Prop. 1900:58
('med förslag till lag om rätt till jagt, till lag om ändrad lydelse af 24 kap. 13 § strafflagen och till lag om ändrad lydelse af 1 § i lagen angående tiden för nyttjanderättsaftals bestånd den 25 april 1889',)
Prop. Prop/1900:1
angående statsverkets tillstånd och behof
Prop. Prop/1900:2
med förslag till förordning om frilager m. ro.
Prop. Prop/1900:3
om ändrad lydelse af § 38 i nådiga förordningen angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller destillerade spirituösa drycker den 24 maj 1895
Prop. Prop/1900:4
angående ändring af gällande bestämmelser i afseende å mått och vigt
Prop. Prop/1900:5
angående options¬ rätt till arrendet af förra hospitalshemmanet 1/2 mantal Follinge n:o 2 jemte Fallsberg, en utjord, i Östergöt¬ lands län
Prop. Prop/1900:6
angående för¬ säljning af en till förra militiebostället 1 mantal Rågsjö n:ris 2 och 3 Bengts- och Larsagård i Jönköpings län hörande lägenhet
Prop. Prop/1900:7
angående för¬ säljning af tre till förra hospitalslägenheten Sättran i Östergötlands län hörande lägenheter
Prop. Prop/1900:8
angående för¬ säljning af en till kronohemmanen ^ mantal Libbetomta n:o 1 och 2 mantal Hallsta n:ris 1 och 2 i Söderman¬ lands län hörande lägenhet
Prop. Prop/1900:9
angående Marma skogsskolas förflyttning från Tierps kronopark till Grön¬ sinka kronopark m. m.
Prop. Prop/1900:10
angående för¬ säljning af vissa delar af förra hospitalshemmanet \ man¬ tal Dufvedal n;o 1 i Östergötlands län
Prop. Prop/1900:11
angående för¬ säljning af åtskilliga till indragna militieboställen i Östergötlands län hörande lägenheter
Prop. Prop/1900:12
angående för¬ säljning af tre till förra militiebostället 1 mantal öfra Leberg N:o 6 Bossgård i Östergötlands län hörande lägenheter
Prop. Prop/1900:13
angående upp¬ låtelse åt enskilde af ett invid Bastuträsks jernvägs- station beläget område af kronoparken Brännheden i Norsjö socken af Vesterbottens län
Prop. Prop/1900:14
om anordnande å kronodomänen Restad i Elfsborgs län af en asyl för sinnessjuke
Prop. Prop/1900:15
i fråga om användande af anvisadt belopp för utrotande af den s. k. trädgårdsnunnan inom Kalmar och Blekinge län
Prop. Prop/1900:16
angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jerm äg sanlägg¬ ningar
Prop. Prop/1900:17
angående upp¬ låtelse af ett för gatureglering erforderligt område invid länsfängelset i Kristianstad
Prop. Prop/1900:18
med förslag till lag om straffregister
Prop. Prop/1900:19
med förslag till lag om ändrad lydelse af 18 kap. 16 § strafflagen
Prop. Prop/1900:20
med förslag till lag om ändrad lydelse af 2 § i förordningen den 21 mars 1884 angående kungörande af tiden för allmänna tingssammanträden i vissa domsagor samt för af slutande af ting
Prop. Prop/1900:21
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 3 § i lagen den 10 juli 1899 om ersättning af allmänna medel i vissa fall för skada, som förorsakats af embets- eller tjensteman
Prop. Prop/1900:22
med förslag till lag} innefattande tillägg till förordningen den 14 april 1866 angående jords eller lägenhets afstående för all¬ mänt behof, samt till lag om ändrad lydelse af 19 kap. 13, 14 och 21 §§ strafflagen
Prop. Prop/1900:23
angående bestri¬ dande af kostnader för åtgärder till förekommande af skogshärjning af insekten nunnan
Prop. Prop/1900:24
med förslag till lag angående ersättning för skada till följd af olycks¬ fall i arbete och till lag om ändrad lydelse af 17 kap. 4 och 11 §§ handelsbalken
Prop. Prop/1900:26
angående ändrad ordning för upptagande i riksstaten af inkomst¬ titeln bevillning af fast egendom samt af inkomst
Prop. Prop/1900:27
angående an¬ visande af medel för inköp af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark m. m.
Prop. Prop/1900:28
angående bere¬ dande af lånemedel till fortsatt utveckling af statens telefonväsende
Prop. Prop/1900:29
angående upp¬ låtelse af den kronan tillkommande jordegareandel i grufva
Prop. Prop/1900:30
angående öfver¬ förande af medel från de ecklesiastika boställenas skogs¬ gud till presterskapets löneregleringsfond
Prop. Prop/1900:31
angående förhöjning af understödsbeloppen från småskolelärares in. fl. ålder- domsunderstödsanstalt
Prop. Prop/1900:32
angående jord- afsöndring från förra sergeantbostället */« mantal Bjuf n:o 8 i Bjufs socken af Malmöhus län
Prop. Prop/1900:33
angående löneturs- beräkning för vissa lärare vid Göteborgs högskola
Prop. Prop/1900:34
med förslag till lag om tillägg till värnpligtslagen den 5 juni 1885, beträffande vapenöfning under år 1900 för utrönande af härens krig sberedskap
Prop. Prop/1900:36
angående under¬ stöd åt arbetaren vid myntverket A. Andersson
Prop. Prop/1900:37
angående försälj¬ ning af fyra till kronoparken Utter sberg i Vestmanlands län hörande jordområden
Prop. Prop/1900:38
angående upp¬ låtelse åt enskilde af ett invid Storsunds jernvägsstation beläget område af kronoparken Storträskliden i Norr¬ bottens län
Prop. Prop/1900:39
angående för¬ säljning af en till förra militiebostället £ mantal Upsala n:o 1 i Kalmar län hörande lägenhet
Prop. Prop/1900:40
angående för- o säljning af en till förra militiebostället l mantal Alberga n:o 1 i Södermanlands län hörande utega, benämnd Fjellen
Prop. Prop/1900:41
angående anslag till jordbruksdepartementet ni. m.
Prop. Prop/1900:42
angående upp¬ låtelse till Örebro stad af mark från kronolägenheten Alnängarne i Örebro län
Prop. Prop/1900:43
angående för¬ säljning af kronoängen Bjurkärret n:o 1 i Södermanlands län
Prop. Prop/1900:44
angående upp¬ låtelse åt bergverksaktiebolaget Freja af kronan till¬ hörig mark i Norrbottens län
Prop. Prop/1900:45
med förslag till lag om rätt domstol i vissa mål angående jordegares rätt öfver vattnet å hans grund
Prop. Prop/1900:46
med förslag till lag med vissa bestämmelser om elektriska ledningar
Prop. Prop/1900:47
angående pension åt förre länsmannen J. Blomstrand
Prop. Prop/1900:48
angående an¬ vändande af indragna kronofogde-, häradsskrifvare- och länsmanslöner till inrättande af nya sådana tjenster
Prop. Prop/1900:49
angående öfver¬ låtande på Svegs kommun af kronans rätt till ett vid afvittringen inom Svegs socken åt socknemännen till kyrkostallar afsatt område
Prop. Prop/1900:50
angående ändring i grunderna för pensionering af löntagare vid flottans läkarestat
Prop. Prop/1900:51
angående inqvarteringsbidrag åt flottans läkare
Prop. Prop/1900:52
angående pension å allmänna indragning sstaten åt underlöjtnanten i flottans reserv J. A. S. Lagerström
Prop. Prop/1900:53
angående låneunderstöd för anläggning af jernväg från Borås till Alf vesta
Prop. Prop/1900:54
angående beviljande af anslag för en hamnanläggning vid Hand fiskeläge i Mjellby socken af Blekinge län
Prop. Prop/1900:55
angående inköp af mark för nya bangårdsanordningar i Stockholm
Prop. Prop/1900:56
angående an¬ visande af medel till hydrografisk-biologiska undersök¬ ningar af de Sverige omgifvande hafven
Prop. Prop/1900:57
med förslag till förordning angående minderårigas och qvinnors användande till arbete i industrielt yrke
Prop. Prop/1900:59
angående pensioner å allmänna indragning sstaten för två af tjensts- personalen vid allmänna garnisonssjukhuset i Stockholm
Prop. Prop/1900:61
angående pension ä allmänna indragning sstaten åt regementsveteri- nären vid lifregementets dragoner C. E. Edlings enka
Prop. Prop/1900:62
angående gevär shandtv erkar en C. H. Blomstrands pensionsrätt
Prop. Prop/1900:63
i fråga om anord¬ nande af fabriksinspektion under år 1901
Prop. Prop/1900:64
angående bevil¬ jande af pension å allmänna indragning sstaten åt port¬ vakten i utrikesministerhotellet Anders Andersson
Prop. Prop/1900:65
med förslag till förordning angående vissa bestämmelser rörande sjöfarten och gränstrafken mellan Sverige och Norge
Prop. Prop/1900:66
med förslag till förordning angående jagtpass
Prop. Prop/1900:67
angående upp¬ låtelse till Eskilstuna stad af mark från Eskilstuna kungsladugård i Södermanlands län
Prop. Prop/1900:68
angående fortsatta åtgärder till förekommande af skog shärj ning af insekten nunnan
Prop. Prop/1900:69
angående efter¬ skänkande af ett kronan tilldömdt skadeersättning sbelopp för obehörig aftorkning ä den Rättviks och Boda sockne¬ män upplåtna så kallade brobyggnadsskog i Kopparbergs län
Prop. Prop/1900:70
angående för¬ säljning af två under förra landshöfdingebostället 2 man¬ tal Marieholm N:is 1 och 2 i Skaraborgs län lydande lägenheter
Prop. Prop/1900:71
angående för¬ säljning af vissa till kronoparken Alträsk i Norrbottens län hörande jordområden
Prop. Prop/1900:72
angående upp¬ låtelse åt staden Christianstad af ett till kronoparken Gamla Espet i Christianstads län hörande område
Prop. Prop/1900:73
angående upplå¬ telse af mark från hemmanet Belgstena n:o 1 under Ribbingelunds kungsgård i Kjula socken och öster Rekarne härad af Södermanlands län till skolhustomt för Kjula församling
Prop. Prop/1900:74
angående anslag för meteorologiska centralanstaltens förseende med dagliga meteorologiska telegram från Faeröarne och Island
Prop. Prop/1900:75
angående anslag till forskningar efter svenska minnen i främmande länder
Prop. Prop/1900:76
angående anslag för deltagande i de internationela gymnastik- och idrotts- täflingarna under verldsutställningen i Paris
Prop. Prop/1900:77
angående upplåtande till landtförsvaret af mark, tillhörande förra kronofogdebostället Westerhus N:o 2 och förra regements- pastorsbostället Westerhus N:o 3 i Jemtlands län
Prop. Prop/1900:78
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter handlanden K. S. Zackau från Stockholms län
Prop. Prop/1900:79
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter handsk- makaren Anders Sjögren från Ystad
Prop. Prop/1900:80
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter handels- o idkerskan Klara Karolina Åkergren från Lindesberg
Prop. Prop/1900:81
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter Anna Kajsa Andersson
Prop. Prop/1900:82
angående försälj¬ ning af åtskilliga kronolägenheter
Prop. Prop/1900:83
angående be¬ stämmelser om förlust af pensionsrätt eller pension för den, som blifvit från innehafvande tjenst afsatt eller förklarats hafva gjort sig till afsättning skyldig
Prop. Prop/1900:84
angående inköp af beskickning shus i Paris
Prop. Prop/1900:85
angående ytter¬ ligare anslag till byggnader för ett landsarkiv i Lund