Prop. 2022/23:1
Budgetpropositionen för 2023
Prop. 2022/23:2
Höständringsbudget för 2022
Prop. 2022/23:3
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Prop. 2022/23:4
En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning
Prop. 2022/23:6
Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i EU:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet
Prop. 2022/23:7
En paneuropeisk privat pensionsprodukt
Prop. 2022/23:8
Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond
Prop. 2022/23:9
Stark kundautentisering vid fakturabetalningar online
Prop. 2022/23:10
Rätt till betalkonto i fler banker
Prop. 2022/23:11
Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation
Prop. 2022/23:13
Förbättrad övervakning av antibiotikaanvändning för behandling av djur
Prop. 2022/23:15
Förstärkt skattereduktion för installation av solceller
Prop. 2022/23:17
Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion
Prop. 2022/23:18
Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor
Prop. 2022/23:20
En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023
Prop. 2022/23:21
Ändrade konkurrensregler för vertikala avtal
Prop. 2022/23:28
Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon
Prop. 2022/23:31
Behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning
Prop. 2022/23:32
Ändringar i jordförvärvslagen i syfte att hindra att bestämmelserna om förvärvstillstånd kringgås
Prop. 2022/23:33
Åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad
Prop. 2022/23:34
Utbetalningsmyndigheten
Prop. 2022/23:35
Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer
Prop. 2022/23:39
En pilotordning för distribuerad databasteknik
Prop. 2022/23:40
Absolut sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt konkurrenslagen för uppgifter i vissa handlingar
Prop. 2022/23:41
Bättre möjligheter för Skatteverket att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten
Prop. 2022/23:42
Genomförande av tillgänglighetsdirektivet
Prop. 2022/23:43
Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete
Prop. 2022/23:45
Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap
Prop. 2022/23:46
Ny mervärdesskattelag
Prop. 2022/23:47
Några frågor om försäkring och tjänstepension
Prop. 2022/23:48
Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet
Prop. 2022/23:52
Extra ändringsbudget för 2023 – Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser
Prop. 2022/23:53
Skärpta straff för brott i kriminella nätverk
Prop. 2022/23:54
Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare
Prop. 2022/23:55
Försök till subventionsmissbruk
Prop. 2022/23:56
Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs
Prop. 2022/23:57
Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista
Prop. 2022/23:58
Extra ändringsbudget för 2023 – Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter
Prop. 2022/23:64
En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke
Prop. 2022/23:65
Ett likviditetsverktyg för fonder
Prop. 2022/23:66
Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd
Prop. 2022/23:67
Avskaffat krav på tillstånd för offentlig danstillställning på plats som inte är offentlig
Prop. 2022/23:69
Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk
Prop. 2022/23:71
Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online
Prop. 2022/23:72
EU:s nya tågpassagerarförordning
Prop. 2022/23:73
En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation
Prop. 2022/23:74
Sveriges medlemskap i Nato
Prop. 2022/23:77
En ny lag om viktigt meddelande till allmänheten
Prop. 2022/23:78
Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
Prop. 2022/23:79
Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling - höjt tak för avdraget
Prop. 2022/23:80
Ändrad placering av betalstation för trängselskatt i Hagastaden
Prop. 2022/23:82
Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material
Prop. 2022/23:83
Innehållsvillkor för public service på internet
Prop. 2022/23:84
Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen
Prop. 2022/23:85
En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring
Prop. 2022/23:87
Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga m.m.
Prop. 2022/23:88
Ökad transparens för stora företags skattebetalningar
Prop. 2022/23:91
En ny lag om ordningsvakter
Prop. 2022/23:92
Extra ändringsbudget för 2023 - Försvarsmateriel till Ukraina
Prop. 2022/23:93
Utökade möjligheter att besluta om undantag från lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen
Prop. 2022/23:94
Några ändringar som rör gymnasieskolans nationella program och ämnen m.m.
Prop. 2022/23:95
Erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område - 2019 års Haagkonvention
Prop. 2022/23:97
Sekretessgenombrott vid utlämnande för teknisk bearbetning eller teknisk lagring av uppgifter
Prop. 2022/23:99
Vårändringsbudget för 2023
Prop. 2022/23:100
2023 års ekonomiska vårproposition – Förslag till riktlinjer
Prop. 2022/23:102
Genomförande av ändringarna i vapendirektivet
Prop. 2022/23:104
Skatteverket som behörig brottsbekämpande myndighet vid förenklat uppgiftsutbyte inom EU
Prop. 2022/23:106
Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner
Prop. 2022/23:107
Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag
Prop. 2022/23:108
Ett effektivare förfarande för att fastställa och fördela begravningsavgiften till Svenska kyrkan
Prop. 2022/23:109
Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden
Prop. 2022/23:112
Ändrade transparensregler inom energibeskattningen