Dir. 2014:1
E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument
Dir. 2014:2
Åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande
Dir. 2014:3
Tilläggsdirektiv till Ägarprövningsutredningen (Fi 2012:11)
Dir. 2014:4
Stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden
Dir. 2014:5
Skydd för vuxna i internationella situationer
Dir. 2014:6
Främjandeförbudet i lotterilagen
Dir. 2014:7
Inrättande av ett skolforskningsinstitut
Dir. 2014:8
Översyn av den statliga museipolitiken
Dir. 2014:9
Tilläggsdirektiv till Utredningen om donations- och transplantationsfrågor
Dir. 2014:11
Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter
Dir. 2014:12
Åtgärder mot fakturabedrägerier
Dir. 2014:13
Genomförande av EU-direktiv om bostadslåneavtal
Dir. 2014:14
Tilläggsdirektiv till Utredningen om säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14)
Dir. 2014:15
Översyn av Arbetsförmedlingen
Dir. 2014:16
En översyn av lagen om skiljeförfarande
Dir. 2014:17
Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09)
Dir. 2014:18
Tilläggsdirektiv till Biträdeskostnadsutredningen (Ju 2013:02)
Dir. 2014:19
Tilläggsdirektiv till 2012 års marknadsmissbruksutredning
Dir. 2014:20
Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet
Dir. 2014:21
Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen
Dir. 2014:22
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvidgat förverkande (Ju 2013:07)
Dir. 2014:23
Kartläggning av bisfenol A i varor och förslag till åtgärder för att minska exponeringen
Dir. 2014:24
Tilläggsdirektiv till Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering
Dir. 2014:25
Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Dir. 2014:26
Förbättrad bostadssituation i storstadsregionerna
Dir. 2014:27
Betalningsansvarslagen
Dir. 2014:28
2008 års tandvårdsreform
Dir. 2014:29
Ökad kommunal planläggning för bostadsbyggande och ökat utbud av markanvisningar
Dir. 2014:30
Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet
Dir. 2014:31
Tilläggsdirektiv till Informationshanteringsutredningen
Dir. 2014:32
Åtgärder mot höga partikelhalter i tätort
Dir. 2014:33
Skatteregler för incitamentsprogram
Dir. 2014:34
Tilläggsdirektiv till Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04)
Dir. 2014:35
En svensk tullagstiftning i unionen
Dir. 2014:36
Revisorer och revision - nya EU-regler
Dir. 2014:37
Tilläggsdirektiv till E-delegationen
Dir. 2014:38
Tilläggsdirektiv till utredningen om genomförande av EU:s direktiv om offentlig upphandling, upphandling inom områdena vatten, e
Dir. 2014:39
Stöd och krav avseende arbetslösa personer som tar emot ekonomiskt bistånd
Dir. 2014:40
Ett stärkt och självständigt civilsamhälle
Dir. 2014:42
Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag
Dir. 2014:43
Ansvar för försäkringsmedicinska utredningar
Dir. 2014:44
En förbättrad bostadssituation för äldre
Dir. 2014:45
Tilläggsdirektiv till 2013 års värdepappersmarknadsutredning
Dir. 2014:46
Förbättrat klimat för entreprenörskap och innovativt företagande
Dir. 2014:48
Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt
Dir. 2014:49
Tilläggsdirektiv till utredningen om tillsyn inom socialförsäkringsområdet (S 2013:10)
Dir. 2014:50
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utveckling av gymnasieskolans teknikprogram (U 2014:01)
Dir. 2014:51
Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar
Dir. 2014:52
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2014:54
Högskolans utbildningsutbud
Dir. 2014:55
Uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet samt jämställdhetspolitikens genomförande och effektivitet
Dir. 2014:56
Utveckling av den högspecialiserade vården
Dir. 2014:57
En nationell rymdstrategi
Dir. 2014:58
Rektorernas arbetssituation inom skolväsendet
Dir. 2014:59
Renodling av polisens arbetsuppgifter
Dir. 2014:60
En effektivare rättskedja
Dir. 2014:62
Begravningsclearing
Dir. 2014:63
Tilläggsdirektiv till Överprövningsutredningen (S 2013:15)
Dir. 2014:64
Försvarsmaktens behov avseende flygtrafiktjänst
Dir. 2014:65
Den personliga integriteten
Dir. 2014:66
Tilläggsdirektiv till NISU 2014 (Fö 2013:04)
Dir. 2014:67
Tilläggsdirektiv till Patentlagsutredningen (Ju 2012:12)
Dir. 2014:68
Mått på livskvalitet
Dir. 2014:69
Kommittédirektiv: Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design
Dir. 2014:70
Ledningsfunktioner i högskolan
Dir. 2014:71
Tilläggsdirektiv till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet
Dir. 2014:72
Sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el
Dir. 2014:73
Tilläggsdirektiv till Dricksvattenutredningen
Dir. 2014:74
Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten
Dir. 2014:75
Bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande
Dir. 2014:76
Behandlingen av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen
Dir. 2014:77
Immaterialrättens roll i innovationssystemet
Dir. 2014:78
Tilläggsdirektiv till Uppgiftslämnarutredningen (N 2012:01)
Dir. 2014:79
Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering
Dir. 2014:80
Rätten till en personförsäkring
Dir. 2014:81
Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet
Dir. 2014:82
Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén
Dir. 2014:83
Tilläggsdirektiv till Utredningen om donations- och transplantationsfrågor
Dir. 2014:84
En utvärdering av 2006 års vårdnadsreform
Dir. 2014:85
Europeisk kvarstad på bankmedel
Dir. 2014:86
Tilläggsdirektiv till Barnrättighetsutredningen (S 2013:08)
Dir. 2014:88
En mer ändamålsenlig hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården
Dir. 2014:89
Tilläggsdirektiv till Utredningen om personuppgiftsbehandlingen vid ISF
Dir. 2014:90
Ett utbyggt och förstärkt regelverk om insyn i partiers och valkandidaters finansiering
Dir. 2014:91
Offentlighetsprincipen i fristående skolor
Dir. 2014:92
Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsföretagsutredningen
Dir. 2014:93
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt
Dir. 2014:94
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av lagstiftningen om handel med begagnade varor
Dir. 2014:95
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2014:96
Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands
Dir. 2014:97
En kommitté på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området
Dir. 2014:98
Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer
Dir. 2014:99
En flexibel och effektiv kriminalvård
Dir. 2014:100
Tilläggsdirektiv till Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter
Dir. 2014:101
Översyn av vissa bestämmelser om elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen
Dir. 2014:102
Tilläggsdirektiv till Utredningen om regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav
Dir. 2014:103
En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
Dir. 2014:104
Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av ett skolforskningsinstitut (U2014:02)
Dir. 2014:105
En nationell miljömålssamordnare för näringslivet
Dir. 2014:106
Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna
Dir. 2014:107
Ett reformerat premiepensionssystem
Dir. 2014:108
Genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv
Dir. 2014:109
Svensk social trygghet i en internationell värld
Dir. 2014:110
Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) – strategi för en samlad luftvårdspolitik
Dir. 2014:111
Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet
Dir. 2014:112
Delaktighet i EU
Dir. 2014:114
Tilläggsdirektiv till utredningen om en nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (U 2014:03)
Dir. 2014:115
Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer
Dir. 2014:116
Skogsbranden i Västmanlands län - lärdomar för framtiden
Dir. 2014:117
Politisk information i skolan
Dir. 2014:118
Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur
Dir. 2014:119
Tilläggsdirektiv till Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i vård, omsorg och forskning (S 2012:06)
Dir. 2014:120
Utveckling i staten genom systematiska jämförelser
Dir. 2014:121
Tilläggsdirektiv till Kommissionen mot antiziganism
Dir. 2014:122
Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsbeskattningsutredningen
Dir. 2014:123
Översyn av våldtäktsbrottet
Dir. 2014:124
Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07)
Dir. 2014:125
En ändamålsenlig kommunal redovisning
Dir. 2014:126
Redovisning av kostnader för skolväsendet på huvudmanna- och skolenhetsnivå m.m.
Dir. 2014:127
Ett modernt utsökningsförfarande
Dir. 2014:128
Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn
Dir. 2014:129
Översyn av generalläkarfunktionen
Dir. 2014:130
Tilläggsdirektiv till utredningen om ökad kommunal planläggning för bostadsbyggande och ökat utbud av markanvisningar (S 2014:07
Dir. 2014:131
Tilläggsdirektiv till E-delegationen (N Fi 2009:01)
Dir. 2014:132
En ny strafftidslag
Dir. 2014:133
Tilläggsdirektiv till Utredningen om säkerhetsskyddslagen (Ju 2011:14)
Dir. 2014:135
Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05)
Dir. 2014:136
Tilläggsdirektiv till 2013 års värdepappersmarknadsutredning
Dir. 2014:137
Tilläggsdirektiv till Utredningen om tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen
Dir. 2014:138
Tilläggsdirektiv till Bergwallkommissionen (Ju 2013:18)
Dir. 2014:139
Översyn av fondregelverket
Dir. 2014:140
Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Dir. 2014:141
Tilläggsdirektiv till Ägarprövningsutredningen
Dir. 2014:142
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (Ju 2013:12)
Dir. 2014:143
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ekonomiska styrmedel för kemikalier
Dir. 2014:144
Tilläggsdirektiv till 2014 års sexualbrottsutredning (Ju 2014:21)
Dir. 2014:146
Tilläggsdirektiv till Utredningen om främjandeförbudet i lotterilagen
Dir. 2014:147
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2014:148
Tilläggsdirektiv till
Dir. 2014:149
Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)
Dir. 2014:150
Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04)
Dir. 2014:151
Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan – en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet (Ku 2010:04)
Dir. 2014:152
Tilläggsdirektiv till NISU 2014 (Fö 2013:04)
Dir. 2014:153
Tilläggsdirektiv till Utredningen om avveckling av vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m. (S 2013:16)
Dir. 2014:154
Tilläggsdirektiv till Överprövningsutredningen (S 2013:15)
Dir. 2014:155
Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism
Dir. 2014:156
Tilläggsdirektiv till Havsgränsutredningen
Dir. 2014:157
Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå
Dir. 2014:158
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av fondregelverket
Dir. 2014:159
Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05)
Dir. 2014:160
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2014:161
Inrättande av Upphandlingsmyndigheten
Dir. 2014:162
Upphandling och villkor enligt kollektivavtal
Dir. 2014:163
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
Dir. 2014:164
En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten
Dir. 2014:165
Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen M2010:04 - förslag till klimatpolitiskt ramverk