Prop. 1902:9
('med förslag till lag, innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, och till lag om ändrad lydelse af 19 kap. 20 § och 20 kap. 3 § strafflagen',)
Prop. 1902:16
('angående en inkomstskatt för år 1903',)
Prop. 1902:30
('angående upp\xad fostran åt vanartade och i sedligt afseende försummade barn',)
Prop. 1902:67
('angående visst förklarande i fråga om försäljning af fastigheten n:o 1 i qvarteret Lejonet i Stockholm',)
Prop. Prop/1902:1
angående statsverkets tillstånd och behof
Prop. Prop/1902:2
med förslag till lag om domsagas kansli, till lag om ändrad lydelse af vissa §§ i konkurslagen, till lag angående ändrad lydelse af 27 § i lagen om boskilnad den 1 Juli 1898, till lag om ändrad lydelse af 9 § i förordningen den 18 september 1862 huru gäld vid dödsfall betalas skall och om urarfvagörelse, så ock angående undanskiftande af egendom i död makes bo, samt till lag angående ändrad lydelse af 11 och 12 §§ i förordningen den 4 mars 1862 om tioårig preskription och om år sstämning
Prop. Prop/1902:3
angående upplåtelse till Stockholms stad af ett jordområde från länsmansbo ställe t Brunna n:r 1 i Stockholms län
Prop. Prop/1902:4
angående beredande af lifräntor för vissa tjenstemän och betjente, Utdika i anledning af statens inköp af bandelen Örebro— Fr öv i öfvergått i statens jernvägars tjenst
Prop. Prop/1902:5
angående upplåtelse till staden Kalmar af visst, kungsladugården Skälby n:o 1 tillhörande område
Prop. Prop/1902:6
angående för¬ säljning af en under indragna hospitalshemmanen Bols- byn n.ris 1, 2 och 3 i TJpsala län lydande lägenhet
Prop. Prop/1902:7
med förslag till lag om ändrad lydelse af 5 kap. 1, 2, 3 och 6 §§ strafflagen, till lag angående verkställighet af domstols förordnande om tvång suppfostran samt till lag, inne¬ fattande vissa bestämmelser om förfarandet i brottmål 0 rörande minderårige
Prop. Prop/1902:8
angående upp låtande af vissa delar af kronodomänen Bona till an¬ ordnande af en af staten inrättad tvång suppfostrings¬ anstalt
Prop. Prop/1902:10
med förslag till lag om ändrad lydelse af § 2 i förordningen den 14 april 1866 angående jords eller lägenhets afstående för allmänt behof
Prop. Prop/1902:11
med förslag till lag angående ändrad lydelse af §§16 och 15 i för¬ ordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862
Prop. Prop/1902:12
angående beredande af lånemedel till fortsatt utveckling af statens telefonväsende
Prop. Prop/1902:13
angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernvägsanlägg¬ ningar
Prop. Prop/1902:14
med förslag till lag om tolks anlitande vid domstol
Prop. Prop/1902:15
angående inrättande af en riksfförsäkringsanstalt
Prop. Prop/1902:18
angående upp¬ låtelse af den kronan tillkommande jordegareandel i grufva
Prop. Prop/1902:19
angående upp¬ låtelse under eg under ätt till Sorsele kommun af viss del utaf ett vid afvittringen inom Sorsele socken till kyrko- stad afsatt område
Prop. Prop/1902:21
angående efterskän¬ kande af kronans rätt till danaarf efter hustru Maria Charlotta Zetterlund från Söderutje
Prop. Prop/1902:23
med förslag till lag angående verkställighet i vissa fall af straff, ådömdt genom icke laga kraft egande utslag
Prop. Prop/1902:24
med förslag till lag om ändring i vissa delar af rättegångsbalken, till lag om ändrad lydelse af 5 kap. 1 § ärfdabalken, till lag om ändring i 14 kaj), jordabalken, till lag om än¬ dring i förordningen den 4 maj 1855 angående han- delsböcker och handelsräkningar, till lag om ändrad ly¬ delse af 49 § utsökning slag en samt till lag om ändrad lydelse af 4 och 6 §§ i lagen den 6 mars 1899 om handräckning åt utländsk domstol
Prop. Prop/1902:25
angående försäljning af en Skånska husarregementets musikkassa tillhörig fastighet i Helsingborg
Prop. Prop/1902:26
angående ny tariff å taran för inkommande utländska varor
Prop. Prop/1902:27
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter muraren A. Österbergs från Södertelje hustru Anna Elisabeth österberg, född Lar sdotter
Prop. Prop/1902:28
angående be¬ viljande af statsbidrag för ny reglering af viss del af Amål i följd af den staden är 1901 öfvergångna brand
Prop. Prop/1902:29
angående pension åt kommissionslandtmätaren i Örebro län Carl August Andersson
Prop. Prop/1902:31
angående pension å allmänna indragning sstaten åt landskanslisten i Malmöhus län A. M. E. Lauriér
Prop. Prop/1902:32
med förslag till lag angående ändrad lydelse af §§ 12 och 41 i förord¬ ningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862
Prop. Prop/1902:33
angående en särskild tilläggsbevillning för år 1902
Prop. Prop/1902:34
angående upp¬ förande af ny byggnad för Kongl. Maj ds kansli m. m.
Prop. Prop/1902:35
angående ändring i grunderna för pensioneringen af arméns befäl och underbefäl med vederlikar
Prop. Prop/1902:36
angående tillämp¬ ning å personal vid flottans marinläkarekår samt å läkare vid kustartilleriet afl grunderna för pensionering afl flot¬ tans befäl och underbefäl med vederlikar m. m.
Prop. Prop/1902:37
angående pension ä allmänna indragning sstaten för förre rege¬ mentskommissarien C. J. G. Muntzings enka Maria Sofia Miintzing, född Karlsson
Prop. Prop/1902:38
angående pension å allmänna indragning sstaten åt förre arbetaren vid Karlsborgs fästning Gustaf Nilsson Dufva
Prop. Prop/1902:39
med förslag till lag om ändrad lydelse af vissa paragrafer i för¬ ordningen angående patent den 16 maj 1884
Prop. Prop/1902:40
angående provisoriska anordningar vid Stockholms centralstation m. m.
Prop. Prop/1902:41
angående folkskole¬ lärares rätt till ålder stillägg
Prop. Prop/1902:42
med förslag till lag om ändrad lydelse af 26 kap. 1 § rättegångsbalken
Prop. Prop/1902:43
med förslag till ändrad lydelse af 1 § ll:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1902:44
med förslag till ändrad lydelse af 2 § 4:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1902:45
angående pension å allmänna indragnings staten åt skollärarinnan vid läns- fängelset i Stockholm Christina Charlotta Lindholm
Prop. Prop/1902:46
angående pension å allmänna indrag ning sstaten åt vaktkonstapeln vid tvångsarbetsanstalten i Norrköping Carl August Holm¬ berg
Prop. Prop/1902:48
angående under¬ stöd åt enkor och barn efter fyra genom olyckshändelse under tjensteutöfning omkomne tullbetjente
Prop. Prop/1902:49
angående försälj¬ ning af ett till indragna hospitalsliemmanet s/8 mantal Lilla Råby n:o 16 i Malmöhus län hörande område m. m.
Prop. Prop/1902:50
angående för¬ säljning af vissa delar af kungsladugården Borgholm, i Kalmar län
Prop. Prop/1902:51
angående för¬ säljning af fyra till förra militiebostället 9/ie mantal Gånarp n:o 4 i Kristianstads län hörande lägenheter
Prop. Prop/1902:52
angående för¬ säljning af förra profossbostället 7* mantal Gånsta n:o 8 i TJpsala lön
Prop. Prop/1902:53
angående för¬ säljning af åtskilliga kronoegendomar med mera
Prop. Prop/1902:54
angående anslag till beredande af lokal för äldre arkivalier från Gotlands län in. in.
Prop. Prop/1902:55
med förslag till förordning angående vissa bestämmelser rörande sjöfarten och gränstrafiken mellan Sverige och Norge
Prop. Prop/1902:56
med förslag till förordning om fosterbarns vard
Prop. Prop/1902:57
angående pension ä allmänna indragning sstaten åt fältmusikanten vid Vesterbottens regemente P. A. Erland
Prop. Prop/1902:58
angående för¬ säljning af vissa kronan tillhöriga tomter inom Marstrands stad
Prop. Prop/1902:59
angående försäljning af den kronan tillhöriga fasta egendomen n:o 10 i qvarteret Kulberget mindre i Stockholm
Prop. Prop/1902:60
angående öfverlåtelse till landtförsvaret af mark vid staden Visby för Gotlands artillerikår
Prop. Prop/1902:61
angående bildande af en fond för landtförsvarets byggnader och andra försvarsändamål
Prop. Prop/1902:62
angående upp¬ hörande af den Stockholms stads brandförsäkringskontor förunnade frihet från afgift och kontribution
Prop. Prop/1902:63
angående rätt till ålderstillägg för aktuarien å kommerskollegii statistiska afdelning I. Flodström
Prop. Prop/1902:64
angående inköp af de enskilda telefonanläggningarna i Stockholm med omnejd
Prop. Prop/1902:66
angående vissa ändringar i gällande förordning angående stämpelafgiften
Prop. Prop/1902:68
med förslag till förordning angående handel med konstgjorda gödselmedel
Prop. Prop/1902:69
angående godkännande af uppgjordt förslag i fråga om upp¬ förande vid Upsala hospital för Upsala läns räk¬ ning af en vårdanstalt för sinnessjuke
Prop. Prop/1902:70
angående pension åt föreståndaren för statens meteorologiska centralanstalt, professorn R. Rubenson
Prop. Prop/1902:71
i fråga om ändringar i nådiga förordningen angående en postspar¬ bank för riket den 22 juni 1883
Prop. Prop/1902:72
angående upp¬ låtelse af rätt till bearbetande af marmorfyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1902:73
angående upp¬ låtelse af kronan tillhörig mark vidfKoskullskulle grufva i Norrbottens län
Prop. Prop/1902:74
angående till¬ godogörande af kronan tillhörig vattenkraft i Göta eif vid Trollhättan
Prop. Prop/1902:75
angående fort¬ sättning och af slutande af gradmätningen å Spetsbergen m. m.
Prop. Prop/1902:76
angående ändring af bestämmelserna om statsunderstöd åt uppfostrings¬ anstalter för sinnesslöa barn och arbetshem för sinnesslöa
Prop. Prop/1902:77
angående ålders- tillägg å lönen för lektorn vid tekniska elementarskolan i o Borås J. R. Åkerlund
Prop. Prop/1902:78
angående pension åt aflidne kaptenen J. A. F. Grahms dotter
Prop. Prop/1902:79
angående pension dels åt enkor och barn efter personer, som ljutit döden i anledning af en för statens räkning verkstäld prof¬ skjutning, dels ock åt en vid samma tillfälle skadad arbetare
Prop. Prop/1902:80
med förslag till ändring af vissa §§ i lagen den 24 Maj 1895 an¬ gående anskaffande af hästar och fordon för krigsmak¬ tens ställande på krigsfot
Prop. Prop/1902:81
angående beredande af förbättrade pensionsförmåner för vissa tjensteman och betjente, hvilka i anledning af statens inköp af vestkustbanan öfvergått i statens jernvägars tjenst
Prop. Prop/1902:82
angående för¬ säljning af viss del af kronolägenheten Lindholmen n:o 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1902:83
angående för¬ säljning af ett område från kungsladugården Skälby i Kalmar län
Prop. Prop/1902:84
i fråga om an¬ vändande under år 1903 af behållning å ett för år 1902 anvisadt anslag till åtgärder för att befrämja till¬ godogörandet af den i landets torfmossar befintliga bränsletillgång
Prop. Prop/1902:86
angående för¬ säljning af en till förra hospitalshemmanet Staflösa N:o 3 i Östergötlands län hörande lägenhet
Prop. Prop/1902:87
angående upp¬ låtelse till begrafningsplats för grufsamhället vid Kiruna jernvägsstation af viss del utaf den vid afvittringen inom Juckasjärvi socken till kronopark afsätta mark
Prop. Prop/1902:88
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter smeden Gustaf Pettersson från Björktorp
Prop. Prop/1902:89
med förslag till lag med vissa bestämmelser angående enskilda banker