Prop. 1904:21
('med förslag till lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap samt till lag om äktenskaps afsilande inför svensk diplomatisk eller konsulär äm\xad betsman i utlandet',)
Prop. 1904:51
('med förslag till ändrad lydelse af §§ 49 och 87 regeringsformen samt §§10 till och med 25 äfvensom §§ 27, 28 och 38 riksdagsordningen',)
Prop. Prop/1904:2
angående för¬ säljning af kronolägenheten Sätra n:o 2 i Östergötlands län
Prop. Prop/1904:3
angående för¬ säljning af en till förra kornettsbostället 1 mantal Åckelsta N:o 3 i Stockholms län hörande lägenhet
Prop. Prop/1904:4
angående för¬ säljning af en till förra kaptensbostället Böttestad n:o 2 i Östergötlands län hörande lägenhet
Prop. Prop/1904:5
angående för¬ säljning af en till förra rustmästarebostället £ mantal Frängsbo n:o 2 i Östergötlands län hörande lägenhet
Prop. Prop/1904:6
angående för¬ säljning af ett till förra kronofogdebostället r'/8 mantal Bårstad n:o 5 i Östergötlands län hörande område
Prop. Prop/1904:7
angående för¬ säljning af två till förra kompanichefsbostället Melby n:o 1, 1 mantal, jämte Båtsmanstorpet n:o 1, ett torp, * Östergötlands län hörande lägenheter
Prop. Prop/1904:8
angående för¬ säljning af en till förra fältväbelsbostället 7* mantal Juresta n:o 4 i Södermanlands län hörande lägenhet
Prop. Prop/1904:9
angående för¬ säljning af tre till förra mönster skrift) arbostället s/\ mantal Törnvik n:o 2 i Östergötlands län körande lägen¬ heter
Prop. Prop/1904:10
angående för¬ säljning af vissa delar af förra militiebostället 1 mantal Bondesätter n:o 1 jämte Lämmenäs n:o 2, en utjord, i Östergötlands län
Prop. Prop/1904:11
angående för¬ säljning af ett till förra häradsskrifvarbostället 1/i mantal Ärja n:o 3 i Södermanlands län hörande torp
Prop. Prop/1904:12
angående för¬ säljning till staden Ystad af inom dess område belägen förutvarande hospitalsjord
Prop. Prop/1904:14
angående upp¬ låtelse till Rödöns församling af viss del af förra kår- chefsbostället 1 \ mantal Rödögården n:o 1 i Jämtlands län
Prop. Prop/1904:16
angående bidrag *■ till lindrande af förlust, som arrendatorn af förra öfverstebostället Kastellgården n:o 1 med underlydande i Göteborgs och Bohus län lidit till följd af olyckshän¬ delse
Prop. Prop/1904:17
angående upp¬ låtelse af rätt till bearbetande af marmorfyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1904:18
angående upp¬ låtelse af den kronan tillkommande jordägareandel i grufva
Prop. Prop/1904:19
angående för¬ säljning af torp under förra kaptensbostället Helgesta n.ris 1 och 2 i Södermanlands län
Prop. Prop/1904:20
angående för¬ säljning af en till förra sergeantsbostället 1 mantal Björka n:r 1 i Södermanlands lån hörande lågenhet
Prop. Prop/1904:22
med förslag till lag om ändrad lydelse af 1 kap. 3 § och 2 kap. 14 § i lagen den 10 augusti 1877 angående äganderätt till skrift
Prop. Prop/1904:23
med förslag till lag om ändrad lydelse af 6 § i lagen den 12 mars 1886 angående ansvarighet för skada i följd af järn¬ vägs drift och till lag om ändrad lydelse af 25 § i lagen den 1 juli 1898 om de svenska lapparnes rätt till renbete i Sverige
Prop. Prop/1904:24
med förslag till lag angående tillämpning med afseende å elektrisk järn¬ väg af bestämmelserna i lagen den 12 mars 1886 an¬ gående ansvarighet för skada i följd af järnvägs drift
Prop. Prop/1904:25
med förslag till lag om ändrad lydelse af 60 och 144 §§ konkurslagen
Prop. Prop/1904:26
med förslag till lag om ändrad lydelse af 8 § i lagen flen 13 juli 1887 angående handelsregister, firma och prokura
Prop. Prop/1904:27
angående ny pensionsstat för daglönare vid flottans stationer och varf
Prop. Prop/1904:28
angående en biskopspension
Prop. Prop/1904:29
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter ogifta Ulrika Charlotta Nydahl
Prop. Prop/1904:30
angående sättet för organistlöns utgående
Prop. Prop/1904:31
angående upplåtelse till Södermanlands läns landsting af visst, Gripsholms slott tillhörande område
Prop. Prop/1904:32
angående upplåtelse] tillt handlanden J. Lundström af två jord¬ områden utaf denfstaten tillhöriga Landskrona—Angel- holms järnväg
Prop. Prop/1904:33
angående jordbyte vid Gnesta järnvägsstation
Prop. Prop/1904:34
angående en väganläggning frän Tallsjön förbi Bredträsk till Bön- älfven eller Bönkroken, från Talljärv till Bredträsk och från Kölmjärv till Tallsjön inom Norrbottens län
Prop. Prop/1904:35
medförslag till lag angående ändring i vissa delar af förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862
Prop. Prop/1904:36
angående beredande af lånemedel för utförande af vissa interurbana telefonledningar samt för fortsatt utveckling af statens tele¬ fonväsende i afseende å lokala telefonnät med förbindelse¬ ledningar
Prop. Prop/1904:37
med förslag till lagar angående ändring i vissa delar af förord¬ ningarna om kommunalstyrelse på landet och om kom¬ munalstyrelse i stad den 21 mars 1862 samt af förord¬ ningen om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862
Prop. Prop/1904:38
angående jord- afsöndring från indragna militieb o stället 1/2 mantal Gill- stad n:o 4 Borggård i Skaraborgs län
Prop. Prop/1904:39
angående upp¬ hörande af Öfver Selö pastorats i Strängnäs stift pre- hendeegenskap
Prop. Prop/1904:41
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter koppar¬ slagaren Carl Johan Eriksson från Mossön i Torpa socken
Prop. Prop/1904:42
angående upplåtande af kronojord för framdragande af vissa elektriska ledningar
Prop. Prop/1904:43
med förslag till lag angående handel med konstgjorda gödselmedel
Prop. Prop/1904:44
med förslag till förordning angående villkoren för postbefordran af tidningar och andra periodiska skrifter
Prop. Prop/1904:45
med förslag till lag angående vissa åtgärder mot utbredning af lung¬ sot
Prop. Prop/1904:46
angående beredande af ålderdomsunderstöd åt barnmorskor
Prop. Prop/1904:47
angående beviljande af vissa förmåner för enskilda järnvägs¬ anläggningar
Prop. Prop/1904:48
angående anslag för påbörjande af fullständiga undersökningar rörande den så kallade inlandsbanan
Prop. Prop/1904:50
angående ändrad anordning af rikets allmänna läroverk samt lönereglering för de vid dem anställda lärare
Prop. Prop/1904:52
angående öfver¬ förande af medel från de ecklesiastika boställenas skogs- fond till prästerskapets lönereglering sfond
Prop. Prop/1904:53
angående upp¬ låtelse af mark från kronohemman^ Mörby n:r 1 i Stockholms län
Prop. Prop/1904:54
angående resti¬ tution till Kockums mekaniska verkstads aktiebolag af erlagd tull för vissa från utlandet införda, vid byggan¬ det af pansarbåten Tapperheten använda materialier
Prop. Prop/1904:55
angående upp¬ häfvande af Kungl. kungörelsen om belöningar för dem, som upptäcka efterapare eller förfalskare af bankens eller riksgäldskontorets sedlar eller de falska sedlarnes utprånglare, den 8 juli 1818
Prop. Prop/1904:56
angående bere¬ dande af förbättrad aflöning under år 1904 åt den vid tullkammaren i Riksgränsen anställda personal
Prop. Prop/1904:57
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter skomakaren S. L. Forsberg från Sanda grindstuga
Prop. Prop/1904:58
angående inlös- ningspriset å till statsverket hembjudna frälseräntor
Prop. Prop/1904:59
angående en inkomstskatt för år 1905
Prop. Prop/1904:60
angående beviljande af medel till uppförande af nya byggnader för arméen
Prop. Prop/1904:61
om anslag till restaurering af gråbrödraklostret i Ystad
Prop. Prop/1904:62
angående pension för extra ordinarie professorn L. F. Läffler
Prop. Prop/1904:64
angående upplåtelse till de väghållningsslcyldiga i Rumla härads väghållning sdistrikt i Örebro län af länsmansb o stället Rumla n:o 4 i Rumla socken och härad af nämnda län tillkommande andel i Rumla bys gemensamma grustag
Prop. Prop/1904:65
angående godkännande af uppgjordt förslag i fråga om uppfö¬ rande vid Växjö hospital för Kronobergs och Blekinge läns räkning af en vårdanstalt för sinnessjuka
Prop. Prop/1904:66
angående pension å allmänna indragning sstaten åt landssekreteraren i Kalmar län Adolf Westrin
Prop. Prop/1904:67
angående anslag till bekostande af behandling enligt den s. k. ljus¬ metoden af medellösa lupuspatienter
Prop. Prop/1904:68
angående anslag för iståndsättande af åtskilliga hamnanläggningar i Skåne
Prop. Prop/1904:69
angående godkännande af ett Icöpe- och bytesaftal rörande telefon¬ näten i Stockholm med omnejd rn. m.
Prop. Prop/1904:70
angående bestämmande af sträckningen af viss del af sjögränsen mellan Sverige och Kor ge
Prop. Prop/1904:71
angående inköp af ny tomt åt veterinärinstitutet i Stockholm m. in.
Prop. Prop/1904:72
om anskaffande af mark till nya byggnader för vetenskapsakademien och naturhistoriska riksmuseet m. m.
Prop. Prop/1904:73
angående löne¬ reglering för folksholeseminarierna samt stat för folk- skoleseminariet i Strängnäs m. m.
Prop. Prop/1904:74
angående löne¬ regleringar för prästerskapet i föreslagna nya försam¬ lingar i Stockholm
Prop. Prop/1904:75
med förslag till lagar angående ändring af § 9 i förordningen om kyrko¬ stämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862, § 8 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd i Stockholm den 20 november 1863 samt §§ 13 och 21 i förordningen angående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd i Göteborg den 5 maj 1882
Prop. Prop/1904:76
angående löne¬ reglering för högre lärarinneseminariet
Prop. Prop/1904:77
angående för¬ säljning af en till förra militieb o stället Reslöf n:ris 1, 2 och 29 i Malmöhus lån hörande lägenhet
Prop. Prop/1904:78
angående pension å allmänna indragning sstaten åt fyra arbetare vid Karlsborgs fästningsbyggnad
Prop. Prop/1904:79
angående pension å allmänna indragningsstaten åt förvaltaren vid ammunitionsfabrikens afdelning å Marieberg C. W. Sjö- stedt
Prop. Prop/1904:80
angående pension å allmänna indragningsstaten åt sergeanten vid Lifgardet till häst F. A. Lindqvist
Prop. Prop/1904:81
med förslag till lag angående förordnande af rättegångsbiträde åt häktad
Prop. Prop/1904:82
angående an¬ vändande för visst ändamål af det å andra hufvud- titeln uppförda förslagsanslaget till ersättning åt domare, vittnen och parter
Prop. Prop/1904:83
angående upplåtelse till landtförsvaret af ett Visborgs kungsladu¬ gård tillhörande område
Prop. Prop/1904:85
angående anslag till reseunderstöd åt tekniker för att besöka 1904 års världsutställning i S:t Louis
Prop. Prop/1904:86
med förslag till lag om samäganderätt, till lag om ändrad lydelse af 94 § skiftesstadgan samt till lag om ändrad lydelse af 29 § i lagen den 27 juni 1896 om hemmansklyfning, ägo¬ styckning och jordafsöndring
Prop. Prop/1904:87
om anslag för restaurering af Heliga Trefaldighets församlings kyrka
Prop. Prop/1904:88
angående upp¬ hörande af den till kronan utgående afgift af flottbron öfver Dalålfven vid Grådö i Hedemora socken m. m.
Prop. Prop/1904:90
med förslag till lag om ändrad lydelse af 11 kap. 15 § och 18 kap. 15 § strafflagen
Prop. Prop/1904:91
angående jord- afsöndring från Leckö kungsgård i Skaraborgs län
Prop. Prop/1904:92
angående lån af statsmedel för beredande af tillfälle för arbetare att på landsbygden förvärfva egna hem
Prop. Prop/1904:93
angående dispo¬ sition af indragna militiebostället Furuby n:ris 2 och 3 i Uppsala län
Prop. Prop/1904:94
angående bidrag af statsmedel till åstadkommande af en järnväg från Borgholm till Båda å Öland
Prop. Prop/1904:95
med förslag till förordning angående vissa bestämmelser rörande sjöfarten och gränstrafiken mellan Sverige och Norge
Prop. Prop/1904:96
angående ett af ho fm ar skalken friherre R. von Krcemer den 17 maj 1901 till förmån för svenska staten upprättadt testamente
Prop. Prop/1904:97
angående ändrad lydelse af 23 § i lagen den 5 juli 1901 angående ersättning för skada till följd af olycksfall i arbete
Prop. Prop/1904:98
angående kostnaderna för utvidgning af riksförsamling sanstaltens och postsparbankens verksamhet
Prop. Prop/1904:99
angående flyttning afl det s. k. Zetterströmska biblioteket ä Frösön till Öster¬ sund in. in.
Prop. Prop/1904:100
angående för¬ säljning af en till förra militiebostället Litzäng n:o 1 i Östergötlands lön hörande iltåg a
Prop. Prop/1904:101
angående för¬ säljning af viss del af kronolägenheten Kungsängen å Västerås stads område
Prop. Prop/1904:102
angående för¬ säljning af vissa delar af förra maj or sbostället 1 mantal Söre N:o 5 i Lits socken af Jämtlands län
Prop. Prop/1904:103
angående för¬ säljning af den under förra militiebostället 2 mantal Tillingeby nris 1 och 2 i Kalmar län lydande lägen¬ heten Djupsjöryd n:o 1
Prop. Prop/1904:104
angående för¬ säljning af indragna kronofogdebostället Flämmestad N:o 1 i Östergötlands lån
Prop. Prop/1904:105
angående för¬ säljning af åtskilliga lägenheter under förra militie- hostället Tollarp n.ris 5 och 8 om 1/2 mantal i Kristianstads län
Prop. Prop/1904:106
angående upp¬ låtande af odling slag enheter å kronoparker i Västerlottens och Norrlottens lön
Prop. Prop/1904:107
angående stämpel- afgiften för friherre Thure Gustaf Elof Gyllenkroks fång af fdeikommissegendomen Svenstorp
Prop. Prop/1904:109
angående med¬ gifvande för under bildning varande Luleå järnverks- aktiebolag att för visst fall erhålla malm från grufvor i Gellivare socken af Norrbottens län
Prop. Prop/1904:110
om anslag till utgifvande af ett vetenskapligt arbete angående docenten 0. Nordenskjölds expedition till Södra Ishaf vet
Prop. Prop/1904:111
angående pension för framlidne intendenten vid naturhistoriska riksmuseum, professorn in. m. F. A. Smitts änka Freja Brigitta Coralia Smitt, född Pålman
Prop. Prop/1904:114
med förslag till ändrad lydelse af §§ 39 och 41 regeringsformen
Prop. Prop/1904:115
med förslag till lag om fortsatt tillämpning af hvad i lagen den 6 juni 1902, innefattande inskränkning i inmutning srätten, är stadgadt
Prop. Prop/1904:116
angående inköp af beskickning shus i Madrid
Prop. Prop/1904:117
med förslag till lag om ändrad lydelse af 8 kap. 25 § strafflagen
Prop. Prop/1904:118
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter sadelmakaren Johan Fredrik Killander från Skärstad i Östergötlands län
Prop. Prop/1904:119
med förslag till lag angående förlängning af tiden, under hvilken för¬ ordningen den 6 juni 1883 rörande de lappar, som med renar flytta emellan de förenade konungarikena Sverige och Norge, skall vara gällande