, m. m.',)
Prop. 1955:179
('med förslag till förordning om ändring i förordningen den 2 juni 1950 (nr 262) angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänst\xad göring, m. m.',)
Prop. 1955:180
('angående åtgärder i prisreglerande syfte på jordbrukets område m. m.',)
Prop. 1955:197
('med förslag till lag om skiljedom i viss arbetstvist',)
Prop. 1955:198
('angående den framtida utformningen av prissättningen på jordbrukets pro\xad dukter',)
Prop. 1955:200
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Sydafrikanska unionen för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
Prop. 1955:202
('angående godkännande av beslut om uttagande av särskild tullavgift för vissa varuslag',)
Prop. 1955:203
('angående utlämnande av stödlån till jordbrukare m. m.',)
Prop. 1955:207
('med förslag till lag om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft',)
Prop. 1955:208
('angående statstjänste- månnens sjukvårdsförmåner m. m.',)
Prop. 1955:209
('angående ändrad löne\xad grads placering för vissa tjänster in. m.',)
Prop. 1955:213
('angående godkännande dels av tilläggsprotokoll nr 6 och 7 till överenskom\xad melsen den 19 september 1950 angående upprättande av en europeisk betalningsunion, dels ock av ett europeiskt monetärt avtal',)
Prop. 1955:216
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 2 § lagen den 1 december 1950 (nr 599) om ersättning för mistad fiskerätt m. m.',)
Prop. Prop/1955:4
med förslag till förord¬ ning om Sveriges allmänna hypoteksbank och om lands- hypoleksföreningar, m. m.
Prop. Prop/1955:5
med förslag till för¬ ordning om ändring i förordningen den 26 februari 195b (nr 73) angående tillverkning av brännvin, m. m.
Prop. Prop/1955:6
med förslag till förord¬ ning om försäljning av alkoholfria drycker
Prop. Prop/1955:7
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 3 maj 1929 (nr 62) om särskild skatt å bensin och motorsprit, m. m.
Prop. Prop/1955:8
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 22 april 1949 angående rätt för Konungen att åsätta sär¬ skild tullavgift, m. m.
Prop. Prop/1955:9
med förslag till ändrad tid för överlämnande till kommun av redovisning över kommunen tillkommande allmän kommunal¬ skatt, m. m.
Prop. Prop/1955:11
med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 kap. 1 § och 30 kap. 6 § rätte¬ gångsbalken
Prop. Prop/1955:12
med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § militära rättegångslagen den 30 juni 1948 (nr 472)
Prop. Prop/1955:14
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 11 § lagen den 10 maj 1929 (nr 77) om trafikförsäkring å motorfordon
Prop. Prop/1955:18
med förslag till lag om ändrad lydelse av 65 § utsökningslagen m. in.
Prop. Prop/1955:19
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 29 juni 1945 (nr 520) om återställande av viss från ockuperat land härrörande egendom, m. m.
Prop. Prop/1955:20
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 29 november 1946 (nr 722) med särskilda bestämmelser om upp¬ finningar av betydelse för försvaret
Prop. Prop/1955:21
angående ersättning för tjänstgöring på obekväm arbetstid in. m.
Prop. Prop/1955:23
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyl¬ dighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1955:24
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 16 och 18 §§ förordningen den 26 februari 1954 (nr 73) angående tillverkning av bränn¬ vin, m. m.
Prop. Prop/1955:25
angående lönegradspla- ceringen för vissa tjänster m. m.
Prop. Prop/1955:28
angående dispositionen av kolclearingkassans överskottsmedel
Prop. Prop/1955:29
angående fortsatt disposition av vissa äldre anslag
Prop. Prop/1955:30
angående befrielse från viss ersättningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1955:31
angående bestri¬ dande av vissa haverikostnader
Prop. Prop/1955:32
angående täckande av vissa medelsbrister, redovisade såsom propriebalan- ser i försvarets civilförvaltnings räkenskaper
Prop. Prop/1955:33
angående fortsatt dis¬ position av visst äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1955:35
angående ersätt¬ ning till H. K. Almkvist m. fl.
Prop. Prop/1955:38
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 21 december 19b9 (nr 655) med särskilda bestämmelser om utskrivning från sinnessjukhus
Prop. Prop/1955:39
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m.
Prop. Prop/1955:40
angående livränta till A. Magnusson
Prop. Prop/1955:41
angående frågor om befrielse från ersättningsskyldighet till kronan m. m.
Prop. Prop/1955:42
med förslag till lag i an¬ ledning av Sveriges anslutning till de internationella fördragen angående godsbefordran å järnväg samt angående befordran å järnväg av resande och res¬ gods
Prop. Prop/1955:43
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 116 § lagen den 8 april 1927 (nr 77) om försäkringsavtal och till förordning angå¬ ende ändrad lydelse av 12 § förordningen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt
Prop. Prop/1955:44
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1955:45
med förslag till för¬ ordning om ändrad lydelse av 6 och 10 §§ förord¬ ningen den 4 oktober 1929 (nr 307) angående tull- restitution
Prop. Prop/1955:46
med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 6 juni 1952 (nr 454) om särskild skolstyrelse i vissa fall
Prop. Prop/1955:48
rörande ratifikation av konvention mellan Sverige och Schweiz rörande social¬ försäkring
Prop. Prop/1955:49
angående ersätt¬ ning i vissa fall i finledning av olycksfall i arbete eller yrkessjukdom
Prop. Prop/1955:50
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående en av Internationella ar¬ betsorganisationens allmänna konferens år 1955 vid dess trettiosjunde sammanträde antagen rekommen¬ dation
Prop. Prop/1955:51
angående fortsatt dis¬ position av vissa äldre anslag inom finansdeparte¬ mentets verksamhetsområde
Prop. Prop/1955:52
med förslag till för¬ ordning om ändring i förordningen den 22 maj 1953 (nr 269) angående byggnadsforskningsavgift
Prop. Prop/1955:55
angående statsgaranti för lån till hantverks- och småindustriföretag under budgetåret 1955/56
Prop. Prop/1955:57
angående anslag till stödlån till jordbrukare, m. m.
Prop. Prop/1955:58
med förslag till lag om ändrad Igdelsc av 25 § arbctarskgddslagen den 3 januari 1949 (nr 1)
Prop. Prop/1955:60
angående anslag till för¬ värv av aktierna i Törefors aktiebolag, m. m.
Prop. Prop/1955:61
angående vissa anslag ur kyrkofonden m. m.
Prop. Prop/1955:62
angående statsbidrag till inrättande av vissa bakteriologiska laboratorier i Norr¬ land
Prop. Prop/1955:64
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 3 juni 19b9 (nr 31b) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om bankaktiebolags kassare¬ serv, m. /n.
Prop. Prop/1955:65
med förslag till lag om fortsatt giltighet av valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350), m. in.
Prop. Prop/1955:66
med förslag till för¬ ordning om ändrad lydelse av 1 och 4 §§ förord¬ ningen den 30 juni 1937 (nr 655) angående bidrag från landsting och städer, som ej deltaga i landsting, till bestridande av kostnaderna för vård i vissa fall å karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet
Prop. Prop/1955:67
angående befrielse för dödsboet efter fjärdingsmannen N. G. Linné från viss ersättningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1955:68
angående statsbidrag till avlöningar inom landsantikvarieorganisationen m. m.
Prop. Prop/1955:69
med förslag till förord¬ ning om ändring i folkbokföringsförordningen den 28 juni 1946 (nr 469)
Prop. Prop/1955:70
angående godkännande av avtal om inrättande och drift av ett institut för optisk forskning, m. m.
Prop. Prop/1955:71
med förslag till lag om fortsatt giltighet av prisregleringslagen den 30 juni 1947 (nr 303)
Prop. Prop/1955:72
angående prisutjämnings¬ avgift m. m.
Prop. Prop/1955:73
angående anslag till tillfällig korttidsutbildning av präster
Prop. Prop/1955:74
angående fullmakt att i arbetslöshetsbekämpande syfte igångsätta arbeten, för vilka anslag uppförts å allmän beredskapsstat för budgetåret 1950/51, m. m.
Prop. Prop/1955:75
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 19^3 (nr Wr) om tillståndstvång för byggnadsarbete
Prop. Prop/1955:76
angående försäljning av vissa kronoegendomar
Prop. Prop/1955:77
angående ersättning till vissa beställningshavare i reserven m. fl. för minsk¬ ning i avlöningsförmåner till följd av beslut vid 1940 års lagtima riksdag
Prop. Prop/1955:78
angående bemyndigande att försälja viss kronan tillhörig fast egendom, m. m.
Prop. Prop/1955:79
med förslag till förord¬ ning om fortsatt tillämpning av förordningen den 30 maj 1952 (nr 325) med särskilda bestämmelser om in- och upplåning vid centralkassa för jordbrukskre¬ dit
Prop. Prop/1955:81
med förslag till lag om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kom¬ munalfullmäktige m. m.
Prop. Prop/1955:82
med förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1955/56
Prop. Prop/1955:83
angående anslag för budgetåret 1955/56 till bidrag till vissa privatläro¬ verk
Prop. Prop/1955:84
angående anslag för budgetåret 1955/56 till poliskåren i Boden m. m.
Prop. Prop/1955:85
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 5 § förordningen den 8 juni 1951 (nr 457) om särskilt bidrag till pro¬ ducent av svensk film, så ock om fortsatt giltighet av samma förordning, m. m.
Prop. Prop/1955:86
angående befrielse från nöjesskatt i vissa fall
Prop. Prop/1955:88
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 18 april 1952 (nr 167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna
Prop. Prop/1955:89
med förslag till lag om ändring i lagen den 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet
Prop. Prop/1955:90
angående fortsatt dis¬ position av vi&sa äldre anslag, avseende ecklesiastik¬ departementets verksamhetsområde, in. m.
Prop. Prop/1955:91
angående anslag till sta¬ tens rättsläkarstationer för budgetåret 1955156 m. m.
Prop. Prop/1955:92
angående över¬ låtelse av vissa kronan tillhöriga fastigheter m. m.
Prop. Prop/1955:93
angående fortsatt anstånd för Stockholms stadsmission med skyldigheten att inlösa vissa lån
Prop. Prop/1955:94
angående vissa anslag till epileptikervården
Prop. Prop/1955:101
angående fort¬ satt disposition av vissa äldre reservationsanslag under fjärde huvudtiteln in. in.
Prop. Prop/1955:102
angående stuteristatens organisation m. m.
Prop. Prop/1955:104
angående statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering
Prop. Prop/1955:105
angående reglering av priserna på fisk under budgetåret 1955/56 m. m.
Prop. Prop/1955:106
angående anslag till Landsfogdarna m. fl.: Avlöningar för budgetåret 1955156
Prop. Prop/1955:107
angående godkännande av protokoll upprättade den 14 juni 195i av general¬ sekreteraren i Internationella civila luftfartsorgani¬ sationen (ICAO) rörande vissa ändringar av konven¬ tionen den 7 december 19H angående internationell civil luftfart
Prop. Prop/1955:108
angående försäljning av vissa, allmänna arvsfonden tillfallna fastigheter
Prop. Prop/1955:109
angående vissa markförvärv för försvaret m. m.
Prop. Prop/1955:110
angående vissa av¬ lönings- m. fl. anslag under riksstatens fjärde huvud¬ titel för budgetåret 1955/56 m. m.
Prop. Prop/1955:111
angående höger¬ trafikfrågan
Prop. Prop/1955:112
med förslag till lag om folkomröstning angående högertrafik
Prop. Prop/1955:113
angående fortsatt dis¬ position av visst äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1955:114
med förslag till lag angå¬ ende ändring i lagen den 3 januari 19b7 (nr 1) om allmän sjukförsäkring, m. m.
Prop. Prop/1955:115
angående fortsatt dispo¬ sition av vissa äldre anslag
Prop. Prop/1955:117
angående godkännande av avtal om fortsatt drift av Svenska textilforsk¬ ningsinstitutet, m. m.
Prop. Prop/1955:119
angående vissa anslag för budgetåret 1955/56 till lärarhögskolan i Stock¬ holm
Prop. Prop/1955:122
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 27 mars 1953 (nr 95) om Konungariket Sveriges stadshypoteks- kassa och om stadshypoteksföreningar, m. m.
Prop. Prop/1955:123
angående anslag till vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus för budget¬ året 1955/56 m. m.
Prop. Prop/1955:126
angående anslag för budgetåret 1955/56 till statens jordbruksnämnd och statens kommission för krisuppgifter på livsmedels¬ området
Prop. Prop/1955:130
med förslag till förord¬ ning om distriktsbarnmorskor
Prop. Prop/1955:131
angående anslag för budgetåret 1955j56 till Svenska sjukhuset i Korea
Prop. Prop/1955:132
angående anslag lill avlö¬ ningar till häradsskrivarna m. fl. för budgetåret 1955156
Prop. Prop/1955:134
angående nedläg¬ gande av garnisonssjukhuset i Skövde m. rn.
Prop. Prop/1955:135
angående vanförean¬ stalterna och Eugeniahemmet m. m.
Prop. Prop/1955:136
angående bemyndigande för Kungl. Maj.t att i vissa fall avstå allmänna arvs¬ fondens rätt till arv
Prop. Prop/1955:137
angående inrättande av en professur i byggnadsekonomi och byggnadsorga- nisation vid tekniska högskolan i Stockholm
Prop. Prop/1955:138
angående ökad exami¬ nation av tandläkare, m. m.
Prop. Prop/1955:141
angående anslag för budgetåret 1955/56 till Bidrag till sjukkassor m. m.
Prop. Prop/1955:142
angående vissa bygg¬ nadsfrågor to. m. inom ecklesiastikdepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1955:143
angående bostadslån till domänverkets fast anställda arbetare
Prop. Prop/1955:144
angående anslag till an¬ skaffning av en ng statsisbrytare
Prop. Prop/1955:146
angående införande av ett andra program i den svenska rundradion samt anslagsbehovet för rundradioanläggningar under bud¬ getåret 1955/56, m. m.
Prop. Prop/1955:147
angående fortsatt garanti till Aktiebolaget Aer otransport
Prop. Prop/1955:148
med förslag till lag om avstängning av domare
Prop. Prop/1955:149
angående anslag till undersökningar m. m. till främjande av varutrafiken över Trondheimsområdet
Prop. Prop/1955:150
angående ytterligare ut¬ gifter å tilläggsstat 11 till riksstaten för budgetåret 1954/55
Prop. Prop/1955:152
angående avtal rörande verksamheten vid allmänna barnbördshuset i Stock¬ holm
Prop. Prop/1955:153
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 12 maj 1950 (nr 164) angående rått för Konungen att för¬ ordna om uttagande av antidumping- och utjåmnings- tullar
Prop. Prop/1955:154
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 1 § förordningen den 19 februari 195i (nr 71) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för belopp, som tillförts vissa för prisreglering bildade stiftelser, m. m.
Prop. Prop/1955:155
angående vissa åtgärder för att främja rekryteringen till polisen m. m.
Prop. Prop/1955:156
med förslag till lag an¬ gående omreglering av vissa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycks¬ fall i arbete m. m.
Prop. Prop/1955:158
med förslag till förord¬ ning angående omreglering av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av olycksfall i arbete m. m.
Prop. Prop/1955:159
angående avgångsåldern för befattningshavare underkastade SPA-reglementet m. m.
Prop. Prop/1955:161
angående befrielse från skyldighet att återbetala för mycket utbetalade löne¬ belopp
Prop. Prop/1955:162
med förslag till lag med särskilda bestämmelser rörande riksbankens sedel¬ utgivning, m. m.
Prop. Prop/1955:164
angående försäljning av vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1955:167
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 30 maj 1952 (nr 317) om tillfällig ökning av regeringsrådens an¬ tal
Prop. Prop/1955:168
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 9 § lagen den 17 oktober 1900 (nr 82 s. 1) om straffregister
Prop. Prop/1955:169
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften, m. m.
Prop. Prop/1955:170
angående Sveriges an¬ slutning till deklaration om fortsatt tillämpning av tullkonccssioner inom ramen för allmänna tull- och handelsavtalet (GATT)
Prop. Prop/1955:172
med förslag till för¬ ordning om ändring i vägtrafikförordningen den 28 september 1951 (nr 648)
Prop. Prop/1955:173
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående vissa av Europarådets råd¬ givande församling år 1954 vid dess sjätte ordinarie möte fattade beslut
Prop. Prop/1955:174
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 5 § 1 mom. och 8 § lagen den 6 juni 1925 (nr 170) om polisväsendet i riket
Prop. Prop/1955:175
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 2:o), 8:o), 10:o), H:o) och 17:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1955:176
med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 kap. H § vattenlagen
Prop. Prop/1955:178
angående vissa tjänster vid kommunikationsverken
Prop. Prop/1955:181
med förslag till lag med särskilda bestämmelser angående vissa laga skiften i Kiruna stad
Prop. Prop/1955:182
med förslag till änd¬ ringar i 1947 års allmänna tjänste- och familjepensions- reglementen m. m.
Prop. Prop/1955:183
med förslag till lag om ändring i sjölagen, m. m.
Prop. Prop/1955:184
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av §§ 1 och 4 förordningen den 15 november 1912 (nr 298) om provianterings- frilager, m. m.
Prop. Prop/1955:185
angående över¬ låtelse av viss kronan tillhörig mark m. m.
Prop. Prop/1955:186
angående särskilda ekonomiska förmåner åt övertalig personal vid Stock¬ holms tggstation m. m.
Prop. Prop/1955:187
med förslag till lag om ändring i 19 och 20 kap. föräldrabalken, m. m.
Prop. Prop/1955:190
angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1955/56, m. m.
Prop. Prop/1955:192
angående statens in¬ lösen ao Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds aktier i Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag
Prop. Prop/1955:193
med förslag till förord¬ ning om premiering av frivilligt sparande under åren 1955 och 1956
Prop. Prop/1955:194
angående efter¬ gifter beträffande ränta och amortering å vissa bo¬ stadsbyggnadslån
Prop. Prop/1955:195
angående ändrad löne¬ grads placering för viss vård- och ekonomi personal m. m.
Prop. Prop/1955:196
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 10 § 2 mom. förord¬ ningen den 26 juli 19b7 (nr 576) om statlig inkomst¬ skatt, m. in.
Prop. Prop/1955:200
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Sydafrikanska unionen för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
Prop. Prop/1955:201
angående finan¬ siering av mellanriksvägen Enafors—riksgränsen— Stjördal
Prop. Prop/1955:204
angående bestri¬ dande av ytterligare kostnader för det svenska del¬ tagandet i stilleståndsövervakningen i Korea
Prop. Prop/1955:205
med förslag till förord¬ ning om investeringsavgift för år 1956, m. m.
Prop. Prop/1955:206
angående anslag för till¬ verkning av polioympämne m. m.
Prop. Prop/1955:210
med förslag till lag om ny lydelse av övergångsbestämmelsen till lagen den 5 april 1946 (nr 130) om ändrad lydelse av 18, 20 och 23 §§ epidemilagen den 19 juni 1919 (nr 443)
Prop. Prop/1955:211
angående Sveriges anslutning till konventionen rörande bildandet av EUR0F1MA, europeiskt bolag för finansiering av järn- vägsmateriel, m.m.
Prop. Prop/1955:214
med förslag till förord¬ ning om ändring i stadgan den 20 augusti 1952 (nr 618) för Nordiska rådet
Prop. Prop/1955:215
angående åtgärder i pris- reglerande syfte på jordbrukets område under åter¬ stoden av produktionsåret 1955/56