Prop. Prop/1885:2
med förslag till lag om förändrade bestämmelser rörande ordalagen vid edgångs fullgörande
Prop. Prop/1885:3
med förslag till lag angående lösdrifbares behandling
Prop. Prop/1885:5
angående bevil¬ jande af vissa förmåner för enskilda jernväg sanläggnin¬ gar
Prop. Prop/1885:6
angående för¬ säljning af en del smärre kronolägenheter
Prop. Prop/1885:8
angående aflöning och lönetillskott åt lärare och lärarinnor vid folkskolor m. m.
Prop. Prop/1885:9
angående upplå¬ tande af enkesäten åt Hennes Maj:t Drottningen och Hennes Kongl. Höghet Kronprinsessan
Prop. Prop/1885:10
med förslag till lag angående skyldighet att deltaga i kostnaden för byggnad och. underhäll af prestgård
Prop. Prop/1885:11
med förslag till lag angående ändring i 9, Öl och 52 §§ Konkurslagen
Prop. Prop/1885:12
med förslag dels till Lag angående säkerhet för utbekommande af utflytt- ningsbidrag och andra ersättningar i anledning af laga skifte, dels ock till Förordning angående tillägg till 136 § i Kongl. Maj:ts förnyade nådiga Stadga om skiftesverket i riket den 9 November 1866
Prop. Prop/1885:14
med förslag till för¬ ordning om ändringar i förordningen angående fattigvården den 9 Juni 1871
Prop. Prop/1885:16
angående ned¬ sättning i de på viss jord lindande grundskatter
Prop. Prop/1885:17
angående ned¬ sättning i lastpenningarne
Prop. Prop/1885:18
med förslag till ny värnpligtslag
Prop. Prop/1885:19
angående lindring i rustnings- och roteringsbesvären
Prop. Prop/1885:20
med förslag till förändrad lydelse af 6 och 7 §§ Regeringsformen
Prop. Prop/1885:21
med förslag till instruktion för Riksdagens revisorer af stats-, banko- och riksgäldsverken m. m.
Prop. Prop/1885:22
angående pen¬ sioner å allmänna indragning sstaten för Regementskom¬ missarien vid Hallands infanteribataljon, Kaptenen i armén J. A. Lagergren och Förrådsförvaltaren vid Lif- regementets dragoncorps, Underlöjtnanten i armén P. K. Zetterman
Prop. Prop/1885:23
angående afsön¬ dring af jord från indragna militieb o stället Bomsgården i Skaraborgs län
Prop. Prop/1885:24
angående rättig¬ het till lönetur sb er åkning för lärare vid vissa enskilda läroverk för qvinlig ungdom
Prop. Prop/1885:25
angående pension åt Föreståndaren för tekniska skolan i Stockholm J. A. G. Björkman
Prop. Prop/1885:26
angående aflöning åt tjensteman vid åtskilliga hospital
Prop. Prop/1885:27
angående fyll* nadspension å allm,Unna indragning sstaten för Kommissions- landtmätaren i Kopparbergs län Bengt Henrik: Alstermark
Prop. Prop/1885:28
angående för¬ säljning af indragna profossbostället l/i mantal Arby torp N:o 1 i Södermanlands län
Prop. Prop/1885:29
angående vissa eftergifter från statens sida i fråga om det åt Hjelma- rens och Qvismarens sjösänkningsbolag af staten beviljade låneunderstöd ä 2,000,000 kronor
Prop. Prop/1885:30
angående inlösen af skattefrälseräntor, kronotionde, som innehafves under enskild eg under ätt, samt arbets- eller hofveris kyldighet till skattesäld kronoegendom
Prop. Prop/1885:31
angående visso, nya bestämmelser i afseende ä mätt och vigt
Prop. Prop/1885:32
angående anslag till restauration af Upsala domkyrka
Prop. Prop/1885:33
angående anslag till restauration af Skara domkyrka
Prop. Prop/1885:34
angående för¬ klarande att, då staten öfvertager de af nuvarande lands- höfdingar, mot afdrag å lön, innehafvande boställsjordar, staten jemväl öfvertager vissa derå befintliga åbyggnader
Prop. Prop/1885:35
angående för¬ säljning af viss kronan tillhörig, för närvarande till gardesregementena upplåten mark i hufvudstaden, samt om beredande af nya kasernetablissement för Svea lif¬ garde och Andra lifgardet m. m.
Prop. Prop/1885:36
angående an¬ visande af medel till utgifvande af tidningen »Polis- underrättelsers
Prop. Prop/1885:37
angående inköp och ombyggnad af Hudiksvalls jernvägsaktiebolags jern¬ väg mellan Hudiksvall och Näsviken samt jernvägens utsträckning till norra stambanan
Prop. Prop/1885:38
med förslag till förordning angående vilkoren för försäljning af brän¬ vin och andra brända eller distillerade spirituösa dryc¬ ker
Prop. Prop/1885:39
med förslag till förordning om rätt för parter i kommunala mål och vissa fattigvårdsmål att med posten insända besvärsskrifter och öfrig a handlingar
Prop. Prop/1885:40
angående afsön¬ dring af jord från indragna militiebostället Husby i Stock¬ holms län
Prop. Prop/1885:41
angående af¬ söndring af jord från indragna militiebostället State i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1885:42
angående efterskän¬ kande af kronans rätt till danaarf efter snickaren Carl Fredrik TI alhn i Marieberg och drängen Peter Andersson i Marklunda
Prop. Prop/1885:43
angående expropria¬ tion eif mark från indragna: militiebostället 1/2 mantal Plisterp i Östergötlands län till 'plats för en skolhusbygg¬ nad för Nykils församling
Prop. Prop/1885:44
angående anslag till fortsättand,e under år 1886 af generalstabens topogra¬ fiska arbeten
Prop. Prop/1885:45
angående för¬ säljning af den under Haga Kongl. lustslott lydande egendomen Frescati jemte lägenheten Gustaf sborg
Prop. Prop/1885:46
angående med Portugal afslutad handels- och sjöfartstraktat
Prop. Prop/1885:47
med förslag till ändring af tullen ä vin