Prop. 1988/89:1
om förlängning och utvidgning av frikommunförsöket
Prop. 1988/89:2
om omröstning i brottmål, m. m.
Prop. 1988/89:3
om bidrag vid adoption av utländska barn
Prop. 1988/89:4
om skolans utveckling och styrning
Prop. 1988/89:5
med förslag om ny smittskyddslag m. m.
Prop. 1988/89:6
om ändrade bestämmelser om felparkeringsavgifter, m. m.
Prop. 1988/89:7
med meddelande om kommande förslag till lagstiftning om reavinstbeskattning av andelar i handelsbolag, m.m.
Prop. 1988/89:8
om olovligt bortförande av barn i internationella förhållanden
Prop. 1988/89:9
om dödsboägande och samägande av jordbruksfastighet m. m.
Prop. 1988/89:10
om särskilda åtgirder med anledning av algblomning och säldöd
Prop. 1988/89:12
om fortsatt giltighet av lagen (1975: 1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall
Prop. 1988/89:13
om följdlagstiftning till den nya lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Prop. 1988/89:14
om internationella förmynderskapsfrågor
Prop. 1988/89:15
om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål
Prop. 1988/89:16
om lagstiftning med kompleteringar till refomen av svenska kyrkans organisation på lokal- och stiftsplanet, m.m.
Prop. 1988/89:17
om upphävande av vissa kyrkoförfattningar, m.m.
Prop. 1988/89:18
om TV-avgiften
Prop. 1988/89:19
om godkännande av 1987 års internationella gummiavtal
Prop. 1988/89:21
om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt
Prop. 1988/89:22
om ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
Prop. 1988/89:23
om produktsäkerhetslag
Prop. 1988/89:24
om ändring i lagen (1984: 351) om totalisatorskatt
Prop. 1988/89:25
med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m.
Prop. 1988/89:26
om instansordningen enligt yrkestrafiklagstiftningen, m. m.
Prop. 1988/89:27
om höjning av Sveriges kapitalinsats i Världsbanken (IBRD)
Prop. 1988/89:28
om ändring i beskattningen av bingospel
Prop. 1988/89:29
om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike
Prop. 1988/89:30
om godkännande av protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommulskatt i vissa fall, m.m.
Prop. 1988/89:31
om jäv för konkursförvaltare;
Prop. 1988/89:32
om ändring i lagen (1976: 108) om erkännande och verkstlällighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet
Prop. 1988/89:33
om avgifter för pensionärer vid sjukhusvård
Prop. 1988/89:34
om inskränkt skattskyldighet för vissa stiftelser
Prop. 1988/89:35
om godkännande av överenskommelse om upprättande av en nordisk utvecklingsfond för förmånlig kreditgivning till u-länder
Prop. 1988/89:36
om ändring i luftfartslagen (1957: 297)
Prop. 1988/89:37
om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m. m.
Prop. 1988/89:38
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
Prop. 1988/89:39
om miljöskatt pA inrikes flygtrafik
Prop. 1988/89:41
om vissa ändringar i skogskontolagstiftningen
Prop. 1988/89:42
om vissa socialförsäkringsfrågor
Prop. 1988/89:44
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien
Prop. 1988/89:45
om höjning av ansvarsbeloppet vid trafikskador
Prop. 1988/89:46
om inkomstskatten för år 1989, extra avdrag för folkpensionärer, uppbörd av B-skatt och kvarskattavgift på fyllnadsinbetalningar, m.m.
Prop. 1988/89:47
om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m.
Prop. 1988/89:48
om vissa ändrade bestämmelser om motorredskap och traktorer
Prop. 1988/89:49
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien
Prop. 1988/89:50
om ändring i lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handelssekreterare m.m.
Prop. 1988/89:51
om bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om tull för äpplen och päron
Prop. 1988/89:52
om vissa personalfrågor inom försvaret m. m.
Prop. 1988/89:53
om iändringar i arvs- och gåvoskattelagstiftningen avseende beskattningens territoriella omfattning, m.m.
Prop. 1988/89:54
om iändring av beskattningen av vissa livräntor
Prop. 1988/89:55
om reavinstbeskattning av andelar i handelsbolag m.m.
Prop. 1988/89:56
om stöd till svenska rederier
Prop. 1988/89:57
om skattebefrielse för vissa intäkter av kottplockning
Prop. 1988/89:58
om vissa skattefrågor avseende sjömän
Prop. 1988/89:59
om ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden, m. m.
Prop. 1988/89:60
om kontroll genom teknisk provning och om mätning
Prop. 1988/89:61
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern
Prop. 1988/89:62
om fortsatt giltighet av lagen (1983: 147) om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur och svin
Prop. 1988/89:63
om ändring i lagen (1974: 191) om bevakningsföretag m. m.
Prop. 1988/89:65
om formerna för högskolepolitiken
Prop. 1988/89:66
om överklagande av vissa förvaltningsbeslut av enskilda organ
Prop. 1988/89:67
om sekretessfrågor inom undervisningsväsendet m. m.
Prop. 1988/89:68
om livsmedelskontroll
Prop. 1988/89:69
om utbyggnad av föräldraförskringen och förstärkt föräldraledighet
Prop. 1988/89:71
om begränsad avdragsriitt för vissa reaförluster
Prop. 1988/89:73
om rättsskyddet för kretsmönster i halvledarprodukter
Prop. 1988/89:74
om underrättelseskyldighet m. m. när utlänningar är berövade friheten.
Prop. 1988/89:76
om ny köplag
Prop. 1988/89:77
om ändringar i fastighetsbildningslagen (1970: 988) m. m.
Prop. 1988/89:78
om högsta domstolen och rättsbildningen
Prop. 1988/89:79
om ändrade regler för räntesubventioner för hyres- och bostadsrättshus .
Prop. 1988/89:80
om verksamhet och anslag för det militära försvaret m. m. under budgetåret 1989/90
Prop. 1988/89:81
om riksfärdtjänsten
Prop. 1988/89:83
om nedsättning i särskilda fall av avgifter för pensionärer vid sjukhusvård
Prop. 1988/89:84
om ändrad beslutsordning för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Prop. 1988/89:85
om upphovsrätt och datorer
Prop. 1988/89:86
med förslag till utlänningslag m.m.
Prop. 1988/89:87
om godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Polen om avgränsningen av kontinentalsockeln och fiskezonerna i Östersjön
Prop. 1988/89:88
om upphävande av reglerna om bevakning av testamente
Prop. 1988/89:89
om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån, m. m.
Prop. 1988/89:90
om ingenjörsutbildning
Prop. 1988/89:91
om medel för en folk- och bostadsriäkning år 1990, m. m.
Prop. 1988/89:92
om ny minerallagstiftning m. m.
Prop. 1988/89:93
om anslag till statens telenämnd budgetåret 1989/90
Prop. 1988/89:94
om försöksverksamheten inom hälso- och sjukvården med utdelning av sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare
Prop. 1988/89:95
om ändringar i rättegångsbalken m. m.
Prop. 1988/89:96
om legitimation för vissa kiropraktorer, m.m.
Prop. 1988/89:97
om anslag till riksgäldskontoret
Prop. 1988/89:98
om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
Prop. 1988/89:99
om ändring i lagen (1978: 144) om skatt på vissa resor
Prop. 1988/89:100
med förslag till statsbudgeten för budåret 1989/90
Prop. 1988/89:101
om den kommunala parkeringsövervakningen
Prop. 1988/89:102
om reglering av priserna på fisk m. m.
Prop. 1988/89:104
om höjning av grundfonden för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
Prop. 1988/89:105
om ny organisation, hantering av asylärenden och resurser för statens invandrarverk m.m.
Prop. 1988/89:106
om tilläggsprotokollet till den europeiska sociala stadgan
Prop. 1988/89:107
om ändring i lagen (1978:69) om försiiljningsskatt på motorfordon, m. m.
Prop. 1988/89:108
om säkerhetspolisens inriktning och organisation m. m.
Prop. 1988/89:109
om ny inriktning av arbetsmarknadspolitiska åtgiirder för unga
Prop. 1988/89:110
om handläggningen av ärenden om tillstånd till vapenfri tjänst, m. m.;
Prop. 1988/89:111
om utlandssvenskarnas avgifter vid sjukvård i Sverige, m. m.
Prop. 1988/89:112
med förslag till ny lag om ersättning till smittbärare
Prop. 1988/89:113
om ändring i brottsbalken (tjänstefel);
Prop. 1988/89:114
om allmänna helgdagar
Prop. 1988/89:115
om försiäjning av statens aktier i Swedair AB
Prop. 1988/89:116
om vissa dammsäkerhets- och vattenkraftsfrågor, m. m.
Prop. 1988/89:117
om rättshjälpens organisation, m. m.
Prop. 1988/89:118
om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, m. m.
Prop. 1988/89:119
Europakonventionen om kommunal självstyrelse
Prop. 1988/89:120
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand
Prop. 1988/89:121
om lag om en folk- och bostadsräkning år 1990
Prop. 1988/89:122
med anledning av vissa beslut fattade av Internationella arbetskonferensen vid dess sjuttiofjärde möte (tionde sjöfartssessionen)
Prop. 1988/89:123
med förslag om karantänslag, m. m.
Prop. 1988/89:124
om vissa tvångsmedelsfrågor
Prop. 1988/89:125
med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1988/89
Prop. 1988/89:126
om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m. m.
Prop. 1988/89:127
om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor
Prop. 1988/89:128
om ändring i bilavgaslagen (1986:1386), m. m.
Prop. 1988/89:129
med förslag till medelsberäkningar för Sveriges Radio m. m.
Prop. 1988/89:130
om socialstyrelsens framtida roll, uppgifter och inriktning
Prop. 1988/89:131
om sekretesskyddet för uppgifter i tillsynsärenden m. m.
Prop. 1988/89:132
om särskild vinstskatt, m.m.
Prop. 1988/89:133
om ändringilagen (1983:1034) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m.
Prop. 1988/89:134
om ändring i körkotslagen (1977:477), m. m.
Prop. 1988/89:135
om ändring i tulltaxelagen (1987:1068) m. m.
Prop. 1988/89:136
om försäkringsmäklare
Prop. 1988/89:137
om vissa regler vid fastighetstaxering
Prop. 1988/89:138
om riktlinjer för specialiseringstjänstgöring för läkare m.m.
Prop. 1988/89:139
om godtagande av byggprodukter som godkänts i annat nordiskt land
Prop. 1988/89:140
om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m.
Prop. 1988/89:141
om beskattning av dödsbos skogskontomedel m.m. vissa fall
Prop. 1988/89:142
om fortsatt valutareglering, m; m.
Prop. 1988/89:143
om överlåtelse av statens aktier i Sveriges Investeringsbank AB till PKbanken, m. m.
Prop. 1988/89:145
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien
Prop. 1988/89:146
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe
Prop. 1988/89:148
om upphävande av författningar om rättegångsgudstjänst
Prop. 1988/89:150
med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. (kompletteringspropsition)
Prop. 1988/89:151
om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990
Prop. 1988/89:152
om kontobaserat aktiesystem
Prop. 1988/89:154
om en ny regional statlig förvaltning