SOU 1945:1
Betänkande med förslag till utlänningslag och lag angående omhändertagande av utlänning i anstalt eller förläggning
SOU 1945:2
Betänkande med förslag till organisation av en luftfartsstyrelse m. m
SOU 1945:3
Betänkande rörande särskilda åtgärder vid återförandet till civil verksamhet av till beredskapstjänstgöring inkallad personal
SOU 1945:4
Betänkande angående den husliga utbildningen
SOU 1945:5
Betänkande med utredning och förslag angående yrkesutbildning av sjöfolk av manskapsgrad samt åtgärder till höjande av sjöfolkets allmänna och medborgerliga bildning
SOU 1945:6
Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande. 7,
SOU 1945:7
Betänkande rörande Sveriges smalspåriga järnvägar
SOU 1945:8
Betänkande rörande Sveriges smalspåriga järnvägar
SOU 1945:9
Promemoria med förslag till arrendebestämmelser för kommunal jord
SOU 1945:10
Betänkande och förslag rörande effektivisering av skyddshemselevernas eftervård m. m
SOU 1945:11
Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering
SOU 1945:12
Investeringsutredningens betänkande med förslag till investeringsreserv för budgetåret 1945/46 av statliga, kommunala och statsunderstödda anläggningsarbeten
SOU 1945:13
Investeringsutredningens betänkande med förslag till investeringsreserv för budgetåret 1945/46 av statliga, kommunala och statsunderstödda anläggningsarbeten
SOU 1945:14
Socialpolitikens ekonomiska verkningar : frågeställningar och riktlinjer : en undersökning
SOU 1945:15
Stadsplaneutredningen 1942
SOU 1945:16
Betänkande med förslag till nyorganisation av kyrkomusikerbefattningarna m. m
SOU 1945:17
Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. D. 5,
SOU 1945:18
Normalbrandordning för städer, köpingar och municipalsamhällen
SOU 1945:19
Normalbrandordning för landskommuner
SOU 1945:20
Normalbrandordning för landskommuner. Alternativ 2,
SOU 1945:21
Betänkande och förslag rörande upplysningsverksamhet om och inom försvaret
SOU 1945:22
Ungdomsvårdskommitténs betänkande
SOU 1945:23
Socialvårdskommitténs betänkande
SOU 1945:24
Betänkande angående grundpenningväsendet
SOU 1945:25
Betänkande och förslag angående statsbidrag till byggnader för folkskoleväsendet
SOU 1945:26
Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande
SOU 1945:27
1944 års uppbördsberednings betänkande med förslag till omläggning av uppbördsförfarandet
SOU 1945:28
Straffrättskommitténs betänkande med förslag till ändringar av strafflagen för krigsmakten i vad den berör brott mot staten och allmänheten
SOU 1945:29
Straffrättskommitténs betänkande med förslag till ändrad lagstiftning om ämbetsbrott av präst.
SOU 1945:30
Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering
SOU 1945:31
Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering
SOU 1945:32
Betänkande angående dyrortsgrupperingen
SOU 1945:33
Betänkande angående yrkesutbildningen i Norrland
SOU 1945:34
Betänkande med förslag angående kommissionärsväsendet vid statens förvaltningsmyndigheter m. m
SOU 1945:35
1944 års skattesakkunniga
SOU 1945:36
Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering
SOU 1945:37
Betänkande angående revision av kommunala fondbildningslagen m. m
SOU 1945:38
Kommunindelningskommittén
SOU 1945:39
Kommunindelningskommittén. 3, Betänkande med förslag till riktlinjer för en revision av rikets indelning i borgerliga primärkommuner : Bilagor
SOU 1945:40
Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande
SOU 1945:41
1941 års reumatikervårdssakkunnigas betänkande
SOU 1945:42
Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering
SOU 1945:43
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar
SOU 1945:44
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. Bil. 4,
SOU 1945:45
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar
SOU 1945:46
Socialvårdskommitténs betänkande
SOU 1945:47
Betänkande om skolmåltiderna
SOU 1945:48
Naturvetenskapliga forskningskommittén
SOU 1945:49
Betänkande med förslag till förordning om vissa investeringsfonder m. m
SOU 1945:50
Betänkande om förlossningsvården
SOU 1945:51
Betänkande om akademikernas amorteringsproblem
SOU 1945:52
Betänkande med förslag angående reglering av den territoriella församlingsindelningen i Göteborg
SOU 1945:53
Statistiska undersökningar kring befolkningsfrågan
SOU 1945:54
Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering. 13,
SOU 1945:55
Betänkande om åtgärder för beredande av vila och rekreation åt mödrar och barn
SOU 1945:56
Betänkande med utredning och förslag angående läkarutbildningen
SOU 1945:57
Överarbetning av förslag angående läkarutbildningen (Statens offentliga utredningar 1941:27; Utbildningen till medicine licentiatexamen)
SOU 1945:58
Betänkande med förslag angående skogsvårdsstyrelserna
SOU 1945:59
Betänkande med förslag till lagstiftning om längre semester för vissa arbetstagare
SOU 1945:60
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar
SOU 1945:61
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar
SOU 1945:62
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. Bil. 6,
SOU 1945:63
Slutbetänkande
SOU 1945:64
Betänkande angående underlättande av deltagandet i allmänna val
SOU 1945:65
Betänkande med förslag angående omorganisation av fortifikations- och byggnadsförvaltningen inom försvaret m. m