Prop. 1950:13
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Norge för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåten- skap, m. m.
Prop. 1950:52
('angående Sveriges an\xad slutning till allmänna tull- och handelsavtalet (GATT), m. m.',)
Prop. 1950:59
('med förslag till lag om gräns mot allmänt vattenområde, m. m.',)
Prop. 1950:65
('med förslag till lag om fortsatt giltighet av hembiträdeslagen den 30 juni 1944 (nr 461)',)
Prop. 1950:70
('angående riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling',)
Prop. 1950:71
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1950:77
('med förslag till lag om rätt för hantverkare att sälja gods som ej avhämtats',)
Prop. 1950:89
('angående Sveriges an\xad slutning till Internationella valutafonden och Interna\xad tionella återuppbgggnadsbanken m. m.',)
Prop. 1950:92
('med förslag till förord\xad ning om kommuns bidrag till kostnaderna för folk\xad tandvården',)
Prop. 1950:93
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1950:94
('med förslag till lag om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäk\xad ringsrörelse här i riket',)
Prop. 1950:96
('med förslag till militärersättningsförordning in. in.',)
Prop. 1950:99
('angående studentsociala stödåtgärder m. m.',)
Prop. 1950:108
('angående godkännande av Sveriges anslutning till den allmänna överenskom\xad melsen rörande Europarådets privilegier och immu\xad nitet',)
Prop. 1950:110
('angående vissa avlönings- in. fl. anslag under riksstatens fjärde huvudtitel för budgetåret 1950 Öl in. in.',)
Prop. 1950:133
('angående vissa rikt\xad linjer för enhetsskolans ledning och lokala organisa\xad tion',)
Prop. 1950:167
('angående vissa åtgärder för arbetsvärd åt partiellt arbetsföra',)
Prop. 1950:188
('med anhållan om riks\xad dagens yttrande angående vissa av Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens år 19b9 vid dess trettioandra sammanträde fattade beslut',)
Prop. 1950:197
('ang. godkännande av allmänna riktlinjer för en tvångs clearing med Tysk\xad land',)
Prop. 1950:207
('med anhållan om riks\xad dagens yttrande angående vissa av Internationella ar\xad betsorganisationens allmänna konferens år 1949 vid dess trettioandra sammanträde fattade beslut i sjöfartssociala frågor',)
Prop. 1950:209
('med förslag till lag om vissa ändringar i ecklesiastik boställsordning den 30 augusti 1932 (nr 500)',)
Prop. 1950:216
('med förslag till lag an\xad gående ändrad Igdelse av 2 § lagen den 3 juni 1938 (nr 27b) om rätt till jakt',)
Prop. 1950:217
('med förslag till lag om svenskt medborgarskap',)
Prop. 1950:219
('angående riktlinjer för lärarutbildningens ordnande',)
Prop. 1950:220
('med förslag till lag an\xad gående ändring i vissa delar av lagen den 17 juni 1948 (nr 433) om försäkringsrörelse',)
Prop. 1950:223
('med förslag till lag om tillfälligt bgggnadsförbud inom vissa strandområden',)
Prop. 1950:224
('med förslag till lag om ändring i värnpliktslagen m. m.',)
Prop. 1950:231
('angående finansiering- en av kostnaderna för den nya kyrkomusikerorganisationen m. m.',)
Prop. 1950:232
('angående lönereglering för lärarna vid de statsunderstödda privatläroverken, m. in.',)
Prop. 1950:234
('med förslag till avlö- ningsbestämmelser för övningslärare och kyrkomu\xad siker in. m.',)
Prop. 1950:238
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Finland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåten- skap
Prop. 1950:260
('angående ut\xad vidgning av det skandinaviska luft fartssamarbetet inom SAS',)
Prop. Prop/1950:4
angående ändrad dispo¬ sition av bergmästarbostället Knutsberg i Nora soc¬ ken
Prop. Prop/1950:5
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 2 kap. 10 § förordningen den 18 juni 1937 (nr 436) angående försäljning av rusdrycker, m. m.
Prop. Prop/1950:6
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 7 § förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1950:7
angående fortsatt tull¬ frihet för Svenska röda korset för viss sjukvårds-, be¬ klädnads- och sjuktransportmateriel
Prop. Prop/1950:9
med förslag till förord¬ ning med ytterligare bestämmelser angående taxe¬ ring för inkomst under vissa år av ersättning på grund av försäkring för förlust av fartyg, m. m.
Prop. Prop/1950:10
med förslag till lag om tillägg till epidemilagen den 19 juni 1919 (nr 443)
Prop. Prop/1950:11
med förslag till förord¬ ning om rätt att vid taxering för inkomst njuta av¬ drag för avgifter till Stiftelsen Trävaruindustriens konjunkturutjämningsfond, m. m.
Prop. Prop/1950:12
med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § lagen den 29 maj 1931 (nr 157) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fast¬ ställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
Prop. Prop/1950:13
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Norge för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåten- skap, m. m.
Prop. Prop/1950:14
med förslag till lag an¬ gående ändrad Ig delse av 11 § 4 mom. lagen den 6 juni 1925 (nr 170) om polisväsendet i riket
Prop. Prop/1950:15
med förslag till förord¬ ning om ändrad Igdelse av 2 § 1 mom. brandstadgan den 15 juli 1944 (nr 522)
Prop. Prop/1950:17
med förslag till lag om fortsatt giltighet av utlänningslagen den 15 juni 1915 (nr 315)
Prop. Prop/1950:18
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 29 juni 1945 (nr 520) om återställande av viss från ockuperat land härrörande egendom, m. m.
Prop. Prop/1950:19
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Finland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
Prop. Prop/1950:20
med förslag till för¬ ordning om ändring i 123 § taxeringsförordningen den 28 september 1928 (nr 379)
Prop. Prop/1950:21
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 25 maj 1941 (nr 251) om varuskatt, m. m.
Prop. Prop/1950:22
med förslag till lag om upphävande av 15 kap. 13 och 22 §§ giftermålsbalken, m. m.
Prop. Prop/1950:23
angående godkännande av handelsöverenskommelse mellan Sverige och Ita¬ lien
Prop. Prop/1950:24
med förslag till förord¬ ning om ytterligare uppskov med allmän fastighets¬ taxering
Prop. Prop/1950:25
med förslag till lag om ändrad lydelse av 30 och 41 §§ civilför¬ svarslagen den 15 juli 1944 (nr 536)
Prop. Prop/1950:26
angående viss decentralisering av tillståndsgivningen beträffande yrkesmässig biltrafik
Prop. Prop/1950:27
angående grunderna för avsättning till domänverkets förnyelsefond för åter- växtkostnader m. m.
Prop. Prop/1950:28
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 1 och 5 §§ förord¬ ningen den 15 mars 1946 (nr 81) om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos bin, m. m.
Prop. Prop/1950:29
angående garanti för visst lån till Norrbottens läns virkesmätningsförening u. p. a.
Prop. Prop/1950:30
angående befrielse i vissa fall från betalningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1950:31
angående fortsatt disposition av vissa äldre anslag
Prop. Prop/1950:32
angående försäljning av vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1950:33
angående godkännande av 1948 års internationella konvention för betryggan¬ de av säkerheten för människoliv till sjöss
Prop. Prop/1950:34
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 11, 16 och 22 §§ lagen den 16 oktober 1914 (nr 349) om tillsyn å fartyg
Prop. Prop/1950:35
angående anslag till kraftöverföring från fastlandet till Gotland
Prop. Prop/1950:36
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 8 § 2 mom. och 47 § lagen den 20 juni 1924 (nr 349) om lands¬ ting
Prop. Prop/1950:37
med förslag till för¬ ordning om upphävande av It § 5 mom. folkbokfö- ringsförordningen den 28 juni 19t6 (nr 469)
Prop. Prop/1950:38
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 3 och 4 §§ lagen den 26 maj 1933 (nr 231) om utrotande av berberis å viss mark
Prop. Prop/1950:39
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domän¬ verket
Prop. Prop/1950:40
angående täckande av vissa medelsbrister, redovisade såsom proprieba- lanser i försvarets civilförvaltnings räkenskaper
Prop. Prop/1950:41
angående grunderna för höjning av löner enligt statens löneplansförordning m. m.
Prop. Prop/1950:42
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 21 juli 1937 (nr 737) med vissa bestämmelser rörande till människo- föda avsedd mjölk och grädde m. m.
Prop. Prop/1950:43
med förslag till lag om ändring i arbetarskyddslagen den 3 januari 1949 (nr i), m. m.
Prop. Prop/1950:44
angående bestri¬ dande av vissa haverikostnader
Prop. Prop/1950:45
angående lån till Sve¬ riges utsädesförening
Prop. Prop/1950:46
angående bestri¬ dande av vissa kostnader från anslaget till oförut¬ sedda utgifter
Prop. Prop/1950:47
angående befrielse från ersättningsskyldighet i visst fall in. in.
Prop. Prop/1950:48
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 103 § 1 mom. samt 223 § 1 och 2 mom. lagen den 14 september 1944 (nr 705) om aktiebolag
Prop. Prop/1950:49
angående täckande av underskott i clearingkassan för raka rör av smidbart järn m. m.
Prop. Prop/1950:50
angående vissa anslag till barnmorskeläroanstalterna
Prop. Prop/1950:51
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., så ock om fortsatt giltighet av samma lag
Prop. Prop/1950:53
angående vissa ändringar i gällande tulltaxa, m. m.
Prop. Prop/1950:54
angående Sveriges an¬ slutning till Internationella handelsorganisationen (ITO) m. m.
Prop. Prop/1950:55
rörande godkännande av en mellan Sverige och Norge den ti december 19i9 avslutad konvention om ändring i konventionen mel¬ lan de båda länderna den 5 februari 1919 angående flyttlapparnas rätt till renbetning, m. m.
Prop. Prop/1950:56
angående statsverkets övertagande av staden Noras förpliktelser gentemot borgmästaren Erik Åke Edvardsson, vilkens befatt¬ ning kommer att indragas vid upphörande av råd¬ husrätten i samma stad
Prop. Prop/1950:57
angående anslag för budgetåret 1950/51 till bevakningsfartgg för sillfis¬ ket vid Island
Prop. Prop/1950:58
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 22 april 1949 angående rått för Konungen att åsåtta sär¬ skild tullavgift
Prop. Prop/1950:61
angående godkännande av en mellan Sverige och Finland träffad överens¬ kommelse angående betalning av vissa till Finland lämnade svenska krediter
Prop. Prop/1950:62
angående vissa under ut¬ rikesdepartementets verksamhetsområde hörande an¬ slag å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 19i9/50
Prop. Prop/1950:63
angående förvärv av viss tidigare tyskägd gruvegendom m. m.
Prop. Prop/1950:64
angående fortsatt dis¬ position av ett äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1950:66
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1943 (nr 444) om tillståndstvång för byggnadsarbete
Prop. Prop/1950:67
angående fortsatt disposition av vissa äldre anslag å sjätte huvudtiteln in. m.
Prop. Prop/1950:68
angående försäljning av visst område å Kungl. Djurgården
Prop. Prop/1950:74
angående frågor om befrielse frän betalningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1950:75
angående livränta till Ebba Linnea Emmertz m. fl.
Prop. Prop/1950:78
angående anslag för budgetåret 1950/51 till tandläkarhögskolan i Malmö
Prop. Prop/1950:79
angående ersätt¬ ning till Johannes Karlsson m. fl. i anledning av yrkessjukdom eller olycksfall i arbete
Prop. Prop/1950:80
angående försäljning av vissa allmänna arvsfonden tillfallna fastighets ande¬ lar
Prop. Prop/1950:81
angående inhämtande av riksdagens samtycke till förordnande om tillämpning av vissa bestämmelser i allmänna förfogandelagen den 22 juni 1939 (nr 293)
Prop. Prop/1950:82
angående anslag till kostnader för inventering av typskogar
Prop. Prop/1950:83
angående anslag till upplgsningsarbete avseende produktions- och export¬ frågor
Prop. Prop/1950:84
angående ändringar i folktandvårdens organisation m. m.
Prop. Prop/1950:85
angående företagsräk¬ ning
Prop. Prop/1950:86
angående anslag till åt¬ gärder för dövhetens bekämpande
Prop. Prop/1950:87
angående fortsatt dispo¬ sition av ett äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1950:88
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 6 juni 1930 (nr 251) om kommunalstyrelse på landet, m. m.
Prop. Prop/1950:90
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 12 juni 1885 (nr 27) angående lösdrivares behandling, m. m.
Prop. Prop/1950:91
angående bidrag till Jord¬ brukarungdomens förbund
Prop. Prop/1950:95
angående försäljning av vissa kronan tillhöriga fastigheter
Prop. Prop/1950:97
med förslag till förordning om tillägg av statsmedel å vissa ersätt¬ ningar enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete in. rn
Prop. Prop/1950:98
angående anslag för budgetåret 1950151 till skolor tillhörande barna- och ungdomsvården m. in
Prop. Prop/1950:100
angående anslag för bud¬ getåret 1950/51 till avlöningar och omkostnader vid statens sinnessjukhus och statens anstalt för fallande¬ sjuka, m. m.
Prop. Prop/1950:101
angående seminverksam- het bland nötkreatur m. m.
Prop. Prop/1950:102
angående fortsatt dispo¬ sition av vissa äldre anslag
Prop. Prop/1950:103
angående fortsatt elektri¬ fiering av statsbanenätet m. m.
Prop. Prop/1950:104
angående vissa anslag till understöd åt jorddelningsväsendet, m. m.
Prop. Prop/1950:105
angående anslutning till en av Förenta Nationernas generalförsamling under andra delen av dess tredje ordinarie möte i New York i april 1949 antagen reviderad generalakt om avgöran¬ de på fredlig väg av internationella tvister
Prop. Prop/1950:106
angående tilläggsanslag för utgivande av ett tioårsregister till Sveriges offent¬ liga biblioteks accessionskatalog
Prop. Prop/1950:107
angående godkännande av en mellan Sverige och Norge träffad överenskom¬ melse angående återbetalning av viss under år 19H lämnad svensk statskredit till Norge
Prop. Prop/1950:109
med förslag till lag angående ändring i lagen den 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering, m. m.
Prop. Prop/1950:112
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 och 3 §§ lagen den Ur juni 1929 (nr 131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar
Prop. Prop/1950:113
angående moderni¬ sering och utbyggnad av de statliga sinnessjukhusen m. m.
Prop. Prop/1950:114
angående anslag till be¬ främjande i allmänhet av fiskerinäringen för budget¬ året 1950/51, in. m.
Prop. Prop/1950:115
med förslag till lag om fortsatt giltighet av prisregleringslagen den 30 juni 194-7 (nr 303)
Prop. Prop/1950:116
med förslag till lag om fortsatt giltighet av valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350)
Prop. Prop/1950:117
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 3 juni 1949 (nr 314) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om bankaktiebolags kassare¬ serv
Prop. Prop/1950:118
angående bemyndigan- den för Kungl. Maj:t att besluta i fråga om vissa post- avgifter
Prop. Prop/1950:119
angående anslag till vissa byggnadsarbeten inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1950:120
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1950:121
angående understöd åt efterlevande till vissa i statens tjänst anställda per¬ soner m. fl.
Prop. Prop/1950:122
angående avtal mellan kronan och Stockholms stad om genomförande av stadsplan för viss del av stadsdelen Ladugårds¬ gärdet i Stockholm in. m.
Prop. Prop/1950:123
angående anslag för budgetåret 1950iÖl under femte huvudtiteln till ersättningar i anledning av olycksfall i arbete m. in.
Prop. Prop/1950:124
angående prisuijåm- ningsavgift m. m.
Prop. Prop/1950:125
angående ytterligare ut¬ gifter å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 19k9/50
Prop. Prop/1950:126
angående allmän bered- skapsstat för budgetåret 1950/51
Prop. Prop/1950:127
angående bemgndigande att försälja viss kronan tillhörig fast egendom, m. m.
Prop. Prop/1950:128
angående anslag för bud¬ getåret 1950/51 till farmaceutiska institutet
Prop. Prop/1950:129
angående upplåtelsevill¬ koren för kronotorp m. fl. lägenheter, m. m.
Prop. Prop/1950:130
angående anslag till vissa kostnader för statens gruvegendom
Prop. Prop/1950:132
angående vissa änd¬ ringar i reglementet för pensionering genom statens pensionsanstalt av vissa icke-statliga befattningsha¬ vare, m. m.
Prop. Prop/1950:134
angående åtgärder i syfte att till Sverige överföra vissa utländska läkare
Prop. Prop/1950:135
angående s. k. legodrifts- avtal rörande vissa staten tillhöriga gruvor i Väster¬ bottens län m. m.
Prop. Prop/1950:136
angående viss hjälpverksamhet för utlandssvenskar och flyktingar
Prop. Prop/1950:137
angående omhänderta¬ gande av vissa sjuka flyktingar m. m.
Prop. Prop/1950:138
angående vissa investe¬ ringar i statens järnvägars fond
Prop. Prop/1950:139
angående vissa ändringar i statens allmänna avlöningsreglemente, m. m.
Prop. Prop/1950:140
angående an¬ slag till stensättning av vä gar för budgetåret 1950151
Prop. Prop/1950:141
angående vissa markförvärv för försvaret m. m.
Prop. Prop/1950:142
angående åtgärder till stödjande av odlingen utav bruna bönor samt av hamp- och linodlingen
Prop. Prop/1950:143
angående anslag till yt¬ terligare utgifter för säkerhetsanstalter för sjöfarten
Prop. Prop/1950:144
angående anslag till främjande av bostadsförsörjningen för budget¬ året 1950151 m. m.
Prop. Prop/1950:146
angående provi¬ sorisk förhöjning av familjepenning
Prop. Prop/1950:147
angående anslag till ijtterligare utbyggnad av Svenska skifferoljeaktiebo- lagets anläggningar vid Kvarntorp m. m.
Prop. Prop/1950:150
angående anslag till vissa iståndsättningsåtgärder å San Michele m. m.
Prop. Prop/1950:151
angående anslag för budgetåret 1950/51 till flyg- och navalmedicinsk forskning
Prop. Prop/1950:152
angående anslag till sta¬ tens handels- och industrikommission m. m.
Prop. Prop/1950:153
angående vissa anslag under tredje huvudtiteln
Prop. Prop/1950:154
angående anslag för budgetåret 1950/51 till avlöningar vid de allmänna läroverken m. m.
Prop. Prop/1950:156
angående statsförvärv av Östergötlands smalspåriga järnvägar m. m.
Prop. Prop/1950:158
angående vissa anslag till tvångsarbets- och alkoholistanstalter
Prop. Prop/1950:159
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 20 § 1 och 2 mom. förordningen den 15 juni 1934 (nr 264) om erkända arbetslöshetskassor, m. m.
Prop. Prop/1950:160
angående inköp av fas¬ tighet för beskickningen i Buenos Aires
Prop. Prop/1950:161
angående inrättande av statens jordbruksnämnd m. m.
Prop. Prop/1950:162
angående upplåtelse av viss mark från kronoparken A sa i Asa socken, Kro¬ nobergs län, till skogsvårdsgård
Prop. Prop/1950:163
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 11 juni 1937 (nr 339) om mödrahjälp
Prop. Prop/1950:164
angående anslag för budgetåret 1950/51 till kostnader för hålkortsbear- betning av visst statistiskt material m. m.
Prop. Prop/1950:165
angående anslag för budgetåret 1950151 till Stockholms och Göteborgs hög¬ skolor m. m.
Prop. Prop/1950:166
angående anslag för bud¬ getåret 1950/51 till centraldepån för blindas arbeten m. m.
Prop. Prop/1950:168
angående anslag till ut¬ rustning och inredning av lokaler för civildeparte¬ mentet
Prop. Prop/1950:169
angående vissa anslag till riksförsäkringsanstalten för budgetåret 1950/51
Prop. Prop/1950:170
angående vissa anslag till universitetssjukhusen m. m.
Prop. Prop/1950:171
angående avstående i visst fall av allmänna arvsfondens rätt till arv, m. m.
Prop. Prop/1950:172
angående vissa bygg¬ nadsfrågor m. m. inerm ecklesiastikdepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1950:173
angående vissa anslag ur kyrkofonden för avlönande av präster m. m.
Prop. Prop/1950:174
angående anslag för budgetåret 1950/51 till åtgärder till förebyggande och hävande av invaliditet
Prop. Prop/1950:177
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet, m. m.
Prop. Prop/1950:178
med hemställan om be¬ myndigande för Kungl. Maj.t att förordna om resti¬ tution i vissa fall av tilläggsskatt å bensin, som an¬ vändes vid jordbrukets drift
Prop. Prop/1950:179
angående anslag till Pris- clearing å kaffe
Prop. Prop/1950:180
angående subventione- ring av vissa varor m. m.
Prop. Prop/1950:182
angående anslag till Folkrörelsernas sparkampanj m. m.
Prop. Prop/1950:183
angående anslag till vissa om- och tillbyggnadsarbeten vid statens bakteriologiska laboratorium, m. m.
Prop. Prop/1950:184
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet, m. m.
Prop. Prop/1950:185
angående extra ordi¬ narie anställning för vissa folkskollärare vid tjänst¬ göring i högre skolor
Prop. Prop/1950:186
angående vissa ändring¬ ar i personalförteckningen för domänverket
Prop. Prop/1950:187
angående godkännande au mellan Sverige och Polen träffade uppgörelser rö¬ rande ersättning för vissa svenska privata ekonomiska intressen, m. m.
Prop. Prop/1950:189
angående fortsatt disposition av vissa äldre reservationsanslag under fjärde huvudtiteln m. m.
Prop. Prop/1950:190
angående för¬ säljning av två till lägerplatsen i Vännäs hörande markområden
Prop. Prop/1950:191
med förslag till lag angå¬ ende ändrad Igdelse av 1 § lagen den 10 juli 1947 (nr 511) om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer
Prop. Prop/1950:192
med förslag till lag om ändring i lagen den 16 maj 1930 (nr 138) om arbets¬ tidens begränsning, m. m.
Prop. Prop/1950:193
med förslag till förord¬ ning angående upphävande av förordningen den 11 juni 1948 (nr 283) om pappersskatt
Prop. Prop/1950:194
angående förändring i avseende å lönestållning och antal beträffande vissa ordinarie tjänster vid kommunikationsverken m. m.
Prop. Prop/1950:195
med förslag till lag om ändring i lagen den 12 maj 1917 (nr 269) om fastig¬ hetsbildning i stad, m. m.
Prop. Prop/1950:196
angående lönegradspla- cering av viss eldar-, reparatörs- och maskinistperso¬ nal, m. m.
Prop. Prop/1950:198
angående disposi¬ tion av medel för skjutbana för Södra skånska in¬ fanteriregementet i Ystad
Prop. Prop/1950:199
med förslag till lag med bestämmelser om tidpunkten för lagtima landstings¬ möte i vissa fall
Prop. Prop/1950:200
angående bestridande av vissa kostnader för omskifte å Tybble by i As- kers socken, Örebro län
Prop. Prop/1950:201
med förslag till lag om ändring i 9 kap. lagen den 28 maj 1886 (nr 46) angå¬ ende stenkolsfyndigheter m. m.
Prop. Prop/1950:204
angående livränta till Bertil Söltoft
Prop. Prop/1950:205
angående ändrad disposition av vissa fastigheter, som anslagits såsom avlöning stillgång vid allmänna läroverk
Prop. Prop/1950:206
med förslag till lag om ändring i lagen den 14 juni 192S (nr 289) angående handel med utsädesvaror
Prop. Prop/1950:208
angående lantbruksmö- tesverksamhetens ordnande, m. m.
Prop. Prop/1950:210
angående godkännande av Sveriges anslutning till en överenskommelse an¬ gående inter-europeiska betalningar och kompensa¬ tioner för 1949/50 m. m.
Prop. Prop/1950:211
angående vissa ändring¬ ar i riktlinjerna för den statliga exportkrediten
Prop. Prop/1950:212
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer m. m.
Prop. Prop/1950:213
angående reglering av sockernäringen i riket m. m.
Prop. Prop/1950:214
med förslag till lag med vissa bestämmelser om jämkning av valkretsar för val av landstingsmän
Prop. Prop/1950:215
angående ersätt¬ ning till T. E. Hedlund in. m.
Prop. Prop/1950:218
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § il:o), 15:o), 17:o) och 19 :o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1950:221
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni 1949 (nr 315) med särskilda bestämmelser rörande riksban¬ kens sedelutgivning, m. m.
Prop. Prop/1950:222
med förslag till förord¬ ning med särskilda bestämmelser rörande mantals¬ skrivningen för år 1951 i anledning av folkräkningen den 31 december 1950
Prop. Prop/1950:225
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av It § 1 inom. lagen den 20 december 1940 (nr 1044) om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus
Prop. Prop/1950:226
angående ersättning till Karl Wilhelm Karlsson m. fl. i anledning av yrkessjuk¬ dom
Prop. Prop/1950:227
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 21 de¬ cember 1945 (nr 823) om nöjesskatt
Prop. Prop/1950:228
med förslag till förord¬ ning angående rätt för Konungen att förordna om ut¬ tagande av antidumping- och utjämningstullar
Prop. Prop/1950:229
angående bemyndi¬ gande för Kungl. Maj:t att tillerkänna Luossavaa- ra-Kiirunavaara aktiebolag samt Trafikaktiebolaget Grängesberg—Oxelösund fortsatt rätt till viss malm¬ brytning utöver i gällande malmavtal medgivna kvantiteter
Prop. Prop/1950:230
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 19 november 191 i (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1950:233
angående vissa frågor rörande statsbidrag till avlönande av övningslärare to. to.
Prop. Prop/1950:235
angående lönereglering för lärare vid statsunderstödda folkhögskolor och lantbruksundervisningsanstalter, m. m.
Prop. Prop/1950:236
med förslag till vissa ändringar i 1947 års allmänna tjänste- och familje- pensionsreglementen, m. m.
Prop. Prop/1950:237
angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1950/51, m. m.
Prop. Prop/1950:238
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Finland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåten- skap
Prop. Prop/1950:239
med förslag till vissa ändringar i gällande tulltaxa, m. m.
Prop. Prop/1950:241
med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.
Prop. Prop/1950:242
angående tullfri införsel av viss donerad utrustning för biokemiska institutio¬ nen vid Uppsala universitet
Prop. Prop/1950:243
angående ord¬ nande av bangårds förhållandena i Hälsingborg
Prop. Prop/1950:244
med förslag till förord¬ ning om ändring i uppbördsförordningen den 31 de¬ cember 1945 (nr 896)
Prop. Prop/1950:245
angående åtgärder i prisreglerande syfte på jordbrukets område
Prop. Prop/1950:246
angående godkännande av handelsöverenskommelse mellan Sverige och det ockuperade Japan m. m.
Prop. Prop/1950:247
angående finansieringen av riksnämndens för ekonomisk försvarsberedskap inköps- och lagringsvcrksamhet
Prop. Prop/1950:248
angående viss förstärk¬ ning av civilförsvaret, sjukvårdsberedskapen samt den särskilda polisverksamheten för hindrande och uppda¬ gande av spioneri m. m.
Prop. Prop/1950:249
angående tillfälliga till- lägg å vissa löner och pensioner
Prop. Prop/1950:250
angående täck¬ ning av kostnader för det svenska fältsjukhuset i Korea
Prop. Prop/1950:251
angående force- ring av vissa materielanskaffningar för försvaret m. m.
Prop. Prop/1950:252
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 3 januari 1947 (nr 1) om allmän sjukförsäkring
Prop. Prop/1950:253
om godkännande av över¬ enskommelse angående varuutbytet mellan Sverige och Schweiz m. m.
Prop. Prop/1950:255
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänkningsskatt å spritdrycker, m. m.
Prop. Prop/1950:256
angående kostnader för vissa hjälpåtgärder i anledning av Snrtekatastrofen
Prop. Prop/1950:257
angående godkännande av Sveriges anslutning till en överenskommelse angå¬ ende upprättande av en europeisk betalning sunion
Prop. Prop/1950:258
angående godkännande av tilläggsavtal till avtalet den 24 december 1936 mel¬ lan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbel¬ beskattning och fastställande av bestämmelser angå¬ ende ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter, m. m.