Prop. 1928:17
('med förslag till lag om arv m. m.',)
Prop. 1928:21
('angående befri\xad else för förre furiren A. F. Fredriksson och förre korpralen A. E. Andersson från viss ersättnings\xad skyldighet',)
Prop. 1928:23
('angående avstående i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtande av nytt\xad janderätt eller servitutsrätt till sådan mark',)
Prop. 1928:39
('med förslag till lag om kollektivavtal och till lag om arbetsdomstol',)
Prop. 1928:43
('med förslag till lag om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige m. m.',)
Prop. 1928:102
('angående lönereglering för befattningshavarna vid domkapitlens expeditioner m. m.',)
Prop. 1928:107
('angående provisorisk för\xad längning av förordningen den 26 juli 1926 (nr 382) angående utförselbevis för råg och vete m. m.',)
Prop. 1928:113
('med förslag till lag om ändring i vissa delar av sjölagen, m. m.',)
Prop. 1928:135
('angående dispositionen av vid utmarksdelningen å Öland för allmänt behov avsatta om\xad råden',)
Prop. 1928:195
('med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 191d (nr 381) om arvsskatt och skatt för gåva',)
Prop. 1928:214
('med förslag till taxerings- förordning',)
Prop. 1928:232
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 1, 2 och 3 §§ i lagen den 26 mai 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt',)
Prop. Prop/1928:2
med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen den 27 juni 1896 om rätt till fiske m. m.
Prop. Prop/1928:3
med förslag till lag om ändrad lydelse av 27 kap. 5—7 och 13 §§ rättegångsbalken m. m.
Prop. Prop/1928:4
med förslag till lag om fort¬ satt tillämpning av lagen den 28 april 1926 om inskränkning i rätten till inmutning inom vissa län
Prop. Prop/1928:5
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete
Prop. Prop/1928:6
angående den ekonomiska försvarsberedskapens organisation
Prop. Prop/1928:8
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och Norrköpings stad
Prop. Prop/1928:9
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och Linköpings stad
Prop. Prop/1928:10
angående vissa pensioner från allmänna indragning sstaten
Prop. Prop/1928:11
angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineralfyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1928:13
med förslag till förordning om fortsatt tillfällig höjning av beloppen för den i förordnin¬ gen den 6 november 1908 (nr 129) angående en särskild stäm¬ pelavgift vid köp och byte av fondpapper stadgade stämpel¬ avgiften
Prop. Prop/1928:14
med förslag till förordning med särskilda bestämmelser om avdrag vid 1928 års taxering till inkomst- och förmögenhetsskatt samt till bevillning av in¬ komst m. m.
Prop. Prop/1928:15
med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 17 mai 1923 (nr 113) om utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyx¬ varor
Prop. Prop/1928:16
angående årliga understöd å allmänna indrag ning sstaten åt extra ordinarie vaktkon- stapeln Carl Fredrik Anderssons och vaktkonstapeln Per Ger¬ hard Nilssons efterlämnade änkor
Prop. Prop/1928:18
med förslag till lag med särskilda bestämmelser angående avstyckning inom vissa delar av Kopparbergs län
Prop. Prop/1928:19
med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 om ekonomiska föreningar
Prop. Prop/1928:20
angående bidrag av statsmedel till pension åt överkonstapeln A. Strand¬ kvist
Prop. Prop/1928:24
angående godkännande av ett mellan Sverige och de Socialistiska Rådsrepubliker¬ nas Union avslutat avtal, med tillhörande slutprotokoll, angående ryska handelsdelegationens i Stockholm rättigheter och skyldigheter
Prop. Prop/1928:25
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egen¬ domar
Prop. Prop/1928:26
med anhållan om riksdagens yttrande över förslag till kungörelse angående förbud mot ut¬ försel från riket av smidbart järnskrot
Prop. Prop/1928:27
angående upplåtelse av kronan tillhörande jordägarandelar i gruvor
Prop. Prop/1928:28
angående vissa ändringar i den vid förordningen den 9 juni 1911 (nr 80) med tulltaxa för inkommande varor fogade tulltaxa, i vad angår kautschukringar m. m. till motorvelocipeder
Prop. Prop/1928:29
angående er¬ sättning till generalmajoren A. F. Hultkrantz för av honom i egenskap av beställningshavare ä reservstat erlagda pensionsavgifter
Prop. Prop/1928:30
angående f ör¬ säljning av visst område av Visborgs kungsladugård
Prop. Prop/1928:31
med förslag till förordning om fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänkningsskatt å sprit¬ drycker
Prop. Prop/1928:32
med förslag till lag angå¬ ende fylleri m. m.
Prop. Prop/1928:33
med förslag till förordning om ändrad lydelse av §§ 15 och -il i förordningen den 15 juni 1923 om motorfordon
Prop. Prop/1928:34
angående be¬ myndigande för Kungl. Majit att besluta i fråga om vissa postavgifter
Prop. Prop/1928:35
angående för¬ höjning för är 1928 av åt vissa f. d. poststations- föreständare och lanthrevhärare utgående understöd
Prop. Prop/1928:36
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 1 juni 1923 (nr HO) angående tillverkning och beskattning av maltdrycker,m. m.
Prop. Prop/1928:37
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 11 juli 1919 (nr 406) angående försäljning av pilsner dricka
Prop. Prop/1928:38
angående ändrade grunder för bistånd till återupprättande av viss indu¬ striell verksamhet i Nederkalix socken
Prop. Prop/1928:40
med förslag till lag om ändrad lydelse av 46 § utsökningslagen m. m.
Prop. Prop/1928:41
angående anslag till cen¬ trala skiljenämnden för vissa arbetstvister m. m.
Prop. Prop/1928:42
angående pension åt arbetaren vid mynt- och justeringsverket A. Hjorth
Prop. Prop/1928:44
angående garanti för lån, avsedda att upptagas av vissa flottningsföreningar
Prop. Prop/1928:45
angående ombyggnad av värmeanläggningen vid veterinärhögskolan
Prop. Prop/1928:46
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och Gävle stad
Prop. Prop/1928:47
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och Östersunds stad
Prop. Prop/1928:48
angående för¬ flyttning av sjöinstrument- och sj ökarte förrådet å flottans varv i Stockholm in. in.
Prop. Prop/1928:49
angående avskriv¬ ning av ett till föreningen Faktoribostäder u. p. a. utlämnat lån
Prop. Prop/1928:50
angående vissa anslag till utrikesförvaltningen
Prop. Prop/1928:51
angående orga¬ niserande av en reservstat för furirer vid Gotlands trupper
Prop. Prop/1928:52
angående bidrag till vissa kostnader för skolundervisning åt barn till befattningshavare vid. telegrafverkets radiopejlstationer in. in.
Prop. Prop/1928:53
angående disponerande av avkastningen av statens hästavelsfond
Prop. Prop/1928:54
angående vissa ändringar i den vid förordningen den 9 juni 1911 (nr 80) med tulltaxa för inkommande varor fogade tulltaxa i vad angår vissa driv- och transportremmar m. fl. varuslag
Prop. Prop/1928:55
angående efterskänkande i vissa fall av kronans rätt till danaarv
Prop. Prop/1928:56
angående rätt att med civil befattning förena beställning å arméns och marinens övergångs¬ stater.
Prop. Prop/1928:57
angående pen¬ sionering av vissa i försvarsväsendets tjänst anställda eller förut anställda personer
Prop. Prop/1928:58
angående fortsatt bevarande i svensk ägo av vissa stenkolsfyndigheter å Spetsbergen
Prop. Prop/1928:59
angående pen- sionsför höj ning åt kaptenen i kustartilleriets reserv August Karl Julius Saloman
Prop. Prop/1928:60
angående pension åt fyra förutvarande båtsmän
Prop. Prop/1928:61
angående ut¬ förande av vissa tätningsarbeten m. m. vid ammuni- tionsförrädet å Stora Fjäderholmen
Prop. Prop/1928:62
angående vissa förbättrings- och moderniseringsarbeten ä äldre under¬ vattensbåtar
Prop. Prop/1928:63
angående ut¬ byte av mark mellan kronan och vissa enskilda per¬ soner i Boden
Prop. Prop/1928:64
angående inköp av vissa markområden i den s. k. Djurgårdsstaden
Prop. Prop/1928:65
angående statsbidrag till vissa träd går dsutställningar
Prop. Prop/1928:66
angående grunder för statsbidrag till uppförande och drift av tuber- kulossjukvårdsanstalter i Västerbottens län
Prop. Prop/1928:67
angående lån för anordnande av skyddshem för flickor m. m.
Prop. Prop/1928:68
angående Över¬ låtelse till lantförsvaret av kronoegendomarna Vs mantal Broby nr 1 och V» mantal Kvarnberg a nr 1 i Åkers socken av Södermanlands län m. m.
Prop. Prop/1928:69
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 9 § lagen den 23 oktober 1914 om krig sdomstolar och rättegången därstädes
Prop. Prop/1928:70
angående vissa ändringar med avseende å fortsättning sskolans anordnande
Prop. Prop/1928:72
angående pen¬ sions förbättring åt vissa månadslönare vid marinen
Prop. Prop/1928:73
angående tilläggs¬ pension åt kaptenen i Västmanlands regementes reserv, majoren i armén C. M. Tottie
Prop. Prop/1928:74
angående för¬ säljning av vissa statens järnvägar tillhöriga mark¬ områden m. m.
Prop. Prop/1928:75
angående anslag till un¬ derhåll av vetenskapsakademiens, av makarna Mittag- Lejfler donerade matematiska bibliotek
Prop. Prop/1928:76
angående pen¬ sioner eller understöd åt efterlevande till vissa i för- svarsväsendets tjänst anställda personer
Prop. Prop/1928:77
med förslag till lag angå¬ ende handel med utsädesvaror
Prop. Prop/1928:78
angående pension åt tjänst förr ättande sekreteraren hos r iksförsäkring s- anstalten A. E. Nordgrens änka m. in.
Prop. Prop/1928:79
angående tilläggspensioner åt vissa förutvarande lärarinnor
Prop. Prop/1928:80
angående understöd åt av¬ lidne medicine kandidaten J. G. Larssons minderårige son m. rn.
Prop. Prop/1928:81
angående befrielse för sergeanten vid intendenturkåren C. A. Svedberg från viss ersättningsskyldighet
Prop. Prop/1928:84
angående län till främjande av bostadsproduktionen
Prop. Prop/1928:85
angående anslag till folksanatorierna m. m.
Prop. Prop/1928:86
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § i lagen den 12 maj 1917 om expropriation
Prop. Prop/1928:87
angående om- och tillbyggnad av garnisonssjukhuset i Skövde in. m.
Prop. Prop/1928:88
angående över¬ låtelse till lantförsvaret av den till kronoegendomen Gudhem nr 1—9 med Holmäng nr 1 Hulegård i Gudhems socken av Skaraborgs län hörande utgården Knype
Prop. Prop/1928:89
angående ändrad lydelse av § 8 mom. 3 i förordningen den 9 juni 1911 (nr 80) med tull¬ taxa för inkommande varor
Prop. Prop/1928:90
angående den fortsatta av¬ vecklingen av Aktiebolaget Kreditkassans av år 1922 engage¬ mang
Prop. Prop/1928:91
angående tillfällig löneför¬ bättring under budgetåret 1928/1929 för viss personal inom, den civila statsförvaltningen
Prop. Prop/1928:92
angående tilläggspension åt f. d. vaktmästaren vid pedagogiska biblioteket i Stock¬ holm S. P. Bomulus m. m.
Prop. Prop/1928:93
angående tillfällig löneför¬ bättring åt nordiska museets personal
Prop. Prop/1928:94
med förslag till grunder för tillfällig löneförbättring under ecklesiastikåret 1928— 1929 åt kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt åt kontraktsprostar och vissa extra ordi¬ narie präster
Prop. Prop/1928:95
med förslag till grunder för dyrtidstillägg under ecklesiastikåret 1928—1929 åt dels kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt åt kontraktsprostar och vissa extra ordinarie präs¬ ter, dels ock innehavare av prästerliga emeritilöner
Prop. Prop/1928:96
angående inrättande av en professur i flygteknik vid tekniska högskolan m. m.
Prop. Prop/1928:97
angående den statsunder¬ stödda egnahemsverksamheten
Prop. Prop/1928:98
angående pen¬ sionsålder för brigadchefer
Prop. Prop/1928:99
angående undersökning rö¬ rande reglering av vissa delar av Lyckebyån
Prop. Prop/1928:100
angående viss ersättning till reparatören Frans Magnus Berglund
Prop. Prop/1928:101
med förslag till lag om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus
Prop. Prop/1928:104
angående godkännande av ett mellan Sverige och Turkiet avslutet handels- och sjöfarts- avtal
Prop. Prop/1928:105
med förslag till förordning om fortsatt tillämpning av förordningen den 27 april 1923 angående rätt för Konungen att i visst fall åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1928:106
angående anslag till ersättning till häradsskrivarna för pensionsförteck- ningar
Prop. Prop/1928:108
angående överlåtelse till staten av viss fastighet för anordnande av en station för fiskeribiologiska undersökningar m. m.
Prop. Prop/1928:109
angående vissa pensioner från allmänna indragning sstaten
Prop. Prop/1928:110
angående vissa pensioner och understöd från allmänna indragning sstaten
Prop. Prop/1928:111
angående ändring i den vid förordningen den 9 juni 1911 (nr 80) med tulltaxa för inkom¬ mande varor fogade tulltaxa, i vad angår vissa slag av mattor
Prop. Prop/1928:112
angående uppförande av ett redskapsskjul m. m. vid Flyinge hingstdepå och stuteri
Prop. Prop/1928:114
angående tillfällig löneför¬ bättring och tillfälligt lönetillägg åt vissa befattnings¬ havare vid bergsskolorna i Filipstad och Falun
Prop. Prop/1928:115
med förslag till ändrad lydelse av § 50 riksdagsordningen
Prop. Prop/1928:116
angående statsbidrag till kommunala flickskolor m. in.
Prop. Prop/1928:117
angående pensioner och understöd åt efterlevande till vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1928:118
angående vissa ändringar i statsbaneförvaltningens organisationm. m.
Prop. Prop/1928:119
angående vissa ändringar i lagen den 4 juni 1920 (nr 254) an¬ gående rätt till tjänstepension för ordinarie tjänste¬ män vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vatten fallsverk
Prop. Prop/1928:120
angående vissa inrikes postavgifter
Prop. Prop/1928:121
angående av¬ sättande av en reservfond för postgirorörelsen
Prop. Prop/1928:122
angående anslag till medicinalstyrelsen m. m.
Prop. Prop/1928:123
med förslag till avlöning sreglemente för fast anställt manskap vid försvarsväsendet
Prop. Prop/1928:124
angående tilläggs¬ pension åt två förutvarande flaggundeimfficerare vid flottan
Prop. Prop/1928:125
angående försälj¬ ning av kronans andelar i den till vissa soldatrotar i Hedens by i överluleå socken hörande soldat jorden
Prop. Prop/1928:126
angående in¬ köp av mark och uppförande därå för postverkets räkning av tillbyggnad till telegraf huset i Borås
Prop. Prop/1928:127
angående be¬ räknande av den period, varunder semester må till¬ delas befattningshavare i statens tjänst
Prop. Prop/1928:128
angående för¬ säljning av gamla centralposthuset i Göteborg
Prop. Prop/1928:129
angående dyrtidstillägg åt lärare vid vissa statsunderstödda läroanstalter
Prop. Prop/1928:130
angående delaktighet i statens pensionsanstalt för svenska smörprovningarnas befattningshavare
Prop. Prop/1928:131
angående tilläggspensioner för två befattningshavare vid vårdanstalten i Lund för blinda med komplicerat lyte
Prop. Prop/1928:132
angående extra provinsial¬ läkarnas pensionskassas anslutning till statens pensions- anstalt m. m.
Prop. Prop/1928:133
angående statsbidrag till lantmäteriförrättningar
Prop. Prop/1928:134
angående försäljning av ett till Flyinge kungsgård i Malmöhus län hörande jordområde
Prop. Prop/1928:136
angående anordnande av en fast försöksgård för jordbruket
Prop. Prop/1928:137
angående reglering av vissa domsagor under Svea och Göta hovrätter
Prop. Prop/1928:138
angående pen¬ sionering av vissa i försvarsväsendets tjänst anställda eller förut anställda personer
Prop. Prop/1928:139
angående pen- sionsförbättring åt f. d. sergeanten på övergångsstat vid Första livgrenadjärregementet Carl Matliias Win- roth
Prop. Prop/1928:140
angående vissa understöd och pensioner av postmedel m. m.
Prop. Prop/1928:141
angående klassi¬ ficering av bangärdspostkontoret i Stockholm
Prop. Prop/1928:142
angående pension åt f. d. vice professorn vid konsthögskolan A. Tallbergs änka Greta Kristina Katrina Tallberg, född Santesson
Prop. Prop/1928:143
angående ersätt¬ ning till Karlskrona stad för övertagande av viss gatubelysning i Karlskrona in. in.
Prop. Prop/1928:146
angående be¬ frielse för åtskilliga officers- och underofficerskårer från skyldighet att återbetala vissa län m. in.
Prop. Prop/1928:147
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse
Prop. Prop/1928:148
angående skepps¬ gossekårens i Marstrand förläggning
Prop. Prop/1928:149
angående an¬ slag till Sveriges deltagande i social utställning m. m. i Hälsing fors
Prop. Prop/1928:150
angående be¬ redande av förbättrade lokaler för lantmäterikontoret och länsstyrelsen i Kopparbergs län m. in.
Prop. Prop/1928:151
med förslag till lag om tillägg till 5 § i lagen den 17 oktober 1900 om straffregister
Prop. Prop/1928:152
med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 och 19 §§ i lagen den 27 juni 1896 om rätt till fiske
Prop. Prop/1928:153
angående ut¬ vidgning av ångkraftstationen i Västerås m. m.
Prop. Prop/1928:154
angående ändrade grunder för försäljning av vissa Växjö hospital tillhöriga markområden
Prop. Prop/1928:155
angående vissa byggnadsarbeten för arméns truppförband
Prop. Prop/1928:156
angående inköp av egendomen Gustaf shög till bränsledepå för flot¬ tans station i Stockholm
Prop. Prop/1928:157
angående fortsättande av Aktiebolaget Jordbrukarbankens rörelse
Prop. Prop/1928:158
med förslag till förordning angående förfarandet i vissa fall vid oriktig avgiftsberäkning hos tullverket
Prop. Prop/1928:159
med förslag till förordning om ändrad lydelse av §§ 1 och 4 i förordningen den 15 novem¬ ber 1912 (nr 298) om provianteringsfrilager
Prop. Prop/1928:160
angående årligt understöd å allmänna indragningsstaten åt ombudsmannen vid sjömans¬ huset i Piteå K. A. M. Dynesius
Prop. Prop/1928:161
angående an¬ slag till bekämpande av arbetslösheten
Prop. Prop/1928:162
angående förlängd giltighets¬ tid för avlöningsreglementet för tjänstemän vid domänverket
Prop. Prop/1928:163
angående utbyte av mark mellan kronan och staden Eslöv
Prop. Prop/1928:164
angående pen¬ sioner eller understöd åt efterlevande till vissa i för - svarsväsendets tjänst anställda personer in. fl.
Prop. Prop/1928:165
angående anslag till hospitalsbyggnader m. in.
Prop. Prop/1928:166
angående nedskrivning av vissa från lånefonden för mindre linberedningsanstalter beviljade lån m. m.
Prop. Prop/1928:167
angående understöd i anled¬ ning av skador till följd av Vänerns översvämning
Prop. Prop/1928:169
angående inköp av mark till broslagningsplats för Bodens ingenjör¬ kår
Prop. Prop/1928:170
angående försälj¬ ning av vissa under vattenfallsstyrelsens förvaltning ställda fastigheter
Prop. Prop/1928:171
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 20 juni 1924 (nr 225) med sär¬ skilda bestämmelser angående olovlig befattning med spritdrycker och vin ävensom av lagen den 27 november 1925 (nr 463) om utsträckt tillämpning av förstnämnda lag, m. m.
Prop. Prop/1928:172
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och Uppsala stad
Prop. Prop/1928:174
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 30 maj 1919 om rätt till verk av bildande konst
Prop. Prop/1928:175
angående 1. och 2. flygkårernas förläggning
Prop. Prop/1928:177
angående försälj¬ ning av vissa delar av Vännäs lägerplats
Prop. Prop/1928:178
med förslag till ändrad lydelse av § 17 riksdagsordningen
Prop. Prop/1928:179
angående regle¬ ring' av Mellersta Östergötlands järnvägsaktiebolags i likvidation skuld till staten in. in.
Prop. Prop/1928:180
angående anvisande av medel för uppehållande av en professur i svenska språ¬ ket och litteraturen vid universitetet i Dorpat i republi¬ ken Estland
Prop. Prop/1928:182
angående pension åt två läroverksvaktmästare
Prop. Prop/1928:183
med förslag till ändrad lydelse av §§ 3 och 9 riksdagsordningen
Prop. Prop/1928:184
angående ny¬ byggnad för lantmäterikontoret i Jämtlands län
Prop. Prop/1928:185
angående upp¬ förande av posthusbyggnad i Vasastaden i Stock¬ holm
Prop. Prop/1928:186
med förslag till förordning angående visst tillägg till förordningen den 29 juni 1917 an¬ gående förbud i vissa fall mot användande av vilseledande varubeteckningar vid handel med födoämnen m. m.
Prop. Prop/1928:187
angående anslag för budget¬ året 1928—1929 till lantbruksstyrelsen och stuteriöverstyrelsen
Prop. Prop/1928:189
med förslag till lag om galtbesiktningstvång
Prop. Prop/1928:190
med förslag till lag om änd¬ rad lydelse av 2 och 5 §§ i lagen den 11 oktober 1907 (nr 85) angående civila tjänstinnehavares rätt till pension
Prop. Prop/1928:191
med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § i lagen den 10 mars 1923 med vissa bestämmelser rörande hyra
Prop. Prop/1928:192
med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 och 11 §§ i lagen den 12 mars 1886 angående ansvarighet för skada i följd av järnvägs drift
Prop. Prop/1928:193
angående pen¬ sion åt förra sömmerskan vid Västerbottens rege¬ mentes intendenturverkstäder Hildur Kristina Emelie Sjögren
Prop. Prop/1928:194
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften, m. m.
Prop. Prop/1928:196
angående vissa avlöning sanslag under riksstatens fjärde huvudtitel ro. ro.
Prop. Prop/1928:197
angående anslag för budget¬ året 1928—1929 till statens provningsansta.lt
Prop. Prop/1928:198
angående anslag för budget¬ året 1928—1929 till drift- och underhållskostnader för statens isbrytarfartyg
Prop. Prop/1928:199
angående försäljning av ett område å kronan tillhöriga lägenheten Sandskäret nr 2 i Neder- torneå socken av Norrbottens län
Prop. Prop/1928:200
angående årligt understöd å allmänna indragningsstaten åt fängelseläkaren Adolf Efraim Strömstedts änka Gerda Maria Katarina Strömstedt
Prop. Prop/1928:202
angående nedskrivning av vissa från kraftledningslånefonden beviljade lån m. m.
Prop. Prop/1928:203
angående viss förlängning av den räntefria tiden beträffande lån från odlingslånefonden till Dragsängarnas invallningsföretag
Prop. Prop/1928:204
angående försäljning av Malmö asyls område m. rn.
Prop. Prop/1928:205
angående inrättande av en psykiatrisk klinik vid universitetet i Lund
Prop. Prop/1928:206
angående upplå¬ telse av mark för bosättning åt lappar in. m.
Prop. Prop/1928:207
angående pen¬ sionering av vissa förutvarande regementspastorer vid armén
Prop. Prop/1928:208
angående försälj¬ ning av järnvägen från Lidköping till Tun
Prop. Prop/1928:209
angående anslag till kommunikationsdepartementets avdelning av Kungl. Maj:ts kansli
Prop. Prop/1928:210
angående försäljning av vissa kronoe g endomar och upplåtande av lägenheter från sådana egen¬ domar
Prop. Prop/1928:211
angående ändrad organi¬ sation av väg- och vattenby g gnadsväsendet
Prop. Prop/1928:212
angående landsarkiv för Norrland m. m.
Prop. Prop/1928:215
med förslag till förordning om ändring i förordningen den 15 juni 1923 om motor¬ fordon
Prop. Prop/1928:216
angående ned¬ skrivning av postverkets fordran hos förre postexpedi- tören S. //. F. Palmcrantz
Prop. Prop/1928:218
med förslag till förordning om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt
Prop. Prop/1928:219
med förslag till förordningar om kommunal progressivskatt och om utjämningsskatt
Prop. Prop/1928:220
med förslag till lag om skogsaccis m. m.
Prop. Prop/1928:221
med förslag till förordning om särskild skatt å vissa lotterivinster m. m.
Prop. Prop/1928:223
med förslag till förordning med särskilda bestämmelser angående nobelstiftelsens skyldighet att utgöra inkomst- och förmögenhetsskatt för år 1928 m. m.
Prop. Prop/1928:224
med förslag till lag om änd¬ rad lydelse i vissa delar av förordningen den 21 mars 1862 om kommunalstyrelse på landet m. m.
Prop. Prop/1928:225
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 52 § i stadgan den 22 juni 1911 om skjutsväsendet
Prop. Prop/1928:226
med förslag till lag om ändrad lydelse av §§ 15 och 35 i förordningen den 31 mars 1862 (nr 15) om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd m. m.
Prop. Prop/1928:227
med förslag till lag om ändrad lydelse av 19, 20 och 21 §§ i lagen den 9 december 1910 (nr 141, sid. 27) om reglering av prästerskapets avlöning
Prop. Prop/1928:228
med förslag till ändring i lagen den 16 oktober 1908 (nr 110, sid. 1) angående lindring % främmande trosbekännares skattskyldighet till svenska kyrkan samt hennes prästerskap och betjäning, m. m.
Prop. Prop/1928:229
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 och 2 §§ förordningen den 11 oktober 1912 om skogsvårdsavgift
Prop. Prop/1928:230
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 5 § i förordningen den 27 juni 1927 (nr 310) om fastighetstaxering år 1929 m. m.
Prop. Prop/1928:231
angående vissa i samband med 1927 års skolreform stående frågor
Prop. Prop/1928:233
angående anslag till rege¬ ringsrätten
Prop. Prop/1928:234
angående anslag till finans¬ departementets avdelning av Kungl. Mai ds kansli
Prop. Prop/1928:235
med förslag till lag om ändrad lydelse av 10 och 11 §§ i förordningen den 16 maj 1884 angående patent
Prop. Prop/1928:236
angående godkän¬ nande av förslag till visst avtal mellan kronan och Sala stad
Prop. Prop/1928:238
angående god¬ kännande av förslag till visst avtal mellan kronan och Vänersborgs stad m. m.
Prop. Prop/1928:239
angående godkännande av en mellan Sverige och Frankrike undertecknad förlik¬ nings- och skiljedomstraktat
Prop. Prop/1928:240
angående pensionering av besiktningsmän vid exportslakterier och andra enskilda, under offentlig kontroll ställda slakteriinrättningar
Prop. Prop/1928:241
angående åtgärd för främjande av sparsamhet hland skolungdomen
Prop. Prop/1928:242
med förslag till lag om ändrad lydelse av 17 kap. 6 och 12 §§ handelsbalken m. m.
Prop. Prop/1928:243
med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 och 59 §§ lagen den 23 oktober 1891 angående väghållningsbesvärets utgörande på landet
Prop. Prop/1928:245
angående disposition av vissa områden av kronoegendomen Ribbingelund nr 2 i Söderman¬ lands län
Prop. Prop/1928:246
angående anslag till engångskostnader för anskaffning av flygmateriel m. m.
Prop. Prop/1928:247
angående godkännande av avtal mellan kronan och Stockholms stad rörande dels vissa markbyten inom staden mellan broarna och å Kungsholmen m. m., dels ock grunder för exploate¬ ringen av viss del av Norra Djurgården m. m.
Prop. Prop/1928:249
angående godkännande av ett avtal mellan Sverige och Tyska riket angående utjämnande av den in- och den utländska beskattningen, särskilt till und¬ vikande av dubbelbeskattning, såvitt angår direkta skatter, m. m.
Prop. Prop/1928:250
angående godkännande av en mellan Sverige och Spanien undertecknad förliknings- och skiljedomstraktat
Prop. Prop/1928:251
angående upplåtelse av mark till institutet för husdjurs förädling m. m.
Prop. Prop/1928:252
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 20 juni 1924 angående förverkande i visst fall av spritdrycker och vin