Dir. 2004:1
Tilläggsdirektiv till Utredningen (Jo 2003:04) om avveckling av Centrala försöksdjursnämnden
Dir. 2004:3
Utvecklingen när det gäller införsel och försäljning av alkohol
Dir. 2004:4
Entreprenader i gymnasieskolan m.m.
Dir. 2004:5
Svensk sjömansservice i enlighet med ILO:s konvention nr 163
Dir. 2004:6
Finska språket i Stockholms- och Mälardalsregionen
Dir. 2004:7
Tilläggsdirektiv till Vägtrafikskatteutredningen (Fi 2001:08)
Dir. 2004:8
Inrättandet av en ny luftfartsmyndighet
Dir. 2004:9
Tilläggsdirektiv till utredningen om uppehållstillstånd för familjeåterförening (UD 2004:01)
Dir. 2004:10
Obehörig användning av kontokort samt konsumentskydd vid s.k. modemkapning
Dir. 2004:11
Ombildning av Rikskvinnocentrum till ett nationellt institut
Dir. 2004:12
Styr- och finansieringsformerna i försvaret
Dir. 2004:13
Tilläggsdirektiv till Utredning om den könssegregerade svenska arbetsmarknaden
Dir. 2004:14
Föräldraansvar och skydd av barn i internationella situationer
Dir. 2004:15
Tilläggsdirektiv till Utredningen om behandling av folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna (Ku 2003:03)
Dir. 2004:16
Frågor om fukt, mögel och buller i byggnader m.m.
Dir. 2004:17
Översyn av lagen (1994:1720) om civilt försvar
Dir. 2004:18
Översyn av jämställdhetspolitiken
Dir. 2004:19
Översyn av systemen för insättningsgaranti och investerarskydd
Dir. 2004:20
Tidsbegränsat uppehållstillstånd för dokumentlösa asylsökande
Dir. 2004:21
Översyn av regelverket för arbetskraftsinvandring
Dir. 2004:22
Vissa frågor på det uppdragsarkeologiska området
Dir. 2004:23
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en förändrad modell för lönegarantins finansiering (Fi 2003:07)
Dir. 2004:24
Rådet för arkitektur, form och design
Dir. 2004:25
Organisation av ett nationellt centrum för miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport
Dir. 2004:26
Kontroll av omsättningen i kontantbranscherna och översyn av skattebrottsenheternas verksamhet
Dir. 2004:27
Tilläggsdirektiv till utredningen om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan
Dir. 2004:28
Tilläggsdirektiv till 2002 års Företagsskatteutredning (Fi 2002:03)
Dir. 2004:29
Tilläggsdirektiv till Frågor om byggnadsdeklarationer, byggnadsregister och byggfelsförsäkringar (M 2002:06)
Dir. 2004:30
Tilläggsdirektiv till Utredningen om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter, Förarbevisutredningen (N 2003:08)
Dir. 2004:31
Forskning och produktutveckling inom mikroelektronik vid IMEGO aktiebolag
Dir. 2004:32
Kommission för övergång till digital marksänd TV
Dir. 2004:33
Tilläggsdirektiv till Kriminalvårdskommittén (Ju 2002:13)
Dir. 2004:34
Beslutsformer och förfarande vid indelningsändringar
Dir. 2004:35
Organisationskommitté för inrättandet av en ny järnvägsmyndighet
Dir. 2004:36
Tilläggsdirektiv till Översyn av vård och omsorg för äldre - tio år efter Ädelreformen
Dir. 2004:37
En handlingsplan för hållbar konsumtion - för hushållen
Dir. 2004:38
Uppköpserbjudanden
Dir. 2004:39
Jämställdhet inom scenkonsten
Dir. 2004:40
Tilläggsdirektiv till utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal (Ju 2003:10)
Dir. 2004:41
Värdepappersprospekt
Dir. 2004:42
Förutsättningarna för en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster (ALT)
Dir. 2004:43
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av möjligheterna att fastställa och fördela utdelningsbara överskott i den inkomstgrundade ålderspensionens fördelningssystem (S 2002:02)
Dir. 2004:44
Översyn av föräldraförsäkringen
Dir. 2004:45
Utvärdering av den svenska fiskerikontrollen
Dir. 2004:46
Tilläggsdirektiv till utredningen angående vissa frågor om informationssäkerheten i samhället (Fö 2002:06)
Dir. 2004:47
Genomförande av EG:s direktiv om offentlig upphandling och upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
Dir. 2004:48
Utbildningsvetenskaplig forskning
Dir. 2004:49
Resurstilldelningssystemet för grundläggande högskoleutbildning
Dir. 2004:50
Stärkt rätt till heltidsanställning
Dir. 2004:51
Skyddet för den personliga integriteten
Dir. 2004:52
Nationellt register över personer som utövar alternativ- eller komplementärmedicin
Dir. 2004:53
En översyn av Statens personadressregister m.m.
Dir. 2004:54
Makt, integration och strukturell diskriminering
Dir. 2004:55
Översyn av de ekonomiska aspekterna av patentering för företags tillväxt
Dir. 2004:56
Tilläggsdirektiv till Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare (Ju 2002:04)
Dir. 2004:57
Översyn av reglerna om avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning
Dir. 2004:58
Tilläggsdirektiv till Fjärrvärmeutredningen (N 2003:03)
Dir. 2004:59
Utredning om regeringens rapportering till riksdagen avseende fastighets- och anläggningsfrågor inom försvaret
Dir. 2004:60
Tilläggsdirektiv till Fondkommissionsutredningen (Ju 2001:11)
Dir. 2004:61
Begränsning av rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Dir. 2004:62
Tilläggsdirektiv för Matematikdelegationen (U 2003:02)
Dir. 2004:63
Tilläggsdirektiv till Finansieringsutredningen (M 2003:01)
Dir. 2004:64
Tilläggsdirektiv till Utredningen om bilstöd till personer med funktionshinder (S 2003:11)
Dir. 2004:65
Översyn av Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom EU
Dir. 2004:66
Tilläggsdirektiv till Utredningen om kartläggning och utvärdering av skolans ledningsstruktur (U 2003:03)
Dir. 2004:67
Tilläggsdirektiv till Kommittén om radio och TV i allmänhetens tjänst (Ku 2003:01)
Dir. 2004:68
Tilläggsdirektiv till Utredningen om finansiering m.m. av radio och TV i allmänhetens tjänst (Ku 2003:02)
Dir. 2004:69
Tilläggsdirektiv till Radio- och TV-lagsutredningen (Ku 2000:01)
Dir. 2004:70
Utvärdering och översyn av skogspolitiken
Dir. 2004:71
Tilläggsdirektiv till Utredningen om Unidroitkonventionen om återlämnande av stulna och olagligt exporterade kulturföremål (Ku 2004:01)
Dir. 2004:72
Yrkesutbildningsdelegationen
Dir. 2004:73
Tilläggsdirektiv till Personskyddsutredningen (Ju 2003:11)
Dir. 2004:74
Ägaransvar vid trafikbrott
Dir. 2004:75
Tilläggsdirektiv till Miljöteknikutredningen (N 2004:05)
Dir. 2004:76
Översyn av lotterilagen
Dir. 2004:77
Premiepensionssystemets funktion
Dir. 2004:78
Tilläggsdirektiv till Ungdomsbrottsutredningen (Ju 2002:14)
Dir. 2004:79
Tilläggsdirektiv till EU 2004-kommittén (SB 2001:01)
Dir. 2004:80
Uppfödning av tjänstehundar
Dir. 2004:81
Utredning rörande organisation av ett Östersjöcentrum
Dir. 2004:82
Översyn av djursjukdata
Dir. 2004:83
Behov av bestämmelser om obligatorisk registerkontroll av personal vid hem för vård eller boende
Dir. 2004:84
Tilläggsdirektiv till Utredningen för genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m. (S 2003:14)
Dir. 2004:85
Utredning om behov av rörlig ledningsstödsresurs
Dir. 2004:86
Tilläggsdirektiv till utredningen Information till och samråd med arbetstagare (N 2003:11)
Dir. 2004:87
En strategi för hållbar landsbygdsutveckling
Dir. 2004:88
Tilläggsdirektiv till Utredningen om forskning och produktutveckling inom mikroelektronik vid IMEGO Aktiebolag (U 2004:02)
Dir. 2004:89
Tilläggsdirektiv till Gränskontrollutredningen (Ju 2003:7)
Dir. 2004:90
Värdepappersmarknadsfrågor
Dir. 2004:91
Översyn av vissa delar av arbetsmiljölagen
Dir. 2004:92
Översyn av bestämmelserna om inkomstbeskattning av idrottslig verksamhet
Dir. 2004:93
Tilläggsdirektiv till Ansvarskommittén (Fi 2003:02)
Dir. 2004:94
Tilläggsdirektiv till Post- och kassaserviceutredningen (N 2003:09)
Dir. 2004:95
Tilläggsdirektiv till Utredningen om författningsreglering av nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården, m.m. (S 2003:03)
Dir. 2004:96
En samlad översyn av regeringsformen
Dir. 2004:97
Tilläggsdirektiv till Miljöteknikutredningen (N 2004:05)
Dir. 2004:98
Bättre möjligheter till bevakning av kollektivavtal
Dir. 2004:99
Översyn av den skattemässiga behandlingen av tjänstepensioner och privat pensionssparande, m.m.
Dir. 2004:100
Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa hjälpmedel för personer med funktionshinder samt om vissa insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (S 2001:06)
Dir. 2004:101
Utbildning av kontakttolkar
Dir. 2004:102
Hot och våld mot förtroendevalda
Dir. 2004:103
Utredning om avgifter på planerade och nya sträckor av väg E6 i Västra Götalands län
Dir. 2004:104
Tilläggsdirektiv till El- och gasmarknadsutredningen
Dir. 2004:105
Kontrolluppgift för beräkning av kapitalvinst och kapitalförlust vid avyttring av aktier och andra värdepapper
Dir. 2004:106
Rätten till resultaten av högskoleforskningen
Dir. 2004:108
Tilläggsdirektiv till Alkoholinförselutredningen (S 2004:01)
Dir. 2004:109
Tilläggsdirektiv till Utredningen om tidsbegränsat uppehållstillstånd för dokumentlösa asylsökande (UD 2004:02)
Dir. 2004:110
Granskning av rymningarna från kriminalvårdsanstalterna Kumla, Hall och Norrtälje
Dir. 2004:111
Översyn av vissa frågor om etikprövning av forskning
Dir. 2004:112
Ansökan och utredning om uppehållstillstånd på grund av anknytning
Dir. 2004:113
Tilläggsdirektiv till utredningen om styr- och finansieringsformerna i försvaret (Fö 2004:02)
Dir. 2004:114
Skyddsgrunder och rättigheter för flyktingar och alternativt skyddsbehövande
Dir. 2004:115
Barn i asylprocessen som uppvisar svåra stressreaktioner i form av stark uppgivenhet
Dir. 2004:116
Orkesterverksamheten i Sverige
Dir. 2004:117
Aktionsgrupp för barnkultur
Dir. 2004:118
Översyn av Finansinspektionens tillsyn på försäkringsområdet
Dir. 2004:119
Polisens behov av stöd i samband med terroristattentat m.m.
Dir. 2004:120
En ny myndighet för internationella adoptionsfrågor
Dir. 2004:121
Tilläggsdirektiv till Utredningen om svensk sjömansservice i enlighet med ILO:s konvention nr 163
Dir. 2004:123
Kompetens- och utbildningskrav för förare vid gods- och persontransporter på väg
Dir. 2004:124
Tilläggsdirektiv till Utredningen om kvinnofridsuppdragen (N 2003:13)
Dir. 2004:125
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ombildning av Rikskvinnocentrum till ett nationellt institut (N 2004:06)
Dir. 2004:126
Omprövning av medborgarskap
Dir. 2004:127
Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier
Dir. 2004:128
Ökad effektivitet på konkurrensområdet m.m.
Dir. 2004:129
Översyn av socialförsäkringarna
Dir. 2004:130
Tilläggsdirektiv till Fjärrvärmeutredningen (N 2003:03)
Dir. 2004:131
Tilläggsdirektiv till Radio- och TV-lagsutredningen (Ku 2000:01)
Dir. 2004:132
Svensk kod för bolagsstyrning
Dir. 2004:133
Utredning om fiskevårdens finansiering
Dir. 2004:134
Tilläggsdirektiv till utredningen om utvärdering av vissa regelreformerade marknader (N 2004:02)
Dir. 2004:135
Utökad användning av alkolås m.m.
Dir. 2004:136
Tilläggsdirektiv till Utredningen om granskning av rymningarna från kriminalvårdsanstalterna Kumla, Hall och Norrtälje (Ju 2004:08)
Dir. 2004:137
Översyn av frågor inom dagspress- och presstödsområdet
Dir. 2004:138
Uppbyggnad och samordning av ett utvecklingsprogram för bygg-, fastighets- och anläggningssektorn
Dir. 2004:139
Tilläggsdirektiv till Skogsutredningen (N 2004:12)
Dir. 2004:140
Avgifter för foder-, livsmedels- och djurskyddstillsyn
Dir. 2004:141
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en gränsdragningskommission för renskötselområdet (Jo 2002:01)
Dir. 2004:142
Översyn av bestämmelserna om hantering och import av brandfarliga och explosiva varor
Dir. 2004:143
Behandling av personuppgifter i Kustbevakningens verksamhet
Dir. 2004:144
Kunskapsuppbyggnad om de biologiska förhållandena i Sverige
Dir. 2004:145
Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer
Dir. 2004:146
Utredning om sambandet mellan redovisning och beskattning
Dir. 2004:147
Offentliggörande av resultat från livsmedelstillsyn
Dir. 2004:148
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utländska kvinnors rätt att få abort i Sverige (S 2003:10)
Dir. 2004:149
Förberedelser för en ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden samt avveckling av Utlänningsnämnden
Dir. 2004:150
Tilläggsdirektiv till PBL-kommittén (M 2002:05)
Dir. 2004:151
Tilläggsdirektiv till utredningen om byggnaders energiprestanda (N 2003:12)
Dir. 2004:152
Tilläggsdirektiv till Post- och kassaserviceutredningen (N 2003:09)
Dir. 2004:153
Tilläggsdirektiv till BRAS-utredningen (Fi 2003:06)
Dir. 2004:154
Tilläggsdirektiv till Mervärdesskatteutredningen (Fi 2002:11)
Dir. 2004:155
Tilläggsdirektiv till EU 2004-kommittén (SB 2001:01)
Dir. 2004:156
Rätt till tjänstledighet för att gå ned i arbetstid
Dir. 2004:157
Tilläggsdirektiv till Utredningen om begränsning av rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) och insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Dir. 2004:158
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av den svenska fiskerikontrollen (Jo 2004:02)
Dir. 2004:159
Miljöskadeansvar m.m.
Dir. 2004:160
Översyn av atomansvaret
Dir. 2004:161
Tilläggsdirektiv till Byggnadsmiljöutredningen (M 2004:01)
Dir. 2004:162
Stöd till kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen
Dir. 2004:163
Tilläggsdirektiv till Prosepektutredningen
Dir. 2004:164
En vårdöverenskommelse om missbrukarvården
Dir. 2004:165
Tonnageskatt för sjöfartsnäringen
Dir. 2004:166
Regeringens stabsstöd
Dir. 2004:167
Tilläggsdirektiv till 2002 års vårdnadskommitté (Ju 2002:09)
Dir. 2004:168
Regionala stimulansåtgärder inom skatteområdet
Dir. 2004:169
Samordning av Mångkulturåret 2006
Dir. 2004:170
Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormer
Dir. 2004:171
Tilläggsdirektiv till utredningen om uppehållstillstånd för familjeåterförening och varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare (UD 2004:01)
Dir. 2004:172
Tilläggsdirektiv till utredningen om värdepappersmarknadsfrågor
Dir. 2004:173
Tilläggsdirektiv till Jämställdhetspolitiska utredningen (N 2004:07)
Dir. 2004:174
Översyn av bestämmelserna inom parkeringsområdet
Dir. 2004:175
Tilläggsdirektiv till Frågor om byggnadsdeklarationer, byggnadsregister och byggfelsförsäkringar (M 2002:06)
Dir. 2004:176
Tilläggsdirektiv till utredningen om förutsättningarna för en sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster (ALT)
Dir. 2004:177
Organisation för genomförande av EU:s sammanhållningspolitik, m.m.
Dir. 2004:178
En stärkt och tydligare tillsyn inom socialtjänstens område
Dir. 2004:180
Fristående brottsutredningsorgan för anmälningar mot polis och åklagare, m.m.
Dir. 2004:181
Lednings- och myndighetsorganisationen inom det militära försvaret
Dir. 2004:182
Tilläggsdirektiv till Utredningen om bilstöd till personer med funktionshinder (S 2003:11)
Dir. 2004:183
Studieavgifter för studenter från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet