Dir. 1991:1
Åtgärder i samband med inrättandet av en ny central myndighet på jordbrukets område m.m.
Dir. 1991:2
Utformning av lagstiftningen angående folkpension m.m. enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring vid ett utvidgat europeiskt ekonomiskt samarbete
Dir. 1991:3
Översyn av allmänna arvsfondens ändamålsbestämmelse m.m.
Dir. 1991:4
Arbetsgivarperiod inom sjukpenningförsäkringen
Dir. 1991:5
Tilläggsdirektiv till utredningen om det samlade förmånssystemet för försäkrade med betydande kostnader för sjukdom och handikapp
Dir. 1991:6
Registrerat partnerskap, m.m.
Dir. 1991:7
Flexibla arbetstidsregler m.m.
Dir. 1991:8
Översyn av fastighetsdatasystemets datorstruktur
Dir. 1991:9
Mål och riktlinjer m. m. för barnomsorgen och det offentliga skolväsendet
Dir. 1991:10
Översyn av det svenska elsäkerhetsarbetets framtida omfattning och organisation
Dir. 1991:11
Biobränslekommission
Dir. 1991:12
Översyn av lagstiftningen för det enskilda försäkringsväsendet vid krig m.m.
Dir. 1991:13
Översyn av valförfarandet
Dir. 1991:14
Tilläggsdirektiv till utredningen (ME 1989:03) om översyn av kärntekniklagstiftningen
Dir. 1991:15
En ny näringspolitisk myndighet
Dir. 1991:16
Utredning angående den framtida finansieringen av vissa sociala åtgärder för jordbrukare
Dir. 1991:17
Tilläggsdirektiv till förpackningsutredningen (M 1990:03)
Dir. 1991:18
Tilläggsdirektiv till datalagsutredningen
Dir. 1991:19
Översyn av filmstödet
Dir. 1991:20
Kommunernas arbete för en god livsmiljö
Dir. 1991:21
Åtgärder i samband med bildandet av en ny myndighet för industri- och näringslivsbistånd
Dir. 1991:22
En översyn av lotterilagstiftningen
Dir. 1991:23
Förhandlare för statens köp av persontrafik på järnväg m.m.
Dir. 1991:24
Grundlagsfrågor inför ett svenskt medlemskap i EG
Dir. 1991:25
Översyn av systemet med kommunala bostadstillägg (KBT)
Dir. 1991:27
Tillkallande av en särskild utredare för uppdrag att slutföra avvecklingen av vissa myndigheter
Dir. 1991:28
Utredning om reglerna för bevarande av skrifter och ljud- och bildupptagningar m.m.
Dir. 1991:29
Statliga myndigheters telekommunikationer (STATTEL)
Dir. 1991:30
Länsindelningen i västra Sverige
Dir. 1991:31
Analys av den offentliga verksamhetens regionala uppbyggnad
Dir. 1991:32
Översyn av pensionsåldern och åldersstrukturen hos yrkesofficerarna inom försvarsmakten
Dir. 1991:33
Finansinspektionens organisation
Dir. 1991:34
Behov av lagstiftning på telekommunikationsområdet
Dir. 1991:35
Översyn av veterinärväsendet
Dir. 1991:36
Tilläggsdirektiv till trafiksäkerhetsutredningen (K 1991:01)
Dir. 1991:37
Översyn av polisens trafikövervakning
Dir. 1991:38
Utredning om den sociala snedrekryteringen till högre studier
Dir. 1991:39
Utredning om en teknisk översyn av inkomstskattelagstiftningen
Dir. 1991:40
Utredning om totalförsvarets personalförsörjning genom pliktsystem
Dir. 1991:41
Tilläggsdirektiv till konkurrenskommittén (C 1989:03)
Dir. 1991:42
Översyn av statens insatser inom barn- och ungdomsområdet
Dir. 1991:43
Forskning och utvecklingsarbete för totalförsvaret
Dir. 1991:44
Översyn av totalförsvarets ledningsorganisation och myndighetsstrukturen inom försvarsdepartementets verksamhetsområde
Dir. 1991:45
Uppdrag att slutföra avvecklingen av lantbruksstyrelsen och statens jordbruksnämnd
Dir. 1991:46
Översyn av reglerna om kommunalt partistöd
Dir. 1991:47
Utredning om distansutbildning
Dir. 1991:48
Det svenska storkraftnätets organisation, m.m.
Dir. 1991:49
S 1991:08 Pensionärskommittén
Dir. 1991:50
Översyn av socialtjänstlagen
Dir. 1991:51
Grupp för utvärdering av forskning och utveckling på energiområdet
Dir. 1991:52
En översyn av den rättsliga regleringen av polisens befogenheter
Dir. 1991:53
Tilläggsdirektiv till beredningen (U 1990:07) för att ge förslag till ett nytt betygssystem i grundskolan, gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen (dir. 1990:62).
Dir. 1991:54
Tilläggsdirektiv till kommittén om översyn av miljöskyddslagstiftningen (ME 1989:04)
Dir. 1991:55
Institutioner inom ungdomsvården och missbrukarvården
Dir. 1991:56
Översyn av bostadsförmedlingsverksamheten
Dir. 1991:57
Avveckling av importkontoret för u-landsprodukter (IMPOD) och fonden för industriellt samarbete med u-länder (SWEDFUND)
Dir. 1991:58
Översyn av sjöpolisen
Dir. 1991:59
Grupptalan vid svenska domstolar
Dir. 1991:60
Tilläggsdirektiv till bostadsrättsvärderingskommittén (Fi 1989:01) och fastighetsskatteutredningen (Fi1990:13)
Dir. 1991:61
Utredning om löneskillnader mellan kvinnor och män
Dir. 1991:62
Tillkallande av en särskild utredare för vissa frågor om skolans internationalisering m.m.
Dir. 1991:63
Infrastrukturinvesteringar
Dir. 1991:64
Tilläggsdirektiv till delegationen (I 1989:02) för analys av produktivitetsutvecklingen i näringslivet
Dir. 1991:65
Införande av miljöavgift på kadmium i handelsgödsel
Dir. 1991:66
Nytt huvudmannaskap för rundradionätet
Dir. 1991:67
Tekniska förutsättningar för utökade sändningar av radio och television till allmänheten
Dir. 1991:68
Myndighet för radio- och TV-sändningar till allmänheten
Dir. 1991:69
Översyn av kreditupplysningslagen
Dir. 1991:70
Direktiv om översyn av marknadsföringslagen
Dir. 1991:71
Översyn av redovisningslagstiftningen
Dir. 1991:72
Tilläggsdirektiv till kommunalekonomiska kommittén (1990:04)
Dir. 1991:73
Utredning om lantmäteriutbildningarna
Dir. 1991:74
/r2/ Översyn av vissa frågor inom arbetsskadeförsäkringen
Dir. 1991:75
Översyn av arbetsmiljölagen
Dir. 1991:76
Utredning av den arbetsrättsliga lagstiftningen
Dir. 1991:77
/r2/ Organisationskommitté för folkhälsoinstitutet
Dir. 1991:78
Åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m.
Dir. 1991:79
Avgiftssystemen inom vissa delar av socialtjänsten och kommunala hälso- och sjukvården
Dir. 1991:80
Överenskommelse om trafik och miljö i Malmöregionen m.m.
Dir. 1991:81
Tilläggsdirektiv till utredningen (Bo 1991:02) om inrättande av en nämnd för kreditgarantier för bostäder
Dir. 1991:82
Översyn av kreditförsäkring m.m.
Dir. 1991:83
Utredning av den statliga rådgivningen till jordbruket
Dir. 1991:84
/r2/ Organisationskommitté inför ombildning av statens hundskola till aktiebolag
Dir. 1991:85
Utredning om avgifter m.m. vid fristående skolor för skolpliktiga elever.
Dir. 1991:86
Utredning om arbete för asylsökande
Dir. 1991:87
Kunskap och kompetens hos lärarna inom skolan
Dir. 1991:88
Vissa forskningsfrågor inom miljöområdet
Dir. 1991:89
Tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén (Ju 1990:08)
Dir. 1991:90
Uppdrag angående flygfrågor i Stockholmsområdet
Dir. 1991:91
Förslag som rör den statliga forskningen inom transportsektorn
Dir. 1991:92
Uppföljning av genomförandet av det nya statsbidragssystemet -- sektorsbidrag till skola och vuxenutbildning m.m.
Dir. 1991:93
Tilläggsdirektiv till insolvensutredningen (Ju 1988:02)
Dir. 1991:94
Tilläggsdirektiv till domstolsutredningen (Ju 1989:06)
Dir. 1991:95
Avvecklingsstyrelsens organisation
Dir. 1991:96
Tilläggsdirektiv till organisationskommittén för folkhälsoinstitutet
Dir. 1991:97
Kommission för att förbereda en avstämning av jordbrukets omställning
Dir. 1991:98
Tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén (Ju 1990:08)
Dir. 1991:99
Tilläggsdirektiv till 1990 års skogspolitiska kommitté (Jo 1990:03)
Dir. 1991:100
Uppdrag att fullfölja avvecklingen av transportrådet
Dir. 1991:101
Utredning om ett nationellt smittskyddsinstitut
Dir. 1991:102
Arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till förändringar i systemet för den allmänna pensioneringen
Dir. 1991:103
Tilläggsdirektiv till utredningen (Fi 1991:02) om mål och former för riksbankens verksamhet (riksbanksutredningen)
Dir. 1991:104
Tilläggsdirektiv till beredningen (U 1990:07) för att ge förslag till ett nytt betygssystem i grundskolan, gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen (dir. 1990:62)
Dir. 1991:105
Utredning om tillämpningen av det kommunala betalningsansvaret inom hälso- och sjukvården
Dir. 1991:106
Utredning om beskattningen av dieseldrivna fordon
Dir. 1991:107
Statens stöd för bostadsfinansieringen
Dir. 1991:108
Tilläggsdirektiv till utredningen angående den framtida finansieringen av vissa sociala åtgärder för jordbrukare
Dir. 1991:109
Tilläggsdirektiv till utredningen för översyn av vissa frågor inom arbetsskadeförsäkringen
Dir. 1991:110
Översyn av justitiekanslerns arbetsuppgifter m.m.
Dir. 1991:111
Utredning om clearingverksamhet och kontosystem
Dir. 1991:112
Huvudmannaskapet för riksantikvarieämbetets arkeologiska undersökningsverksamhet m.m.
Dir. 1991:113
Utredning om en teknisk anpassning av mervärdeskatten och punktskatterna till EG
Dir. 1991:114
En ny myndighet på telekommunikationsområdet
Dir. 1991:115
Utredning om inlandsbanan
Dir. 1991:116
Tilläggsdirektiv till utredningen (Jo1991:06) av den statliga rådgivningen till jordbruket
Dir. 1991:117
Nya direktiv till läroplanskommittén
Dir. 1991:118
Översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen
Dir. 1991:119
Utvidgat skydd för grundläggande fri- och rättigheter samt ökade möjligheter till domstolsprövning av normbeslut och förvaltningsbeslut
Dir. 1991:120
Dialekt- och ortnamnsarkivens framtida verksamhet och organisation
Dir. 1991:121
Ökat inslag av personval m.m.
Dir. 1991:122
Tilläggsdirektiv för arbetsgruppen med uppdrag att överväga och lämna förslag om ett centrum för läkemedelsepidemiologi och utveckling av läkemedelsterapier
Dir. 1991:123
Översyn av bestämmelserna om grovt rattfylleri och sjöfylleri.
Dir. 1991:124
Alkoholpolitisk kommission
Dir. 1991:125
En ny konkurrensmyndighet