Prop. 1907:9
('med förslag till lag om nyttjanderätt till fast egendom m. m.',)
Prop. 1907:10
('med förslag till lag innefattande särskilda bestämmelser om arrende af viss jord å landet inom Norrland och Dalarne',)
Prop. 1907:26
('med förslag till lag angående stadsplan och tomtindelning samt lag om ändrad lydelse af 2 § i lagen den 26 maj 1899 angående förändring af tomts område',)
Prop. 1907:28
('med förslag till ändrad lydelse af §§ 31, 49 och 53 regeringsformen samt §§ 6, 7, 8, 10, 11, 13 till och med 22, 25, 28 och 38 riksdagsordningen så ock till öfvergång sstadgande i riksdagsordningen',)
Prop. 1907:29
('med förslag till lag angående ändring i vissa delar af förordningen om kommunalstyrelse på landet samt till lag angående änd\xad ring i vissa delar af förordningen om kommunalstyrelse i stad',)
Prop. 1907:30
('med förslag till lag angående ändring i vissa delar af förordningen om landsting den 21 mars 1862',)
Prop. 1907:70
('med förslag till lag angående ändring i vissa delar af förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862',)
Prop. Prop/1907:1
angående statsverkets tillstånd och behof
Prop. Prop/1907:2
angående anord¬ nande af en hydrografisk undersökning af Sveriges färsk¬ vatten
Prop. Prop/1907:3
angående ut¬ förande af meteorologiska observationer för en hydrogra¬ fisk undersökning af Sveriges färskvatten
Prop. Prop/1907:4
angående för¬ säljning af delar af de till éxU mantal Rond kungs¬ gård n:o 1 i Östergötlands län hörande torpen Fyrtorpet och Språkstorpet
Prop. Prop/1907:5
angående för¬ säljning af vissa till indragna landssekreterarbostället Kjöflinge n:o 1 i Hallands län hörande lägenheter
Prop. Prop/1907:6
angående för¬ säljning till Fogelsta— Vadstena—Ödeshögs järnvägs¬ aktiebolag af ett område utaf förra häradshöfdingbostället 1 mantal Västerlösa n:o 1 i Östergötlands län
Prop. Prop/1907:7
angående pension å allmänna indragning sstaten för extra tyg¬ arbetaren vid tygstationen i Kristianstad Nils Nilsson Lord
Prop. Prop/1907:11
med förslag till lag angående ändring i 20 § 1 mom. och 22 § af lagen om hemmansklyfning, ägostyckning och jordafsöndring den 27 juni 18.96
Prop. Prop/1907:12
med förslag till lag angående aflösning af afgäld från afsöndrad lägen¬ het
Prop. Prop/1907:13
angående förhöjning af lägsta viktsatsen för inrikes bref
Prop. Prop/1907:14
angående beredande af lånemedel för år 1907 för fortsatt utveckling af statens telefonväsende
Prop. Prop/1907:15
angående upplåtande af kronojord för framdragande af vissa elektriska ledningar
Prop. Prop/1907:16
angående beviljande af vissa förmåner för enskilda järnvägsanlägg¬ ningar
Prop. Prop/1907:17
med förslag till lag om rikets vapen
Prop. Prop/1907:18
med förslag till lag angående civila tjänstinnehafvares rätt till pension
Prop. Prop/1907:19
angående om/äring till en pensionsfond för civila tjänstinnehafvare af vissa löneinnehållningar
Prop. Prop/1907:20
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter torparen Johan Fredrik Åbergs från Risbäcksled under Skålltorp i Skärfs socken hustru Kajsa Andersdotter Åberg
Prop. Prop/1907:21
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter sjömannen Karl Elias Andreas Hesselberg
Prop. Prop/1907:23
angående för¬ säljning till Gottlands soldatmissionssällskap af ett till lotten n:r 1 af Visborgs kungsladugård i Gottlands län hörande område
Prop. Prop/1907:24
angående försäljning af eu till förra regementsfältskärsbostället Stickelösa n:r 1 Kronog&rd i Jönköpings län hörande lägenhet
Prop. Prop/1907:25
angående försälj¬ ning af ett till förra militiebostället Förstena n:r 1 i Alf sborgs lön hörande område
Prop. Prop/1907:27
angående be¬ frielse för Dejefors—Forshaga järnvägs och slussverks aktiebolag från skyldighet att underhålla järnväg vid Dejefors
Prop. Prop/1907:31
med förslag till förordning angående rätt att lios generaltullstyrelsen erhålla upplysning rörande tullbehandlingen af varor, afsedda att till riket införas
Prop. Prop/1907:32
angående an¬ slag till bestridande af kostnader för en tullbehand¬ lings- och upplysningsbyrå mom generaltullstyrelsen
Prop. Prop/1907:33
angående för¬ valtningen af de på grund af arrendekontrakt om säteriet Stenhammar m. fl. hemman och hemmansdelar i Söder¬ manlands län inflytande medel m. m.
Prop. Prop/1907:34
angående för¬ säljning af tre till förra mönster skr ifv arbostället Görtorp n:r 1 med Valler äng storp i Östergötlands lön hörande lägenheter
Prop. Prop/1907:35
angående för¬ säljning af en till Bråborgs kungsgård n:r 1 med under¬ lydande i Östergötlands län hörande utjord
Prop. Prop/1907:36
angående för¬ säljning af mark från förra militiebostället Stora Folåsa n:o 2 i Östergötlands län
Prop. Prop/1907:37
angående för¬ säljning af eu till förra häradsskrifvarbostället s/4 mantal Sätinge n:o 3 Lars Börjesgård i Hallands lön hörande lägenhet
Prop. Prop/1907:38
angående för¬ säljning af förra kronofjärdingsmansbostället 5/« mantal Krigsberga n:o 2 i Östergötlands lön tillkommande andel i Krigsberga utjord
Prop. Prop/1907:39
angående för¬ ändrade bestämmelser rörande anslag till högre folkskolor
Prop. Prop/1907:40
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 1, 2 och 3 §§ i lagen den 27 juni 1902, innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar
Prop. Prop/1907:41
angående upplåtelse till landtförsvaret af förra hospitalslägenheterna n:o 67 Elisabeth och Nils Ihres åker samt n:ris 68 och 69 Trumslagareåker å Visby stads område
Prop. Prop/1907:42
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter barnmorskan Vinka Harrison från HUlersjö socken
Prop. Prop/1907:43
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter urmakeri- arbetaren Johan Edvard Andersson från Bosö i Lidingö socken
Prop. Prop/1907:44
angående för¬ säljning af egendomen n:o 1 i kvarteret Sjöhästen i Klara församling i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1907:45
angående rektorerna Carl Vilhelm Hagbergs, Anders Johan Reinhold Daniels¬ sons och Carl Johan Gallins uppförande å allmänna in¬ dragning sstaten
Prop. Prop/1907:46
om anslag till fullbordande af Sveriges andel i det s. Jc. medeleuropeiska gradmätning sarbetet
Prop. Prop/1907:47
med förslag till ny förordning angående bevillning af fast egen¬ dom samt af inkomst
Prop. Prop/1907:48
angående eu inkomstskatt att upptagas i riksstaten för år 1908
Prop. Prop/1907:49
med dels för¬ slag till lag angående ändrad lydelse af § 57 i för¬ ordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862, dels ock förslag till förordning angå¬ ende särskild grund för beräkning af rösträtt och utgö¬ rande af utskyld eller annan afgift i förhållande till inkomstbevillning på grund af taxering år 1908
Prop. Prop/1907:50
angående befogenhet för riksför säkring sanstalten att för arbetare, som af anstalten försäkras för olycksfall i arbete, upptaga försäkring jämväl för olycksfall, som inträffa utom ar¬ betet
Prop. Prop/1907:51
angående resti¬ tution af fraktafgifter för kalk, kalkstensmjöl och märgel
Prop. Prop/1907:52
angående försälj¬ ning af ett till förra lagmansbostället 1 mantal Viby n:o 4 i Södermanlands län hörande område
Prop. Prop/1907:53
angående ökning af fonden för torfindustriens befrämjande
Prop. Prop/1907:54
angående anvisande af ytterligare medel till norrländska ny odling sfonden
Prop. Prop/1907:55
angående förflyttning af flottans station i Stockholm till Elfvik å Lidingön
Prop. Prop/1907:56
angående anslag för Sveriges deltagande i 1907 års internationella idrotts- och turistutställning i Berlin
Prop. Prop/1907:57
angående upp¬ låtelse till Göteborgs hospital af viss del utaf hemmanet r,/« mantal Storhagen i Backa socken af Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1907:58
i fråga om ändringar i och tillägg till nådiga förordningen den 22 juni. 1883 angående en postsparbank för riket
Prop. Prop/1907:59
angående öfverlåtelse till landtförsvaret af en del utaf förra bergs- hauptmansbostället Väsby i Västmanlands län
Prop. Prop/1907:60
angående ändrings- och tillbyggnadsarheten å krigsskolans gymna¬ stikhus m. in.
Prop. Prop/1907:61
angående öfverlåtelse till landtförsvaret af två ägoskiften, tillhörande förra skogvaktarb o stället Käpplunda n:o 2 Gransikagår- den i Sköfde socken, Skaraborgs län
Prop. Prop/1907:62
angående ändring i pensionsåldern för personal vid intendentur- kären in. fl
Prop. Prop/1907:63
med förslag till lag om handräckning för fordrans utfående
Prop. Prop/1907:65
angående för¬ hyrande af ett beskickningslius i London
Prop. Prop/1907:67
angående upp¬ förande af ett nytt hvalmuseum
Prop. Prop/1907:68
angående an¬ ordnande af erforderlig arkivlokal i domkapitelshuset i Västerås m. m.
Prop. Prop/1907:69
med förslag till lag angående ändrad- lydelse af §§ 6, 7, 12 och 15 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skol¬ råd den 21 mars 1862
Prop. Prop/1907:71
angående uppförande af ett ridhus för ridskolan vid, Strömsholm
Prop. Prop/1907:72
angående för¬ säljning af ett ut skifte till förra häradshöfdingbostället Hölja n:o 7 i Kristianstads län
Prop. Prop/1907:74
angående pension å allmänna indragning sstaten åt fortifikations- arbetarna J. B. Lundgren och P. M. Frid samt ma¬ skinisten A. Svensson
Prop. Prop/1907:75
angående pension å allmänna indragning sstaten åt sergeanten C. A. A. Nel son
Prop. Prop/1907:76
angående pension ä allmänna indrag ning sstaten åt förrådsförval- taren F. V. Hjelm
Prop. Prop/1907:77
angående för¬ säljning af en till förra militiébostället Ekenäs n:o 1 i Jönköpings län hörande torfmosse
Prop. Prop/1907:78
angående för¬ säljning af två till förra militiebostället Visteby n:o 1 i Uppsala län hörande ägoskiften jämte ett mindre jord¬ område
Prop. Prop/1907:79
med förslag till förordning angående tillverkning af brännvin
Prop. Prop/1907:80
med förslag till förordning angående tillverkning och beskattning af malt¬ drycker
Prop. Prop/1907:81
med förslag till förordning om beskattning af socker
Prop. Prop/1907:82
angående anslag för beredande af tilläggsunderstöd åt högre skolor för kvinnlig ungdom och samskolor
Prop. Prop/1907:83
angående för¬ säljning af ett område från länsmansb o stället ett mantal krono Stratomta n:r 2 Norrgården i Törnevalla socken och Åkerbo härad af Östergötlands län
Prop. Prop/1907:84
angående godkännande af telegrafverkets utgiftsstater för år 1908 in. m.
Prop. Prop/1907:85
angående utbyte af mark mellan kronan och Söderfors bruks aktiebolag
Prop. Prop/1907:86
om ändring i beslut angående försäljning af vissa områden af 16 förut till löningsjordar anslagna lotter under förra kungsladugården Ladugårdsgärdet i Östergötlands lön
Prop. Prop/1907:87
med förslag till lag om ändring i visso delar af lagen den 23 oktober 1891 angående väghållningsbesvärets utgörande på landet
Prop. Prop/1907:88
med förslag till lag om enskilda vägar på landet
Prop. Prop/1907:89
angående anslag till iståndsätta nde af de åt landshöfding en i Jönköpings län anvisade boställslägenheter in. in.
Prop. Prop/1907:90
angående rätt för jägmästaren E. M. Janse att för ålderstillägg räkna sig till godo tjänstgöring såsom föreståndare för skogs- skolan vid Skogshåll
Prop. Prop/1907:91
angående för¬ säljning till Löfvestads församling af vissa områden af förra militiebostället Löfvestads kungsgård n:o 46 i Malmöhus län
Prop. Prop/1907:92
angående för¬ säljning af ett område från V4 mantal Sollida under kronodomänen Stenhammar i Södermanlands län
Prop. Prop/1907:93
med förslag till lag om ändring i vissa delar af 30 kap. rättegångs¬ balken
Prop. Prop/1907:94
angående aftal med Norge om gemensamma undersökningar rörande de svenska flyttlapparnas renbete i Tromsö och Nord¬ lands amt
Prop. Prop/1907:95
om pension åt vaktmästaren vid högre allmänna läroverket i Karlstad A. Nilsson
Prop. Prop/1907:96
angående rätt för ordinarie ämneslärare och ämne slärarinna vid allmänt läroverk, Jolkskoleseminarium och högre lärarinnesemina¬ riet att för erhållande af pension tillgodoräkna sig viss tjänstgöring vid enskildt läroverk
Prop. Prop/1907:98
med förslag till understöd m. m. åt vaktkonstapeln vid tvångsarbetsanstal- ten i Karlskrona J. A. Nilsson för honom genom olycks¬ fall i tjänsten tillskyndad skada
Prop. Prop/1907:99
angående nya stater för universiteten i Uppsala och Lund
Prop. Prop/1907:100
angående ny aflö- ningsstat för statskontoret
Prop. Prop/1907:101
angående pension åt tryckeri föreståndaren vid sjökar teverket A. J. Aurell
Prop. Prop/1907:102
angående anordningar för eldens ledning å pansarfartygen
Prop. Prop/1907:103
angående rätt för rektorn vid folkskoleseminariet i Strängnäs S. F. G. Lund- qvist till uppflyttning i högre lönegrad
Prop. Prop/1907:104
angående inköp af den kvarstående delen af Dädesjö församlings gamla kyrka m. m.
Prop. Prop/1907:106
angående öfverlåtande åt en kasernbyggnadskommission att hand¬ hafva uppförandet af åtskilliga nya byggnader för armén
Prop. Prop/1907:107
om godkännande af förslag till öfverenskommelse mellan svenska staten, ä ena, samt Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag, aktie¬ bolaget Gellivare malmfält och trafikaktiebolaget Gränges¬ berg—Oxelösund, å andra sidan, angående viss gruf- egendom m. m.
Prop. Prop/1907:108
angående användande af allmänna besparingar å riksstatens femte hufvudtitel till inredande af kanonbåten Verdande till sjukvårdsfartyg för kusteskadern in. in.
Prop. Prop/1907:109
med förslag till förordningar om frihamn och om frilager
Prop. Prop/1907:110
angående för¬ säljning af två till förra militiébostället 1 mantal Ekeby ntris 2 och 3 i Södermanlands län hörande lägenheter
Prop. Prop/1907:111
angående för¬ säljning af en under kronosäteriet Boda n:o 1 om ett mantal i Skaraborgs län hörande lägenhet
Prop. Prop/1907:112
angående tilläggs¬ pension för akademikamrer ar en 0. G. Regnéll
Prop. Prop/1907:113
angående understöd åt Norra och Södra skånska infanteriregemen¬ tenas pensionskassor
Prop. Prop/1907:114
med förslag till ändring i nådiga förordningen den 9 juni 1905 angående försäljning af brännvin
Prop. Prop/1907:115
angående vissa ändringar i gällande tulltaxa samt därvid fogade under¬ rättelser om hvad vid taxans tillämpning iakttagas lör
Prop. Prop/1907:116
om vissa anslag med anledning af en förändrad anordning af det medi¬ cinska undervisnings- och studieväsendet
Prop. Prop/1907:117
angående stats¬ bidrag i visst fall till aflönande af småskollärarinna
Prop. Prop/1907:118
angående upp¬ förande af ett nytt landsstatshus i Härnösand
Prop. Prop/1907:119
med förslag till lag om ändrad lydelse af 21 § i grufvestadgan den 16 maj 1884
Prop. Prop/1907:120
med förslag till lag om inskränkning i inmutning srätten
Prop. Prop/1907:121
med förslag till lag angående tillämpning af vissa bestämmelser i den vid internationella konferensen i Algeciras år 1906 antagna generalakt
Prop. Prop/1907:122
med förslag till lag angående ändrad lydelse af §§ 19 och 35 i för¬ ordningen om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862
Prop. Prop/1907:123
angående utvidgning af Malmöhus läns landstings upptagnings¬ anstalt för sinnessjuka vid Lunds hospital
Prop. Prop/1907:124
med förslag till förordning angående ändrad lydelse af 23 § i kungl. stadgan den 31 maj 1878 angående skjutsväsendet
Prop. Prop/1907:125
angående upp¬ låtande till Jönköpings läns landsting af ny ttj ander ätten till förra barherarbostället Långanäs n:o 1 i Jönköpings län
Prop. Prop/1907:127
angående för¬ säljning af en till förra länsmanskostället 3/8 mantal Förlösa n;o 5 i Kalmar län hörande lägenhet
Prop. Prop/1907:128
angående för¬ säljning af fem till förra maj or sbostället 1 mantal Östbro n:o 1 Södra i Värmlands län hörande ägo¬ lotter
Prop. Prop/1907:129
angående för¬ säljning af en landshöfding en i Västerlottens län förut på lön anslagen lågenhet Herrgärdan invid Umeå stad i Västerlottens lån
Prop. Prop/1907:130
angående upp¬ låtelse af den kronan tillkommande jordägarandel i grufva
Prop. Prop/1907:131
angående upp¬ låtelse af rätt till bearbetande af mar mor fyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1907:132
angående pension d allmänna indragningsstaten för regementspa¬ storn Adolf Nicolaus Andreas Randel
Prop. Prop/1907:133
angående utbyte af en kronan tillhörig tomtdel i 8:e kvarteret, Sparre, i Karlskrona mot en annan, enskild person tillhörig tomt¬ del i samma kvarter
Prop. Prop/1907:134
angående inköp af vissa fastigheter för Trollhätte kanal- och vat¬ tenverk m. in.
Prop. Prop/1907:136
angående anslag till fortsättande och fullbordande af en Icraft- stationsanläggning vid Trollhättan m. in.
Prop. Prop/1907:137
angående anslag till ombyggnad af Genevads station å Västkust¬ banan
Prop. Prop/1907:138
angående höj¬ ning af pensionerna åt förre afdelningsingenjörerna C. G. Forselius, 0. T. W. Stanzén och A. H. Grundström samt materialförvaltaren L. A. V. Berg
Prop. Prop/1907:139
angående pension till bokhållaren vid statens järnvägsbyggnader K. M. Edbergs änka
Prop. Prop/1907:140
angående pensioner till vissa arbetare vid statens järnvägsbyggnader
Prop. Prop/1907:141
angående organisation af arméns centrala förvaltningsmyndighet
Prop. Prop/1907:142
angående försäljning af viss del utaf skogsinstitutets nuvarande tomt
Prop. Prop/1907:143
angående för¬ höjning af fonden för fiskerinäringens befrämjande
Prop. Prop/1907:144
om anslag till uppförande af ny kapellbyggnad i Sjougdnäsets kapellag inom Frostvikens församling
Prop. Prop/1907:145
angående för¬ ändrade grunder för den af staten utöfvade egnahems- lånerörelse
Prop. Prop/1907:146
angående ut¬ lämnande under år 1907 af egnahemslån inom Fors och Klosters socknar af Södermanlands län
Prop. Prop/1907:147
angående förhöj¬ ning af pensionsbeloppen från folkskollärarnas änke- och pupillkassa
Prop. Prop/1907:148
med förslag till lag angående förekommande af vanhäfd å jordbruk i Norrland och Dalarne
Prop. Prop/1907:149
med förslag till bildande af en jordförmedlings fond
Prop. Prop/1907:150
angående om- och tillbyggnad af det gamla riksdagshuset å Riddar- holmen för beredande af lokaler åt vissa statens ämbets¬ verk m. m.
Prop. Prop/1907:151
angående pension a allmänna indragningsstaten åt musiksergeanten V. H. Kindstrand
Prop. Prop/1907:152
angående upp¬ förande af en vaktmästarbostad vid Kalmar slott
Prop. Prop/1907:153
angående anslag till utläggning af ytterligare ett järnvägsspår mellan Alf sjö och Huddinge järnvägsstationer
Prop. Prop/1907:154
angående anslag till anläggning af ledningar för distribuering af elektrisk energi från statens kraftstationer vid Trollhättan
Prop. Prop/1907:155
angående upplåtelse till landtförsvaret af förra landshöfdingebo- stället Rydhof n:o 1 i Jönköpings län
Prop. Prop/1907:157
med förslag till lag om inskränkning i rätten att erhålla laga skifte
Prop. Prop/1907:158
angående årligt understöd åt vaktmästaren vid telegrafverkets sta¬ tion i Uddevalla 0. L. Qvist
Prop. Prop/1907:159
angående utvidgning af spårsystem och frilastplatser vid Alhano järnvägsstation
Prop. Prop/1907:160
angående anläggning af en statsbana från Järna station d västra stambanan öfver Vagnhärad och Nyköping förbi Lunda till Norrköping
Prop. Prop/1907:161
angående anslag för anläggning af bibanor från norra stambanan till Skellefteå och Piteå
Prop. Prop/1907:162
angående anslag dels för ytterligare undersökningar angående den s. k. inlandsbanan dels och för byggnad af statsbana från Östersund till Ströms vattudal
Prop. Prop/1907:163
angående användande af allmänna besparingar å riksstatens femte hufvudtitel till förvärfvande af vissa områden i Göteborgs skärgård och invid Göteborgs stad för befästning sändamål
Prop. Prop/1907:164
angående lönereglering för personalen vid statens järnvägar in. in.
Prop. Prop/1907:165
angående afsättande af medel till pensionering af statens järn¬ vägars personal
Prop. Prop/1907:166
med förslag till förordning om ändrad lydelse af § 3 i förordningen den 24 juli 1903 angående skogsvårdsafgifter
Prop. Prop/1907:167
angående änd¬ rade bestämmelser i fråga om försäljning och utarrende¬ ring af kronan tillhörig fast egendom
Prop. Prop/1907:168
angående ändring i det med staden Hälsingborg träffade aftal i fråga om Skånska husarregementets förläggning
Prop. Prop/1907:169
angående istånd- sättande af det till landshöfding en i Skaraborgs län an¬ slagna länsresidenset å Marieholm m. m.
Prop. Prop/1907:170
angående istånd- sättande af länsresidenset i Nyköping
Prop. Prop/1907:172
med förslag till lag angående ändrad lydelse af § 40 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd i Stockholm den 20 november 1863
Prop. Prop/1907:173
angående förvaltning sbidrag åt sjukkassor in. in.
Prop. Prop/1907:174
angående beredande af tillfälliga understöd åt afskedade under¬ officerare och vederlikar vid armén
Prop. Prop/1907:175
angående för¬ säljning af kronan tillkommande andel af hemmanet V4 mantal Mjölhy n:o 2 Kanikegården i Östergötlands län
Prop. Prop/1907:176
angående för¬ säljning af två områden från förra hospitalshemmanet Va mantal Dufvedal N:o 1 i Östergötlands län
Prop. Prop/1907:177
angående för¬ säljning af förra militiebostället V4 mantal Spiksborg n:o 1 i Östergötlands län
Prop. Prop/1907:178
angående för¬ säljning af vissa lägenheter f rån förra regementspastors- hostället 3U mantal Bondehy n:o 2 i Södermanlands län
Prop. Prop/1907:179
angående för¬ säljning af vissa till kungsgården Schenäs i Östergötlands län hörande lägenheter
Prop. Prop/1907:180
angående upp¬ låtelse af mark från förra kronofogdebostället 1 mantal Sör Gerdsbo n:o 5 i Västmanlands län
Prop. Prop/1907:181
med förslag til lag om bredden af hjulringar å arbetsåkdon på landet
Prop. Prop/1907:182
angående pension å allmänna indragning sstaten åt musiksergeanten C. 0. Nylén
Prop. Prop/1907:183
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter hustru Sofia Rosalie Andersson, född Backman
Prop. Prop/1907:184
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter timmer¬ mannen Karl Karlsten från Skönsmon
Prop. Prop/1907:185
med förslag till förordning angående vissa bestämmelser rörande gräns¬ trafiken mellan Sverige och Korge
Prop. Prop/1907:186
angående stats¬ anslag till bestridande af hyresafgiften för åren 1907 och 1908 för lokal till den af föreningen för arbetar¬ skydd i Stockholm anordnade permanenta utställningen af skyddsanordningar mot olycksfall och ohälsa i arbetet
Prop. Prop/1907:187
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter förre stationskarlsförmannen Per Perssons hustru Johanna Christina Persson, född Falkengren, från Malmö
Prop. Prop/1907:188
angående ändrad lydelse af § 9 mom. 3 i tulliaxeunderrättelserna
Prop. Prop/1907:190
angående för¬ säljning af ett till förra militiebostället ett mantal Anstå n:ris 3 och 4 i Örebro län hörande jordområde
Prop. Prop/1907:191
angående för¬ säljning af vissa delar af förra profosslostället */4 mantal Flundrarp n:ris 2 och 3 i Malmöhus län
Prop. Prop/1907:192
angående upp¬ låtelse till Borgholms stad af jordområden från Borg¬ holms kungsladugård i Repplinge socken af Kalmar län
Prop. Prop/1907:193
angående öfver¬ låtelse till Mörbylånga köping af ett till köpingen grän¬ sande jordområde i Kalmar län
Prop. Prop/1907:194
med förslag till lag om utförande och nyttjande af elektrisk anläggning för telegrafering eller telefonering utan tråd
Prop. Prop/1907:196
angående upp¬ låtelse af mark från förra länsmansbostället Mjogaryd Mellangård n:o 2 i Jönköpings län
Prop. Prop/1907:197
angående f örsäljning af viss del af Kronobergs kungsgård i Kronobergs län
Prop. Prop/1907:200
angående vissa ändringar i gällande stämpelförordning