Prop. 1911:48
('med för\xad slag till lag om bankrörelse och till lag om ändrad lydelse af 10 § i lagen den 5 juni 1909 angående emissionsbanker',)
Prop. Prop/1911:2
med förslag till lag om ändrad lydelse af vissa paragrafer i värnplikts¬ lagen den 14 juni 1901
Prop. Prop/1911:3
angående försäljning af lägenheten Blåsenborg i Orsa socken af Kopparbergs län
Prop. Prop/1911:4
angående drift¬ kostnader under år 1912 för statens domäner
Prop. Prop/1911:5
angående bemyndigande för Kungl. May.t att besluta i fråga om vissa posta/gifter
Prop. Prop/1911:6
angående fastställande af postverkets stat för driftkostnader år 1912
Prop. Prop/1911:7
angående bestämmande af telegrafverkets anslag för driftkostnader år 1912
Prop. Prop/1911:8
angående anvi¬ sande af anslag för täckande af förvaltningskostnader för lånefonden för befrämjande af handtverk och därmed jämförlig mindre industri år 1912
Prop. Prop/1911:9
angående uppförande af ett fordonsförråd vid Norrbottens rege¬ mentes kasernetablissemang i Boden
Prop. Prop/1911:10
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra mönsterskrifvarbostället Skedevid n:r 2 Mellangård i Östergötlands län
Prop. Prop/1911:11
angående upp¬ låtande af lågenheter från förra skvadronchefsbostället Köpinge n:r 22 och 25 med underlydande i Kristianstads län
Prop. Prop/1911:12
angående upp¬ låtande af vissa områden från förra öfverstebostället Kastellegården n:r 1 med underlydande i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1911:13
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra sergeantsbostället Va n:r 10 och 38 i Kristianstads län
Prop. Prop/1911:14
angående upp¬ låtande af två lägenheter från förra öfverstebostället Månstorps kungsgård i Malmöhus län
Prop. Prop/1911:15
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra mönsterskrifvarb ostället Skottsilla n:r 2 i Stockholms län
Prop. Prop/1911:17
angående upp¬ låtande af ett till förra förarbostället Gillstad n:r 4 Hönsgård i Skaraborgs län hörande område
Prop. Prop/1911:19
angående upp¬ låtande af två lägenheter från förra jägmästarbostället Rumla n:r 2, jämte Rumla n:r 3, en jagbacke, i Söder¬ manlands län
Prop. Prop/1911:20
angående försäljning af vissa till förra ryttmästarbostället Tegalund i Skara¬ borgs län hörande områden
Prop. Prop/1911:21
angående för¬ säljning af det till förra hofsmedsboställel Kottorp n:r 1 hörande torpet Lilla Glashyttan n:r 2 i Södermanlands län
Prop. Prop/1911:22
angående försälj¬ ning af förra korpralsbostället Kyllä n:r 1 med Klockar¬ gården i Västmanlands län
Prop. Prop/1911:23
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra kvartermästarb ostället Bonnorp n:r 1 och kronolägenheten Galghacken i Öster¬ götlands län
Prop. Prop/1911:24
angående upp¬ låtande af en lägenhet från förra kvartermästarbostället Mjerdevid n:r 12 Berggården i Östergötlands län
Prop. Prop/1911:25
angående upp¬ låtande af vissa områden från förra häradshöfdingbostället Hammenhög n:r 31 i Kristianstads län
Prop. Prop/1911:26
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra kungsladugården Biskops- torp n:r 1 i Hallands län
Prop. Prop/1911:27
med förslag till lag angående viss lättnad för utländsk konsul i fråga om vittnesmåls afläggande
Prop. Prop/1911:29
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter förre kyrk¬ vaktaren Nils Petter Ahlgren i Linköping
Prop. Prop/1911:30
angående försäljning af en postverkets lägenhet vid Horns udde
Prop. Prop/1911:31
angående öfverförande af visst belopp till den i 19 § af lagen angående rätt till pension för tjänstemän vid statens järn¬ vägar den 4 juli 1910 omförmäla fond
Prop. Prop/1911:32
med förslag till ändringar i gällande provinsialläkar- taxa
Prop. Prop/1911:34
angående pension å allmänna indrag ning sstaten åt musiksergeanten af första klassen vid Hallands regemente E. M. Qvarth
Prop. Prop/1911:35
med förslag till lag om ideella föreningar, lag om ekonomiska föreningar samt lag om ändrad lydelse af 8 § i lagen den 4 maj 1906 angående förhud i vissa fall för bolag och förening att förvärfva fast egendom
Prop. Prop/1911:36
angående pension å allmänna indragning sstaten åt sergeanten af första klassen vid Skånska husarregementet N. A. Nils¬ son
Prop. Prop/1911:37
angående understöd å allmänna indragning sstaten åt arbetsför- mannen vid krigsskolan ä Karlberg P. Lindberg
Prop. Prop/1911:38
an¬ gående pensioner ä allmänna indragning sstaten åt förre fästning sbyggnadsarbetarna A. G■ Eriksson och A. Isaks¬ son
Prop. Prop/1911:39
angående pension å allmänna indragning sstaten åt förrädsarbetaren P. M. Jonsson
Prop. Prop/1911:40
angående rätt till ålderstillägg för aktuarien i statistiska centralbyrån, filo¬ sofie doktorn E. H. N. Arosenius
Prop. Prop/1911:43
med förslag till lag om kollektiv aftal mellan arbetsgifvare och arbetare, lag om särskild domstol i vissa arbetstvister, lag om vissa arbetstvister, lag om vissa arbetsaftal, lag angående ändrad lydelse af 158 § utsökning slag en samt lag angående ändrad lydelse af 10 § lagen om hvad iakttagas skall i afseende å införande af lagen om nyttjanderätt till fast egendom den 14 juni 1907
Prop. Prop/1911:44
angående anslag till arbetsdomstolen
Prop. Prop/1911:46
angående pension å allmänna indragning sstaten åt färre vice korpralen J. A. A. Lindvall samt förre kronoarbets- karlarna C. G. Lundberg och J. A. Karbin
Prop. Prop/1911:47
angående pension ä allmänna indragning sstaten åt stallförmannen vid krigsskolan å Karlberg G. A. Karlsson
Prop. Prop/1911:49
angående upp¬ låtande af en lägenhet från förra kaptenshostället Dräggesta n:r 3 och 4 i Uppsala län
Prop. Prop/1911:50
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra länsmansbostället Hön- jarum n:r 2 med Dufvemölla kvarn i Kristianstads län
Prop. Prop/1911:51
angående upp¬ låtande af en lägenhet från förra fänriksbostället Diseröd n:r 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1911:52
angående för¬ säljning af ett till förra fältväbelsbostället Bjärshult n:r 1 i Kalmar län hörande område
Prop. Prop/1911:53
angående upp¬ låtande af vissa områden från förra hospitalshemmanet Dufvedal n:r 1 i Östergötlands län
Prop. Prop/1911:54
angående upp¬ låtande af en lägenhet från förra predikantsbostället Tolånga n:r 1 och 6 i Malmöhus län
Prop. Prop/1911:55
angående upp¬ låtande af två lägenheter från förra korpralsbostället Skärstad n:r 3 i Östergötlands län
Prop. Prop/1911:56
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra kornettsbostället Ederna n:r 1 i Kristianstads län
Prop. Prop/1911:57
angående upplå¬ tande af ett område från förra fanjunkarbostället Ara- skog a n:r 2 i Malmöhus län
Prop. Prop/1911:58
angående under¬ stöd åt arbetarna vid mynttillverkningen P. A. Andersson, 0. H:son Olofsson, R. V. SaJdén och C. A. Staflund
Prop. Prop/1911:59
angående upp¬ låtande af vissa områden från förra länsmansb o stället o Agård n:r 1 i Hallands län
Prop. Prop/1911:60
angående pension åt sysslomannen vid Malmö asyl C. A. V. Stadier
Prop. Prop/1911:61
angående pension åt stationsinspektor en Lars Fredrik Reinhold Schmidts änka
Prop. Prop/1911:62
med förslag till förordning angående grunderna och sättet för marke¬ gång sprisens bestämmande
Prop. Prop/1911:63
angående pension å allmänna indragning sstaten åt förre fästnings- byggnadsarbetaren A. J. Olsson Öar Iber g
Prop. Prop/1911:64
med förslag till ändrad lydelse af § 3 mom. 13 tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1911:65
angående pensions- underlag för innéhafvaren af de med hvarandra förenade befattningarna såsom öfverläkare vid Stockholms hospital och professor i psykiatri vid karolinska mediko-kirurgiska institutet
Prop. Prop/1911:66
angående löneturs- beråkning för tre lärarinnor vid högre lärarinneseminariet
Prop. Prop/1911:68
med förslag om ändring i och tillägg till grunderna för förvaltnin¬ gen af vissa kronan tillhöriga vattenfall
Prop. Prop/1911:70
med förslag till lag om ändrad lydelse af 1 kap. 2 § i lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom samt om ändringar i och tillägg till 4 kap. samma lag m. m.
Prop. Prop/1911:71
angående disposi¬ tion af förra kompanichef sbostället Torp n:r 2 och 3 i Kalmar län
Prop. Prop/1911:73
angående upplå¬ tande af lägenheter från förra majorsbostället Orreda n:r 1 i Jönköpings län
Prop. Prop/1911:74
angående upp¬ låtande af en lägenhet från förra korpralsbostället Högby n:r 4 i Östergötlands län
Prop. Prop/1911:75
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra maj or sb ostället Hult n;r 1 i Jönköpings län
Prop. Prop/1911:76
angående upp¬ låtande af ett område från förra fanjunkarbostället Gislöf n:r 6 och 32 i Malmöhus län
Prop. Prop/1911:77
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra fänrikshostället Berg n;r 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1911:78
angående för¬ säljning af lägenheter från Jcronohemmanet Böinge n:r 2 i Hallands län
Prop. Prop/1911:79
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra kompanichef skostället Vänga n:r 1 och 2 i Björnlunda socken af Södermanlands län
Prop. Prop/1911:80
angående sättet för försäljande af ett till förra kompanichef sbostället Backa n:r 1 i Södermanlands lön hörande ägoområde
Prop. Prop/1911:81
angående upp¬ låtande af tre till förra löjtnant sbostället Legene n:r 1 Nedcrgård i Göteborgs och Bohus lön hörande lägen¬ heter
Prop. Prop/1911:82
angående disposi¬ tion af behållningen å patent- och varumärlcesafgifters samt registrering saf gifters fond
Prop. Prop/1911:83
angående sam¬ manslagning af fonden för reserverade medel och stats¬ verkets Itassaförlagsfond till en fond, benämnd stats¬ verkets kassafond
Prop. Prop/1911:84
angående aflönings- fyllnad åt vikarien för tjänstledige kassören och bok¬ hållaren i fångvårdsstyrelsen Walter Engblom
Prop. Prop/1911:85
angående pension å allmänna indragning sliten åt färre krutvak- taren J. A. Gustafsson
Prop. Prop/1911:86
angående försäljning af Skånska dragonregementets gamla kasern¬ etablissemang med tillhörande tomt i Ystad
Prop. Prop/1911:87
angående åtgärder till förhindrande af bebyggande af två intill S:t Lars ruin i Visby belägna tomter
Prop. Prop/1911:89
angående ändrad lydelse aj 20. 21 och 24 §§ i förordningen angående tillverkning af brännvin den 11 oktober 1907
Prop. Prop/1911:93
angående pension åt stationskarlen Carl August Malmqvist
Prop. Prop/1911:94
angående godkännande af förslag till aflöning sreglemente för tjänste¬ män vid statens vattenfallsverk
Prop. Prop/1911:95
angående pension å allmänna indragning sstaten till gravören vid sjSkärtenerket Fredrik Vilhelm Åkerberg
Prop. Prop/1911:96
angående bildande af en fond för att underlätta åstadkommande af bibanor inom vissa delar af riket
Prop. Prop/1911:97
angående Iconser- veringsarbeten för Källa ödekyrka
Prop. Prop/1911:98
med förslag till lag om ändrad lydelse af vissa paragrafer i värnplikts¬ lagen den 14 juni 1901
Prop. Prop/1911:99
angående upplåtande af visst område från kronoparken Grytan i Brunflo socken af Jämtlands län till Norrlands artilleriregemente
Prop. Prop/1911:100
angående stats¬ bidrag till Trollhättans kommun såsom ersättning för mistning af beskattningsföremål på grund af statens öfver¬ tag ande af Trollhätte kanalbolags egendom och verksam¬ het
Prop. Prop/1911:101
angående befrielse för lokomotivföraren G. B. Carlsson Frank att gälda visst honom till utgifvande ådömdt skadeständs- belopp
Prop. Prop/1911:102
angående årligt understöd åt förra poststationsföreståndaren Aurora Mathilda Magdalena Wallberg
Prop. Prop/1911:103
med förslag till lag angående ändrad lydelse af § 8 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862
Prop. Prop/1911:104
angående ändring i villkoret för den förra första lärarinnan vid läroanstal¬ ten i Bollnäs för öfveråriga döfstumma Ester Braaten beviljade pension
Prop. Prop/1911:105
angående ålders- tillägg åt vaktmästaren vid arkivdepån i Visby C. J. Hallgren
Prop. Prop/1911:107
med förslag till ändrad lydelse af § 2 inom. 4 tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1911:109
med förslag till ändrad lydelse af 20 § i nådiga förordningen den 28 oktober 1910 om inkomst- och förmögenhetsskatt m. m.
Prop. Prop/1911:110
angående upp¬ låtande af vissa delar af förra sergeantsbostället Erska n:r 3 Östergården och n:r 4 Bergsgården i Älfsborgs län
Prop. Prop/1911:111
angående upp¬ låtande af lägenheter från förra kvartermästarbostället Häggestad n:r 2 Norrgård i Östergötlands län
Prop. Prop/1911:112
angående upp¬ låtande af två lägenheter från förra sergeantsbostället Malmberga n:r 1 jämte Lilla Eskedalen n:r 2, ett torp1 i Södermanlands län
Prop. Prop/1911:113
angående upp¬ låtande af två områden från förra It, ära ds h öfd i ng bostället Välluf n:r 1 i Malmöhus län
Prop. Prop/1911:115
angående upp¬ låtande till landt bruks akademien af visst område å kungl. Djurgården
Prop. Prop/1911:116
angående anläggning af statsbana från Älfsby till Piteå
Prop. Prop/1911:118
angående anslag för utgifvande af en svensk bokkatalog för åren 1906— 1910
Prop. Prop/1911:119
angående bidrag till bestridande af kostnader för anordnande af före¬ läsning skur ser för allmänheten vid Göteborgs högskola
Prop. Prop/1911:121
an¬ gående anläggande af en verkstad i Nynäshamn för tele¬ grafverkets räkning rn. in.
Prop. Prop/1911:122
angående anordnande af ett egnahemssamhälle för statstjänstemän å kr ono eg endomen 1 V» mantal Mörby nr 1 i Danderyds socken af Stockholms län
Prop. Prop/1911:123
angående beviljande af anslag till byggnadsarbeten m. m. för flottans station i Stockholm
Prop. Prop/1911:124
angående omorga¬ nisation af tekniska högskolan in. m. äfvensom lönereq- lering för lektorer m. fl. befattningshafvare vid Chalmers tekniska läroanstalt m. m.
Prop. Prop/1911:125
angående rätt för Konungen att i vissa fall låta justitieråd eller regerings¬ råd bibehålla pensionär ätt vid afgång från ämbetet före uppmådd pensionsålder
Prop. Prop/1911:127
angående ny af- löningsstat för marinläkarkåren
Prop. Prop/1911:128
angående pension ä allmänna indragning sstaten åt fortijikations- leassören och förr åds för v altar en K. P. Karlsson
Prop. Prop/1911:129
angående aflönings- och pensionsförhållandena för lärarpersonalen vid kom¬ munala mellanskolor
Prop. Prop/1911:130
angående läro¬ verksadjunkten A. Hessléns uppflyttning i högre lönegrad
Prop. Prop/1911:131
med för¬ slag till lag angående ändrad lydelse af §§ 6 och 11 i förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862
Prop. Prop/1911:132
angående anskaffning af minmateriel för marinen
Prop. Prop/1911:133
angående upp¬ låtelse af rätt till bearbetande af icke inmutning sbara mineralfyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1911:134
angående upp¬ låtelse af kronan tillhörande jordägareandelar i grufvor
Prop. Prop/1911:135
angående afstå¬ ende eller upplåtelse i vissa fall af mark från krono- egendomar
Prop. Prop/1911:136
angående under¬ stöd till förra extra bevakaren G. E. Eklöf
Prop. Prop/1911:137
angående upp¬ låtande af den under Starby kungsladugård i Östergöt¬ lands län hörande utjorden Djurängen n:r 1 eller Ilerr- ängen
Prop. Prop/1911:138
angående upp¬ låtande af tre till förra fanjunkarbostället Öfra Ryr n:r 1 i Göteborgs och Bohus län hörande lägenheter
Prop. Prop/1911:139
angående upp¬ låtande af vissa områden från förra kompanichef's- bostället Klefva n:r 1 med Klefmyr eller Hertseröd n:r 1 i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1911:140
angående upp¬ låtande af tre lägenheter från förra fanjunkarbostället Tostarp n:r 1 i Kristianstads län
Prop. Prop/1911:142
angående vissa anslag till veterinärinstitutet
Prop. Prop/1911:143
angående anslag för undersökningen af svenska ortnamn
Prop. Prop/1911:144
angående om- och tillbyggnad^ af Stockholms hospital m. in.
Prop. Prop/1911:145
angående tilläggspension å allmänna indragningsstaten åt förre stochnakaren T. F. Lund
Prop. Prop/1911:146
angående pension å allmänna indrag ning sstaten åt sergeanten af första klassen vid Karlskrona grenadjärregemente Ernst Hjalmar Hultstrand
Prop. Prop/1911:147
angående öfver¬ låtande å staden Falkenberg af Falkenbergs tullbro
Prop. Prop/1911:148
angående disposi¬ tion af förra maj or sb o stället Hammar n:r 1 i Värmlands län
Prop. Prop/1911:149
angående ägoutbyte mellan Kungl. Maj:t och kronan samt Stock¬ holm—Rimbo järnvägsaktiebolag
Prop. Prop/1911:150
med förslag till utgiftsstat för postsparbanken in. in.
Prop. Prop/1911:151
med förslag till stadga om skjutsväsendet
Prop. Prop/1911:152
angående visst un¬ dantag från gällande bestämmelser om tiden för skjuts- entreprenader
Prop. Prop/1911:153
angående visst förklarande i fråga om försäljning af fastigheten n:r 19 i kvarteret Blasieholmen i Stockholm
Prop. Prop/1911:154
angående ändring i staten för ordinarie tjänstemän och vaktmästare vid flottans pensionskassa
Prop. Prop/1911:155
angående an¬ vändande af allmänna besparingar å riksstatens femte lmfvudtitel till anläggande å flottans varf i Karlskrona af ett förrådshus med cisterner för råolja m. m.
Prop. Prop/1911:156
angående användande af behållning å extra ordinarie anslagen till nybyggnader för kustartilleriets förläggning m. in.
Prop. Prop/1911:157
angående understöd åt officers- och under officerskårer, livilka åsamkas förlust i afseende ä en del dem tillhöriga byggnader å mötesplatser
Prop. Prop/1911:158
angående anordnande af farled mellan Storvindeln och Nedre GautsträsJc
Prop. Prop/1911:159
angående ändrad lydelse af § 7 i nådiga aflöning sreglementet för tjänstemän vid statens järnvägar den 15 november 1907
Prop. Prop/1911:161
angående inlösen i vissa fall för statsverkets räkning af ränta å skatte¬ frälsehemman m. rn.
Prop. Prop/1911:162
angående medgif¬ vande af restitution af stämpelafgift för viss öfverlåtelse af egendom till sällskapet till understödjande af Malm- qvistska barnuppfostringsanstalten i Stockholm
Prop. Prop/1911:164
angående viss ändring i öfvergångsbestämmelserna i nådiga kungörelsen den 18 juni 1910 angående aflöning sreglemente för tjänstemän vid tullverkets lokalförvaltning samt kust- och gränsbevakning
Prop. Prop/1911:165
an¬ gående inlösen af en under officer skår en vid Gottlands in¬ fanteriregemente tillhörig byggnad å Visborgs slätt
Prop. Prop/1911:166
angående pension å allmänna indragning sstaten åt f. d. professorn John Börjesons änka
Prop. Prop/1911:167
angående omorganisation af navigationsskolorna
Prop. Prop/1911:168
angående viss förmån för revisionssekreterare, som utnämnes till hof¬ rättsråd, i fråga om ålderstillägg å hofrättsrådslönen
Prop. Prop/1911:169
angående pension åt skr rfbiträdena hos domänstyrelsen Ehba Maria Virginia Sundberg och Hedvig Mathilda Sundberg
Prop. Prop/1911:170
angående anslag till anordnande af utbildningskurser för kontrollassisten¬ ter
Prop. Prop/1911:171
angående Sveriges deltagande i en skandinavisk fiskeriutställning och en inter¬ nationell motorutställning i Köpenhamn år 1912
Prop. Prop/1911:172
med förslag till förordning angående införsel, tillverkning och försäljning af sackar in m. m.
Prop. Prop/1911:173
med förslag till lag om ändrad lydelse af 5 § i lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehafvares rätt till pension
Prop. Prop/1911:174
angående för¬ ändrad lydelse af 16 § i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897
Prop. Prop/1911:175
angående använ¬ dande af öfverskott i den s. k. Djurgårdskassan till bygg¬ nads- och reparationsarbeten vid Ulriksdals slott samt för anordnande af värmeledning i vissa rum å Drott¬ ningholms slott
Prop. Prop/1911:176
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter Ulrika Dorotea Tillman och Hedvig Sofia Tillman
Prop. Prop/1911:177
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter skräddaren Hjalmar Ernst (Olsson) Nordin från Tunamalm i Bälinge socken
Prop. Prop/1911:178
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter kaptenen i Jämtlands fältjäg ar regementes reserv Olof Lundin
Prop. Prop/1911:179
angående ny stat för folkskollärarnas pensionsimättning m. m.
Prop. Prop/1911:181
angående anslag för ordnande och bearbetande af vissa utaf friherre Erland Nordenskiöld hopbragta etnografiska samlingar
Prop. Prop/1911:183
angående antagande af ett utaf lokomotivföraren A. A. Wahlberg i Lideå erbjudet ackord
Prop. Prop/1911:184
angående upp¬ låtande af vissa områden från förra öfverstlöjtnants- bostället Kungs Norrby kungsgård i Östergötlands län
Prop. Prop/1911:185
angående upp¬ låtande af vissa områden från förra öfverstebostället Tomarp n:r 1 i Kristianstads län
Prop. Prop/1911:186
angående kapital¬ ökning för fonden för fiskerinäringens befrämjande
Prop. Prop/1911:187
angående kapital¬ ökning för odlingslånefonden
Prop. Prop/1911:188
angående ka¬ pitalökning för norrländska nyodlings fonden
Prop. Prop/1911:189
angående kapital¬ ökning för egnahemslånefonden
Prop. Prop/1911:190
angående drift¬ kostnader under år 1912 för egnahemslånefonden
Prop. Prop/1911:192
angående bere¬ dande af åd der stillägg åt revisorn hos domänstyrelsen Erik Gustaf Fålder ant,z och jägmästaren Gunnar Viktor Scholte
Prop. Prop/1911:193
med förslag till förordning om vissa ändringar i 8 och 50 §§ af för¬ ordningen den 18 september 1908 angående stämpelafgiften
Prop. Prop/1911:194
med förslag till förordning angående anstånd i vissa fall med erläggande af stämpelafgift för arffallen egendom
Prop. Prop/1911:195
angående under¬ stöd till aktiebolaget svenska östasiatiska kompaniet för fortsatt uppehållande af regelbunden ångbåtsförbindelse mellan Sverige och Ostasien
Prop. Prop/1911:196
angående reglering af löneförhållandena vid väg- och vattenbygg¬ nadsstyrelsen m. m.
Prop. Prop/1911:197
angående anvisande af särskildt rekryteringsbidrag för fyllande af 1912 års stater
Prop. Prop/1911:198
angående beredande af pension åt öfverläkaren vid Härnösands hospital Per Gustaf Wingqvists änka och omyndiga dotter Elin Sofia
Prop. Prop/1911:199
angående fördelning af medel till främjande af nykterhet och mot¬ arbetande af dryckenskap ens följder
Prop. Prop/1911:200
angående ordnande af undervisningen i arkitektur vid konsthögskolan m. m.
Prop. Prop/1911:201
med förslag till lag om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteck- ningar
Prop. Prop/1911:202
med förslag till lag om inskränkning i inmutningsrätten
Prop. Prop/1911:203
angående ersättning åt länsmannen A. Egerström för ett husröte- belopp, som han ej kunnat af företrädaren utfå
Prop. Prop/1911:204
med förslag till lag om järnvägsaktie!)olag och till lag om vissa aktiebolag, som drifva lånerörelse
Prop. Prop/1911:206
angående förlängning af västra vågbrytaren vid Hand hamn i Mjällby socken af Blekinge län
Prop. Prop/1911:207
angående anläggning af statsbana från Veittijärvi till Karungi samt från Karungi till Matarengi m. m.
Prop. Prop/1911:208
med förslag till förordning angående rätt att hos statskontoret erhålla upplysning i fråga om skyldighet att utgöra stumpel- afgift
Prop. Prop/1911:210
angående godt- görelse till arv endatorn af kronolägenheten Nykvarn n:r 1, en vattenmjölkvarn, i Uppsala län för minskning i inkomst af kvarnrörelsen
Prop. Prop/1911:211
angående utbyte af kronohemmanen Mjölnarbo och Snickarbo med till- lydenheter i Kopparbergs län mot viss Klosters aktie¬ bolag tillhörig mark m. m.
Prop. Prop/1911:212
angående för¬ säljning af förra sergeantsbostället Stålsbyn n:r 1 i Värmlands län
Prop. Prop/1911:213
angående för¬ säljning af förra kornettsbostället Oppehy n:r 1 med Ellmo-ratorp i Södermanlands län
Prop. Prop/1911:214
angående öfver¬ förande till domänfonden af köpeskillingarna för vissa försålda kronoegendomar
Prop. Prop/1911:215
angående för¬ säljning af ett område från förra mönsterskrifvarbostället Djurstorp n:r 1 och 3 jämte Djurstorp n:r 4, en utjord, i Kalmar lön
Prop. Prop/1911:216
angående anslag till populärvetenskapliga föreläsningar
Prop. Prop/1911:217
angående tilläggs¬ pension åt läraren vid musikkonservatorium A. Ander sen
Prop. Prop/1911:218
angående ändrad lydelse af § 9 mom. 3 Ä) i tulltaxeunderrättelserna samt § 13 mom. 3 A) i förordningen med tulltaxa den 4 juli 1910 rn. in.
Prop. Prop/1911:219
angående ändring i förordningen angående stämpelafgiften den 18 september 1908
Prop. Prop/1911:220
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter lägenhets- ägaren Karl Andersson från Katrinelund å Sala stads område
Prop. Prop/1911:221
angående godkännande af förlikning safta! mellan Kungl. '\Maj:t och kronan samt Stockholms stad angående strand- och vatten¬ rätt i Dalälfven m. m.
Prop. Prop/1911:222
angående de medel af hvilka pensioner, som jämlikt lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehafvares rätt till pension komma att beviljas b ef ältning skafvare i patent- och regi¬ streringsverket samt vid tullverket äfvensom i försäk¬ ringsinspektionen, skola utgå
Prop. Prop/1911:223
angående täckande af öfverbetalning å reservationsanslaget till flottans öfning ar
Prop. Prop/1911:224
angående en mellan Sverige och Tyska riket afslutad handels- och sjöfartstraktat in. in.
Prop. Prop/1911:226
angående anslag till befrämjande af afsättning i främmande länder af alster af svenska landtbruket och dess binäringar äfven¬ som fiskerinäringen
Prop. Prop/1911:227
med förslag till förordning med tulltaxa för inkommande varor
Prop. Prop/1911:228
med förslag till ändrad lydelse af vissa §§ i förordningarna den 9 juni 1905 angående försäljning af vin och Öl samt angående försäljning af tillagade, alkoholfria drycker samt svag¬ dricka äfvensom förordningen den 7 augusti 1907 angående tillverkning och beskattning af maltdrycker
Prop. Prop/1911:229
angående provisorisk lönereglering för medicinalstyrelsen m. m.