Prop. 1935:31
('med förslag till lag om vissa ekonomiska stridsåtgärder',)
Prop. 1935:32
('med förslag till lag angå\xad ende tillägg till lagen den 28 maj 1920 (nr 245) örn medling i arbetstvister',)
Prop. 1935:42
('med förslag till lag om be\xad kämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (epizootilag)',)
Prop. 1935:43
('med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 § 2 mom. och 3 § förordningen den 28 september 1928 (nr 376) örn särskild skatt å vissa lotteri\xad vinster',)
Prop. 1935:89
('med förslag till förordning om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel m. m.',)
Prop. 1935:139
('med förslag till lag örn ändring i vissa delar av lagen den 26 november 1920 (nr 796) örn val till riksdagen, m. m.',)
Prop. 1935:164
('angående ändrade grun\xad der för anordnandet av rundradioverksamheten i Sve\xad rige',)
Prop. 1935:174
('angående statens övertagande av vissa kostnader för folkskoleväsendet m. m.',)
Prop. 1935:227
('angående prisreglerande åtgärder på jordbrukets område',)
Prop. 1935:245
angående godkännande av ett avtal mellan Sverige och Tyska riket för undvi¬ kande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt, m. m.
Prop. Prop/1935:2
angående godkännande av en mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge den 19 november 1934 avslutad konvention örn arv, testamente och boutredning, m. m.
Prop. Prop/1935:3
med förslag till lag an¬ gående ändring i vissa delar av lagen den 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet, m. m.
Prop. Prop/1935:4
med förslag till lag med vissa bestämmelser örn häradsting, m. m.
Prop. Prop/1935:5
med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 37 och 38 §§ rättegångsbal¬ ken
Prop. Prop/1935:6
med förslag till lag om ändrad lydelse av 10 kap. 1 § rättegångsbalken
Prop. Prop/1935:7
med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1933 (nr 472) om förhud mot politiska uniformer
Prop. Prop/1935:8
med förslag till lag an¬ gående tillfällig ökning av justitierådens antal
Prop. Prop/1935:9
angående försäljning av sta¬ tens spannmålslagerhus i Eskilstuna
Prop. Prop/1935:10
angående befrielse för ar¬ rendatorn O. Karlssons stärbhusdelägare från skyldigheten att betala viss husröteersättning m. m.
Prop. Prop/1935:11
angående avskrivning av Gustaf Cedergrens, Gärdslösa, skuld till kronan på grund av vissa virkesköp
Prop. Prop/1935:12
angående befrielse från be¬ talningsskyldigheten för visst till ett torrläggningsföretag inom Svedja by i Åsele socken av VÖsterbottens län utgivet statsbi¬ drag m. m.
Prop. Prop/1935:13
angående avstående i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtande av nytt¬ janderätt eller servitutsrätt till sådan mark
Prop. Prop/1935:14
angående medgivande för Kungl. Maj.t att i vissa fall försälja kronoegendom m. m.
Prop. Prop/1935:17
angående vissa frågor rö¬ rande folkundervisningen i rikets nordligaste gränsorter
Prop. Prop/1935:18
med förslag till lag an¬ gående ändring i vissa delar av lagen den 30 maj 1873 om rikets mynt
Prop. Prop/1935:19
med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 17 maj 1923 (nr 113) om utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyx¬ varor
Prop. Prop/1935:20
med förslag till förordning om extra inkomst- och förmögenhetsskatt för år 1935
Prop. Prop/1935:21
med förslag till förordning om särskild skatt å förmögenhet för år 1935
Prop. Prop/1935:22
angående bidrag till jord- delningsförrättningar m. m.
Prop. Prop/1935:23
angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutning sbara miner alfyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1935:24
angående för¬ stärkning av femte huvudtitelns anslag till kommit¬ téer och utredningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1935:25
angående för¬ stärkning av fjärde huvudtitelns anslag till kom¬ mittéer och utredningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1935:26
angående för¬ säljning av ett kronan tillhörigt markområde i Akers socken av Södermanlands län
Prop. Prop/1935:27
angående förstärkning av åttonde huvudtitelns anslag till kommittéer och utred¬ ningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1935:28
angående anslag ur kyrko¬ fonden under budgetåret 193511936 för biträde vid hand¬ läggning av ecklesiastika boställsärenden och vad därmed äger samband
Prop. Prop/1935:29
angående ytterligare me¬ del för budgetåret 193411935 till statliga och statskom- munala reservarbeten
Prop. Prop/1935:30
angående över¬ flyttande från domänstyrelsens till lantförsvarets för¬ valtning av vissa delar utav kronoparken Asen in¬ vid Uppsala
Prop. Prop/1935:33
med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 8 § strafflagen
Prop. Prop/1935:34
angående nedsättning av räntan å köpeskilling för vissa från kronojord försålda lägen¬ heter rrv. m.
Prop. Prop/1935:35
angående uppskov i vissa fall med erläggande av annuiteter å lån från odlingslånefon¬ den och statens avdikningslånef ond
Prop. Prop/1935:36
angående frigivande till allmänt begagnande av fisket vid vissa kronan tillhöriga hol¬ mar och skär m. m.
Prop. Prop/1935:37
angående förstärkning av andra huvudtitelns anslag till kommittéer och utred¬ ningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1935:38
angående rätt för löjtnanterna E. V. Ekman och G. 0. Friberg samt furiren H. A. Schollin att tillgodoräkna sig viss tjänstetid för placering i löneliänseende
Prop. Prop/1935:39
angående disposition av vinstmedel hos Aktiebolaget Svenska tobaksmonopolet
Prop. Prop/1935:40
med förslag till lag om ändrad lydelse av lagen den 22 februari 1924 (nr 23) angående domstols behörighet i fråga örn upptagande av vissa brottmål
Prop. Prop/1935:41
med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 28 § giftermålsbalken
Prop. Prop/1935:44
angående be¬ stridande av kostnaderna för installation av ett ång- turbinaggregat i kraftcentralen å Kungsholms fort inom Karlskrona fästning
Prop. Prop/1935:45
med förslag till lag angå¬ ende upphävande av gällande stadganden om solidariska bank¬ bolag
Prop. Prop/1935:46
angående försälj¬ ning av en kronan tillhörig tomt i Landskrona
Prop. Prop/1935:47
angående pen¬ sion åt rytt mästar en i förutvarande Skånska husar¬ regementets reserv N. E. L. P:son Henning
Prop. Prop/1935:48
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 31 maj 1932 (nr 156) om anstånd i särskilt fall med gälds betalning
Prop. Prop/1935:49
angående fort¬ satta åtgärder för främjande av sparsamhet bland skolungdomen
Prop. Prop/1935:50
angående an¬ ordnande av mötesspår vid vissa stationer å stam¬ banan Stockholm— Göteborg
Prop. Prop/1935:51
angående egna¬ hemslån till statens järnvägars personal i Ange
Prop. Prop/1935:52
angående för¬ säljning av vissa statens järnvägar tillhöriga mark¬ områden m. m.
Prop. Prop/1935:53
angående försälj¬ ning av ett telegrafverket tillhörigt tomtområde i Nynäshamn
Prop. Prop/1935:54
angående anslag till domstolen för ekonomiska stridsåtgärder
Prop. Prop/1935:55
angående understöd åt vissa lärarinnor, som på grund av folkskoleväsendets omorga¬ nisation förlorat sin anställning
Prop. Prop/1935:56
angående utvidgning av samrealskolan i Haparanda till ett högre allmänt läro¬ verk
Prop. Prop/1935:57
med förslag till lag örn emeritilöner för vissa prästmän i ledande ställning i mis¬ sionens och diakoniens tjänst
Prop. Prop/1935:58
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 7 § lagen den 30 augusti 1932 (nr 404) om kyrkofond
Prop. Prop/1935:59
angående biträden åt ärke¬ biskopen
Prop. Prop/1935:60
angående ned¬ sättning av räntan å vissa lån ur lånefonden för tjänstemannasamhället vid Mörby
Prop. Prop/1935:61
angående be¬ frielse för G. S. Cassel m. fl. från viss betalnings¬ skyldighet
Prop. Prop/1935:62
angående fortsatt befrielse för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1935:63
angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1935:64
angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att godtaga ackord å kronans fordringar för försålda kronoegendomar
Prop. Prop/1935:68
angående befrielse för hem¬ mansägaren Gustaf Voltner Svanlund, Avaträsk, från viss be¬ talningsskyldighet
Prop. Prop/1935:69
angående pension åt före¬ ståndaren och överläraren vid tekniska skolan i Stockholm, rektorn T. Thorén
Prop. Prop/1935:70
angående pension åt för¬ mannen vid skyddshemmet åkerbrukskolonien Hall A. H. Widlund
Prop. Prop/1935:71
angående pension åt förre högbåtsmannen K. H. L. Johnsson
Prop. Prop/1935:73
angående för¬ stärkning av sjätte huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1935:74
angående tilläggspension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1935:75
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 77, 78 och 79 §§ lagen den 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation, m. m.
Prop. Prop/1935:76
angående inredningsarbeten m. m. för universitetsbiblioteken i Uppsala och Lund
Prop. Prop/1935:78
angående av¬ sättning till en fond av medel, som influtit vid för¬ säljning av sparmärken
Prop. Prop/1935:79
angående åtgärder till soc¬ kerbetsodlingens uppehållande
Prop. Prop/1935:80
angående god¬ kännande av ett markbytesavtal mellan kronan och Jönköpings stad
Prop. Prop/1935:81
angående förhöjd ersättning till M. E. Johansson i anledning av skada, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1935:82
angående anord¬ nande av utbildning skur ser i praktisk flygning för vissa studerande vid tekniska högskolan
Prop. Prop/1935:84
med anhållan om riksdagens yttrande angående vissa av den inter¬ nationella arbetsorganisationens konferens år 1934 fattade beslut
Prop. Prop/1935:85
angående försäljning av allmänna arvsfonden tillfallna tomterna nr 2 och 3 i kvarteret Linden i Motala
Prop. Prop/1935:86
angående pensions förhöj¬ ning i vissa fall till mejerikonsulent med delaktighet i statens pensionsanstalt
Prop. Prop/1935:87
angående beräkning av en¬ gångsavgift till statens pensionsanstalt beträffande lärarbe- fattningar vid vissa anstalter för yrkesundervisning m. m.
Prop. Prop/1935:88
med förslag till lag örn upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i ut¬ landet
Prop. Prop/1935:90
angående rätt för notarien J. O. V. Gadd att för uppfattning i löneklass tillgodoräkna viss tjänstgöring
Prop. Prop/1935:91
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 25 § 2 mom. förordningen den 11 juni 1926 (nr 207) angående tillverkning och beskattning av brännvin
Prop. Prop/1935:92
med förslag till förordning om fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänkning sskatt å spritdryc¬ ker
Prop. Prop/1935:93
angående förbättrade pen¬ sionsförmåner för vissa förutvarande anställningshavare vid Hässleholm—Markaryds järnväg
Prop. Prop/1935:94
angående ytter¬ ligare anslag till ny ladugård ra. m. vid statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa gossar
Prop. Prop/1935:95
angående delaktighet i statens pensionsanstalt för överläkare vid statsunderstödda vanföreanstalter
Prop. Prop/1935:96
angående be¬ frielse för chauffören 0. R. Jansson m. fl. från skyldighet att gälda vissa skadeståndsbelopp
Prop. Prop/1935:97
angående dispositionen av vissa kronoegendomar
Prop. Prop/1935:98
angående förlag skapital åt Svenska spannmålsföreningen u. p. a.
Prop. Prop/1935:99
angående förstärkning av nionde huvudtitelns anslag till utredning angående jordbrukets skuldsättning
Prop. Prop/1935:100
angående restitution i vissa fall av skatt å oljekakor och vissa slag av foder mjöl
Prop. Prop/1935:101
angående lån till utvidgning av Vilhelmsro anstalt för fallande¬ sjuka
Prop. Prop/1935:102
angående viss markupp¬ låtelse för utvidgning av universitetets i Uppsala idrotts¬ plats
Prop. Prop/1935:103
angående rätt för profes¬ sorn G. Budberg att för erhållande av ålderstillägg till¬ godoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1935:104
angående rätt för expedi- tionsvakten E. O. Cederholm, att för uppflyttning i löne- klass tillgodoräkna viss tjänstgöring
Prop. Prop/1935:105
angående Karin Gunnelius överflyttning såsom ämneslärarinna vid samrealskolan i Sunne
Prop. Prop/1935:106
angående bidrag av stats¬ medel till gäldande av förra kamreraren vid Ruda—Finsjö— Oskarshamns och Ruda—Älghults järnväg saktiebolag Maria Wikströms avgifter till enskilda järnvägarnas pensionskassa
Prop. Prop/1935:107
angående löneturs- beräkning för vissa lärare
Prop. Prop/1935:108
angående regle¬ ring av arbetstiden för viss statsanställd personal
Prop. Prop/1935:109
angående småskoleseminarie- lärarinnan Sigrid Degermans avlöningsförmåner
Prop. Prop/1935:111
angående förändring i av¬ seende å löneställning och antal beträffande vissa ordi¬ narie befattningar vid postverket, telegrafverket, sta¬ tens järnvägar och statens vattenfall sverk m. m.
Prop. Prop/1935:112
angående be¬ frielse för marindirektören av första graden vid manning en förkår en i flottans reserv I. J. Falkman från viss betalningsskyldighet
Prop. Prop/1935:113
angående gäl¬ dande av vissa haverikostnader
Prop. Prop/1935:114
angående inrättande av sta¬ tens allmänna fastighetsfond
Prop. Prop/1935:115
med förslag till mkomst- och utgiftsstat för statens allmänna fastighetsfond för budget¬ året 1935/1936
Prop. Prop/1935:116
angående understöd till förre eleven vid Stora Tuna samrealskola K. J. H. Peters¬ son m. m.
Prop. Prop/1935:117
angående under¬ stöd åt löjtnanten H. A. L. Palmblads änka Gudrun Maria Palmblad, född de Neergaard
Prop. Prop/1935:118
angående pen¬ sion åt kaptenen i Värmlands regementes reserv G. W. Falk
Prop. Prop/1935:119
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1935:120
angående disponerande av avkastningen av statens hästavelsfond
Prop. Prop/1935:121
angående anslag till underhäll av vissa historiska byggnader m. m.
Prop. Prop/1935:122
angående ut¬ arrendera av kronan tillhörig andel i Jössefors vattenfall
Prop. Prop/1935:123
angående sänkning av pen¬ sionsåldern för distriktsveterinär med delaktighet i statens pensions anst alt
Prop. Prop/1935:124
angående anslag till press¬ attachéer
Prop. Prop/1935:125
angående grunder för pen¬ sion till vissa tjänstemän, som i samband med statens över¬ tagande av enskilda järnvägar eller bandelar övergått i statens järnvägars tjänst
Prop. Prop/1935:126
med förslag till lag om inlösen av vissa frälseräntor, m. m.
Prop. Prop/1935:127
med förslag till lag örn ändrad lydelse av 72 § växellagen m. m.
Prop. Prop/1935:128
angående ned¬ skrivning av statslån till anläggning av Skövde— Axvalls järnväg m. m.
Prop. Prop/1935:129
angående förstärkning av sjunde huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1935:130
angående befrielse för vissa officerare vid flottan från dem ådömd betalningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1935:131
med förslag till grunder för dyrtidstillägg åt präster för tiden från och med den 1 maj 1935 till och med den 30 juni 1936
Prop. Prop/1935:132
angående pensionsrätten för vissa f. d. rektorer vid allmänna läroverk m. fl. undervisnings¬ anstalter
Prop. Prop/1935:133
nied förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § förordningen den 23 oktober 1908 an¬ gående bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättig¬ heter
Prop. Prop/1935:134
angående an¬ slag till kontorsbyggnad för statens vaitenfallsverks räkning i kvarteret Björnen i Stockholm
Prop. Prop/1935:135
angående anslag för bud¬ getåret 1935/1936 till lotsverket
Prop. Prop/1935:136
angående upplåtelse av vissa områden till statens centrala frökontrollanstalt
Prop. Prop/1935:137
angående upplåtelse av viss fastighet till Dorotea kommun i Västerbottens län
Prop. Prop/1935:138
angående anslag till vissa ombyggnadsarbeten vid centralfängelset i Norrköping samt till nya arbetslokaler m. m. vid centralfängelset i Växjö
Prop. Prop/1935:140
med förslag till lag om virkesmätning
Prop. Prop/1935:141
angående statsverkets över¬ tagande av staden Grännas förpliktelser beträffande en icke lagfaren rådman, vilken vid rådhusrättens i staden upphörande kommer att indragas
Prop. Prop/1935:142
angående förändring av professuren i paleontologi och historisk geologi vid uni¬ versitetet i Uppsala m. m.
Prop. Prop/1935:143
med förslag till förordning angående skatt å vissa för drivande av automobil använda brännoljor
Prop. Prop/1935:144
angående befri¬ else för Vaxholms kustartilleriregementes manskaps- kassa från betalningsskyldighet för vissa skulder' m. m.
Prop. Prop/1935:145
angående ökade lokaler för länsstyrelsen i Hallands län
Prop. Prop/1935:147
med förslag till förordning örn utsträckt tillämpning av de i kungörelsen den 3 februari 1888 (nr 1 sid. 3) samt 4 § lagen den 2 december 1892 (nr 106) meddelade bestämmelser angående ersättning av statsmedel för gulden frälseränta
Prop. Prop/1935:148
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av taxeringsförordningen
Prop. Prop/1935:149
angående anslag till kost¬ nader för årlig taxering
Prop. Prop/1935:150
angående ändrad löneklassplacerinq för vissa beställningshavare vid artilleriets fabriker och tyganstalter
Prop. Prop/1935:151
med förslag till förordning angående grunder för förvaltningen av vissa kronoskogar
Prop. Prop/1935:152
angående kronojägaren J. P. Turtolas befriande från viss ersättningsskyldighet till domän¬ verket
Prop. Prop/1935:153
angående skyldighet för tjänsteman, tillhörande den civila statsförvaltningen, att i vissa fall underkasta sig läkarundersökning, m. m.
Prop. Prop/1935:154
angående delaktighet i lärarinnornas pensionsanstalt för vissa övning slärarinnor vid kommunala flickskolor
Prop. Prop/1935:155
angående pension åt f. d. landshövdingen i Göteborgs och Bohus län, riksmarskalken 0. F. von Sydow
Prop. Prop/1935:156
med förslag till lag örn ändrad lydelse av 50 § stadsplanen en den 29 maj 1931 (nr 142)
Prop. Prop/1935:157
med förslag till lag örn ändrad lydelse av 1 § förordningen den 13 april 1883 (nr 16 s. 1) angående förlag sinteckning
Prop. Prop/1935:158
med förslag till lag örn ändrad lydelse av 8 kap. 3 § rättegångsbalken, m. m.
Prop. Prop/1935:159
angående åtgärder för in¬ rättande av en hovrätt för Övre Norrland
Prop. Prop/1935:161
angående pension åt förre ban- och byggnadsarbetaren vid statens järnvägar F. A. Svens¬ son
Prop. Prop/1935:162
angående under¬ stöd till svensk luftfart m. m.
Prop. Prop/1935:163
angående anslag till vissa byggnadsarbeten vid, statens sinnessjukhus m. m.
Prop. Prop/1935:165
angående be¬ frielse för stationskarlen N. H. Pettersson och ban- arbetaren G. Persson från viss ersättningsskyldighet gentemot statens järnvägar
Prop. Prop/1935:166
med förslag till frihamns- förordning m. m.
Prop. Prop/1935:167
angående pensionsrälten för professorn E. H. 0. Stensie
Prop. Prop/1935:168
angående förhöjd förtids¬ pension åt förre extra jägmästaren G. K. V. Fridner
Prop. Prop/1935:169
angående fortsatt statlig exportkreditgaranti
Prop. Prop/1935:170
angående anslag för budgetåret 1935!1936 till viss icke-ordinarie per¬ sonal i byggnadsstyrelsen
Prop. Prop/1935:171
med förslag till förord¬ ning om ändring i vissa delar av vägtrafiks.tadgan den 20 juni 1930 (nr 285)
Prop. Prop/1935:172
angående godkännande av en i Genéve den 11 oktober 1933 dag tecknad konven¬ tion för underlättande av det internationella utbytet av undervisnings film, m. m.
Prop. Prop/1935:173
med förslag till förordning om ändring i 3 § förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1935:175
angående understöd åt förra lärarinnan Helga 'Vilhelmina Andersson
Prop. Prop/1935:176
angående inköp av två fartyg för minsvepningsändamål
Prop. Prop/1935:177
med förslag till förordning angående konungariket Sveriges stadshypotekskassa, m. m.
Prop. Prop/1935:178
angående rensning sarbeten i Göta älv för huvudreglering av Vänern
Prop. Prop/1935:179
angående tilläggspension åt adjunkten L. C. H. E. Sjögren och f. d. ämneslärarinnan Tyra Olga Thérése Lundbladh
Prop. Prop/1935:180
angående ytterligare stats¬ understöd till Lyngsjöns vattenavledningsföretag i Östergöt¬ lands län
Prop. Prop/1935:181
om inrättande av en virkes- mätning slånefond
Prop. Prop/1935:182
angående avlöningsförmå¬ ner åt kassören vid domänverket Einar Ringdahl
Prop. Prop/1935:183
med förslag till förordning örn ersättning av statsmedel för skada vid biträde åt ordningsmakten m. m.
Prop. Prop/1935:184
med förslag till lag om kommunalstyrelse i Stockholm
Prop. Prop/1935:185
angående om¬ organisation av landsfogdebefattningarna
Prop. Prop/1935:186
angående försälj¬ ning av förutvarande Kronprinsens husarregementes kasernetab lissement i Malmö
Prop. Prop/1935:187
angående vissa åtgärder till reglering av jordbrukets skuldförhållanden
Prop. Prop/1935:188
angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1935:189
angående efterskänkande av kronans rätt till danaarv efter Erik Johan Jonsson från örebro
Prop. Prop/1935:190
angående om¬ organisation av länsarkitektsinstitutionen m. m.
Prop. Prop/1935:191
angående viss ändring i grunderna för statsbidrag till erkända sjukkassor
Prop. Prop/1935:192
med förslag till militärt tjänstepensionsreglemente m. m.
Prop. Prop/1935:193
angående vissa anslag för budgetåret 1935f 1936 till det militära pensionsväsendet m. m.
Prop. Prop/1935:194
angående anslag till stats¬ kontoret för budgetåret 1935/1936 m. m.
Prop. Prop/1935:195
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 och 5 §§ lagen den 11 oktober 1907 (nr 85) angående civila tjänstinnehavares rätt till pension
Prop. Prop/1935:196
med förslag om ändring i vissa delar av civila tjänstepensionsreglementet den 30 juni 1934 (nr 442)
Prop. Prop/1935:197
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 8 § 1 mom. tulltaxeförordningen den 4 oktober 1929 (nr 316)
Prop. Prop/1935:198
angående inköp för telegrafverkets räkning av tomt i Bollnäs m. m.
Prop. Prop/1935:199
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 2:o), 8:o) och 17:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts rege¬ ringsrätt
Prop. Prop/1935:200
med förslag till lag örn ungdomsfängelse, m. m.
Prop. Prop/1935:201
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 kap. 2 § strafflagen
Prop. Prop/1935:202
angående ändrade grunder för tillsättande av beställningen såsom marin¬ överdirektör
Prop. Prop/1935:203
angående understöd åt kon¬ trollföreningsverksamhet
Prop. Prop/1935:204
med förslag till förordning om ändrad lydelse av § 12 andra stycket förordningen den 16 maj 1890 (nr 21 s. 1) angående Sveriges allmänna hypoteks¬ bank m. m.
Prop. Prop/1935:205
angående tilläggspension åt t. f. generalkrigskommissarien C. O. H. Humbles änka
Prop. Prop/1935:206
angående avstående i vissa fall av allmänna arvsfondens rätt till arv
Prop. Prop/1935:207
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1935:208
angående understöd åt ef¬ terlevande till vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1935:209
angående lönetursberäkning och lönetillägg för vissa lärare inom folkskoleväsendet
Prop. Prop/1935:210
angående dispo¬ sition av vissa medel, som anvisats för säkerhets¬ anordningar å undervattensbåtar
Prop. Prop/1935:211
angående förlags- kapital för upprättande vid institutet och förskolan för blinda å Tomteboda av en materialdepå för blinda kvinnor
Prop. Prop/1935:212
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 7 § tulltaxeförordningen
Prop. Prop/1935:213
med förslag till ändring i hälsovårdsstadgan samt omorganisation av distriktsvården m. m.
Prop. Prop/1935:214
angående stats¬ bidrag till vissa landsting för av dem disponerade vårdplatser å folksanatorierna
Prop. Prop/1935:215
angående anslag till låne¬ fonden för bostadsbyggande i städer och stadsliknande samhällen samt anslag till främjande av bostadsbyg¬ gande på landsbygden
Prop. Prop/1935:216
nied förslag till förordning om omsättningsskatt å inhemskt vin
Prop. Prop/1935:217
med förslag till lag om folkpensionering m. m.
Prop. Prop/1935:218
med förslag till lag om ändrad lydelse av 34 § lagen den 30 juni 1913 (nr 120) om allmän pensionsförsäkring
Prop. Prop/1935:219
med förslag till vissa änd¬ ringar i gällande tulltaxa m. m.
Prop. Prop/1935:220
angående åtgärder till skyd¬ dande av de allmänna intressena vid utnyttjandet av Bolidens gruv aktiebolag tillhöriga grive fyndigheter
Prop. Prop/1935:221
angående anslag till främ¬ jande av bostadsförsörjning för mindre bemedlade, barnrika familjer
Prop. Prop/1935:222
angående inrättande av en lånefond för lantarbetarbostäder
Prop. Prop/1935:223
angående godkännande av ett avtal mellan Sverige och Nederländerna för undvi¬ kande av dubbelbeskattning
Prop. Prop/1935:224
med förslag till vissa änd¬ ringar i och tillägg till gällande tulltaxa
Prop. Prop/1935:225
med förslag till vissa änd¬ ringar i gällande tulltaxa m. m.
Prop. Prop/1935:226
angående lån till övre Norrlands erkända centralsjukkassa för be¬ redande av rörelsekapital åt kassan
Prop. Prop/1935:228
med förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordningen den 2 mars 1934 med ytterligare tillägg till gällande tulltaxa
Prop. Prop/1935:229
med förslag till lag om rätt i vissa fall till jakt å vildkanin, m. m.
Prop. Prop/1935:230
angående inrättande av allmän flottled från Färnäsfjärden i Dalälven till Bottniska viken
Prop. Prop/1935:231
angående anslag till stat¬ liga och kommunala beredskapsarbeten m. m.
Prop. Prop/1935:232
angående anslag till sta¬ tens arbetslöshetskommission, kontantunderstödsverk- samhet, statliga och statskommunala reservarbeten m. m.
Prop. Prop/1935:233
med förslag till förordning om accis å margarin och vissa andra fettvaror, m. m.
Prop. Prop/1935:234
med förslag till lag med tillägg till gällande bestämmelser rörande införsel av sprit¬ drycker och vin till svenskt territorialvatten
Prop. Prop/1935:235
angående be¬ stridande under budgetåret 1935U936 av kostna¬ derna för pensionsstyrelsens sjukvårdande verksamhet
Prop. Prop/1935:236
angående provisoriskt dyr¬ or tstilläg g åt vissa befattningshavare i statens tjänst m. m.
Prop. Prop/1935:237
angående tillfällig löne¬ förbättring under budgetåret 193511936 för viss perso¬ nal inom den civila statsförvaltningen m. m.
Prop. Prop/1935:239
med förslag till viss ändring i förordningen den 31 januari 1932 (nr 15) med tillägg till gällande tulltaxa
Prop. Prop/1935:240
angående fortsatt befrielse för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1935:241
med förslag till lag angå¬ ende rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av 13 § andra stycket lagen för Sveriges riksbank den 30 juni 1934 och av §§ 9 och 17 lagen om rikets mynt den 30 maj 1873
Prop. Prop/1935:242
med förslag till lag an¬ gående uttagande i vissa fall av ogulden utländsk ut¬ skyld eller allmän avgift, m. m.
Prop. Prop/1935:243
rörande godkännande av ett avtal mellan Sverige och Tyska riket angående handräckning i beskattning särenden
Prop. Prop/1935:244
angående anslag till kost¬ nader i anledning av avtal med främmande stat örn handräck¬ ning i beskattning särenden
Prop. Prop/1935:245
angående godkännande av ett avtal mellan Sverige och Tyska riket för undvi¬ kande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt, m. m.
Prop. Prop/1935:246
tued förslag till lag örn fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 1934 (nr 19) om full¬ görande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1935:247
med förslag till förordning örn fortsatt giltighet av förordningen den 17 juni 1932 angåen¬ de rätt för Konungen att åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1935:248
angående anordnande av särskild folkräkning
Prop. Prop/1935:249
med förslag till beräkning av vissa inkomster å riksstaten för budgetåret 1935/1936 m. m.
Prop. Prop/1935:250
angående godkännande av en mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater träffad han- delsöverenskommelse
Prop. Prop/1935:251
angående vissa ändringar i gällande tulltaxa, m. m.
Prop. Prop/1935:252
rörande viss ändring av den mellan Sverige, å ena, samt Det Förenade Konungariket Stor¬ britannien och Norra Irland, å andra sidan, den 15 maj 1933 av¬ slutade handélsöverenskommelsen