SOU 2017:1
För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd
SOU 2017:2
Kraftsamling för framtidens energi
SOU 2017:3
Karens för statsråd och statssekreterare
SOU 2017:4
För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa
SOU 2017:6
Se barnet!
SOU 2017:7
Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål
SOU 2017:8
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017
SOU 2017:9
Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar
SOU 2017:10
Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
SOU 2017:11
Vägskatt
SOU 2017:12
Att ta emot människor på flykt Sverige hösten 2015
SOU 2017:13
Finansiering av infrastruktur med privat kapital?
SOU 2017:14
Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna
SOU 2017:15
Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden - delbetänkande av Nya apoteksmarknadsutredningen
SOU 2017:16
Sveriges samlade engagemang i Afghanistan under perioden 2002–2014
SOU 2017:17
Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången. Genomförande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv
SOU 2017:18
En nationell strategi för validering
SOU 2017:19
Uppdrag: Samverkan - Steg på vägen mot fördjupad lokal samverkan för unga arbetslösa
SOU 2017:20
Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning
SOU 2017:21
Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer
SOU 2017:22
Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi
SOU 2017:23
digitalforvaltning.nu
SOU 2017:24
Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?
SOU 2017:25
Samlad kunskap – stärkt handläggning
SOU 2017:26
Delningsekonomi På användarnas villkor
SOU 2017:27
Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet
SOU 2017:28
Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö
SOU 2017:29
Brottsdatalag
SOU 2017:30
En omreglerad spelmarknad
SOU 2017:31
Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden
SOU 2017:32
Substitution i Centrum - stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar
SOU 2017:33
Stärkt ställning för hyresgäster
SOU 2017:35
Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet
SOU 2017:36
Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
SOU 2017:37
Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra
SOU 2017:38
Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning
SOU 2017:39
Ny dataskyddslag. Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
SOU 2017:40
För dig och för alla - Delbetänkande av Utredningen om regleringen av biobanker
SOU 2017:41
Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd
SOU 2017:42
Vem har ansvaret?
SOU 2017:43
På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen
SOU 2017:44
Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning
SOU 2017:45
Ny lag om företagshemligheter
SOU 2017:46
Stärkt ordning och säkerhet i domstol
SOU 2017:47
Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa
SOU 2017:48
Kunskapsbaserad och jämlik vård - Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård
SOU 2017:49
EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet
SOU 2017:50
Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål
SOU 2017:51
Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola
SOU 2017:52
Så stärker vi den personliga integriteten
SOU 2017:53
God och nära vård - delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård
SOU 2017:54
Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet
SOU 2017:55
En ny kamerabevakningslag
SOU 2017:56
Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?
SOU 2017:57
Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
SOU 2017:58
Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras
SOU 2017:59
Reglering av alkoglass m.fl. produkter
SOU 2017:60
Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik
SOU 2017:61
Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott
SOU 2017:62
Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016
SOU 2017:63
Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet
SOU 2017:64
Detaljplanekravet
SOU 2017:65
Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra
SOU 2017:66
Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning
SOU 2017:67
Våldsbejakande extremism – En forskarantologi
SOU 2017:68
Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. Genomförande av EU:s barnrättsdirektiv och två andra straffprocessuella frågor
SOU 2017:70
Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i
SOU 2017:71
Bostäder på statens mark – en möjlighet?
SOU 2017:72
Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism
SOU 2017:73
En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet
SOU 2017:74
Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning
SOU 2017:75
Datalagring – brottsbekämpning och integritet
SOU 2017:76
Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel
SOU 2017:77
En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
SOU 2017:78
En sammanhållen budgetprocess
SOU 2017:79
Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende
SOU 2017:80
Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet
SOU 2017:81
Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen
SOU 2017:82
Vägledning för framtidens arbetsmarknad
SOU 2017:83
Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?
SOU 2017:84
Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription
SOU 2017:85
Rekrytering av framtidens domare
SOU 2017:86
Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning
SOU 2017:87
Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt
SOU 2017:88
Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik
SOU 2017:89
Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet
SOU 2017:90
Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer
SOU 2017:91
Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk
SOU 2017:92
Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor
SOU 2017:93
Klarlagd identitet - om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar
SOU 2017:94
Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna
SOU 2017:95
Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring
SOU 2017:96
Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap
SOU 2017:97
Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling
SOU 2017:98
Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål
SOU 2017:99
Effektivare energianvändning
SOU 2017:100
Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov
SOU 2017:101
Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen
SOU 2017:102
Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel
SOU 2017:103
Lagliga vägar för att söka asyl i EU
SOU 2017:104
Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård
SOU 2017:105
Kapacitetstilldelningen på höghastighetsjärnvägen
SOU 2017:106
Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan
SOU 2017:107
Slutrapport från Sverigeförhandlingen Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge
SOU 2017:108
Lån och garantier för fler bostäder
SOU 2017:109
Servicekontor i ny regim
SOU 2017:110
Värna demokratin mot våldsbejakande extremism - Hinder och möjligheter
SOU 2017:111
För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård
SOU 2017:112
Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
SOU 2017:113
Alkoholreklam i sociala medier med mera
SOU 2017:114
reboot – omstart för den digitala förvaltningen
SOU 2017:115
Att främja gröna obligationer