Prop. 1920:5
angående avsättande till nationalpark av ett område vid berget Vaddetjåkko i närheten av Torne träsk
Prop. 1920:15
('med förslag till ny gifter\xad målsbalk m. m.',)
Prop. 1920:25
('med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862',)
Prop. 1920:82
('med förslag till ny konkurslag in. in.',)
Prop. 1920:155
('med förslag till lag om medling i arbetstvister m. ra.',)
Prop. 1920:191
('med förslag till kom\xad munalskattelag',)
Prop. 1920:203
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 2, å och 6 §§ i lagen den 26 maj 1909 om tjänstgöringen i Kungl. Maj ds lagråd m. m.',)
Prop. 1920:286
('med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kom\xad munalstyrelse på landet den 21 mars 1862 m. m.',)
Prop. Prop/1920:2
med förslag till tilläggsstat för år 1920
Prop. Prop/1920:4
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 och 9 §§ i förordningen den 18 juni 1915 om förekommande av överdriven avverkning å ungskog inom de delar av Västerbottens och Norr¬ bottens län, som ej höra till lappmarken
Prop. Prop/1920:5
angående avsättande till nationalpark av ett område vid berget Vaddetjåkko i närheten av Torne träsk
Prop. Prop/1920:7
angående upplåtelse av kronan tillhörande jordägarandelar i gruvor
Prop. Prop/1920:8
angående pensioner från statens domäners fond åt vissa extra befattningshavare vid skog sstaten
Prop. Prop/1920:9
angående avstående i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upp¬ låtande av nyttjanderätt eller servitutsrätt till sådan mark
Prop. Prop/1920:10
angående utbetalande av visst statslån från egnahemslånefonden till Kungsörs egna¬ hems förening u. p. a.
Prop. Prop/1920:11
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1920:12
med förslag till lag om ändrad lydelse av §§ 54 och 56 i förordningen om kommunalstyrelse i stad den 21 mars 1862
Prop. Prop/1920:13
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av § 1 mom. 2 i förordnin¬ gen den 6 augusti 1894 angående mantalsskrivning
Prop. Prop/1920:16
angående bestridande av kostnader för utredning rörande frågan om förbättrade sjöfartsförbindelser med England
Prop. Prop/1920:17
angående bemyndi¬ gande för byggnadskommissionen för dubbelspåret Rön¬ ninge—Ström att utbetala ersättning för viss skada
Prop. Prop/1920:18
angående överlåtelse av den gamla järnvägsbron över Angermanälven vid Forsnio
Prop. Prop/1920:19
angående upplåtelse av viss statens järnvägar tillhörig mark vid Tullinge hållplats in. in.
Prop. Prop/1920:20
angående medgivande för landskanslisten K. H. Schöning att komma i åtnju¬ tande av de från och med år 1918 fastställda avlönings¬ förmåner för landsstaten
Prop. Prop/1920:21
angående ärligt un¬ derstöd åt förra städerskan Hilma Regina Andersson
Prop. Prop/1920:22
med förslag till förordning om uppskattning av mark i och för framdeles skeende taxering till jordvärde- eller jordräntestegringsskatt rn. m.
Prop. Prop/1920:23
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 5 §, 25 § 2 mom., 32 § 1 mom. samt 35 § i förordningen den 7 augusti 1907 angående tillverkning och beskattning av maltdrycker
Prop. Prop/1920:24
med förslag till förord¬ ning om särskilda avdrag vid 1920 års taxering till bevillning för inkomst
Prop. Prop/1920:26
med förslag till för¬ ordning om ändring i förordningen den 30 mars 1900 angående förbud mot försäljning inom riket av tändstic¬ kor, i vilkas tändmassa vanlig (vit eller gul) fosfor in¬ går
Prop. Prop/1920:27
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 3 i lagen angående folkskole¬ väsendet i Stockholm den 15 maj 1903
Prop. Prop/1920:28
angående anstånd med erläggande av ränta och annuitet å statslån för järnvägsanläggning mellan Gånghester och Ulricehamn
Prop. Prop/1920:29
angående försäljning av vissa statens järnvägar tillhöriga markområden
Prop. Prop/1920:32
angående pension ä allmänna indragning sstaten åt vissa i lantförsvarets tjänst anställda personer
Prop. Prop/1920:33
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 16 mom. 6 värnplikt slag en den 17 september 1914
Prop. Prop/1920:34
angående understöd till efterlevande till vissa vid kanonbåten Gunliilds min¬ sprängning omkomna personer
Prop. Prop/1920:35
angående understöd till efterlevande till vissa vid en minexplosion omkomna personer
Prop. Prop/1920:36
angående pension å allmänna indrag ning sstaten åt avlidne löjtnanten vid flottan F. G. A. Netzlers moder, änkan Gei'da Ragn¬ hild Elvira Netzler, född Borg
Prop. Prop/1920:37
med förslag till lag om ändrad lydelse av andra stycket av slutbestämmelserna i lagen den 19 juni 1917 angående ändring i vissa de¬ lar av lagen den 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige
Prop. Prop/1920:38
med förslag till lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa un¬ der nyttjanderätt upplåtet område
Prop. Prop/1920:39
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 28 mars 1917 omför¬ bud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri eller upplåtelse av fartyg, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri in. m.
Prop. Prop/1920:40
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 26 april 1918 om förfogande över viss egendom under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden
Prop. Prop/1920:41
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 30 april 1913 om fast¬ ställande av högsta pris å visso varor under utomordent¬ liga, av krig föranledda förhållanden m. m.
Prop. Prop/1920:42
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 19 juni 1917 med vissa bestämmelser mot oskäliga pris under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden
Prop. Prop/1920:43
angående provisorisk ■förhöjning av de enligt resereglemente utgående dagtrakta¬ menten för extra förrättningar i statens ärenden
Prop. Prop/1920:44
angående ersättning åt värnpliktige M. A. Amans änka och minderåriga barn
Prop. Prop/1920:45
med förslag till om¬ organisation av vattenfallsstyrelsen m. in.
Prop. Prop/1920:46
angående tillstånd för ty q förn altar en C. A. F. Almquist att för rätt att åtnjuta ålder stillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1920:47
med förslag till för¬ ordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 11 juli 1919 om utgörande av en särskild stämpel¬ avgift i vissa fall vid köp. byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyxvaror
Prop. Prop/1920:48
angående anläggande av en kabel för riksledningar mellan Stockholm och Göteborg
Prop. Prop/1920:49
angående fortsatt tillämp¬ ning av gällande telefon- och telegramavgifter
Prop. Prop/1920:50
med förslag till förord¬ ning angående upphörande av taxering enligt förordningen den 30 juni 1916 om krigs 'o nj tinktur skatt m. m.
Prop. Prop/1920:51
angående försäljning av vissa Växjö hospital tillhöriga markområden
Prop. Prop/1920:52
angående understöd åt hjälpmontören A. J. Karlssons änka och minderåriga dotter
Prop. Prop/1920:53
angående årliga under¬ stöd å allmänna indragning sstaten åt änkor och larn efter vissa befattningshavare vid statens järnvägar och sinnessjukvårdsanstalter
Prop. Prop/1920:54
angående inköp för marinens räkning av maskiner för tillverkning av patron¬ hylsor till kanoner in. m.
Prop. Prop/1920:55
angående upplåtande av ytterligare två platser vid Västerviks hospital åt Kalmar läns landsting
Prop. Prop/1920:56
angående tilläggspension till förra skrivbiträdet Jenny Elise Hansson, född Törn¬ gren
Prop. Prop/1920:57
angående ärligt under¬ stöd åt dispositionsbiträdet vid postkontoret i Bollnäs Nathalia Lovisa Forssell
Prop. Prop/1920:59
med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen den 8 juni 1915 om övergångsbestämmelser i anledning av lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring
Prop. Prop/1920:60
angående anslag för bestridande av pa staten belöpande kostnad för pensions¬ tillägg och understöd enligt lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring m. in.
Prop. Prop/1920:61
angående försäljning av vissa med anledning av färdigställandet av dubbel¬ spåret Rönninge—Ström för statens järnvägar obehövliga markområden
Prop. Prop/1920:62
angående pensions- fförbättring åt f. d. kaptenen N. J. A. Helleday
Prop. Prop/1920:63
angående pensions- förbättring åt tygverhnästaren C. A. E. Alilberg
Prop. Prop/1920:64
angående uppskatt¬ ning av rustnings- och roteringsbesvärens värde vid vissa truppförband under år 1920
Prop. Prop/1920:66
angående anslag för understöd i vissa fall åt genom tobaksmonopolets införande nödlidande personer
Prop. Prop/1920:67
angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att vid verkställande av utav riksdagen medgivet fastighetsbyte med danska staten lämna annat % än ursprungligen avsett vederlag m. m.
Prop. Prop/1920:68
angående anslag till uppehållande av verksamheten vid den vid konsthög¬ skolan anordnade skolan för dekorativ konst
Prop. Prop/1920:69
angående vissa inred¬ ningsarbeten i nationalniuseibyggnaden
Prop. Prop/1920:70
angående godkännande av ett mellan järnvägsstyrelsen och Mjölhy municipal- samhälle ingånget bytesavtal ifråga om vissa områden vid Mjölby järnvägsstation
Prop. Prop/1920:71
angående tjänstårsbe- råkning för professorerna C. 0. Lagercrantz och B. I. Hesselman med avseende å deras rätt till ålder stillägg
Prop. Prop/1920:72
med förslag till lag om ersättning i vissa fall av allmänna medel till polis¬ man för skada ä kläder
Prop. Prop/1920:73
med förslag till lag an¬ gående rätt för Konungen att i vissa fall inställa till- lämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873
Prop. Prop/1920:74
med förslag till lag om tillägg till lagen den 30 maj 1919 om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse
Prop. Prop/1920:77
angående pension åt söm¬ merskan, daglönaren Maria Charlotta Håkansson
Prop. Prop/1920:78
angående ersättning till korpralen F. E. Axelsson i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1920:80
angående understöd åt värnpliktige K. O. Ulinder
Prop. Prop/1920:81
angående pension åt avlidne månadslönaren C. 0. Widmarks föräldrar bok¬ bindaren Gård Gustaf Widmark och hans hustru Anna Ester Widmark, född Sparning
Prop. Prop/1920:83
med förslag till för¬ ordning om ändrad lydelse av 15 och 26 §§ i förord¬ ningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rus¬ drycker
Prop. Prop/1920:84
angående befrielse för länsmannen C. L. Johanssons stärbliusdelägare att gälda visst ersättningsbelopp m. in.
Prop. Prop/1920:86
angående anslag till svenska röda korsets utländska hjälpverksamhet
Prop. Prop/1920:87
angående upphörande i viss utsträckning av nu utgående ersättning åt per¬ soner, menigheter och allmänna inrättningar för dem genom införande av strafflagen den 16 februari 1864 frångångna bötesandelar
Prop. Prop/1920:88
angående pension åt direktören vid Pulkovas observatorium J. 0. Backlunds änka Ulrika Katarina Backlund
Prop. Prop/1920:89
angående löneförbätt¬ ring åt lärarna vid bergsskolorna i Filipstad och Fa¬ lun
Prop. Prop/1920:90
angående Sveriges anslut¬ ning till nationernas förbund
Prop. Prop/1920:93
med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 § 3 mom. samt 7 och 11 §§ i förordningen den 16 maj 1884 angående patent
Prop. Prop/1920:94
med förslag till lag om ändrad lydelse av 16 och 30 §§ i lagen den 12 maj 1897 för Sveriges riksbank
Prop. Prop/1920:95
med förslag till kun¬ görelse med allmänna grunder för dyrtidstillägg åt be¬ fattningshavare i statens tjänst m. m.
Prop. Prop/1920:96
angående pension å allmänna indragning sstaten åt tygarbetaren C. L. Adolfs¬ son
Prop. Prop/1920:97
angående pension å allmänna indragning sstaten åt tygarbetaren S. F. Wenn¬ berg
Prop. Prop/1920:98
angående pension å allmänna indragningsstaten åt städerskan Carolina Chri¬ stina Hildebrand
Prop. Prop/1920:100
angående pensions- förbättring för vid marinen anställda daglönare
Prop. Prop/1920:101
angående rätt för kvinn¬ liga biträdet hos domänstyrelsen A. M. T. Liljegren att övergå å ny lönestat för kvinnliga biträdesbefattningar hos styrelsen
Prop. Prop/1920:102
angående ökat statsbidrag till jordbrukskassor
Prop. Prop/1920:104
angående antagande av ett utav kakelugnsmaltaren J. G. Öhlund i Luleå erbjudet ackord
Prop. Prop/1920:105
angående stenavverkning å kronoholmen Trinnässlan i Kville socken inom Göte¬ borgs och Bohus län
Prop. Prop/1920:106
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1920:107
angående täckande av merkostnad för omändring av pansarbåten Svea till depå- och verkstads/är ty g för undervattensbåtar
Prop. Prop/1920:108
angående användande av femte huvudtitelns allmänna besparingar till täckande av merkostnad för utförande av minrälsanordningar å kanonbåtarna Rota och Disa
Prop. Prop/1920:109
angående användande av behållning å reservationsanslaget till krig sövning ar vid kustfästningarna till bestridande av kostnader för militär tjänstgöring eller studieresor utomlands för officerare vid kustartilleriet
Prop. Prop/1920:110
angående grunder för bestämmelser i fråga om användande av sax för fån¬ gande av djur
Prop. Prop/1920:111
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring
Prop. Prop/1920:112
angående uppförande av ny överläkarbostad vid Göteborgs , hospital
Prop. Prop/1920:113
angående inköp för telegraf v ei'kets räkning av viss tomt i Strömsunds munici- palsamhälle m. in.
Prop. Prop/1920:114
med förslag till förordning om ändrad, lydelse av § 5 i förordningen den 14 juni 1917 angående uppbörd av avgifter för försäkringar i riks försäkring sanstalten jämlikt lagen om försäkring för olycksfall i arbete
Prop. Prop/1920:115
angående bemyndigande för Kungl. Majd att besluta i fråga om vissa postavgifter
Prop. Prop/1920:116
med förslag till lag om ändrad lydelse av 59 § i lagen angående väghållhings- besvärets utgörande på landet den 23 oktober 1891 och till lag med vissa bestämmelser i fråga om granskning och justering av under år 1919 upprättad vägfyrktals- längd
Prop. Prop/1920:117
angående årligt understöd åt förre extra polismannen K. G. W. Särenholrns änka Edla Jenny Särenholm m. fl.
Prop. Prop/1920:118
angående pension åt vårdarinnan vid institutet och förskolan för blinda å Tomteboda Kristina Vilhelmina Petersson
Prop. Prop/1920:119
angående bestridande av ökade kostnader för färdigställandet av pansarbåtarna Gustaf V och Drottning Victoria
Prop. Prop/1920:120
med förslag till för¬ ordningar om ändrad lydelse av § 3 i förordningen om frihamn den 15 november 1907 samt om ändrad lydelse av § 4 i förordningen om frilager den 20 december 1912
Prop. Prop/1920:121
angående livränta m. m. åt går dsågar en J. N. Gustafsson i Östersund och hans hustru
Prop. Prop/1920:122
angående utbyte av mark mellan kronan och Stora Kopparbergs bergslags aktie¬ bolag
Prop. Prop/1920:123
angående tillskott till dyrtidstillägg för lantbruksingenjörer
Prop. Prop/1920:124
angående tillskott till dyrtidstillägg för vissa lantmätare
Prop. Prop/1920:125
angående registra- torn E. Rahmns uppförande å allmänna indragnings- staten
Prop. Prop/1920:126
angående förhöjning av inackordering sbidrag för vissa skolpliktiga barn till befattningshavare vid lotsverket
Prop. Prop/1920:127
angående pensioner åt fodermarsken K. V. Gustafsson och räknebiträdet A. K: E. Borån samt årligt understöd åt änkan 8. V. Holm- stedt och hennes dotter
Prop. Prop/1920:128
angående upplåtelse till aktiebolaget Stockholmstelefon av nyttjanderätt till visst område av förra komministersbostället Solberga nr 1 i Brännkyrka församling
Prop. Prop/1920:129
angående anskaffning av en brandautomobil för Karlskrona varv och fästning in. m.
Prop. Prop/1920:130
angående pension ä allmänna indragningsstaten åt förre portvakten C. E. Carlsson
Prop. Prop/1920:131
angående pension å allmänna indragning sstaten åt fästningsbyggnadsarbetarna K. J. Lind, J. Karlsson och G. Pettersson
Prop. Prop/1920:132
angående pension o allmänna indragningsstaten åt sömmerskan Lovisa Mar¬ gareta Johansdotter
Prop. Prop/1920:134
angående lönereglering för länsveterinärer
Prop. Prop/1920:135
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § i lagen den 24 juli 1903 an¬ gående vård av enskildes skogar
Prop. Prop/1920:136
med förslag till förord¬ ning om punschskatt
Prop. Prop/1920:137
angående pension åt seminarievaktmästaren A. A. Holmström
Prop. Prop/1920:138
angående upplåtande av vissa lokaler för metallografiska forskningsinstitutet
Prop. Prop/1920:139
angående disponerande för arméns räkning av visst antal sängplatser å läns¬ lasarettet i Umeå
Prop. Prop/1920:140
angående försäljning av Vadstena krigsmanshuskassa tillhöriga hemmanet 1 mantal Övertorp nr 2 Östergården i Bjälbo socken av Östergötlands län
Prop. Prop/1920:141
angående överlåtelse till Stockholms stad av äganderätten till vissa områden å kungl. Djurgården
Prop. Prop/1920:142
angående täckande av vissa förskott
Prop. Prop/1920:143
angående pensions- förbättring åt f. d. löjtnanten K. W. H. Witte
Prop. Prop/1920:144
angående ersättning till förre distinktionskorpralen P. A. Carlsson i anled¬ ning av sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1920:145
angående ersättning till förre volontär en A. V. F. Larsson i anledning av sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1920:146
angående statsbidrag . till epidemisjukvården
Prop. Prop/1920:147
angående pension till ingenjören H. T. T/iorstenson
Prop. Prop/1920:148
angående tjänste¬ ställningen för vissa befattningshavare vid statens järn¬ vägar och postverket in. m.
Prop. Prop/1920:149
angående uppförande av nytt landsstatshus i Göteborg
Prop. Prop/1920:152
angående pensioner åt J. d. assistenten vid tekniska högskolans materialpr övning s- anstalt G. C. Réhn, f. d. kontrollören vid sockerbeskatt¬ ningen N. Andersson samt byråchefens i patent- och regi¬ streringsverket Nils Olof Wilhelm Rahm änka Edith Rahm, född Wågman
Prop. Prop/1920:153
med förslag till ändrad lydelse av § 20 regeringsformen
Prop. Prop/1920:154
angående lönereglering för överståthällarämbetets kansli m. m.
Prop. Prop/1920:156
med förslag till lag om ändrad lydelse av 46 § utsökning sia g en
Prop. Prop/1920:157
med förslag till ändrad lydelse av §§ 60, 65 och 15 riksdagsordningen
Prop. Prop/1920:158
angående anläggning av väg till Tärna socken m. in.
Prop. Prop/1920:159
angående anslag till cinordnande av en allmän jordbrnksräkning
Prop. Prop/1920:160
angående avtal om inköp av bränntorv för statens räkning
Prop. Prop/1920:161
angående förstärk- ningsanslag till reservationsanslaget till flottans nybygg- • nåd och underhåll för är 1920
Prop. Prop/1920:162
angående rätt för marinintendenten av 2:a graden G. N. Österdahl att för åtnjutande av tillfällig löneförbättring tillgodoräkna sig viss tjänstgöringstid
Prop. Prop/1920:163
med förslag till ändrad lydelse av punkt 6 i övergångsbestämmelserna i gällande avlöningsreglemente för tjänstemän vid tullverkets lokal¬ förvaltning samt kust- och gränsbevakning
Prop. Prop/1920:164
angående restitution av erlagd tullavgift för vissa av Solna livsmedelsnämnd från Danmark införda konservpartier
Prop. Prop/1920:165
med förslag till lag om värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring
Prop. Prop/1920:166
angående dels årligt understöd åt t. f. kustroddaren Albin Bergmans, e. o. gränsridaren Konrad Fredrik Lindgrens samt kammar- skrivaren Jacob Hjalmar Jacobsons änkor och barn, dels ock tilläggspension åt överinspektören vid packhusinspek¬ tionen i Göteborg Johan Henrik Lindquist
Prop. Prop/1920:167
angående pension åt konservatorn C. W. Jaensson
Prop. Prop/1920:168
angående utvidgning av tjänstemannasamhället vid Mörby
Prop. Prop/1920:169
med förslag till ändrad Igdelse av §§ 6 och 7 successionsordningen
Prop. Prop/1920:170
angående proviso¬ risk förhöjning av de enligt reglementet för arméns avlö¬ ning under fred i vissa fall utgående dagtraktamenten
Prop. Prop/1920:171
angående pensions- förbättring åt f. d. musikfanjunkaren E. J. A. Schliwa
Prop. Prop/1920:173
angående pensions¬ förbättring åt f. förrådsvaktmästaren J. A. Hammar
Prop. Prop/1920:174
angående pension å allmänna indragning sstaten åt förre verkmästaren S. J. Blomgren
Prop. Prop/1920:175
angående pension å allmänna indragning sstaten åt skomakeriarbetarna G. E. Larsson och J. E. Eriksson
Prop. Prop/1920:176
med förslag till förord¬ ning angående allmänning sskogar i Västerbottens och Norrbottens län
Prop. Prop/1920:177
angående ökat anslag till materiell m. m. för den för professorn A. Gallstrand inrättade personliga professuren
Prop. Prop/1920:178
angående statsbidrag till uppförande av vissa byggnader vid kustsanatoriet Apelviken
Prop. Prop/1920:179
med förslag till för¬ ordning om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen den 30 juni 1916 om automobiltrafik
Prop. Prop/1920:180
angående anslag för anställande inom väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av en automobilinspektör
Prop. Prop/1920:181
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1, 4 och 5 §§ i lagen den 10 maj 1901 om inteckning i fartyg m. m.
Prop. Prop/1920:182
angående understöd åt Eva Henrika Ling
Prop. Prop/1920:183
angående pension ä allmänna indragning sstaten åt vissa arbetare vid Karl Gustafs stads gevärsfaktori
Prop. Prop/1920:184
angående statsbidrag till jordbrukarungdomens förbund
Prop. Prop/1920:185
angående pension åt vaktmästarna P. E. Hjelmar och S. P. Ilomulas samt understöd åt vaktmästaren N. Torgés barn
Prop. Prop/1920:186
angående utvidgning av folkskoleseminariets i Stockholm lokaler m. m.
Prop. Prop/1920:188
angående införselmonopol å socker
Prop. Prop/1920:189
angående försäljning av vissa kr onoeg endomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1920:192
angående täckande av uppkomna överbetalningar å vissa ordinarie reserva¬ tionsanslag för år 1919
Prop. Prop/1920:194
angående rätt för underofficeren av 3:e graden R. S. Karlsson att för åt¬ njutande av tillfällig löneförbättring tillgodoräkna sig vissa tjänstår m. in.
Prop. Prop/1920:195
angående befrielse för kronofogden G. 0. Helmer att gälda visst honom ådömt belopp
Prop. Prop/1920:196
angående anslag till ökade kostnader för dagtraktamenten under år 1920 för vissa under jordbruksdepartementet hörande statsinstitu¬ tioner och tjänstemän
Prop. Prop/1920:197
angående anslag å till- läggsstat för vissa byggnadsarbeten vid statens skogs- skolor
Prop. Prop/1920:198
angående viss garanti åt de svenska sockerfabriksaktiebolagen
Prop. Prop/1920:199
angående anslag till ar¬ betslöshetens bekämpande
Prop. Prop/1920:200
angående ändrade be¬ stämmelser för tillägg sbi drag till innehavare av odlings- lägenheter å kronomark i de sex nordligaste länen ävensom av nybyggeslägenlieter å Alträsks nybyggesområde
Prop. Prop/1920:201
angående pension till förre båtsmännen Carl Ånton Julius Pettersson Ekeby ock Frans Johan Fröblom Wiberg
Prop. Prop/1920:202
angående ersättning till 2:a klass sjömannen K. A. B. Bengtsén i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1920:204
angående anslag till lindring i de mindre bemedlades levnadsvillkor
Prop. Prop/1920:205
angående förstärkande av det ordinarie anslaget till domkapitlens expeditioner samt provisorisk lönereglering för tjänstemän vid de ecklesiastika konsistorierna
Prop. Prop/1920:206
angående understöd från statens anstalt för pensionering av folkskollärare m. fl. åt förra småskollärarinnan Hulda Jenny Blomqvist
Prop. Prop/1920:207
angående tilläggspension åt tillförordnade överläraren vid gymnastiska central¬ institutet A. A. Levin
Prop. Prop/1920:208
med förslag till för¬ ordning angående ändrad lydelse av §§ 4 och 12 i förordningen den 18 juni 1909 om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1920:209
angående medelsbe- behovet för år 1921 under ordinarie anslaget till bidrag till ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1920:210
angående pensions- förhöjning åt fanjunkaren vid Svea trängkår D. Alms änka och minderåriga barn
Prop. Prop/1920:211
angående ny avlöningsstat för förste provinsialläkare och provinsialläkare m. m.
Prop. Prop/1920:212
angående beredande av ytterligare medel till restaurering av Ulriksdals slott
Prop. Prop/1920:213
angående efterskänkande av kronans rätt till danaarv efter änkan Kristina Fredrika Andersson, född Norman, från Hedemora m. fl..
Prop. Prop/1920:214
angående överlåtande till fångvården av ett invid strå fängelset i Kristianstad beläget område
Prop. Prop/1920:216
med förslag till lag om ändrad lydelse av §§ 15 och 35 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862 m. m.
Prop. Prop/1920:217
angående anslag för lindring av fraktkostnaderna vid transport å järnväg av kalk m. in.
Prop. Prop/1920:218
angående anslag till sjökant, ev er ket och till utförande av sjömätningar m. ra.
Prop. Prop/1920:220
angående merkostnad för vissa ombyggnads- och inredningsarbeten inom Västerås slott
Prop. Prop/1920:221
angående befrielse för riksbanken under viss tid från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1920:222
med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kom¬ munalstyrelse på landet den 21 mars, 1862 m. m.
Prop. Prop/1920:225
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ i lagen den 11 oktober 1912 om skogsaccis och om virkestaxering
Prop. Prop/1920:227
med förslag till förord¬ ning angående upphörande av allmänna taxeringar till bevillning av fast egendom samt av inkomst m. m.
Prop. Prop/1920:229
angående emeritilön åt extra ordinarie prästmannen M. E. Fredelius
Prop. Prop/1920:231
angående medgivande att belåna en till likvidering av viss del utav köpeskil¬ lingen för aktiebolaget Stockholmstelefons anläggningar utställd revers
Prop. Prop/1920:232
angående förhöjning för år 1920 av åt vissa f. d. poststationsföreståndare och lanthr enbär are utgående understöd
Prop. Prop/1920:234
med förslag till förord¬ ning med särskilda bestämmelser om avdrag vid 1921 års taxering till kommunal inkomstskatt
Prop. Prop/1920:235
angående vissa anslag till lantmäteriväsendet m. m.
Prop. Prop/1920:237
angående förbättring av den tekniska utrustningen vid vissa marinens mat¬ inrättningar
Prop. Prop/1920:238
angående anvisande av medel till förstärkning av reservationsanslaget till byggnader och reparationer
Prop. Prop/1920:240
med förslag till lag om befrielse för vissa värnpliktiga från skyldighet att fullgöra resei'vtruppövning
Prop. Prop/1920:241
med förslag till lag angående tillägg till §27 mom. 4 värnpliktslagen den 17 september 1914
Prop. Prop/1920:242
med förslag till dels lag om ändrad lydelse av 49 och 165 §§ lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse och dels lag om visst undantag från tillämpningen av 49 § 1 mom. och 165 § 1 mom. sistnämnda lag
Prop. Prop/1920:243
angående klassificering av postkontoren och telegrafverkets stationer m. m.
Prop. Prop/1920:244
angående bidrag till restaurering av Värnhems klosterkyrka
Prop. Prop/1920:245
angående höjda stipen¬ dier för elever vid folkskoleseminarier
Prop. Prop/1920:246
om beviljande av vissa anslag till fångvården och statens tvångsarbetsanstalter m. m.
Prop. Prop/1920:247
med förslag till särskilt avlöning svillkor för revisionssekreterare och visst tillägg till avlöning svillkoren för hovrättsråd
Prop. Prop/1920:248
med förslag till lag om ändrad lydelse av 10 § i lagen om reglering av prästerskapets avlöning den 9 december 1910
Prop. Prop/1920:250
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 31 maj 1918 innefat¬ tande särskilda bestämmelser angående rätten till inmut¬ ning inom vissa län
Prop. Prop/1920:251
angående anslag till svenska akademiens Nobelbibliotek
Prop. Prop/1920:252
avgående pension åt vakt¬ mästaren Johan Larsson
Prop. Prop/1920:253
angående inrättande av två arkivrådstjänster inom riksarkivet m. m.
Prop. Prop/1920:254
med förslag till ändrad lydelse av §§ 61 och 109 regeringsformen samt § 72 riks¬ dagsordningen
Prop. Prop/1920:255
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 och 7 §§ i lagen den 17 oktober 1900 om straffregister
Prop. Prop/1920:256
angående till¬ fällig höjning av postavgifterna m. m.
Prop. Prop/1920:257
angående inköp för postverkets räkning av fastigheten å tomterna nr 309, 310, 315, 316 och 317 inom kvarteret Fr ig ga i Ystad m. m.
Prop. Prop/1920:258
angående tillfällig löne¬ förbättring under år 1920 för viss personal inom den civila statsförvaltningen ävensom angående förstärkning av de till avlönande av vissa extra befattningshavare inom samma förvaltning samt till vikar iatsersättning ar m. m. anvisade medel
Prop. Prop/1920:259
angående höjning av ar¬ vodena åt ordförande och ledamöter i styrelsen för statens anstalt för pensionering av folkskollärare m. fl., m. m.
Prop. Prop/1920:260
angående anordnande av en ny statens vårdanstalt för alkoholister
Prop. Prop/1920:261
angående vissa ändringar i gällande bestämmelser om pensionering av icke ordi¬ narie personal vid statens järnvägar, telegrafverket och statens vattenfallsverk
Prop. Prop/1920:262
med förslag till ändrad lydelse av §§ 4, 28, 33 och 108 regeringsformen samt .§ 70 riksdagsordningen
Prop. Prop/1920:263
angående anslag till upprätthållande av radiumhemmets verksamhet rn. m.
Prop. Prop/1920:264
angående pensions-- förbättring åt musiksergeanterna C. A. Sundén, J. A. Bergman, S. P. E. Elmer, C. E. R. Widén och P. T. Wallin
Prop. Prop/1920:265
med förslag till kungö¬ relse med allmänna grunder för dyrtidstillågg åt f. d. befattningshavare i statens tjänst m. fl. pensionärer m. m.
Prop. Prop/1920:266
med förslag till kun¬ görelse med allmänna grunder för dyrtidstillägg åt pen- sionsberättigade änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst m. fl.
Prop. Prop/1920:267
angående dyrtidstillägg för år 1920 åt pensionerade båtsmän och marinsoldater samt Vadstena krigsmanshuskassas understöd stag are
Prop. Prop/1920:269
angående utsträckning i särskilda fall av den i § 13 mom. 5 i gällande förordning med tulltaxa för inkommande varor föreskrivna tidsfristen av två år för utförsel eller uppläggning på restitutionsupp- lag av tullrestitutionsgods
Prop. Prop/1920:270
angående förhöjt understöd för utgivande av tidskriften Bokstugan
Prop. Prop/1920:272
med förslag i fråga om» antalet av vissa befattningar vid domänverket
Prop. Prop/1920:273
angående ny stat för statens skogsförsöksanstalt
Prop. Prop/1920:274
angående anslag till statens skogsskolor och skogshushållning i allmänhet m. m.
Prop. Prop/1920:276
angående anslag till inköp av vattenfall och fastigheter samt ut¬ förande av nyanläggningar vid statens vattenfallsverk
Prop. Prop/1920:277
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 8 i lagen angående anskaffande av hästar och fordon för krigsmaktens ställande på krigsfot (hästutskrivningslagen) den 2 juli 1915
Prop. Prop/1920:278
angående pension å allmänna indragning sstaten åt arbeterskan Anna Anders- dotter Sjödin
Prop. Prop/1920:279
angående beredande av kost¬ nadsfri ledighet åt vissa extra ordinarie befattningshavare i tullverket
Prop. Prop/1920:280
angående ortstillägg till tjänstemän och betjänte vid länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län in. fl.
Prop. Prop/1920:281
angående uppförande å ordinarie stat av kontrollstyrelsens avdelning för ärenden angående skattefri sprit m. m., m. m.
Prop. Prop/1920:283
angående bidrag till be¬ stridande av kostnaderna för underhåll och vård av Tullgarns slott med tillhörande byggnader, parkanlägg¬ ningar och trädgård
Prop. Prop/1920:285
angående lån åt Svenska lufttrafikaktiebolaget för anordnande av en luftskeppssta- tion i Stockholm
Prop. Prop/1920:288
angående arvoden åt skolläkare
Prop. Prop/1920:289
angående anslag till bere¬ dande av delaktighet för Sverige i Ramsay Memorial Fund
Prop. Prop/1920:290
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 5 i lagen den 29 maj 1896 angå- ende Mindunder visning en
Prop. Prop/1920:291
angående förstärkande av det ordinarie anslaget till institutet och förskolan för blinda å Tomteboda m. m.
Prop. Prop/1920:292
angående dyrtidstillägg åt befattningshavare vid tekniska skolorna i Stockholm och Eskilstuna, bergsskolorna i Filipstad och Falun samt vävskolan i Borås
Prop. Prop/1920:293
angående dyrtidstillägg åt svenska sjömanspräster i vissa utländska hamnstä¬ der
Prop. Prop/1920:294
angående statsbidrag till lärarnas vid elementarläroverken nya änke- och pupill¬ kassa
Prop. Prop/1920:295
angående disposition av elevavgifterna vid tandläkarinstitutet
Prop. Prop/1920:296
angående pensioner åt skolläraren Johan Emil Holmén och skogvaktarför- mannen Anders Nikolaus Asker in
Prop. Prop/1920:297
med förslag till ändrad lydelse av § 2 4:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1920:298
med förslag till lag med vissa bestämmelser i syfte att trygga rätt till elektrisk kraft m. m.
Prop. Prop/1920:299
med förslag till ändrad lydelse av § 31 regeringsformen
Prop. Prop/1920:300
angående inköp för postverkets räkning av fastigheten nr 4 i kvarteret Laxen å Södermalm i Stockholm
Prop. Prop/1920:301
angående användande av fonden för krigsfartygs byggande till täckande av merkostnader för vissa ändringsarbeten å minfartyget Clas Fleming in. m.
Prop. Prop/1920:302
angående täckande av omkostnad för anskaffning av bärgningsmateriel för undervattensbåtar
Prop. Prop/1920:303
angående provisorisk förhöjning av dagtraktamenten till personal vid marinen vid vissa kommendering ar och förrättningar
Prop. Prop/1920:304
angående ytterligare anslag till bestridande av kostnader för expeditioner till finska fastlandet och till Aland
Prop. Prop/1920:306
med förslag till förord¬ ning angående särskilda bestämmelser rörande mantals¬ skrivningen för år 1921 med anledning av folkräkningen den 31 december 1920 m. m.
Prop. Prop/1920:307
angående anslag till be¬ drivande av tekniskt-vetenskaplig forskningsverksamhet inom kraft- och bränsleområdet
Prop. Prop/1920:308
angående anslag till tilläggsavvittring i vissa delar av Västerbottens läns lapp¬ mark
Prop. Prop/1920:310
angående tillfällig löne¬ förbättring åt vaktmästaren samt eldaren vid högre lära¬ rinneseminariet m. m.
Prop. Prop/1920:313
med förslag till lag angående rätt till tjänstepension för ordinarie tjänstemän vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk in. in.
Prop. Prop/1920:314
angående vissa an¬ slag och lån till främjande av bostadsproduktionen m. m.
Prop. Prop/1920:315
med förslag till för¬ ordning om hyresvärdestegringsskatt
Prop. Prop/1920:316
angående anslag till tekniskt-vetenskapliga undersökningar på byggnads- omrädet
Prop. Prop/1920:317
angående anslag till klinisk och poliklinisk undervisning i ortopedi vid Stock¬ holms vanföranstalt
Prop. Prop/1920:318
angående uppförande av asylbyggnad för vårdanstalten för blinda med komplicerat lyte m. m.
Prop. Prop/1920:319
angående dyrtidstillägg åt biskoparna i Härnösands stift E. F. Lönegren och i Luleå stift 0. Bergqvist
Prop. Prop/1920:320
angående understöd åt förra föreståndarinnan för Blekinge läns uppfostrings- anstalt för sinnesslöa barn Hulda Adolfina Åsberg
Prop. Prop/1920:321
med förslag till kungörelse med särskilda grunder för dyrtid stillägg åt befattnings¬ havare vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vatten fallsverk
Prop. Prop/1920:322
med förslag till ändrad lydelse av § 52 regeringsformen samt §§ 33, 34 och 38 riksdagsordningen
Prop. Prop/1920:323
angående beredande av bostäder för tullverkets personal vid Värtahamnen i Stock¬ holm
Prop. Prop/1920:324
angående pension åt kon¬ suln i Bordeaux H. 0. Gyllenram
Prop. Prop/1920:326
angående anslag för an¬ skaffande av valkuvert ra. ra.
Prop. Prop/1920:327
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen om val till riksdagen m. m.
Prop. Prop/1920:329
angående årliga under¬ stöd å allmänna indrag ning sstat en åt förre vaktkon- staplarna vid fångvården Johannes Hansson Wahlbergs och Nils Landins efterlämnade änkor
Prop. Prop/1920:330
angående anvisande av medel till uppförande av två bostadshus för tullperso¬ nalen i Mon in. in.
Prop. Prop/1920:331
med förslag till utgifts- stat för postsparbanken m. ni.
Prop. Prop/1920:333
angående förhöjning av ersättningen till värnpliktig under enskild färd
Prop. Prop/1920:334
angående partiell löne¬ förbättring för häradshövdingarna m m.
Prop. Prop/1920:335
angående indragning av de teologie professorsprebendena
Prop. Prop/1920:337
med förslag till lag om ändrad lydelse av 26 § i lagen angående tillsättning av prästerliga tjänster den 9 december 1910
Prop. Prop/1920:338
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 17 inom. 7 värnpliktslagen den 17 september 1914
Prop. Prop/1920:339
angående anvisande av anslag å tillägg sstat för år 1920 under fjärde huvud¬ titeln för täckande av under år 1919 uppkomna brister å vissa ordinarie reservationsanslag
Prop. Prop/1920:340
angående understöd från statens anstalt för pensionering av folkskollärare m. fl. åt förra småskollärarinnan Ellen Mariana Bäckström
Prop. Prop/1920:342
angående tillfälliga löne¬ tillägg för viss personal vid tullverket för tiden 1 juli 1920—31 december 1921
Prop. Prop/1920:343
angående använ¬ dande av överskott i Djurgårdskassan till säkerställande under år 1931 av Ulriksdals kungsgårds förvaltning och drift
Prop. Prop/1920:344
med förslag till lag om tillfälliga åtgärder till förekommande av skövling av skog å fastighet i enskild ägo
Prop. Prop/1920:345
angående pension ä allmänna indragning sstaten åt avlidne löjtnanten H. A. G. Söderströms moder, änkan Anna Margareta Söderström, född Horneij
Prop. Prop/1920:346
angående pension å allmänna indragning sstaten åt f. skrädderiarbetaren C. A. West er
Prop. Prop/1920:347
angående elektrifi¬ ering av statsbanelinjen Stockholm—Göteborg
Prop. Prop/1920:348
med förslag till för¬ ordning angående provisorisk reglering av tillverkningen av brännvin vid andra bränner ier än sådana, där till¬ verkningen äger rum i sammanhang med pressjäst¬ beredning, m. m.
Prop. Prop/1920:349
angående tillfällig löne¬ förbättring för viss personal vid livrustkammaren
Prop. Prop/1920:350
angående anslag till nordiska museet för beredande av tillfällig löneförbätt¬ ring och dyrtidstillägg åt viss personal
Prop. Prop/1920:351
med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 § i lagen om reglering av präster¬ skapets avlöning den 9 december 1910
Prop. Prop/1920:352
angående ersättning till korpralen A. K. Wibergs änka och minderåriga barn
Prop. Prop/1920:353
angående pensions- förbättring åt mästaren B. G. Lindahl
Prop. Prop/1920:354
angående pensions- förbättring åt verkmästaren A. F. Aström
Prop. Prop/1920:355
angående pensions- f(klättring åt förre verkmästaren J. T. Hjertsson
Prop. Prop/1920:356
angående pensions- förbättring åt förre verkmästaren H. Broman
Prop. Prop/1920:357
med förslag till lag om ändrad lydelse av 17 kap. 6 och 12 §§ handelsbalken m. m.
Prop. Prop/1920:360
angående ökat bidrag till de enskilda läroanstalternas vikariatskassa
Prop. Prop/1920:361
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 28 juni 1918 med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring
Prop. Prop/1920:362
angående dyrtidstillägg åt den Hjertbergska antikvarien vid vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien
Prop. Prop/1920:363
angående försäljning av vissa områden från klockarbostället i Vinslövs försam¬ ling
Prop. Prop/1920:364
angående upphävande av den vissa statstjänstemän tillkommande rätt till anmärk¬ ning sarv ode
Prop. Prop/1920:366
angående dyrtidstillägg för år 1920 åt vissa lärare vid lantmannaskolor och lanthushållskolor
Prop. Prop/1920:367
angående försäljning av vissa kromegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1920:368
med förslag till förord¬ ning angående vissa ändringar i förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1920:369
angående anslag till fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala samt till an¬ ordnande av utbildning skur ser för lärarinnor i hushålls- göromål
Prop. Prop/1920:370
angående anvisande av ytterligare medel för utförande av vissa undersöknings¬ arbeten ä Malmöhus slott
Prop. Prop/1920:371
angående merkostnad för ordnande av övre Bernadotteska gravkoret i Riddar- holmskyrkan, m. m.
Prop. Prop/1920:372
angående anläggning av en radiostation för trafik med Nordamerikas Förenta Stater
Prop. Prop/1920:373
angående anslag för medling i arbetstvister m. m.
Prop. Prop/1920:374
angående överlåtelse å statens järnvägar av viss under arméförvaltningens och marinförvaltningens disposition stående mark vid Notviken
Prop. Prop/1920:375
angående beredande av pensionsförbättring och pensioner åt visst marinens manskap
Prop. Prop/1920:376
angående anslag till driftkostnader för akademiska sjukhuset i Uppsala
Prop. Prop/1920:377
angående understöd till vissa läroanstalter för utbildande av lärarinnor i hand¬ arbete
Prop. Prop/1920:378
angående anslag till all¬ männa barnbördshuset i Stockholm
Prop. Prop/1920:379
angående anslag för in¬ köp av danska konstverk
Prop. Prop/1920:380
angående anslag till ytter¬ ligare lönefyllnad åt en professor vid teologiska fakul¬ teten i Lund
Prop. Prop/1920:381
angående statens småsko¬ leseminarier
Prop. Prop/1920:384
med förslag till ändrad lydelse av § 2 4:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1920:385
angående inköp av lägenheterna Lugnet samt Lugnet n:ris 2 och 3 å Rindön inom Vaxholms fästning m. m.
Prop. Prop/1920:386
angående täckande av brist i skolöverstyrelsens expensanslag för åren 1918 och 1919 m. fn.
Prop. Prop/1920:387
med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 och 7 §§ i lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring
Prop. Prop/1920:388
angående anslag till ny- och ombyggnad vid akademiska sjukhuset i Uppsala
Prop. Prop/1920:389
angående förvär¬ vande för statsverkets räkning av Nobelstiftelsens rätt till visst område av skogsinstitutets förutvarande tomt å norra Djurgården
Prop. Prop/1920:390
angående ytterligare anslag till nybyggnadsarbeten vid Malmöhus läns sjuk¬ vårdsinrättningar i Lund
Prop. Prop/1920:391
angående tillfällig löne¬ förbättring åt viss lärarpersonal vid kommunala mel¬ lanskof
Prop. Prop/1920:392
angående dyrtidstillägg för år 1920 åt lärare vid vissa statsunderstödda under¬ visningsanstalter
Prop. Prop/1920:393
angående tilläggs¬ pensioner åt vissa lärarinnor vid de statsunderstödda enskilda läroanstalterna m. m.
Prop. Prop/1920:394
med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 § 1, 10, 11, 45 och 53 punkterna i lagen om val till riksdagen den 26 maj 1909 m. m.
Prop. Prop/1920:396
angående täckande av vissa brister i anslag till karolinska institutet m. m.
Prop. Prop/1920:397
med förslag till lag om förlängning av vissa arrendeavtal
Prop. Prop/1920:399
angående vissa ändringar i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873
Prop. Prop/1920:400
med. förslag till förord¬ ningar om ändring i vissa delar dels av förordningen den 28 oktober 1919 om inkomst- och förmögenhetsskatt, dels ock av förordningen samma dag om taxeringsmyn¬ digheter och förfarandet vid taxering
Prop. Prop/1920:402
angående ytterligare anslag till uppförande av två paviljonger för oroliga sjuka vid vartdera av Säters och Västerviks hospital
Prop. Prop/1920:404
angående inköp av ett tomtområde för folkskoleseminariet i Strängnäs
Prop. Prop/1920:405
angående ändrad benämning å vissa befattningshavare vid de allmänna läroverken m. fl. läroanstalter
Prop. Prop/1920:406
med förslag till grunder för dyrtidstillägg under ecklesiastikåret 1920— 1921 åt dels kyrkoherdar och komministrar i nyregle- rade pastorat samt vissa extra ordinarie präster, dels ock innehavare av prästerliga emeritilöner
Prop. Prop/1920:407
med förslag till kungörelse angående dyrtidstillägg åt häradshövdingarna och vissa extra befattningshavare i domsagorna
Prop. Prop/1920:408
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av § 7 mom. 3 och § 18 i för¬ ordningen den 22 juni 1883 angående en postsparbank för riket
Prop. Prop/1920:409
angående inköp av en fastighet för generalkonsulatet i Hamburg samt iordnings- ställande av densamma
Prop. Prop/1920:410
angående inköp av fastig¬ het för beredande av kanslilokaler vid beskickningen i Paris samt beviljande av medel för nödiga reparationer av nuvarande beskickning shuset
Prop. Prop/1920:411
med förslag till för¬ ordning om vissa ändringar i förordningen den 11 oktober 1907 angående tillverkning av brännvin
Prop. Prop/1920:413
angående till¬ fällig löneförbättring under år 1921 för viss per¬ sonal vid armén
Prop. Prop/1920:414
angående tillfällig löneförbättring under år 1921 för viss personal vid marinen
Prop. Prop/1920:415
med förslag till lag om ändring i vissa delar av vattenlagen m. m.
Prop. Prop/1920:416
med förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m.
Prop. Prop/1920:417
med förslag till lag inne¬ fattande särskilda bestämmelser med avseende å upphä¬ vande av lagstiftningen om inskränkning för viss tid i rätten att överlåta fast egendom
Prop. Prop/1920:419
om beviljande av medel för bestridande av Sveriges andel i kostnader för natio¬ nernas förbund
Prop. Prop/1920:420
angående anslag för uppförande av p>ostlius och telegraf stationsbyggnad i Finspång
Prop. Prop/1920:422
med förslag till lag an¬ gående rätt till tjänstepension för ordinarie tjänstemän vid domänverket
Prop. Prop/1920:423
med förslag till kungörelse med särskilda grunder för dyrtidstillägg åt befattnings¬ havare vid domänverket
Prop. Prop/1920:424
angående understöd till efterlevande till fiskaren Karl Månsson
Prop. Prop/1920:425
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1920:426
angående låneunder¬ stöd åt Ostkustbanans aktiebolag
Prop. Prop/1920:427
angående beredande av varukredit åt vissa nödlidande länder
Prop. Prop/1920:428
angående anvisande av medel till förstärkning av arbetskrafterna å kommers- kollegii industribyrås elektriska sektion för behandling av vissa ärenden rörande elektriska anläggningar
Prop. Prop/1920:430
med förslag till lag om ändrad utbildningstid för värnpliktiga av 1920 års klass
Prop. Prop/1920:431
med förslag till lag om befrielse för vissa värnpliktiga av 1917 årsklass från fullgörande av en repetitionsövning
Prop. Prop/1920:432
med förslag till lag om ytterligare minskning av utbildningstiden för vissa värnpliktiga av 1919 ars klass
Prop. Prop/1920:433
med förslag till ändrad lydelse av § 2 4:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1920:434
angående bestridande av kostnaderna för framlidna Hennes Kungl. Höghet Kron¬ prinsessan Margarets begravning
Prop. Prop/1920:435
med förslag till lag om vissa ändringar i lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehavares rätt till pension
Prop. Prop/1920:436
med förslag till dels förordning om ändrad lydelse av § 3 mom. 1 i för¬ ordningen den 6 augusti 1894 angående mantalsskriv¬ ning, dels ock förordning om ändrad lydelse av 15, 16 och 19 §§ i förordningen den 19 november 1914 om arvsskatt och skatt för gåva
Prop. Prop/1920:437
med förslag angående inkomstberäkningar för 1920 års tilläggsstat och 1921 års riksstat m. m.
Prop. Prop/1920:439
med förslag till lag om ikraftträdande av lagen den 11 juni 1920 om ändring i vissa delar av lagen om val till riksdagen