SOU 1935:1
Betänkande med förslag angående åtgärder för spannmålsodlingens stödjande
SOU 1935:2
Betänkande med förslag rörande lån och årliga bidrag av statsmedel för främjande av bostadsförsörjning för mindre bemedlade barnrika familjer jämte därtill hörande utredningar
SOU 1935:3
Kortfattad framställning av Organisationssakkunnigas Betänkande med utredning och förslag rörande den samhälleliga hjälpverksamhetens organisation m. m.
SOU 1935:4
Promemoria angående tillsynen över fastighetsregistreringen och fastighetsbildningen
SOU 1935:5
Förslag till ändrade bestämmelser rörande allmänna handlingars offentlighet
SOU 1935:6
Arbetslöshetsutredningens betänkande
SOU 1935:7
Teknisk-ekonomiska utredningar rörande vägväsendet. D. 2,
SOU 1935:8
Betänkande med förslag angående åtgärder mot statsfientlig verksamhet
SOU 1935:9
Betänkande med förslag till omorganisation av den högre skogsundervisningen
SOU 1935:10
Utredning och förslag angående rundradion i Sverige
SOU 1935:11
Betänkande med utredning och förslag angående inrättande av en statsvetenskaplig examen
SOU 1935:12
Betänkande med förslag till förordning angående allmän automobiltrafik
SOU 1935:13
Yttranden över preliminärt förslag till lagstiftning om avbrytande av havandeskap
SOU 1935:14
Lagberedningens förslag till lag om skuldebrev m. m
SOU 1935:15
Betänkande med förslag till lagstiftning om avbrytande av havandeskap
SOU 1935:16
Konjunkturuppsvingets förlopp och orsaker 1932-1934.
SOU 1935:17
Yttrande och förslag rörande formulär för tjänstgöringsbetyg som av länsstyrelserna utfärdas
SOU 1935:18
Betänkande med förslag till lag om arbetsavtal
SOU 1935:19
Kungl. Medicinalstyrelsens utlåtande och förslag angående förebyggande mödra- och barnavård
SOU 1935:20
Grunder för kollektiv och individuell pensionsförsäkring utredning
SOU 1935:21
Utredning angående införande av ett dagordningsinstitut m. m
SOU 1935:22
Utredning och förslag rörande frågan om avgift för hemlån av böcker från bibliotek
SOU 1935:23
Betänkande med förslag till motorfordonsförordning och vägtrafikstadga m. m
SOU 1935:24
Betänkande med förslag till ändrad organisation av den statliga verksamheten för bekämpande av olovlig införsel av spritdrycker m. m
SOU 1935:25
Förslag till nya avlöningsbestämmelser för icke-ordinarie befattningshavare inom den allmänna civilförvaltningen
SOU 1935:26
Betänkande med förslag rörande det svenska naturskyddets organisation och statliga förvaltning samt uppgifter för det allmänna naturskyddets verksamhet
SOU 1935:27
Betänkande med förslag till ändring i vissa delar av upphandlingsförordningen
SOU 1935:28
Utredning med förslag om egnahemskonsulenter hos hushållningssällskapen
SOU 1935:29
Betänkande angående husdjursförsöksverksamhetens organisation
SOU 1935:30
Berättelse över Statens spannmålsnämnds verksamhet m.m. under år 1934.
SOU 1935:31
Betänkande med förslag till lag om domkapitel m.m
SOU 1935:32
Betänkande med förslag till förordning om jordbrukets kreditkassor m. m.
SOU 1935:33
Kungl. Medicinalstyrelsens utlåtande och förslag angående statsunderstödd dispensärverksamhet
SOU 1935:34
Betänkande med vissa synpunkter och förslag i fråga om den primära fastighetskrediten
SOU 1935:35
Betänkande och förslag rörande verksamheten vid skyddshemmen m. m
SOU 1935:36
Betänkande angående råvaruförsörjning, produktion och arbetarantal m. m. vid skogsindustrierna
SOU 1935:37
Förslag rörande allmänna grunder för ordnandet av städnings- och rengöringsarbetet inom vissa statliga ämbetslokaler i Stockholm samt beräknandet av ersättning för nämnda arbete
SOU 1935:38
Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende
SOU 1935:39
Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende. D. 2,
SOU 1935:40
Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende. D. 3,
SOU 1935:41
Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende. D. 4,
SOU 1935:42
Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende. D. 5, Värnplikten. Vissa för försvarsväsendet gemensamma frågor. Sammanfattning av Försvarskommissionens förslag. Bilagor
SOU 1935:43
Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende
SOU 1935:44
Betänkande med utredning och förslag angående folk- och småskoleseminariernas organisation m. m
SOU 1935:45
Utredning och förslag rörande läroböcker vid allmänna läroverk och folkskolor m. fl. undervisningsanstalter
SOU 1935:46
Betänkande angående folktandvård
SOU 1935:47
Sociala jordutredningens betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 18 juni 1925 angående förbud i vissa fall för bolag, förening och stiftelse att förvärva fast egendom
SOU 1935:48
Betänkande med förslag till lag om arbetstiden i jordbruk och trädgårdsskötsel (lantarbetstidslag) m. m
SOU 1935:49
Betänkande med förslag rörande ändringar i vissa delar av hälsovårdsstadgan samt anordnande av förbättrad bostadsinspektion i städer och stadsliknande samhällen m. m. jämte därtill hörande utredningar
SOU 1935:50
Promemoria angående avveckling av bestående fideikommiss
SOU 1935:51
Den ekonomiska och sociala utvecklingen under år 1934
SOU 1935:52
Betänkande med undersökningar och förslag i anledning av tillströmningen till de intellektuella yrkena
SOU 1935:53
Betänkande angående behörighet att utföra elektriskt installationsarbete m.m
SOU 1935:54
Bostadsproduktionssakkunnigas betänkande med förslag till lag om sparföreningar m. m.
SOU 1935:55
Betänkande med förslag till mejeristadga samt vissa andra åtgärder till mejerihanteringens befrämjande
SOU 1935:56
Promemoria angående ändrade bestämmelser rörande verkställighet och förvandling av bötesstraff
SOU 1935:57
Promemoria angående omorganisation av landsfiskals- och stadsfiskalsbefattningarna
SOU 1935:58
Betänkande och förslag angående obligatorisk sjuårig folkskola
SOU 1935:59
Betänkande med förslag till lag om förenings- och förhandlingsrätt
SOU 1935:60
Promemoria angående avskaffande av påföljd enligt 2 kap. 19 § strafflagen jämte vissa andra straffpåföljder
SOU 1935:61
Betänkande angående import- och partihandelsmonopol å brännoljor
SOU 1935:62
Utredning med förslag rörande dyrortsgraderade folkpensioner
SOU 1935:63
De svenska enhetsprisföretagen utredning
SOU 1935:64
Betänkande och förslag rörande verksamheten vid skyddshemmen m. m. D. 2,
SOU 1935:65
Betänkande om folkförsörjning och arbetsfred
SOU 1935:66
Betänkande om folkförsörjning och arbetsfred
SOU 1935:67
Betänkande med förslag till lag om tvångsuppfostran m. m.
SOU 1935:68
Promemoria angående ändringar i strafflagen beträffande straffsatserna för särskilda brott m. m