Prop. 1958:25
('med förslag till lag om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente',)
Prop. 1958:26
('med förslag till lag om förlag sinteckning i vissa oljelager m. m.',)
Prop. 1958:29
('med förslag till strål\xad skyddslag m. m.',)
Prop. 1958:32
('med förslag till förord\xad ning om ändrad lydelse av 98 § taxeringsförordningen den 23 november 1956 (nr 623), m. m.',)
Prop. 1958:46
('med anhållan om riks\xad dagens yttrande angående vissa av Internationella ar\xad betsorganisationens allmänna konferens år 1957 vid dess fyrtionde sammanträde fattade beslut',)
Prop. 1958:53
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 16 § lagen den 11 juni 1943 (nr 346) angående statsmonopol å tillverkning och im\xad port av tobaksvaror, m. m.',)
Prop. 1958:55
('med förslag till lag angå\xad ende ändring i lagen den 29 juni 1946 (nr b31) om folk\xad pensionering, m. m.',)
Prop. 1958:59
('angående godkännande av Sveriges anslutning till konventionen om upprät\xad tande av ett europeiskt bolag för kemisk behandling av bestrålat atombränsle (Eurochemic)',)
Prop. 1958:68
('med förslag till tag om behandlingen av häktade och anhållna m. fl., m. m.',)
Prop. 1958:69
('med förslag till änd\xad ringar i vägtrafikförordningen m. m.',)
Prop. 1958:77
('angående driftbidrag till statens järnvägar',)
Prop. 1958:80
('med förslag till lag om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m.',)
Prop. 1958:82
('med förslag till lag om ersättning för krigsskada å egendom',)
Prop. 1958:87
('angående vissa anslag till universitetssjukhusen m. m.',)
Prop. 1958:90
('med förslag till ny tull\xad taxa, m. m.',)
Prop. 1958:92
('med förslag till förord\xad ning om sjömansskatt, m. m.',)
Prop. 1958:93
('angående vissa följd\xad frågor i anledning av skolstyrelsereformen m.m.',)
Prop. 1958:94
('angående vissa åtgärder för ökad intagning av studerande vid farmaceutiska institutet',)
Prop. 1958:104
('angående vissa åtgärder för upprustning av universitet och högskolor',)
Prop. 1958:110
('angående vissa organisations- och anslagsfrågor rörande försvaret',)
Prop. 1958:116
('angående riktlinjer för upprustning av landsbggdens elektriska distributions\xad nät',)
Prop. 1958:118
('angående garanti för krediter till Uddevallavarvet Aktiebolag',)
Prop. 1958:124
('med förslag till förord\xad ning om avskrivning å vissa oljelagringsanläggningar, m. m.',)
Prop. 1958:126
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 3 januari 1947 (nr 1) om allmän sjukförsäkring, m. m.',)
Prop. 1958:133
('angående vattenvårdens organisation m. m.',)
Prop. 1958:138
('rörande ratifikation av konvention om indrivning av underhållsbidrag i ut\xad landet',)
Prop. 1958:139
('angående ratifikation av europeisk utlämningskonvention',)
Prop. 1958:144
('med förslag till ärvda- balk m. m.',)
Prop. 1958:145
('med förslag till förord\xad ning angående upphävande av förordningen den 26 juli 1947 (nr 581) om kvarlåtenskapsskatt, m. m.',)
Prop. 1958:149
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation m. m.',)
Prop. 1958:150
('med förslag till viss änd\xad ring i 1947 års allmänna tjänstepensionsreglemente, m. m.',)
Prop. 1958:153
('med förslag till lag angående ändring i lagen den 27 juni 1902 (nr 71), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anlägg\xad ningar',)
Prop. 1958:157
('angående pensionsregle- ring för statsanställda m. m.',)
Prop. 1958:158
('angående lönegrads- placeringen för vissa tjänster m. m.',)
Prop. 1958:159
('med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m. m.',)
Prop. Prop/1958:3
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 20 juni 1924 (nr 225) med särskilda bestämmelser angående olovlig befatt¬ ning med spritdrycker och vin, m. m.
Prop. Prop/1958:4
angående fortsatt tull¬ frihet i vissa fall för Rädda barnens riksförbund för kläder, beklädnadsmateriel och livsförnödenheter
Prop. Prop/1958:6
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den, 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål
Prop. Prop/1958:8
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 39 § förordningen den 22 juni 1931 (nr 320) angående grunder för förvaltning¬ en av viss kronoegendom
Prop. Prop/1958:9
angående försäljning av vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1958:10
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 21 december 1949 (nr 655) med särskilda bestämmelser om utskrivning från sinnessjukhus
Prop. Prop/1958:11
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av b § förordningen den lb maj 195b (nr 250) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under vistelse å anstalt m. m.
Prop. Prop/1958:12
angående befrielse i vissa fall från betalningsskyldighet till kronan m. m.
Prop. Prop/1958:13
med förslag till för¬ ordning angående ändrad lydelse au den vid förord¬ ningen den 30 juni 19b3 (nr 477) om skatt å vissa pälsvaror fogade förteckningen över pälsskinn
Prop. Prop/1958:14
med förslag till förord¬ ning om ändring i kyrkomötesförordningen den 22 april 1949 (nr 174)
Prop. Prop/1958:15
angående bemgndigan- den för Kungl. Maj:t att besluta i fråga om vissa postavgifter
Prop. Prop/1958:16
angående fortsatt dis¬ position av vissa äldre anslag
Prop. Prop/1958:17
angående fråga om befrielse från viss betalningsskyldighet till Kronan
Prop. Prop/1958:18
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 29 november 1946 (nr 722) med särskilda bestämmelser om upp¬ finningar av betydelse för försvaret
Prop. Prop/1958:19
angående bestri¬ dande av vissa haverikostnader
Prop. Prop/1958:20
angående avstående i visst fall av kronans rätt till danaarv, m. m.
Prop. Prop/1958:21
angående bemyndigan¬ de för Kungl. Maj:t att förordna om visst undantag från stämpelplikt enligt förordningen den 19 novem¬ ber 191i (nr 383) angående stämpelavgiften, m. m.
Prop. Prop/1958:22
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 14 och 36 §§ lagen den 24 mars 1938 (nr 96) om understödsföreningar, m.m.
Prop. Prop/1958:23
med förslag till lag om tillvaratagande av vävnader och annat biologiskt mate¬ rial från avliden person
Prop. Prop/1958:24
med förslag till lag med vissa bestämmelser om kommunalval för perioden 1959 —1962 m. m.
Prop. Prop/1958:28
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 2 och 5 §§ förordningen den 27 mars 1953 (nr 95) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar, m. m.
Prop. Prop/1958:31
angående överlåtelse av vissa, kronan tillhöriga fastigheter, m. m.
Prop. Prop/1958:33
med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. i § vattenlagen
Prop. Prop/1958:35
med förslag till lag angå¬ ende ändring i lagen den 19 maj 194b (nr 219) om djurskydd
Prop. Prop/1958:36
angående fortsatt dis¬ position av visst äldre reservationsanslag, avseende handelsdepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1958:37
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1958:38
angående ersättning till Rut Britta Marianne Eek m. fl.
Prop. Prop/1958:39
angående försäljning av vissa lektorsprebendefastigheter i Linköping
Prop. Prop/1958:40
med förslag till lag angå¬ ende ändring i lagen den 6 juni 1924 (nr 361) om samhällets barnavård och ungdomsskydd (barna¬ vårdslag)
Prop. Prop/1958:41
angående frågor om befrielse från ersättningsskyldighet till kronan m. m.
Prop. Prop/1958:42
med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.
Prop. Prop/1958:44
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 28 § 1 mom. förord¬ ningen den It december 1956 (nr 629) om erkända arbetslöshetskassor
Prop. Prop/1958:45
med förslag till stat för försvarets fastighets fond för budgetåret 1958/59
Prop. Prop/1958:47
angående nedsättning av viss kronans fordran
Prop. Prop/1958:50
med förslag till höjd indirekt beskattning
Prop. Prop/1958:51
angående högre utbild¬ ning av sinnessjukvårds personal
Prop. Prop/1958:52
angående bemyndigande att försälja viss kronan tillhörig fast egendom, m. m.
Prop. Prop/1958:54
angående vissa anslag ur kyrkojonden m.m.
Prop. Prop/1958:56
angående fullmakt att i arbetslöshetsbekämpande syfte igångsätta arbeten, för vilka anslag uppförts å allmän beredskapsstat för budgetåret 1956/57, m. m.
Prop. Prop/1958:57
rörande ratifikation av europeisk konvention angående fredlig lösning av tv is- ter
Prop. Prop/1958:58
angående godkännande av Sveriges anslutning till en konvention mellan OEEC-länderna om upprättande av säkerhetskontroll på atomenergiens område
Prop. Prop/1958:60
angående återbäring av vissa skattebelopp
Prop. Prop/1958:62
angående fortsatt disposition av vissa äldre anslag för försvarsändamål
Prop. Prop/1958:63
angående fortsatt dispo¬ sition av vissa äldre reservationsanslag, avseende jus¬ titiedepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1958:65
med förslag till lag om fortsatt giltighet av valutalagen den 22 juni 1939 (nr 350)
Prop. Prop/1958:66
angående högre utbild¬ ning av sjuksköterskor
Prop. Prop/1958:67
angående ordnande av den andliga vården vid sjukhusen, m. m.
Prop. Prop/1958:70
angående anslag å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1957/58 till Flygvapnet: Anskaffning av flygmateriel m. in.
Prop. Prop/1958:72
angående viss ersättning till hemmansägaren Lars Levi Andersson
Prop. Prop/1958:73
angående anslag till strålskgddsverksamhet m. in. för budgetåret 1958/59 m. m.
Prop. Prop/1958:74
angående medel för år 1958 till bostadslån åt domänverkets fast anställda skogsarbetare, m. m.
Prop. Prop/1958:75
med förslag till för¬ ordning om ändring i förordningen den 22 maj 1953 (nr 269) angående byggnadsforskningsavgift, m. m.
Prop. Prop/1958:76
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 25 § och 129 § 8 mom. taxering sförordning en den 23 november 1956 (nr 623)
Prop. Prop/1958:78
angående fortsatt dis¬ position av vissa äldre anslag, avseende ecklesiastik¬ departementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1958:79
om godkännande av han¬ delsavtal mellan Sverige och Cuba
Prop. Prop/1958:81
angående anslag för budgetåret 1958/59 till medicinska högskolan i Umeå m. m.
Prop. Prop/1958:83
angående organisationen av statens institut för folkhälsan m. m.
Prop. Prop/1958:84
angående anslag till in¬ lösen av aktier i Luossavaara-Kiirunavaara aktiebo¬ lag för budgetåret 1958/59, m. m.
Prop. Prop/1958:85
med förslag till lag om ändrad lydelse av övergångsbestämmelserna till la¬ gen den 21 maj 195J+ (nr 296) angående ändring i lagen den 6 juni 1930 (nr 259) om församlingssty- relse, m. m.
Prop. Prop/1958:86
angående anslag till vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus m. m. för budgetåret 1958159
Prop. Prop/1958:88
med förslag till regle¬ ring av tomtförhållandena å den s. k. Drottningholms- malmen i Lovö socken av Stockholms län
Prop. Prop/1958:89
med förslag till lag med särskilda bestämmelser rörande riksbankens sedel¬ utgivning, m. m.
Prop. Prop/1958:91
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 10 § förordningen den 24 maj 1957 (nr 209) angående skatt å spritdrgcker och vin
Prop. Prop/1958:95
med förslag till lag om upphävande av lagen den 26 juni 1936 (nr 336) an¬ gående förbud mot förvärv från utlandet av vissa fartyg
Prop. Prop/1958:96
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 30 juni 1948 (nr 495) om avgifter till välfärdsanordningar för sjöfolk i hamn
Prop. Prop/1958:97
med förslag till lag om ändrad lydelse av 69 och 77 §§ lagen den 19 juni 1919 (nr 426) om flottning i allmän flottled
Prop. Prop/1958:98
angående ändrade be¬ stämmelser om resandes rätt att fritt införa jord- bruksregleringsvaror
Prop. Prop/1958:99
med förslag till förord- ning om ändrad lydelse av 8 och 16 §§ förordningen den 6 juni 1929 (nr 129) angående Svenska skepps- hypotekskassan
Prop. Prop/1958:100
angående avtal om häk- teslokaler i Örebro
Prop. Prop/1958:103
angående anslag för budgetåret 1958/59 till lärarutbildning skurser för läroverksingenjörer, m. m.
Prop. Prop/1958:105
med förslag till kungö¬ relse om ändring i livsmedelsstadgan den 21 december 1951 (nr 82b)
Prop. Prop/1958:106
angående åtgärder för att avhjälpa platsbristen inom fångvårdens ungdoms- räjong
Prop. Prop/1958:107
angående överförande till Sverige av vissa sjuka flyktingar
Prop. Prop/1958:108
angående vidareutbild¬ ning av folkskollärare för tjänstgöring på enhets- skolans högstadium m. m.
Prop. Prop/1958:109
angående försöksverk¬ samheten med nioårig enhetsskola m. m.
Prop. Prop/1958:111
med förslag till lag om ympning mot smittkoppor
Prop. Prop/1958:112
angående anslag för budgetåret 1958/59 till stipendier vid lantbrukshög- skolan, veterinärhögskolan och skogshögskolan, m. m.
Prop. Prop/1958:113
angående anslag för bud¬ getåret 1958/59 till stipendier vid handelshögskolor¬ na
Prop. Prop/1958:114
angående dispositionen av vissa prisutjämningsavgiftsmedel
Prop. Prop/1958:115
angående ändrade grun¬ der för den ekonomiska förvaltningen av de all¬ männa läroverken m. m.
Prop. Prop/1958:117
angående anslag för bud¬ getåret 1958159 till statens skolor tillhörande barna- och ungdomsvården m. m.
Prop. Prop/1958:119
angående anslag för budgetåret 1958/59 till främjande av bostadsförsörj¬ ningen m. m.
Prop. Prop/1958:120
angående försäljning av vissa, allmänna arvsfonden tillfallna fastigheter
Prop. Prop/1958:121
angående försäljning av vissa krono eg endomar m. m.
Prop. Prop/1958:122
angående vissa prisreg- lerande åtgärder på jordbrukets område, m. m.
Prop. Prop/1958:123
med förslag till förord¬ ning om skattefrihet för belopp, som utgår på grund av vissa s. k. riskgarantier
Prop. Prop/1958:125
angående ytterligare ut¬ gifter å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1957/58
Prop. Prop/1958:127
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 30 juni 1943 (nr 444) om tillståndstvång för byggnadsarbete
Prop. Prop/1958:128
med förslag till förord¬ ning om ändring i tulltaxeförordningen den 4 oktober 1929 (nr 316)
Prop. Prop/1958:129
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående vissa av Europarådets råd¬ givande församling år 1957 och 1958 vid dess nionde ordinarie möte fattade beslut
Prop. Prop/1958:130
angående förflyttning av Söderbygdens vattendomstol
Prop. Prop/1958:131
angående statlig borgen för lån till Svenska skifferoljeaktiebolaget
Prop. Prop/1958:132
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 3 § förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1958:134
angående viss ändring i gällande avtal angående utövandet av statens tobaks- monopol
Prop. Prop/1958:135
angående godkännande av överenskommelse mellan Sveriges regering och De Socialistiska Rådsrepublikernas Unions regering om utförande av beskickningsanläggningar i Moskva och Stockholm
Prop. Prop/1958:136
angående godkännande av vissa avtal om förvärv och överlåtelse av fastig¬ heter, in. m.
Prop. Prop/1958:137
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 25 maj 1929 (nr 116) om tillsgn över stiftelser
Prop. Prop/1958:140
angående överlå¬ telse av viss kronan tillhörig mark m. m.
Prop. Prop/1958:141
angående dispositionen av vissa kronolägenheter, m. m.
Prop. Prop/1958:142
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 19 § 1 och 3 mom. folk- bokföringsförordningen den 28 juni 1946 (nr 469)
Prop. Prop/1958:143
angående löneförmåner m. m. för viss läkar personal
Prop. Prop/1958:146
med förslag till lag med särskilda bestämmelser om tillsättning av prästerliga tjänster vid nyindelning av riket i pastorat
Prop. Prop/1958:148
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 2 § förordningen den 30 juni 1937 (nr 655) angående bidrag från landsting och stä¬ der, som ej deltaga i landsting, till bestridande av kost¬ naderna för vård i vissa fall å karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet
Prop. Prop/1958:151
med förslag till lag om ändrad lydelse av i § 3 mom. samt 5, 8 och 11 §§ för¬ ordningen den 16 maj 188b (nr 25) angående patent
Prop. Prop/1958:152
med förslag till förordning om ändring av 6 § familjebidragsförord¬ ningen den 29 mars 1956 (nr 99)
Prop. Prop/1958:156
angående vissa tjänster vid kommunikationsverken
Prop. Prop/1958:b2
angående utgifter å till¬ läggs stat III till riksstaten för budgetåret 1957/58
Prop. Prop/1958:b3
med förslag till förord¬ ning angående upphävande av förordningen den 26 juli 1947 (nr 581) om kvarlåtenskapsskatt, m. m.
Prop. Prop/1958:b4
med förslag till ny tull¬ taxa, m. m.
Prop. Prop/1958:b5
med förslag till förord¬ ning om ändring i tulltaxeför ordning en den 4 oktober 1929 (nr 316)
Prop. Prop/1958:b6
med förslag till förord¬ ning om avskrivning å vissa oljelagringsanläggningar, m. m.
Prop. Prop/1958:b7
med förslag till förord- ning om ändrad lydelse av 3 § förordningen den 19 november 19H (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1958:b8
med förslag till förord¬ ning angående ändrad Igdelse av punkten 3 av över¬ gångsbestämmelserna till förordningen den 23 novem¬ ber 1956 (nr 554) om investeringsavgift för år 1957
Prop. Prop/1958:b10
angående vissa tjänster vid kommunikationsverken
Prop. Prop/1958:b12
angående försäljning av vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1958:b13
angående dispositionen av vissa kronolägenheter, m. m.
Prop. Prop/1958:b14
med förslag till lag om ympning mot smittkoppor
Prop. Prop/1958:b15
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 2 § förordningen den 30 juni 1937 (nr 655) angående bidrag från landsting och stä¬ der, som ej deltaga i landsting, till bestridande av kost¬ naderna för vård i vissa fall å karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet
Prop. Prop/1958:b16
angående ratifikation av europeisk utlämningskonvention
Prop. Prop/1958:b17
rörande ratifikation av konvention om indrivning av underhållsbidrag i ut¬ landet
Prop. Prop/1958:b18
angående godkännande av vissa avtal om förvärv och överlåtelse av fastighe¬ ter, m. m.
Prop. Prop/1958:b20
med förslag till lag med särskilda bestämmelser om tillsättning av prästerliga tjänster vid nyindelning av riket i pastorat
Prop. Prop/1958:b21
angående ordnande av den andliga vården vid sjukhusen, m.m.
Prop. Prop/1958:b22
med förslag till förordning om ändring av 6 § familjebidragsförord- ningen den 29 mars 1956 (nr 99)
Prop. Prop/1958:b23
med förslag till ärvda- balk m. m.
Prop. Prop/1958:b24
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 24 maj 1929 (nr 116) om tillsyn över stiftelser
Prop. Prop/1958:b25
med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 § religionsfrihetslagen den 26 ok¬ tober 1951 (nr 680), m. m.
Prop. Prop/1958:b26
med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m. m.
Prop. Prop/1958:b27
angående förflyttning av Söderbygdens vattendomstol
Prop. Prop/1958:b28
angående över¬ låtelse av viss kronan tillhörig mark m. m.
Prop. Prop/1958:b30
med förslag till lag angående ändring i lagen den 27 juni 11)02 (nr 71), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anlägg¬ ningar
Prop. Prop/1958:b31
angående pensionsreg- lering för statsanställda m. m.
Prop. Prop/1958:b32
med förslag till lag om ersättning för krigsskada å egendom
Prop. Prop/1958:b33
angående statlig borgen för lån till Svenska skifferoljeaktiebolaget
Prop. Prop/1958:b34
med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 § 3 mom. samt 5, 8 och 11 §§ för¬ ordningen den 16 maj 1885 (nr 25) angående patent
Prop. Prop/1958:b35
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 5:o) och 16:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regerings¬ rätt
Prop. Prop/1958:b36
angående ökning av det högsta belopp intill vilket staten må åtaga sig betal¬ ningsansvar i form av statsgaranti för exportkredit
Prop. Prop/1958:b37
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation m. m.
Prop. Prop/1958:b38
med förslag till lag om ändring i slutbestämmelserna till luftfartslagen den 6 juni 1957 (nr 297)
Prop. Prop/1958:b39
angående vissa åtgärder på grund av situationen på smörmarknaden, m. m.
Prop. Prop/1958:b40
angående svensk medverkan i F. N:s observationsgrupp i Libanon
Prop. Prop/1958:b42
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Danmark för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
Prop. Prop/1958:b43
angående godkännande av tilläggsavtal till avtalet den 21 december 1949 mellan Sverige och Finland för undvikande av dub¬ belbeskattning beträffande skatter å inkomst och för¬ mögenhet
Prop. Prop/1958:b44
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Pakistan för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter
Prop. Prop/1958:b45
angående godkännande av förordnande om uttagande av särskild tullavgift för damstrumpor av nylonsilke m. m.
Prop. Prop/1958:b46
med förslag till hälso- vårdsstadga
Prop. Prop/1958:b48
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Indien för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst
Prop. Prop/1958:b49
angående viss omlägg¬ ning av atomenergiprogrammet
Prop. Prop/1958:b50
angående vissa pris- reglerande åtgärder på jordbrukets område
Prop. Prop/1958:b51
angående rätt för gene¬ ralpoststyrelsen att upptaga tillfälliga lån för post¬ sparbankens och postgirots rörelse
Prop. Prop/1958:b53
angående bestridande med statsmedel av den å svensk sjöfart och handel vid passage av Suezkanalen utgående tilläggsavgiften till täckande av Förenta Nationernas kostnader för kanalens röjning
Prop. Prop/1958:b55
angående godkännande av avtal om försäljning av viss mark
Prop. Prop/1958:b56
angående godkännande dels av tilläggsprotokoll nr 10 till överenskommelsen den 19 september 1950 angående upprättande av en europeisk betalningsunion, dels ock av iilläggspro- tokoll nr 2 till det europeiska monetära avtalet den 5 augusti 1955, m. m.
Prop. Prop/1958:b57
angående godkännande av en mellan Sverige och Finland träffad överenskom¬ melse angående dels nedsättning av räntebetalning¬ arna på vissa till Finland lämnade svenska statskre¬ diter, dels ock tillskapande av en kulturfond