Prop. 1974:1
Statsverkets tillstånd och behov under bugetåret 1974/75
Prop. 1974:2
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående utgifter på tilläggsstat 11 till riksstaten för budgetåret 1973/74
Prop. 1974:4
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny firmalag, m.m.
Prop. 1974:5
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i förordningen (1960:77) angående byggnadsförskningsavgift
Prop. 1974:6
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa av internationella arbetetsorganisationens allmänna konferens år 1973
Prop. 1974:7
Kungl. Maj:ts proposition angående tillfälligt utbildningsbidrag till företag
Prop. 1974:8
Kungl. Maj:ts proposition angående rörlig kredit för oljeköp, m.m.
Prop. 1974:9
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av konvention rörande fisket och bevarandet av de levande tillgångarna i Östersjön och Bälten
Prop. 1974:10
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av konvention om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter
Prop. 1974:11
KungI. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i förordningen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
Prop. 1974:12
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till enhetliga regler om rätt till sjukpenning vid vård i vårdanstalt för alkoholmissbrukare m. m.
Prop. 1974:13
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa läromedelsfrågor
Prop. 1974:14
Kungl. Maj:ts proposition angående studiesociaIt stöd
Prop. 1974:15
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Prop. 1974:16
Kungl. Maj:ts proposition om tillämpning av 2 § Iagen (1973:861) om lokal kristidsförvaltning
Prop. 1974:17
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ransonering av stadsgas
Prop. 1974:18
KungI. Maj:ts proposition med förslag till Iag om ändring i lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom m.m.
Prop. 1974:19
Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till kronofogdemyndigheterna
Prop. 1974:20
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny lagstiftning om kriminalvård i anstalt m.m.
Prop. 1974:21
Kungl. Maj:ts proposition angående r6rlig kredit till clearing för oljeprodukter
Prop. 1974:22
Kungl. Maj:ts proposition angående överlåtelse av staten tillhörig mark m.m.
Prop. 1974:23
KungI. Maj:ts proposition angående arbetsvetenskapIig utbildning och forskning vid högskolan i Luleå
Prop. 1974:24
Kungl. Maj:ts proposition med förslag tilI bisjukdomslag, m.m.
Prop. 1974:25
Kungi. Maj:ts proposition angående vissa ekonomisk-politiska åtgärder
Prop. 1974:27
Kungi. Maj:ts öppna brev till riksdagen angiende vissa grundlagsfrågor
Prop. 1974:28
Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken
Prop. 1974:29
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande
Prop. 1974:30
Kungl. Maj:ts proposition angående livränta till vissa personer; given den 15 februari 1974.
Prop. 1974:31
KungI. Maj:ts proposition med försIag till lag om ändring i utlänningslagen lagen (1954:193) och i lagen (1972:650) om rätt till ledighet
Prop. 1974:32
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till gruvlag m.m.
Prop. 1974:33
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om inrikes vägtransport
Prop. 1974:34
Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för bugetåret 1974/75 till byggnadsarbeten m.m.
Prop. 1974:35
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vallagen (1972:620), m.m.
Prop. 1974:36
Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen angående förordnande av statsrådsledamot att uppläsa Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen
Prop. 1974:37
Kungl. Maj:ts öppna brev till riksdagen angående grundlagsreformen; givet den 28 februari 1974.
Prop. 1974:38
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45)
Prop. 1974:39
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till Iag om bevakningsföretag
Prop. 1974:40
KungI. Maj:ts proposition angående vissa ansIag ur kyrkofonden, m.m.;
Prop. 1974:41
Kungl. Maj:ts proposition angående 1975 års verksamhetsbuget för det nordiska kultursamarbetet m.m.
Prop. 1974:42
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till inkassolag m.m.
Prop. 1974:43
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om handel med arbeten av guld, silver eller platina, m.m.
Prop. 1974:44
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, m.m.
Prop. 1974:45
Kungl. Maj:is proposition angående stödådåtgärder på fiskets område, m.m.
Prop. 1974:46
Kungl. Maj:ts proposition angående utveckling av ett informationssystem för miljövården, m.m.
Prop. 1974:47
Kungl. Maj:ts proposition angående riktlinjer för kursverksamhet vid statens industriverk, m.m.
Prop. 1974:48
Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till Centralnämnden för fastighetsdata för bugetåret 1974/75. m.m.
Prop. 1974:49
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av konsularkonvention mellan Sverige och Rumänien
Prop. 1974:50
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisationsfrågor m.m. rörande försvaret
Prop. 1974:51
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lotteriförordningen (1939:207), m.m.
Prop. 1974:52
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag giltighet fortsatt av lagen (1969:36) om telefonavlyssning vid förundersökning
Prop. 1974:53
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmdel i vissa brottmål
Prop. 1974:54
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål
Prop. 1974:55
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1973:162) om särskilda åtgärder till förebyggande
Prop. 1974:56
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Prop. 1974:57
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till inrättande av ett organ för främjande av import från u-länderna
Prop. 1974:58
Kungl. Maj:ts proposition angående ökade livsmedelssubventioner
Prop. 1974:59
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av miljöskyddskonvention mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige, m.m.
Prop. 1974:60
Kungl. Maj:ts proposition angående organisation för Sveriges geologiska undersökning, m.m.
Prop. 1974:61
Kungl. Maj:ts proposition angående stöd till intensifierad skogsvård i norra Sverige, m.m.
Prop. 1974:62
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto
Prop. 1974:63
Kungl. Maj:ts proposition angående åtgärder för metallmanufakturindustrin
Prop. 1974:64
Kungl. Maj:ts proposition angående finansiering av ett nytt stålverk i Luleå
Prop. 1974:65
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag med särskilda bestämmeIser om riksbankens sedelutgivning, m. m.
Prop. 1974:66
Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen angående muntligt meddelande till riksdagen
Prop. 1974:67
Kungl. Maj:ts proposition angående förberedelser för folk- och bostadsräkning 1975
Prop. 1974:68
KungI. Maj:ts proposition med förslag tiIl lag om fortsatt giltighet av lagen (1942:429) om hyresreglering m. m.
Prop. 1974:69
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa energibesparande åtgärder
Prop. 1974:70
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till abortlag, m. m.
Prop. 1974:71
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till Iag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Prop. 1974:72
Ej avlämnad till riksdagen
Prop. 1974:73
Kung. Maj:ts proposition med förslag till lag om bevarande av bokskog, m. m.
Prop. 1974:74
Kungl. Maj:ts proposition angående ökade produktionsbidrag för dagstidningar
Prop. 1974:75
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisations- och anslagsfrågor m. m. rörande försvaret
Prop. 1974:76
Kungl. Maj:ts propositon med förslag till Iag om ändring i förorordningen (1968:576) om stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Prop. 1974:77
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om rättegången i arbetstvister, m.m
Prop. 1974:78
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om alimänna förvaltningsdomstolar, m.m.
Prop. 1974:79
Kungi. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1971:52) om skatterätt och länsätt, m.m.
Prop. 1974:80
Kungl. Maj:ts proposition angående allmän beredskapsstat för bugetåret 1974/75
Prop. 1974:81
KungI. Maj:ts proposition med förslag till ändrad lagstiftning om rätt att döda annans hund, m.m.
Prop. 1974:82
Kungl. Maj:ts proposition angående skolledningen vid gymnasieskolenheter med utbildning för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring m.m.
Prop. 1974:83
Kungi. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vattenlagen (1918:523), m.m.
Prop. 1974:84
KungI. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i förordningen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Prop. 1974:85
Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilliggsstat 111 till riksstaten för budgeåret 1973/74
Prop. 1974:86
KungI. Maj:ts proposition angående skjyldighet att använda bilbälte
Prop. 1974:87
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa pensionsfrågor, m.m
Prop. 1974:88
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen m.m.
Prop. 1974:89
Kungl. Maj:ts proposition angående indringar i valutalagstiftningen, m.m.
Prop. 1974:90
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) såvitt avser den skattemässiga
Prop. 1974:91
Kungl. Maj:ts proposition angående medel för det nordiska ministerrådetssekretariatet i Oslo
Prop. 1974:92
Kungl. Maj:ts proposition angående anläggande av Göteborg-Landvetter flygplats
Prop. 1974:93
Kungl. Maj:ts proposition angående avtal om läkarutbildning vid kommunala undervisningssjukhus m.m.
Prop. 1974:94
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) angående skattefrihet för viss stiftelse m.m.
Prop. 1974:95
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om nordisk vittnasplikt m.m.
Prop. 1974:96
Kungi. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1948:433) om försäkrinrörelse
Prop. 1974:97
KungI. Maj:ts proposition med försIag till lag om ersättning vid frihetsinskränkning
Prop. 1974:98
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i förordningen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, m.m.
Prop. 1974:99
Kungl. Maj:ts proposition angående särskilda institutionsföreståndare i vissa änmen på grundskolans högstadium m. m.
Prop. 1974:100
Kungl. Maj:ts proposition angående komplettering av riksstatsf örslaget för budgetåret 1974/75, m. m.
Prop. 1974:101
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Prop. 1974:102
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i sjölagen (1891:35 s.1)
Prop. 1974:103
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till Iag om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handIingar
Prop. 1974:104
Kungl. Maj:ts proposition med förslag om nya ersättningsregler inom sjukförsäkringen för läkarevård hos privatpraktiserande läkare
Prop. 1974:105
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1970:926) om särskild kontroll på flygplats
Prop. 1974:106
Kungl. Maj:ts proposition med förslag tiiI lag om fortsatt giltighet av likviditets- och kassakvotslagen (1962:256), m.m.
Prop. 1974:107
Kungl. Maj:ts proposition angående intrång i Abisko nationalpark
Prop. 1974:108
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till gemensaln ledning för jordbrukets högskolor och statens veterinirmedicinska anstalt
Prop. 1974:109
Kungl. Maj:ts proposition om den framtida organisationen av växtskyddsverksamheten
Prop. 1974:110
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa varvsfrågor
Prop. 1974:111
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i förordningen (1960:258) om utjämningsskatt å vissa varor, m.m.
Prop. 1974:112
Kungl. Maj:ts proposition angående förlängning av det skandinaviska luftfartssamarbetet inom SAS m.m.
Prop. 1974:113
KungI. Maj:ts proposition med förslag tiII Iag om ändring i förordningen (1965:139) om Svenska skeppshypotekskassan
Prop. 1974:114
Kungl. Maj:ts proposition tili riksdagen angående godkännande av överenskommelse om ändring i samarbetsöverenskommelse den mars 1962
Prop. 1974:115
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående yrkesfiskares rätt till avdrag för ökade Ievnadskostnader
Prop. 1974:116
Kungl. Maj:ts proposition angående ändrade regler för taxering tenfallsfastighet
Prop. 1974:117
Kungl. Maj:ts proposition med förslag om ändring i kommnalskatteIagen (1928:370), m.m.
Prop. 1974:118
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om extra studiemedel för andra halvåret 1974
Prop. 1974:119
KungI. Maj:ts proposition angående godkännande av avtal mellan Sverige och Zambia för undvikande av dubbelbeskattning förhindrade av skatteflykt
Prop. 1974:120
Kungl. Maj:ts proposition angående anslag till täckning av merkostnader för löner och pensioner m.m. för budgetåret 1974/75
Prop. 1974:121
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar avseende
Prop. 1974:122
Kungl. Maj:ts proposition angående reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.
Prop. 1974:123
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i förordningen (1957:209) om skatt på sprit och vin, m.m.
Prop. 1974:124
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om visst stöldgods m.m.
Prop. 1974:125
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om avsättning till arbetsmiljöfond
Prop. 1974:127
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i förordningen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
Prop. 1974:128
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till aktiefondslag, m.m.
Prop. 1974:129
Kungl. Maj:ts proposition med förslag om förbättrade folkpensionsförmåner och en lagstadgad sänkning av den allmänna pensionsåldern
Prop. 1974:130
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m.
Prop. 1974:131
1974
Prop. 1974:132
Kungl. Maj:ts proposition med förslag om säkning av inkomstskatten, m.m.
Prop. 1974:133
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa medicinska körkortskrav m.m.
Prop. 1974:134
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av vissa avtal med landstingskommunerna m.fl. om bidrag till psykiatrisk sjukvård.
Prop. 1974:135
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisationsfrågor m.m. rörande försvaret
Prop. 1974:136
Kungl. Maj:ts proposition med förslag om viss ändring i reglerna för beräkning av arbetsgivares socialförsäkringsavgifter m.m.
Prop. 1974:137
Kungl. Maj:ts proposition angående ändrat huvudmannaskap för stifts- och landsbiblioteken i Linköping, Skara, Västerås och Växjö
Prop. 1974:138
Kungl. Maj:ts proposition angående ändring i förordningen (1959:552) angående uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
Prop. 1974:139
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i förordningen (1961:180) om tillverkning av sprit och vin, m.m.
Prop. 1974:140
Kungl. Maj:ts proposition angående transportstöd till Gotlandstrafiken
Prop. 1974:141
Kungl. Maj:ts proposition angående statsbidrag till kommunerna för färdtjänst, hemhjälp och familjedaghem
Prop. 1974:142
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, m.m.
Prop. 1974:143
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om verkställighet av utländsk dom som meddelats enligt vissa internationella järnvägsfördrag, m.m.
Prop. 1974:144
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1969:246) om fastighetsdomstol
Prop. 1974:145
Kungl. Maj:ts proposition angående fria läromedeI, m.m.
Prop. 1974:146
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till Iag om vissa mineralfyndigheter, m.m.
Prop. 1974:147
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid, m.m.
Prop. 1974:148
KungI. Maj:ts proposition med förslag till lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
Prop. 1974:149
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till organisation av den nya centralmyndigheten för domstolsväsendet m.m.
Prop. 1974:150
Kungl. Maj:ts proposition angående riktlinjer för bostadspolitiken m.m.
Prop. 1974:151
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om bostadsdomstol m.m.
Prop. 1974:152
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i förköpslagen (1967:868)
Prop. 1974:153
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om försöksverksamhet med avfattande av dom och slutligt beslut i tvistemål enligt formulär
Prop. 1974:154
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till viss lagstiftning om trafiknykterhetsbrott.
Prop. 1974:155
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lagändringar för att möjliggöra domstolsprövning av vissa frihetsberövanden
Prop. 1974:156
Kungl. Maj:ts proposition med förslag om sänkning av sjömansskatten, m.m.
Prop. 1974:157
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Prop. 1974:158
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av Wienkonventionen om traktaträtten.
Prop. 1974:159
Kungl. Maj:ts proposition med förslag om ändrade regler för räntor enligt uppbördsförordningen (1953:272), m.m.
Prop. 1974:160
Kungl. Maj:ts proposition angående förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236).
Prop. 1974:161
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i förordningen (1967:139) om obligatorisk statsplombering av utsädesvara och om
Prop. 1974:162
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om riksprovplatser, m.m.
Prop. 1974:163
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunala renhållningslagen (1970:892)
Prop. 1974:164
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vägtrafikskatteförordningen (1973:601), m.m.
Prop. 1974:165
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om utbetaIning av pristillägg för kött
Prop. 1974:166
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i naturvårdslagen (1964:822) och skogsvårdslagen (1948:237), m.m.
Prop. 1974:167
Kungl. Maj:ts proposition angående representation för de anställda i allmän försäkringskassas styrelse, m.m.
Prop. 1974:168
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om kreditpolitiska medel, m.m.
Prop. 1974:169
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i förordningen (1968:430) om mervärdeskatt
Prop. 1974:170
Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1974/75
Prop. 1974:171
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i stämpelskattelagen (1964:308), m.m.
Prop. 1974:172
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa domartjänster
Prop. 1974:173
förslag till ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar avseende sekretesskydd för handlingar i ärenden rörande studiestöd under sjukdom
Prop. 1974:174
KungI. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i statstjänstemannalagen (1965:274), m.m.
Prop. 1974:175
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Danmark för att skydda Öresund mot föroreningar
Prop. 1974:176
Kungl. Maj:ts proposition angående tullpreferenser för Bulgarien, Rumänien och MaIta, m.m.
Prop. 1974:177
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om avsättning till särskild investeringsfond, m.m.
Prop. 1974:178
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1919:240) om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet
Prop. 1974:179
Kungl. Maj:ts proposition angående försäljning av en fastighet i Växjö
Prop. 1974:180
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i tullagen (1973:670), m.m.
Prop. 1974:181
Kungl. Maj:ts proposition med försIag om skatteregler för aktiefonder m.m.
Prop. 1974:182
Kungl. Maj:ts proposition förslag till lag om ändring i förordningen (1965:139) om Svenska skeppshypotekskassan, Skeppsfartens sekundärlånekassa
Prop. 1974:183
Kungl. Maj:ts proposition om ökning av garantin för exportkredit
Prop. 1974:184
Kungl. Maj:ts proposition angående finansiering av sjukförsäkring för studerande m.m.
Prop. 1974:185
Kungl. Maj:ts proposition med förslag om vissa skattelättnader vid gåva av familjeföretag, m.m.
Prop. 1974:186
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister
Prop. 1974:187
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Prop. 1974:188
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om den skattemässiga behandlingen med anledning av övergång från aktiebolag till annan företagsform
Prop. 1974:189
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1966:664) med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier