Prop. 1981/82:1
om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Prop. 1981/82:2
med förslag till lag om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling, m.m.
Prop. 1981/82:3
om anställning av kvinnor som befäl inom det militära försvaret, m.m.
Prop. 1981/82:4
om omval av kommunala och landstingskommunala nämnder m.m.
Prop. 1981/82:5
om godkännande av en nordisk språkkonvention
Prop. 1981/82:6
om upphävande av visst underställningsförfarande m.m. beträffande omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda
Prop. 1981/82:7
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien
Prop. 1981/82:8
om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m.
Prop. 1981/82:9
om hälso- och nykterhetsprövningen i körkortsärenden
Prop. 1981/82:10
om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m.m.
Prop. 1981/82:11
om lag om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa
Prop. 1981/82:12
om kyrklig beredskap
Prop. 1981/82:13
om ändringar i beskattningen av vissa eldrivna fordon
Prop. 1981/82:14
om förändringar av gymnasieskolans utformning m.m.
Prop. 1981/82:15
om studie- och yrkesorientering i grundskola och gymnasieskola m.m.
Prop. 1981/82:16
om ändring i passlagen (1978:302)
Prop. 1981/82:17
med f6rslag om förlängning av giltighetstiden rör vissa stimuiansåtgärder inom bostadssektorn
Prop. 1981/82:18
om godkännande av konvention om fiskesamarbete i Nordostatlanten, m.m.
Prop. 1981/82:19
om särskild fastighetstaxering, m.m.
Prop. 1981/82:21
om ändring i brottsbalken (ordförandebeslut i kriminalvårdsnämnden)
Prop. 1981/82:22
om differentierade avgifter för pensionärer vid sjukhusvård
Prop. 1981/82:23
om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse, m. m.
Prop. 1981/82:24
med förslag till lag om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler
Prop. 1981/82:25
med förslag till tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1981/82
Prop. 1981/82:26
med förslag till ändrat deklarationsförfarande vid arvs- och gåvobeskattningen
Prop. 1981/82:27
om medel för särskilt förmånlig kreditgivning till u-land
Prop. 1981/82:28
om ändringar i rättshjälpslagen (1972:429), m.m.
Prop. 1981/82:30
om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.
Prop. 1981/82:31
om avgifter vid tingsrätt, m.m.
Prop. 1981/82:32
om bidrag till vissa transporter på malmbanan
Prop. 1981/82:33
med förslag till lag om ändring i lagen (1970:596) om förenklad aktiehantering
Prop. 1981/82:34
om åtal mot offentliga funktionärer m.m.
Prop. 1981/82:35
om ändring i lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.
Prop. 1981/82:37
om offentlighetsprincipen och ADB
Prop. 1981/82:38
om kapitaltillskott till Norrlands Skogsägares Cellulosa AB, m.m.
Prop. 1981/82:39
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, m.m.
Prop. 1981/82:40
om hemförsäljningslag
Prop. 1981/82:41
om förundersökningsbegränsningar m.m.
Prop. 1981/82:42
om fortsatt giltighet av lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel
Prop. 1981/82:43
om ändring i brottsbalken (åtalsregler vid misshandel)
Prop. 1981/82:44
med förslag till lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark
Prop. 1981/82:45
om fortsatt giltighet av lagen (1975:1360) om tvångsåtgärder i spaningssyfte i vissa fall
Prop. 1981/82:46
med redogörelse för tillämpningen av terroristlagstiftningen
Prop. 1981/82:47
om förhållandet mellan församlingsindelningen och fastighetsindelningen
Prop. 1981/82:48
om upprättande av en toxikologisk informationsservice, m.m.
Prop. 1981/82:49
om ändring i utsökningsbalken
Prop. 1981/82:50
om sättet att fastställa basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.
Prop. 1981/82:51
om vissa läromedelsfrågor
Prop. 1981/82:52
om ändring i regeringsformen
Prop. 1981/82:53
med redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under 1980
Prop. 1981/82:54
om fortsatt giltighet av lagen (1979:103) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång
Prop. 1981/82:55
om fortsatt giltighet av lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål
Prop. 1981/82:56
om kapitaltillskott till vissa statliga företag,m.m.
Prop. 1981/82:57
om försvararjäv m.m.
Prop. 1981/82:58
om ändring i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken (hets mot folkgrupp m.m.)
Prop. 1981/82:59
om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt
Prop. 1981/82:60
om socialstyrelsens tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. m.
Prop. 1981/82:61
om kapitaltillskott till Svenska Petroleum AB
Prop. 1981/82:62
om ändring i lagen (1941:251) om särskild varuskatt
Prop. 1981/82:63
om notarius publicus
Prop. 1981/82:64
om styrmedel för introduktion av naturgas
Prop. 1981/82:65
med förslag till lag om flyttning av fordon i vissa fall
Prop. 1981/82:66
om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar, m.m.
Prop. 1981/82:67
om medgivande att avstå viss egendom som tillfallit allmänna arvsfonden
Prop. 1981/82:68
om ändrade avdragsregler för realisationsförluster på premieobligationer
Prop. 1981/82:69
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tunisien
Prop. 1981/82:70
om ändrade regler för särskilt forskningsavdrag
Prop. 1981/82:71
om ny anställningsskyddslag m.m.
Prop. 1981/82:72
om ändringar i lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV), m.m.
Prop. 1981/82:73
om godkännande av tilläggsavtal till avtalet mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden, m. m.
Prop. 1981/82:74
om enklare mönstring av sjömän
Prop. 1981/82:75
med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Prop. 1981/82:76
med meddelande om kommande förslag till lagstiftning om ändrade avdragsregler för vissa förskottsräntor
Prop. 1981/82:77
om formerna för den kyrkliga lagstiftningen m.m.
Prop. 1981/82:78
om vissa yrkestrafikfrågor
Prop. 1981/82:79
om uppfinnarkonto
Prop. 1981/82:80
om ändrade avdragsregler för vissa förskottsräntor
Prop. 1981/82:81
om riktlinjer för det framtida trafiksäkerhetsarbetet m.m.
Prop. 1981/82:82
med förslag till lag om utförsel av vissa äldre kulturföremål
Prop. 1981/82:83
om ändring i vallagen (1972:620), m.m.
Prop. 1981/82:84
om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Prop. 1981/82:85
om ändring i brottsbalken m.m. (bokföringsbrott)
Prop. 1981/82:86
om godkännande av en nordisk överenskommelse om godkännande av vissa yrkesgrupper för verksamhet inom hälso- och sjukvården och veterinärväsendet
Prop. 1981/82:87
om ändrade regler för angivande av fartygets dräktighet
Prop. 1981/82:88
om åtgärder for att förbättra försäkringsdomstolarnas arbetsläge m.m.
Prop. 1981/82:89
om kommunal högskoleutbildning m.m.
Prop. 1981/82:90
om anställningsskyddet i statliga tjänster, m.m.
Prop. 1981/82:91
om lag om förbud mot spridning av bekämpningsmedel över skogsmark
Prop. 1981/82:92
om ansvarighet för närradio
Prop. 1981/82:93
om män och kvinnor som präster i svenska kyrkan, m.m.
Prop. 1981/82:94
om transport av farligt gods
Prop. 1981/82:95
om låneförbudet i aktiebolagslagen (1975:1385)
Prop. 1981/82:96
med förslag till lag om preskription av skattefordringar m.m.
Prop. 1981/82:97
om hälso- och sjukvårdslag, m.m.
Prop. 1981/82:98
om vissa luftfartspolitiska frågor
Prop. 1981/82:99
om mineralpolitik - förslag till vissa åtgärder inom mineralområdet
Prop. 1981/82:100
med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83
Prop. 1981/82:101
med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1981/82
Prop. 1981/82:102
om säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling
Prop. 1981/82:104
om mottagande av visst testamentariskt förordnande till förmån för staten
Prop. 1981/82:105
om vidgade möjligheter att avgöra brottmål i den tilltalades utevaro
Prop. 1981/82:106
om forskning m.m.;beslutad den 18 februari 1982.
Prop. 1981/82:107
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Kore
Prop. 1981/82:108
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen
Prop. 1981/82:109
med förslag till ny lagstiftning om Sveriges riksvapen och Sveriges flagga
Prop. 1981/82:110
om försäljning av viss egendom
Prop. 1981/82:111
om vissa filmfrågor m.m.;beslutad den 8 mars 1982.
Prop. 1981/82:112
om lag om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser
Prop. 1981/82:113
om program för regional utveckling och resurshushållning
Prop. 1981/82:114
med förslag till lag om tullverkets medverkan vid polisiär övervakning, m.m.
Prop. 1981/82:115
om anslag till Studsvik Energiteknik AB, m.m.
Prop. 1981/82:116
om ändring i aktiefondslagen (1974:931) m.m.
Prop. 1981/82:117
om godkännande av det sjätte internationella tennavtalet m.m.
Prop. 1981/82:118
om åtgärder för de små och medelstora företagen samt om innovationspolitikens inriktning
Prop. 1981/82:119
om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Prop. 1981/82:120
om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa m.m.
Prop. 1981/82:121
om statens provningsanstalts organisation, m.m.
Prop. 1981/82:122
om organisation och finansiering av djurens hälso- och sjukvård, m.m.
Prop. 1981/82:123
om samordnad datapolitik
Prop. 1981/82:124
om ändrade regler för räntebidrag och bostadsbidrag m.m. samt om införande av en hyreshusavgift
Prop. 1981/82:125
med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten for budgetåret 1981/82
Prop. 1981/82:126
om vissa ändringar i reglerna om stöd för individuell handikappanpassning av bostäder m.m.
Prop. 1981/82:127
om närradioverksamhet
Prop. 1981/82:128
om vissa musikfrågor, m.m.
Prop. 1981/82:129
om stöd till taltidningar
Prop. 1981/82:130
med förslag till ny vattenlag m.m.;beslutad den 25 mars 1982.
Prop. 1981/82:131
om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium.;beslutad den 24 februari 1982.
Prop. 1981/82:132
om inskränkt skattskyldighet för Stiftelsen Produktutvecklingscentrum i Östergötland m.m.;beslutad den 24 februari 1982.
Prop. 1981/82:133
om statsbidrag till kommunal väg- och gatuhållning m.m.;beslutad den 4 mars 1982.
Prop. 1981/82:134
med förslag till ändring i lagsökningslagen m.m.;beslutad den 4 mars 1982.
Prop. 1981/82:135
med förslag till ny lagstiftning om utländska förvärv av svenska företag m.m.;beslutad den 11 mars 1982.
Prop. 1981/82:136
om ändring i växtförädlarrättslagen (1971:392)
Prop. 1981/82:137
om exportverksamhet inom väghållningsområdet
Prop. 1981/82:138
om avskaffande av påmönstringsförbud för sjömän
Prop. 1981/82:139
om ändrade bidragsregler inom den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen, m.m.
Prop. 1981/82:140
med förslag om allmän beredskapsbudget för budgetåret 1982/83
Prop. 1981/82:141
om ändring i lagstiftningen om kriminalvård i anstalt m.m.
Prop. 1981/82:142
om ändring i brottsbalken (ekonomiska sanktioner vid brott i näringsverksamhet).
Prop. 1981/82:143
om åtgärder mot alkohol- och narkotikamissbruket.
Prop. 1981/82:144
om ändringar i sjukförsäkringen m.m.
Prop. 1981/82:145
om ändrat huvudmannaskap för akedemiska sjukhuset i Uppsala, m.m.
Prop. 1981/82:146
om ändring i utlänningslagen (1980:376), m.m.
Prop. 1981/82:147
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern
Prop. 1981/82:148
om åtgärder för tekoindustrin, m.m.
Prop. 1981/82:149
om vissa anslag ur kyrkofonden.
Prop. 1981/82:150
med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1982/83, m.m. (kompletteringsproposition)
Prop. 1981/82:151
om åtgärder mot försurningen
Prop. 1981/82:152
om skärpta åtgärder mot upphovsrättsintrång
Prop. 1981/82:153
om ändring i brottsbalken m.m. (vissa ändringar rörande straffverkställighet)
Prop. 1981/82:154
om ny arbetstidslag m.m.
Prop. 1981/82:155
om stöd till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet
Prop. 1981/82:156
om namnlag.;beslutad den 4 mars 1982.
Prop. 1981/82:157
om flexibel skolplanering m.m.
Prop. 1981/82:158
om kyrkofonden och ekonomisk utjämning inom svenska kyrkan
Prop. 1981/82:159
om lag om skatt på vissa kassettband
Prop. 1981/82:160
om ändring i skatteregisterlagen (1980:343) m.m.
Prop. 1981/82:161
om fortsatt valutareglering
Prop. 1981/82:162
om begränsning av användningen av klinisk undersökning vid misstanke om trafiknykterhetsbrott
Prop. 1981/82:163
om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45)
Prop. 1981/82:164
om ansvarighet för taltidningar
Prop. 1981/82:165
med förslag till konkurrenslag
Prop. 1981/82:166
med anledning av beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sextiosjätte och sextiosjunde möten, m. m.
Prop. 1981/82:167
om ändringar i skollagen (1962:319) m.m.
Prop. 1981/82:168
om vårdnad och umgänge m.m.
Prop. 1981/82:169
med förslag till åtgärder för att främja övergång från hyresrätt till bostadsrätt m.m.
Prop. 1981/82:170
med försIag till lotterilag, m.m.
Prop. 1981/82:171
om revisors kompetens m.m.
Prop. 1981/82:172
om förbud mot omskärelse av kvinnor
Prop. 1981/82:174
om vissa pensionsfrågor m.m.
Prop. 1981/82:175
om en nordisk experimentell telesatellit m.m.
Prop. 1981/82:176
om garantier för nordiska projektinvesteringslån
Prop. 1981/82:177
om ändring i skogsvårdslagen (1979:429), m.m.
Prop. 1981/82:178
om ändring i stämpelskattelagen (1964:308)
Prop. 1981/82:179
om administrativ beredskap på arbetsrättens område, m. m.
Prop. 1981/82:180
om försäkringsrörelselag, m.m.
Prop. 1981/82:181
om garantifond för AB Svensk Exportkredit
Prop. 1981/82:182
om ändrade regler för skogskonto, m.m.
Prop. 1981/82:183
om pension m.m. till vissa tjänstemän som entledigats i anslutning till en regeringsombildning
Prop. 1981/82:184
om medgivande att avstå viss egendom som tillfallit allmänna arvsfonden
Prop. 1981/82:185
om exportverksamhet m.m. inom Luftfartsområdet
Prop. 1981/82:186
om ändring i sekretesslagen (1980:100), m.m.
Prop. 1981/82:187
om vissa åtgärder mot prostitutionen
Prop. 1981/82:188
med förslag till lag om ändring i lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar, m. m.
Prop. 1981/82:189
om ändring i datalagen (1973:289) m.m.
Prop. 1981/82:190
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar m.m.
Prop. 1981/82:191
om avdrag för utdelning på icke börsnoterade aktier, m.m.
Prop. 1981/82:192
om ett reformerat kyrkomöte m.m.
Prop. 1981/82:193
om en övre åldersgräns för antagning till läkarlinjen m.m.
Prop. 1981/82:194
om upphävande av vissa äldre författningar i anslutning till en allmän genomgång av Svensk författningssamling
Prop. 1981/82:195
med förslag till följdlagstiftning till den nya konkurrenslagen, m.m.
Prop. 1981/82:196
med förslag till lag om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m.
Prop. 1981/82:197
om reformerad inkomstbeskattning
Prop. 1981/82:198
om statens hingstdepå och stuteri
Prop. 1981/82:199
om vissa frågor inom den allmänna försäkringen, m.m.
Prop. 1981/82:200
om nordiskt kultursamarbete m.m.
Prop. 1981/82:201
med förslag till ändrad uppbörd av bensinskatt, m.m.
Prop. 1981/82:202
om höjning av skatten på alkoholdrycker, m.m.
Prop. 1981/82:203
om kontroll över visst automatspel
Prop. 1981/82:204
om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, m.m.
Prop. 1981/82:205
om reglering av priserna på fisk, m.m.
Prop. 1981/82:206
om godkännande av konvention angående förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst
Prop. 1981/82:208
om Nordiska ministerrådets allmänna budget för år 1983 m.m..
Prop. 1981/82:209
om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.
Prop. 1981/82:210
om vissa ändringar i reglerna för värdering av fastigheter vid arvs- och gåvobeskattningen, m.m.
Prop. 1981/82:211
om grundgaranti för nybildade kommuner
Prop. 1981/82:212
om viss följdlagstiftning till hälso- och sjukvård lagen m.m.
Prop. 1981/82:213
om avveckling av vissa statliga fonder
Prop. 1981/82:214
om rätten till avdrag för mervärdeskatt i vissa fall, m.m.
Prop. 1981/82:215
om finansiering av kraftverksprojektet Kotmale i Sri Lanka
Prop. 1981/82:216
om förbättringar av vårdbidraget till föräldrar med handikappade barn, m.m.
Prop. 1981/82:217
om vissa sjöfartsfrågor
Prop. 1981/82:218
om försäljning av viss statlig fast egendom
Prop. 1981/82:219
med förslag till hälsoskyddslag, m.m.
Prop. 1981/82:220
om ändring i naturvårdslagen (1964:822)
Prop. 1981/82:221
med förslag till lag om exploateringssamverkan m.m.
Prop. 1981/82:222
om ändring i vallagen (1972:620), m.m.
Prop. 1981/82:223
om avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet
Prop. 1981/82:224
om försöksverksamhet med brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland
Prop. 1981/82:225
om ändring i vägtrafikskattelagen (1973:601)
Prop. 1981/82:226
om lag om rymdverksamhet
Prop. 1981/82:227
om ändring i tullagen (1973:670)
Prop. 1981/82:228
om avveckling av markegångsinstitutet
Prop. 1981/82:229
om övertagande av aktierna i Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds järnvägar