Prop. 1930:5
('med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 och 4 §§ lagen den 6 mars 1899 om handräckning åt utländsk domstol',)
Prop. 1930:7
('med förslag till lag angå\xad ende ändring i lagen den 22 juni 1911 om vissa aktie\xad bolag, som driva lånerörelse',)
Prop. 1930:21
('angående godkännande av ett i Geneve den 17 juni 1925 dagtecknat protokoll rörande förbud mot användande i krig av kvävande, giftiga eller liknande gaser m. m.',)
Prop. 1930:65
('med förslag till lag om bostadsrättsföreningar, m. m.',)
Prop. 1930:70
('med förslag till lag om ändring i 3 § lagen den 27 juni 1896 örn rätt till fiske, m. m.',)
Prop. 1930:71
('med anhållan om riksdagens yttrande rörande vissa av den inter\xad nationella arbetsorganisationens konferens år 1929 fattade beslut',)
Prop. 1930:99
('med förslag till lag om kommunal styrelse på landet m. m.',)
Prop. 1930:100
('med förslag till lag orri församling sstyrelse rn. m.',)
Prop. 1930:106
('med förslag till lag örn våg\xad rätt, m. m.',)
Prop. 1930:111
('angående godkännande av en i Genéve den 17 juni 1925 dagtecknad konvention rörande kontroll av den internationella handeln med va\xad pen, ammunition och krigsmateriel',)
Prop. 1930:121
('med förslag till motor\xad fordonsförordning m. m.',)
Prop. 1930:122
('med förslag till förord\xad ning om ändrad lydelse av 3, 6 och 18 §§ i förordningen den 2 juni 1922 (nr 260) om automobilskatt',)
Prop. 1930:142
('med förslag till lag om ändring i vissa delar av kommunalskattelagen den 28 septem\xad ber 1928 (nr 370) m. m.',)
Prop. 1930:154
('med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 29 juni 1912 (nr 184) om understödsföreningar m. m.',)
Prop. 1930:223
('med förslag till lag örn vissa ändringar i lagen den 12 maj 1897 (nr 27) för Sveriges riks\xad bank',)
Prop. 1930:246
('angående upphävande av förbud mot skatteköp i vissa fall',)
Prop. Prop/1930:2
angående för¬ säljning av postverkets fastighet i Trollhättan
Prop. Prop/1930:3
med förslag till lag om ändrad lydelse av 22 kap. 12 och 21 §§ strafflagen
Prop. Prop/1930:4
med förslag till Idg om ändrad lydelse av 8 § 3 mom. lagen den 17 oktober 1900 örn straffregister
Prop. Prop/1930:6
med förslag till lag om handräckning vid svensk domstol åt vissa internationella organ
Prop. Prop/1930:8
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 1 § lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse
Prop. Prop/1930:10
med förslag till lag om testamente m. m.
Prop. Prop/1930:11
angående vissa tillbyggnads¬ arbeten å allmänna barnbördshuset i Stockholm
Prop. Prop/1930:12
angående lokaler för under¬ visningen och forskningen i cellulosateknik och träkemi vid tekniska högskolan m. m.
Prop. Prop/1930:13
angående bere¬ dande av ålderdomsunderstöd ät s. k. lådbrevbärare vid postverket
Prop. Prop/1930:14
angående för¬ höjning för år 1930 av åt vissa f. d. poststations¬ föreståndare och lantbrevbärare utgående understöd
Prop. Prop/1930:15
angående förstärkning av åttonde huvudtitelns anslag till kommittéer och utred¬ ningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1930:16
angående godkännande av ett mellan Sverige och Tyska riket slutet tilläggs¬ avtal nr 2 till handels- och sjöfartstraktaten den 14 maj 1926
Prop. Prop/1930:17
angående rätt för kontorsbiträdet Leila K:son Lindberg att för placering i löneklass tillgodoräkna viss tjänstetid
Prop. Prop/1930:18
angående ga¬ ranti för ett lån åt föreningen för bistånd åt van¬ föra i Norrland
Prop. Prop/1930:19
angående godkännande av ett i Genéve den 14 september 1929 dagtecknat proto¬ koll rörande revision av stadgan för den fasta mellan- folkliga domstolen
Prop. Prop/1930:20
angående godkännande av ett i Genéve den 14 september 1929 dagtecknat pro¬ tokoll rörande Amerikas Förenta Staters anslutning till signaturprotokollet angående stadgan för den fasta mellanfolkliga domstolen
Prop. Prop/1930:22
angående avstå¬ ende till Nynäshamns köping av viss telegrafverket tillhörig mark
Prop. Prop/1930:23
angående ned¬ läggande av statsbanedelen Dagarn—Hultebo m. m.
Prop. Prop/1930:24
angående anslag ur Ovan¬ åkers pastorats avlöningsfond till restaurering av Ovan¬ åkers församlings kyrka m. m.
Prop. Prop/1930:25
angående anslag till posthusbyggnad i kvarteret Blåmannen i Stock¬ holm m. ra.
Prop. Prop/1930:26
angående be¬ frielse för kanallotsarna vid Trollhätte kanal från skyldighet att återbära andel i vissa för mycket uppburna lotspenningar
Prop. Prop/1930:27
med förslag till förordning om fortsatt tillämpning av förordningen den 27 april 1923 angående rätt för Konungen att i visst fall åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1930:28
angående upplåtelse av ratt till bearbetande av icke inmutningsbara mineralfyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1930:29
angående godkännande av en mellan Sverige och Turkiet sluten handels- och sjöfarts¬ traktat
Prop. Prop/1930:30
angående vissa understöd från allmänna indragningsstaten
Prop. Prop/1930:31
nied förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 4 juni 1926 (nr 162) örn arbetstidens begränsning
Prop. Prop/1930:32
med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 4 juni 1926 (nr 163) om vissa inskränkningar beträffande tiden för förläggande av bageri- och konditoriarbete
Prop. Prop/1930:33
angående anordnande av årliga s. k. representativa jordbruksråkningar m. m.
Prop. Prop/1930:34
angående förlängd giltighets¬ tid för avlöningsreglementet för tjänstemän vid domänverket
Prop. Prop/1930:35
angående pension och understöd att utgå av trafihnedel m. m.
Prop. Prop/1930:36
angående fort¬ satta åtgärder för främjande av sparsamhet bland skolungdomen
Prop. Prop/1930:37
med förslag till lag om bokföring vid enskild järnväg m. m.
Prop. Prop/1930:38
angående post¬ avgifter för tidningar m. m.
Prop. Prop/1930:39
angående under¬ stöd åt förre järnväg särk etar en Jonas Magnus Jo¬ hansson Lindroth
Prop. Prop/1930:40
angående försäljning av en kronan tillhörig fastighet i Ystad
Prop. Prop/1930:41
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och Borås stad
Prop. Prop/1930:42
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och staden Karlstad
Prop. Prop/1930:43
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och Strängnäs stad
Prop. Prop/1930:44
angående peri- sionsfförbättring åt vissa månadslönare vid marinen
Prop. Prop/1930:46
angående för¬ säljning av en kronan tillhörig lägenhet i Benestads socken av Kristianstads län
Prop. Prop/1930:47
angående för¬ säljning av ett kronan tillhörigt område i Ornunga socken av Älvsborgs län
Prop. Prop/1930:48
angående för¬ säljning av kronans andel av det till Hedens by i Överluleå socken hörande s. k. Färjställstorpet
Prop. Prop/1930:49
angående uppförande och inredning av ett laboratorium i flygteknik vid tekniska högskolan
Prop. Prop/1930:50
angående brandsky ddsan- ordningar i operabyggnaden och dramatiska teaterns bygg¬ nad
Prop. Prop/1930:51
angående överlåtelse på Östersunds stad av den Kungl. Maj:t och kronan till¬ kommande rätten till högre allmänna läroverkets i Öster¬ sund byggnader
Prop. Prop/1930:52
angående pension åt läkaren vid centralfängelset å Långholmen Fredrik Vilhelm Djurberg
Prop. Prop/1930:53
angående för¬ säljning av ett kronan tillhörigt område i Bondkyrko socken av Uppsala län
Prop. Prop/1930:54
angående anslag till särskild polisverksamhet för uppdagande av olovlig införsel av spritdrycker m. m.
Prop. Prop/1930:55
angående utvidgning och förbättring av lokalerna för institutet och förskolan för blinda å Tomteboda
Prop. Prop/1930:56
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och Malmö stad
Prop. Prop/1930:57
angående pen¬ sionering av vissa i försvarsväsendets tjänst anställda eller förut anställda peiponen
Prop. Prop/1930:58
angående befri¬ else för förre löjtnanten i Norrbottens regementes reserv 0. G. W. Lindh från viss ersättningsskyldig¬ het
Prop. Prop/1930:59
angående godkännande av ett mellan Sverige och Persien slutet bosättnings-, handels- och sjöfartsavtal
Prop. Prop/1930:60
angående under¬ stöd åt extra biträdande ingenjören vid statens vatten- fallsverk P. E. Janssons dotter
Prop. Prop/1930:61
angående för¬ säljning av vissa statens järnvägar tillhöriga mark¬ områden m. to.
Prop. Prop/1930:62
angående förstärkning av nionde huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar ge¬ nom sakkunniga
Prop. Prop/1930:63
med förslag till förordning om fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänkning sskatt å spritdrycker
Prop. Prop/1930:66
angående vissa tilläggs¬ pensioner att utgå från allmänna indragningsstaten
Prop. Prop/1930:67
angående tillfällig löneför¬ bättring under budgetåret 1930/1931 för viss personal inom den civila statsförvaltningen
Prop. Prop/1930:68
angående anslag till kammar¬ rätten för budgetåret 1930/1931 m. m.
Prop. Prop/1930:69
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 126 § 1 och 2 mom. taxeringsförordningen den 28 september 1928
Prop. Prop/1930:72
angående om- och till¬ byggnad av anatomiska institutionen vid universitetet i Uppsala
Prop. Prop/1930:74
angående pen¬ sionering av vissa i försvarsväsendets tjänst anställda eller förut anställda personer
Prop. Prop/1930:75
angående un¬ derstöd åt vissa förutvarande anställningshavare vid Karlskrona kustartilleriregementes tvättinrättning
Prop. Prop/1930:76
angående be¬ stridande frän anslaget till allmänna indragnings- staten av en förre furiren G. Hallonqvist tillerkänd livränta
Prop. Prop/1930:77
angående be¬ frielse för kaptenen 0. P. B. Dahlström och fan¬ junkaren K. R. Juhlin från viss ersättningsskyldighet
Prop. Prop/1930:78
angående disponerande av avkastningen av statens hästavelsfond
Prop. Prop/1930:79
angående avsättande till nationalpark av visst område av kronoparken Idre i Koppar¬ bergs län m. m.
Prop. Prop/1930:80
angående anvisande av medel till gäldande av ersättning för belopp, som förskingrats av förre landsfiskalen i Lycksele södra distrikt C. R. A. Carlsén
Prop. Prop/1930:81
angående pension åt f. d. generaldirektören F. V. Hansens änka
Prop. Prop/1930:82
angående åtgärder för den inhemska sockerbetsodlingens uppehållande
Prop. Prop/1930:83
angående för¬ ändring i avseende å löneställning och antal <w vissa ordinarie befattningar vid postverket, telegrafverket och statens järnvägar m. m.
Prop. Prop/1930:84
angående viss ändring i gällande bestämmelser om pensionering av icke-ordinarie personal vid statens järnvägar rn. m.
Prop. Prop/1930:85
angående pension åt vice häradshövdingen C. A. W. Haraldson
Prop. Prop/1930:86
med förslag till lag om del¬ ning av fastighet vid ändring i rikets indelning med mera och därav påkallade lagfprslag
Prop. Prop/1930:87
angående pension åt reservpostexpeditören A. C. J. Lundholm, född Nyman
Prop. Prop/1930:88
angående förstärkning av tionde huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1930:89
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och staden Kristianstad
Prop. Prop/1930:90
angående till¬ byggnads- och ändringsarbeten för skeppsgossekårens i Marstrand förläggning i Karlstens fästning
Prop. Prop/1930:91
angående för¬ säljning av den under lantförsvarets förvaltning stå- ■ ende egendomen Arendala i Hardeberga socken av Malmöhus län
Prop. Prop/1930:92
angående ersätt¬ ning till vissa personer i anledning av sjukdom, ådra¬ gen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1930:93
angående tilläggs¬ pension åt läraren vid krigshögskolan, f. d. läroverks¬ adjunkten C. 0. Nordgren
Prop. Prop/1930:94
angående till¬ äggspension åt förre förmannen vid flottans varv i Karlskrona H. T. Danielson
Prop. Prop/1930:95
angående pen- sionsförb during åt mästaren vid marinens centrala beklädnadsverkstad H. Frisell
Prop. Prop/1930:96
angående pension åt två förutvarande båtsmän
Prop. Prop/1930:97
angående disposi¬ tionen av förefintlig behållning å anslag till under- vattensbåtmateriel
Prop. Prop/1930:98
angående för¬ säljningspriset för en fastighet inom Malmköpings köping
Prop. Prop/1930:101
med förslag till lag om ändrad lydelse av 31 och 32 §§ i lagen den 26 november 1920 örn val till riksdagen
Prop. Prop/1930:102
med förslag till lag om ändrad lydelse av 59 och 63 §§ lagen den 23 oktober 1891 (nr 68 sid. 1) angående väghåll¬ ning sbesvärets utgörande pa landet
Prop. Prop/1930:103
angående av¬ skrivning av viss del av statslån till Varberg Ätrans och Eksjö—Österbymo järnvägsaktiebolag
Prop. Prop/1930:104
angående för¬ värvande för telegrafverkets räkning av vissa tomter i Göteborg
Prop. Prop/1930:105
angående efterskänkande i vissa fall av kronans rätt till danaarv
Prop. Prop/1930:107
angående anslag till fögderiförvaltningarna rn. m.
Prop. Prop/1930:108
angående vissa åtgärder till det svenska jordbrukets stödjande
Prop. Prop/1930:109
angående bidrag och lån för ändrad organisation vid skyddshemmet åkerbruksk olonien Hall
Prop. Prop/1930:110
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 31 mars 1922 (nr 130) angående uppbörd av avgifter för försäkringar i riks för säkring sanstalten jämlikt lagen om försäkring för olycksfall i arbete
Prop. Prop/1930:112
angående under¬ stöd av regelbunden luftfart m. m.
Prop. Prop/1930:113
angående god¬ kännande av avtal mellan kronan och Jönköpings stad om byte av viss mark i nämnda stad
Prop. Prop/1930:114
angående medgivande för Kungl. Maid att i vissa fall försälja kronoegendom
Prop. Prop/1930:115
angående befrielse för B. Larsson med flera från vissa dem enligt kontrakt åliggande förpliktelser
Prop. Prop/1930:116
angående särskilt understöd till skolväsendet i skoldistrikt inom Norrland och Dalarna på grund av kronoparkskolonisation m. m.
Prop. Prop/1930:117
angående statsbidrag till uppförande av två arbetsstugor inom Nedertorneå och Gällivare församlingar
Prop. Prop/1930:118
angående bidrag till vissa kassor vid de högre allmänna läroverken för flickor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Hälsingborg
Prop. Prop/1930:119
angående vissa i samband med 1927 års skolreform stående frågor m. m.
Prop. Prop/1930:120
angående anslag till vissa nybyggnadsarbeten vid centralfängelset å Långholmen
Prop. Prop/1930:123
angående anslag till be¬ stridande av arvoden och ersättningar åt befattningshavare vid vattendomstolarna m. m.
Prop. Prop/1930:124
angående pension åt förre amanuensen i justitiedepartementet Einar Lindström
Prop. Prop/1930:125
angående pen¬ sion eller understöd åt efterlevande till vissa i för- svarsväsendets tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1930:126
angående un¬ derstöd åt Erik Vilhelm Nilsson
Prop. Prop/1930:127
angående under¬ håll åt förre disponenten Rudolf Johan Ludvig Aust och hans hustru Gertrud Maria Nikolina Aust, född Nilsson
Prop. Prop/1930:128
angående be¬ stridande från allmänna indragning sstaten av visst Mauritz Gustav Sandberg tillerkänt skadestånd
Prop. Prop/1930:129
angående för¬ säljning av vissa delar av övning splatsen Backamo
Prop. Prop/1930:130
angående be¬ frielse för förre volontären A. E. Nordin från viss betalningsskyldighet
Prop. Prop/1930:131
angående anslag till be¬ främjande av lantmännens a adels rör else
Prop. Prop/1930:132
angående statsbidrag till byggnader för folkskoleväsendet inom Jämtlands, Väster¬ bottens och Norrbottens län, dock ej rikets nordligaste gränsorter
Prop. Prop/1930:133
angående försäljning av kronan tillhöriga 3/32 mantal Långforssel nr 1 i Överkalix soc¬ ken samt efterskänkande i samband med försäljningen av visst räntekrav
Prop. Prop/1930:134
angående anvisande av ett statens skog södling sanslag
Prop. Prop/1930:135
angående gäl¬ dandet av staten åliggande kommunala och andra utskyIder för vissa försvarsväsendets fastigheter
Prop. Prop/1930:136
angående pension å all¬ männa indragning sstaten åt f. d. vicekonsul vid kon¬ sulatet i San Francisco F. Westerberg, åt framlidne pressombudets vid beskickningen i Paris E. V. Sjö¬ stedt efterlevande änka L. E. P. Sjöstedt, född Ber- nardini, samt åt kanslivaktmästaren vid beskickningen i Köpenhamn H. Hanell
Prop. Prop/1930:137
angående vissa pensioner, understöd och anslag från allmänna indragningsstaten
Prop. Prop/1930:138
angående viss ändring i fö>' statens pensionsanstalt gällande stat
Prop. Prop/1930:139
angående rätt för förra folkskollärarinnan Gurli Clara Emelie Maria d’Aubigné till viss tjänstårsberäkning för pension
Prop. Prop/1930:140
angående rätt för lektorn C. G. Bondeson till viss tjänstårsberåkning
Prop. Prop/1930:141
angående vissa eftergifter för S. E. Carlströmer i fråga om betalning av köpeskilling föl¬ en inköpt kronoegendom
Prop. Prop/1930:143
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 och 6 §§ i lagen den 11 oktober 1907 (nr 85) angående civila tjänstinnehavares rätt till pension
Prop. Prop/1930:144
angående pension åt amanu¬ ensen hos riksräkenskapsverket Erik Lundström
Prop. Prop/1930:145
angående tullfri införsel av två telefonkablar
Prop. Prop/1930:146
angående delaktighet i sta¬ tens pensionsanstalt för befattningshavare hos centralrådet för skogsvårdsstyrelsernas förbund
Prop. Prop/1930:147
angående till¬ äggspension åt assistenten av 3:e klass vid statens tvångsarbetsanstalter F. 0. Levén m. m.
Prop. Prop/1930:148
angående pension åt fattigvårds- och barnavårdskonsulenten A. T. E. Gullbergs änka m. ra.
Prop. Prop/1930:149
angående efter¬ skänkande av en kronans fordran mot landskamre- raren C. F. Johanson
Prop. Prop/1930:150
angående anslag till hospitalsbyggnader
Prop. Prop/1930:151
angående anslag till bestridande av kronans andel i vissa kostnader för reglering av sjön Balungen
Prop. Prop/1930:152
med förslag till lag örn ändrad lydelse av 13 § i lagen den 4 juni 1920 (nr 254) angående rätt till tjänstepension för ordinarie tjänstemän vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk m. rn.
Prop. Prop/1930:153
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 2 juli 1915 (nr 261) angående anskaffande av hästar och fordon för krigsmaktens ställande på krigsfot (liäst- utskrivning slag en)
Prop. Prop/1930:155
angående anslag till förnyelse av kustfästning arnäs bätmateriel
Prop. Prop/1930:156
med förslag till förordning örn vissa ändringar i förordningen den 1 juni 1923 (nr 130) angående tillverkning och beskattning av malt¬ drycker, m. m.
Prop. Prop/1930:157
angående disposition av lappskolbordet i Gällivare
Prop. Prop/1930:158
angående tilläggspension åt biträdande föreståndarinnan vid statens högre lära¬ rinneseminariumi Stockholm Gerda Eufrosyne von Sydow
Prop. Prop/1930:159
angående inköp ' för kronans räkning av vissa fastigheter m. rn. vid Indalsälven
Prop. Prop/1930:160
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen den 8 april 1927 om försäkringsavtal
Prop. Prop/1930:161
angående lån till främjande av bostadsproduktionen
Prop. Prop/1930:162
angående avskriv¬ ning av viss del av statslån för anläggning av järn¬ vägar från Oskarshamn till Ruda och från Ruda till Älghult
Prop. Prop/1930:163
angående rätt för förste statsmeteorologen V. F. V. Lindholm att för uppflyttning i löne- klass tillgodoräkna viss tjänstgöring
Prop. Prop/1930:164
angående kapitalökning för industrilånefonden
Prop. Prop/1930:165
angående visst ägoutbyte mellan kronan och Nitroglycerinaktiebolaget
Prop. Prop/1930:166
angående pen¬ sionering av vissa i försvarsväsendets tjänst anställda eliel- förut anställda personer
Prop. Prop/1930:167
angående överlåtelse till staten av viss fastighet för anordnande av trädgårdsskola för norra Sverige m. m.
Prop. Prop/1930:168
angående vissa ändringar beträffande personalorganisationen för statens vattenfall sv er k m. m.
Prop. Prop/1930:169
angående anslag till bidrag till resor för patienter vid vissa anstal¬ ter för radiumbehandling
Prop. Prop/1930:170
angående förslag till för¬ ordning om ändring i vissa delar av hälsovårdsstadgan den 19 juni 1919 (nr 566)
Prop. Prop/1930:172
angående avstående från visst ersättningskrav mot jägmästaren i Halmstads revir C. E. L. von Sydoui
Prop. Prop/1930:173
angående upphävande av villkor i skatteköpebrev rörande hemmanet 1h mantal Köpinge nr 4 inom Hälsingborgs stad
Prop. Prop/1930:174
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 20 juni 1924 angående förverkande i visst fall av spritdrycker och vin
Prop. Prop/1930:175
angående försäljning av de ett dotterbolag till Aktiebolaget Kreditkassan av år 1922 till¬ höriga aktierna i Aktiebolaget Göteborgs Handelsbank
Prop. Prop/1930:176
angående upplåtelse av vissa områden å Kungl. Djurgården till Stockholm—Rimbo järnvägsaktiebolag och till Stockholms stad
Prop. Prop/1930:177
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och Lunds stad
Prop. Prop/1930:178
angående godkännande av avtal mellan kronan och Stockholm—Rimbo järnvägs- aktiebolag samt kronan och Stockholms stad rörande marköverlåtelser m. m.
Prop. Prop/1930:179
angående viss ändring be¬ träffande säkerheten för statslån till Åmål—Årjängs järnvägsaktiebolag
Prop. Prop/1930:180
angående god¬ kännande av viss överenskommelse mellan kronan och Vaxholms stad m. m.
Prop. Prop/1930:181
angående anslag till kraft¬ station vid Malfors
Prop. Prop/1930:182
angående vissa med regle¬ ring av vattenavrinningen i Motala ström mellan Vät¬ tern och Roxen sammanhängande frågor m. m.
Prop. Prop/1930:183
angående pension åt läro- verksvaktmästaren N. Nilsson
Prop. Prop/1930:184
angående familjepension till e. o. ämnesläraren T. V. Molérs änka
Prop. Prop/1930:185
angående pension åt förre museitecknaren G. G. Liljevalis änka Fredrika Maria Elisabet Liljevall, född Lindbom
Prop. Prop/1930:186
angående god¬ kännande av vissa ändringar i den internationella luft fartskonventionen
Prop. Prop/1930:187
med förslag till lag om för¬ bud mot plockning av lingon före viss dag
Prop. Prop/1930:188
med förslag till lag örn tjur¬ besiktning stvång
Prop. Prop/1930:189
angående åtgärder för ut¬ rotande av nötbromsen m. m.
Prop. Prop/1930:190
angående rätt för skogs- taxatorn B. Påhlson att uppbära avlöning enligt viss löneklass m. m.
Prop. Prop/1930:191
angående ytterligare stats¬ understöd till Hornborgasjöns sjösänkningsf öretag
Prop. Prop/1930:192
med förslag till grunder för dyrtidstillägg under ecklesiastikåret 1930/1931 åt dels kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt kontraktsprostar och vissa extra ordinarie präster, dels ock innehavare av prästerliga emeritilöner
Prop. Prop/1930:193
angående för¬ säljning till Landskrona—Eslövs järnvägsaktiebolag av ett kronan tillhörigt område i Landskrona
Prop. Prop/1930:194
angående pension åt extra ordinarie ämnesläraren H. L:n Nordendorph
Prop. Prop/1930:195
angående utövandet av sta¬ tens tobaksmonopol
Prop. Prop/1930:196
med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 14 juni 1917 (nr 340) angående försäljning av rusdrycker, m. m.
Prop. Prop/1930:197
angående efter¬ skänkande av återbetalning sskyldighet beträffande till viss personal vid statens fiskehamnsbyggnader utbe¬ talta dyrtidstillägg m. m.
Prop. Prop/1930:198
angående kapitalökning för budgetåret 1930/1931 till hemslöjdslånefanden
Prop. Prop/1930:199
(utgående undersökning rö¬ rande reglering av Övre och Nedre Olandsån i Uppsala och Stockholms län
Prop. Prop/1930:200
angående undersökning rö¬ rande vattenavledning från Emåns och Helgeåns vattenområ¬ den
Prop. Prop/1930:201
angående ytterligare stats¬ understöd till företag avseende reglering av Vingåkersån samt sjöarna Kolsnaren och Viren
Prop. Prop/1930:202
angående förtidspension och avskedsersättning åt vissa tjänstemän vid statens järn¬ vägsbyggnader
Prop. Prop/1930:203
angående anslag till bi¬ drag till uppförande eller inrättande av tuberkulossjuk- vårdsanstalter m. m.
Prop. Prop/1930:205
angående ersättning till Pehr Fricks Fabrikers Aktiebolag och hos bolaget anställda vid ned¬ läggande av bolagets tillverkning av■ cigarrlådor
Prop. Prop/1930:206
angående viss ärlig ledighet för häradsskrivare
Prop. Prop/1930:207
angående försäljning av allmänna arvsfonden tillfallna fastigheten */32 mantal Vedby nr 5i i Vedby socken av Kristianstads län
Prop. Prop/1930:208
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 56 § förordningen den 19 november 1914 (nr 381) örn arvsskatt och skatt för gåva
Prop. Prop/1930:209
med förslag till förordning angående särskilda bestämmelser rörande mantalsskrivningen för år 1931 samt örn uppgifter för den allmänna folkräkningen den 31 december 1930
Prop. Prop/1930:210
angående överflyttande av en parallellavdelning i realskolan vid högre allmänna läroverket å Södermalm i Stockholm till Katarina real¬ skola därstädes
Prop. Prop/1930:211
angående utvidg¬ ning av tvångsarbetsanstalten i Landskrona m. m.
Prop. Prop/1930:212
angående anslag till utgifter för gammalsvenskbyborna
Prop. Prop/1930:213
med förslag till lag om ändrad lydelse av vissa delar av lagen den 2 juni 1916 om skyddskoppympning
Prop. Prop/1930:214
med förslag till lag angå¬ ende upphävande av vissa särskilda bestämmelser örn rätt domstol i mål angående tjänstefel av postförvaltare, postiljon eller postförare
Prop. Prop/1930:215
med förslag Ull lag an¬ gående ändring i 1 och 12 §§ lagen den 5 juli 1884 örn skydd för varumärken
Prop. Prop/1930:216
med förslag till lag om be¬ räkning av lagstadgad tid
Prop. Prop/1930:217
med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 15 § strafflagen
Prop. Prop/1930:218
med förslag till lag om begränsning av rätten att avverka skog å intecknad fastighet
Prop. Prop/1930:219
med förslag till lag örn ändrad lydelse av 2 § 4:o) och 14:o) lagen den 26 maj 1909 örn Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1930:220
angående om¬ organisation av väg- och vattenbyggnadskåren
Prop. Prop/1930:221
angående anslag till besikt¬ ning av motorfordon m. m.
Prop. Prop/1930:222
angående anslag till anläggande av uthamn för Haparanda och Tornedalen vid Karl Johans stad
Prop. Prop/1930:224
med förslag till lag örn ändrad lydelse av 37 §5 mom. förordningen den 16 juni 1875 angående inteckning i fast egendom och lag örn ändrad lydelse av 121 § utsökning slag en
Prop. Prop/1930:225
angående vissa pensioner från allmänna indragningsstaten
Prop. Prop/1930:226
angående beredande av pen¬ sion från allmänna indragningsstaten åt vissa änkor efter be¬ fattningshavare i statens tjänst
Prop. Prop/1930:227
angående vissa pensioner från statens domäners fond
Prop. Prop/1930:228
angående avstående i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtande av nytt¬ janderätt eller servitutsrätt till sådan mark
Prop. Prop/1930:229
angående befrielse för K. J. Alm från viss betalningsskyldighet
Prop. Prop/1930:230
angående anslag för medi- kolegala besiktningar
Prop. Prop/1930:231
angående anslag till ut¬ bildningskurs för rättsobducenter
Prop. Prop/1930:232
angående uppförande av nytt kliniskt sjukhus i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1930:233
angående anslag för budget¬ året 1930/1931 till lots- och fyrinrättningen
Prop. Prop/1930:234
angående anskaffande av ytterligare ett statens isbrytarfartyg
Prop. Prop/1930:235
angående gäl¬ dandet av kronan ådömt skadestånd m. fl. kost¬ nader i anledning av skogsbrand, vid Kviberg
Prop. Prop/1930:236
angående årligt understöd åt förre arbetschefen vid statens järnvägsbyggnader Carl Leopold Westcrmans änka
Prop. Prop/1930:237
angående kronans del¬ tagande i reglering av sjön Torrön
Prop. Prop/1930:238
angående medgivande att med Danmark träffa överenskommelse beträffande isbryt¬ ningen i Öresund samt vissa angränsande farvatten
Prop. Prop/1930:239
angående elek¬ trifiering av statsbanan Järna—Norrköping—Malmö jämte vissa till densamma anslutande statsbanelinjer
Prop. Prop/1930:240
med förslag till lag om åtgärder mot vanartigt levnadssätt (vanartslag) m. m.
Prop. Prop/1930:241
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 17 oktober 1900 örn straffregister
Prop. Prop/1930:242
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 13 juli 1926 (nr 398) om arbetstiden å svenska fartyg (sjöarbetstidslagen)
Prop. Prop/1930:243
angående pension från all¬ männa indragningsstaten åt expeditionsvaktsänkan M. E. Anders¬ son
Prop. Prop/1930:244
angående åtgärder för be¬ redande av nya lokaler för naturhistoriska riksmuseets etnografiska avdelning m. m.
Prop. Prop/1930:245
örn godkännande av en konvention angående internationella utställningar
Prop. Prop/1930:247
angående försäljning av ett kronan tillhörigt och av lotsverket disponerat markområde vid Oxelösund
Prop. Prop/1930:248
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 8 § tillit ax eför ordning en den 4 oktober 1929 (nr 316)
Prop. Prop/1930:249
angående den högre lantbruk sundervisning ens ordnande
Prop. Prop/1930:250
angående anordnande vid Offers gård i Västernorrlands län av en fast försöksgård för jordbruket
Prop. Prop/1930:251
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från så¬ dana egendomar
Prop. Prop/1930:252
angående exploatering av Ladugårdsgärdet m. ira.
Prop. Prop/1930:253
angående åtgärder i anled¬ ning av Markaryd—Veinge järnvägsaktiebolags skuldför¬ hållande till staten
Prop. Prop/1930:254
angående pension åt förutvarande extra biträdet hos länsstyrelsen i Värmlands län E. Jacobsén
Prop. Prop/1930:255
angående anslag till be¬ kämpande av arbetslösheten
Prop. Prop/1930:256
med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 § lagen den 4 juni 1913 (nr 159) angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning och lag örn ändrad lydelse av 2 § lagen den 9 oktober 1914 (nr 422) angående för¬ bud i vissa fall mot varors förseende med oriktig ur¬ sprungsbeteckning och saluhållande av oriktigt märkta varor
Prop. Prop/1930:257
angående issignaltjänstens anordnande m. m.
Prop. Prop/1930:258
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 19 14 (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1930:259
angående befrielse från åter¬ betalning av vissa för kronan tillhöriga fastigheter erlagda kommunalutskylder m. m.
Prop. Prop/1930:260
angående anslag till socialstyrelsen m. m.
Prop. Prop/1930:261
angående anslag till Överståthållarämbetet
Prop. Prop/1930:262
angående anvisande av medel till åter uppför ande av en nedbrunnen gymnastik- byggnad vid statens uppfostringsanstalt å Bona m. m.
Prop. Prop/1930:263
angående försäljning av all¬ männa arvsfonden tillfallna lägenheten Åsumtorp 341 i Norra Asums socken av Kristianstads län
Prop. Prop/1930:264
angående åtgärder för upp¬ hjälpande av sötvattensfisbet m. m.
Prop. Prop/1930:265
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av §§ 4—6, 8 och 12—15 i för¬ ordningen den 16 maj 1890 (nr 21 s. 1) angående Sve¬ riges allmänna hypoteksbank m. m.
Prop. Prop/1930:266
angående vissa åtgärder för mejerihanteringens och smörexportens befrämjande
Prop. Prop/1930:267
angående inrättande av en'kommunsko g slånefond
Prop. Prop/1930:268
angående åtgärder för be¬ främjande av jordbrukets kreditkasserörelse
Prop. Prop/1930:269
angående försäljning av visst område av kronoegendomen 1 mantal Spenshult nr 1 i Hallands län m. m.
Prop. Prop/1930:273
angående inköp och iord¬ ningställande av beskickning sims i Haag
Prop. Prop/1930:274
med förslag till lag, inne¬ fattande tillägg till 12 § lagen den 12 maj 1897 (nr 27) för Sveriges riksbank, m. m.
Prop. Prop/1930:275
angående bildande av en fond hos Aktiebolaget Jordbrukarbanken, avsedd att möjliggöra avveckling av vissa krediter åt Svenska lantmännens riksför¬ bund och därtill anslutna föreningar
Prop. Prop/1930:276
angående viss ändring i planen för örn- och tillbyggnad av resi¬ densbyggnaden i Östersund
Prop. Prop/1930:277
angående försäljning av en kronan såsom danaarv efter änkan Erica Christina Josephina Fahlström, född Dufwa, tillfallen fastighet
Prop. Prop/1930:278
angående viss ändring i planen för nyby g gnaden för Kungl. Maj:ts kansli
Prop. Prop/1930:279
angående godkännande av en i Genéve den 24 mars 1930 undertecknad handelskon- vention
Prop. Prop/1930:280
angående bestridande av kostnaderna för framlidna Hennes Maj:t Drottning Victorias begravning