Prop. Prop/1884:2
med förslag till förnyad grufvestadga
Prop. Prop/1884:4
med förslag till Förordning angående förändrad lydelse af 3r 58, 6'.9, 88 och 89 §§ i Kongl. Maj:ts förnyade nådiga stadga om skiftesverket i riket den 9 November 1866
Prop. Prop/1884:5
angående virkesunderstöd för anläggning af jernväg från Luleå till norska gränsen
Prop. Prop/1884:6
angående försäljning af kronolägenheten Låstads qvarnstensbrott i Bergs socken och Vadsbo härad af Skaraborgs län
Prop. Prop/1884:7
angående för¬ säljning af indragna militiebostället Tureholm eller Haapa- kylä No 13 i Norrbottens, län
Prop. Prop/1884:8
angående anstånd med utkräfvande af kronans rätt till danaarf efter gäst- gifvaren Olof Grönberg
Prop. Prop/1884:9
angående bevil¬ jande af vissa förmåner för enskilda jernväg sanlägg¬ ningar
Prop. Prop/1884:10
angående ned¬ sättning i tullen åt kaffe
Prop. Prop/1884:11
med förslag till förordning angående rätt till betalning i visst fall för borgade varor
Prop. Prop/1884:12
med förslag till förordning angående kungörande af tiden för allmänna ting ssammanträden i vissa domsagor samt för af slutande of ting
Prop. Prop/1884:13
med förslag till förordning angående förändrade bestämmelser om prest¬ examen
Prop. Prop/1884:14
med förslag till förordning angående prestmöte
Prop. Prop/1884:17
angående för¬ ändring i vissa för den inrikes posttrafiken gällande portosatser
Prop. Prop/1884:19
angående eftergift af Kronan tillerkänd ersättning för försummad byggnads- och odling sskyldighet å krononybygget Lanttö N:o 12 i Satta- järvi by af Norrbottens län
Prop. Prop/1884:21
med förslag till Lag om skydd för varumärken
Prop. Prop/1884:22
angående dispo¬ sitionen af de medel, som äro anvisade till arfvoden åt en bankinspektör och en till hans biträde anstäld ama¬ nuens
Prop. Prop/1884:23
angående upp¬ låtande till Stockholms stad af en del utaf den under Djurgården lydande mark
Prop. Prop/1884:24
angående vissa ändringar i gällande föreskrifter rörande stämpelafgiften
Prop. Prop/1884:25
angående pension för Postdirektören P. F. Th. Winroth, in. m.
Prop. Prop/1884:26
angående inköp och ombyggnad af Sundsvall-Torpshammars jernväg
Prop. Prop/1884:27
angående afsön¬ dring af jord från indragna, militiebostället Hammar i Vermlands län
Prop. Prop/1884:28
angående gäldan¬ de af den å indragna militieboställena Äkesberg och Via belöpande kostnad för sänkning af sjöarne Hjelmaren och Qvismaren
Prop. Prop/1884:29
med förslag till lag om upphäfvande af strafflagens stadganden angående fängelsestraff vid vatten och bröd jemte dermed samman¬ hang egande författningar
Prop. Prop/1884:30
med förslag till förordning angående upphäfvande af 20 kap. 2 § och ändring i 21 kap. 2 § Kyrkolagen
Prop. Prop/1884:31
med förslag till lag angående skydd för undervattenstelegraf kablar
Prop. Prop/1884:33
angående efter¬ gift af kronans rätt till danaarf efter Elisabeth Gustafva Olsdotter
Prop. Prop/1884:34
angående efter¬ gift af kronans rätt till danaarf efter färgaren Jonas Alfred Söderholm från Säfsjö
Prop. Prop/1884:36
angående an¬ slag för tillbyggnad af kronohäktet ä Långholmen
Prop. Prop/1884:37
angående bevil¬ jande af anslag för en hamnanläggning vid Störa Rör på Öland
Prop. Prop/1884:38
angående ändring i 72 § Riksdagsordningen
Prop. Prop/1884:39
angående reglering af kronans och aktiebolagets P. A. Norstedt Sf Söner till hvarandra gränsande tomter å Riddarholmen