Prop. 1886:2
('med förslag till lag angående de svenska Lapparnes rätt till renbete i Sverige och till lag angående renmärken',)
Prop. Prop/1886:3
med förslag till Lag angående ansvarighet för skada i följd af jernväg s drift
Prop. Prop/1886:4
med förslag till stadga angående eftersökande och bearbetande af sten kols fyndiqheter
Prop. Prop/1886:7
angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernväg sanläggning ar
Prop. Prop/1886:8
angående anslag till istånd sättande och förstärkande af Skanörs hamn
Prop. Prop/1886:9
med förslag till Lag angående ersättning af allmänna medel åt oskyldigt häktade eller dömde
Prop. Prop/1886:10
med. förslag till Lag om förändrad lydelse af 19, 43 och 61 §§ i förordningen angående inteckning i fast egendom den 16 Juni 1875
Prop. Prop/1886:11
angående för¬ säljning af förra hospitalssysslomansgården i Linköping
Prop. Prop/1886:12
med förslag till förordning angående förändrad lydelse af § 53 i värnpligtslagen den 5 Juni 1885
Prop. Prop/1886:13
angående inlösen af den geschwornern Mathias Griesbachs rättsinnehaf- vare tillkommande årliga ersättning från statsverket för donerad kronotiondespanmål
Prop. Prop/1886:14
angående afsön¬ dring af jord från Kungsörn kungsladugård i Vestman- lands län
Prop. Prop/1886:18
med förslag till lag angående förändrad lydelse af 22 kap. 21 § Strafflagen
Prop. Prop/1886:20
angående fortsät¬ tande under år 1887 af arbetena på nya kasernetablisse- ment för Svea lifgarde och andra lifgardet m. m
Prop. Prop/1886:21
angående af¬ söndring af jord från militiébostället Refvinge i Malmö¬ hus lön till vapenöfning splats för Södra skånska in¬ fanteriregementet m. rn.
Prop. Prop/1886:22
angående stats¬ verkets öfvertagande af den rotehållare åliggande skyl¬ dighet att bygga och underhålla kompanitrossbodar samt fortskaffa trossen till och från mötesplatserna
Prop. Prop/1886:23
med förslag till förändrad lydelse af § 26 mom. 5 i nådiga förordnin¬ gen angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller distillerade spirituösa drycker den 29 Maj 1885
Prop. Prop/1886:24
angående efter¬ skänkande till förmån för ogifta Henriette Grandin af viss del af kronans rätt till danaarf efter aflidne förre tullvaktmästaren Henrik Holmberg
Prop. Prop/1886:25
angående låne¬ understöd för anläggning af jernväg från Göteborg till Varberg
Prop. Prop/1886:26
med förslag till ändringar i gällande tulltaxa rörande artiklarne pelsverk, hattar och metalltråd
Prop. Prop/1886:27
med förslag till förordning angående bankaktiebolag och förordning an¬ gående enskilda banker med rätt att utgifva egna bank¬ sedlar
Prop. Prop/1886:28
med förslag till lag med vissa bestämmelser angående bankbolag med sedelutgifningsrätt, lag angående förändrad lydelse af 17 kap. 3 § Handelsbalken, lag angående bankbolags och sparbanks konkurs samt lag angående tillägg till och än¬ dring i lagen för Rikets Ständers bank den 1 Mars 1830
Prop. Prop/1886:29
med förslag till förändrad lydelse af 71 § Riksdagsordningen
Prop. Prop/1886:30
angående bestämmelser om vård och förvaltning af Stockholms stads allmänna be¬ grafning splatser
Prop. Prop/1886:31
angående anordnande invid Lunds hospital af en asyl för sinnessjuke
Prop. Prop/1886:32
angående ett årligt anslag för Hans Kongl. Höghet Hertigen af Gotland
Prop. Prop/1886:33
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter torparen Johan Petter Nyherg från Auråkra
Prop. Prop/1886:34
angående pensions- rätt för innehafvare af en professur, af sedd att vid Karo¬ linska mediko-kirurgiska institutet genom särskilda gåfvo- medel upprättas
Prop. Prop/1886:35
angående vissa ändringar i afseende på afgifterna för tullnederlag samt med förslag till förordning angående allmänt frilager
Prop. Prop/1886:36
angående upplåtelse till Stora Rörs hamnstyrelse af krono- hemmanet Rörsberg på Öland
Prop. Prop/1886:37
an¬ gående öfverlåtelse till Göteborgs stad af eganderätten till kronans andel i förra Ostindiska kompaniets hus i nämnda stad
Prop. Prop/1886:38
an¬ gående rättighet för Justitierådet Claes Albert Lindhagen till fyllnadspension å allmänna indragning sstaten