Ds 2007:1
Preskription vid allvarliga brott
Ds 2007:2
Frågan om fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning
Ds 2007:3
Annonstid i radio och TV
Ds 2007:4
Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med utländsk bakgrund
Ds 2007:5
Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare
Ds 2007:6
Internationell insolvens
Ds 2007:7
Vissa frågor i stiftelselagen, m.m.
Ds 2007:8
Skydd mot fel och obestånd inom bostadsbyggandet
Ds 2007:9
Ett uppföljningssystem för barnpolitiken
Ds 2007:10
Skadeståndsfrågor vid kränkning
Ds 2007:11
En mer öppen domarutbildning
Ds 2007:12
Bostadsrättsregister - några modeller för registrering av bostadsrätter
Ds 2007:13
Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften
Ds 2007:14
Kriminalisering av privat olovlig hantering av avkodningsutrustning
Ds 2007:15
En lag om ekodesign
Ds 2007:16
Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion
Ds 2007:17
Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen
Ds 2007:18
Verkställighet inom Europeiska unionen av bötesstraff och beslut om förverkande
Ds 2007:19
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG
Ds 2007:20
Pantbrevssystemet och elektroniska företagsinteckningsbrev
Ds 2007:21
Äldres arbetsutbud och möjligheter till sysselsättning
Ds 2007:22
Ersättningsetablering m.m. för vissa privata vårdgivare
Ds 2007:23
Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder m.m.
Ds 2007:24
Tillträdesförbud m.m. inom kriminalvården
Ds 2007:25
Riktlinjer för handläggningen av ärenden om internationella överenskommelser
Ds 2007:26
Sekretess för uppgifter på tsunamibanden
Ds 2007:27
Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring
Ds 2007:28
Koncentration av länsstyrelseverksamhet
Ds 2007:29
Musik och film på Internet – hot eller möjlighet?
Ds 2007:31
Skärpt straff för vållande till annans död
Ds 2007:32
Ny instansordning för arbetsmiljöärenden
Ds 2007:33
Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi
Ds 2007:34
Tydligare ledarskap i skolan och förskolan - förslag till en ny rektorsutbildning
Ds 2007:35
Skärpta fusionsregler
Ds 2007:36
Ny luftfartslag - supplement
Ds 2007:37
Sveriges företagande och konkurrenskraft - Internationell benchmarking
Ds 2007:38
Kunskapsdriven tillväxt - en första rapport från Globaliseringsrådet
Ds 2007:39
Handlingsplan för en ny institutssektor
Ds 2007:40
Godkännande av Prümrådsbeslutet
Ds 2007:41
Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning
Ds 2007:42
Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting
Ds 2007:43
Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet
Ds 2007:44
Genomförande av det nya maskindirektivet
Ds 2007:45
Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land
Ds 2007:46
Säkerhet i samverkan
Ds 2007:47
En effektivare arbetslöshetsförsäkring
Ds 2007:48
Lissabonfördraget
Ds 2007:49
Avveckling av Stängselnämnden
Ds 2007:50
Jämställdhetsbonus. Familjepolitisk reform
Ds 2007:51
Ersättningssystem i samverkan - hantering av kommunernas kostnader i samband med naturkatastrofer, m.m.
Ds 2007:52
Vårdnadsbidrag. Familjepolitisk reform
Ds 2007:53
Återkrav och ränta i arbetslöshetsförsäkringen m.m.