Ds 2016:1
Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
Ds 2016:2
Några frågor om offentlighet och sekretess
Ds 2016:3
Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning
Ds 2016:4
Effektivare hyres- och arrendenämnder
Ds 2016:5
Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen
Ds 2016:6
Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering
Ds 2016:7
Tolktjänst för vardagstolkning
Ds 2016:8
Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna
Ds 2016:9
Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik
Ds 2016:10
Nya regler för europeiska småmål – lättare att pröva tvister inom EU
Ds 2016:11
Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar
Ds 2016:12
Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning
Ds 2016:13
Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater
Ds 2016:15
Normgivningen inom åklagarväsendet m.m.
Ds 2016:16
Ersättning vid expropriation av bostäder
Ds 2016:17
Otillåtna bosättningar
Ds 2016:18
Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler
Ds 2016:19
Jämställda pensioner?
Ds 2016:20
Strada, Transportstyrelsens olycksdatabas
Ds 2016:21
Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn
Ds 2016:22
Polisens tillgång till information om vissa it-incidenter
Ds 2016:23
Vissa frågor om kommersiell radio
Ds 2016:24
Validering med mervärde
Ds 2016:25
Miljöbedömningar
Ds 2016:26
Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet
Ds 2016:27
Frågor kring 2009 års renskötselkonvention
Ds 2016:28
Driftsformer för universitetssjukhus
Ds 2016:29
Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård
Ds 2016:30
Sweden’s seventh national report under the Convention on Nuclear Safety
Ds 2016:31
Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning
Ds 2016:32
Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser
Ds 2016:33
Reglering av distanshandel med alkoholdrycker
Ds 2016:34
Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen
Ds 2016:35
Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet
Ds 2016:36
Bokföringsbrott i filialer
Ds 2016:37
Åldersbedömning tidigare i asylprocessen
Ds 2016:38
Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser
Ds 2016:39
En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater
Ds 2016:40
Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik – del 1
Ds 2016:41
Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna
Ds 2016:42
Elektroniska vägfraktsedlar
Ds 2016:43
Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige
Ds 2016:45
Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd
Ds 2016:46
En ny organisation för etikprövning av forskning
Ds 2016:47
Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension