Prop. 1918:9
angående an¬ sättande såsom nationalpark av visst område av Bålby kronopark i Malmöhus län
Prop. 1918:80
('med förslag till förklaring av lagen den 4 maj 1906 angående förhud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egen\xad dom',)
Prop. 1918:96
('angående upp\xad rättande av praktiska ungdomsskolor',)
Prop. 1918:128
('med förslag till vattenlag m. m.',)
Prop. 1918:144
('med förslag till förordning angående idkande av pantlånerörelse',)
Prop. 1918:260
('angående löne- och pensionsreglering för lär ar personaler na vid de allmänna läroverken, högre lärarinneseminariet, folkskoleseminarierna, folk- och småskolorna, de högre folkskolorna och de kom\xad munala mellanskolorna',)
Prop. 1918:283
('med förslug till förordning angående vissa ändringar i förordningen den 28 oktober 1910 om taxeringsmyndigheter och förfaran\xad det vid taxering med mera',)
Prop. 1918:383
('angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid telegrafverket m. m.',)
Prop. Prop/1918:1
angående statsverkets tillstånd och. behov
Prop. Prop/1918:2
med förslag till tilläggsstat till riksstaten för dr 1918
Prop. Prop/1918:3
angående drift¬ kostnader under år 1919 för statens domäner
Prop. Prop/1918:4
med förslag till lag om häradsrätts sammansättning vid handläggning av vissa mål och ärenden m. m.
Prop. Prop/1918:5
med förslag till lag om ändrad lydelse av It § i lagen den 10 juli 1890 om ersättning av allmänna medel i vissa fall för skada, som förorsakats av ämbets- eller tjänsteman
Prop. Prop/1918:6
angående årliga understöd åt vissa befattningshavare vid telegraf¬ verket m. rn.
Prop. Prop/1918:9
angående an¬ sättande såsom nationalpark av visst område av Bålby kronopark i Malmöhus län
Prop. Prop/1918:11
angående krigs- tidstillägg under år 1918 åt f. d. befattningshavare i statens tjänst
Prop. Prop/1918:12
angående krigs¬ tid still äg g under år 1918 åt pensionerade båtsman och marinsoldater samt Vadstena krig smanshuskassas under- stödstagare
Prop. Prop/1918:13
angående krigs- tidstillägg under år 1918 åt pensionsberättigade änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst
Prop. Prop/1918:14
angående utbeta¬ lande av förskott å krigstidstillägg för År 1918 åt be¬ fattningshavare i statens tjänst
Prop. Prop/1918:15
angående rätt till pension för extra provinsialläkaren i Fässbergs distrikt Knut Arkadius Belfrage
Prop. Prop/1918:16
med förslag till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges rikslank den 12 maj 1897 och av § 9 i lagen om rikets mynt den 30 maj 1873
Prop. Prop/1918:17
angående för¬ säljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1918:18
angående efter¬ skänkande av kronan tillkommande fordran på grund av å vissa fastigheter i Gottlands län vilande odlingslån för torrläggning av Mästermyr
Prop. Prop/1918:19
angående över¬ låtande till Sorsele kommun av visst område av den vid avvittringen inom socknen till kyrkostad avsatta mark
Prop. Prop/1918:20
angående gott- görelse till byggmästaren Oskar Karlsson i Skrika för för¬ lust å byggnadsarbete för kronans räkning
Prop. Prop/1918:21
angående rätt för professorn M. H. Stålfors att för ålderstillägg tillgodo¬ räkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1918:22
angående pension till avlidne stationskarlen vid statens järnvägar Petter Larsson Linds änka och minderåriga dotter
Prop. Prop/1918:23
med förslag till lag om statsdepartementen
Prop. Prop/1918:24
angående reglemente för avlöning vid armén på krigsfot (krigs- avlöningsreglemente)
Prop. Prop/1918:25
angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna medel
Prop. Prop/1918:26
angående ersättande av vissa förskottsvis utgivna medel
Prop. Prop/1918:27
angående ersättning till professorn H. Sjögren för genom elds¬ våda förstörd egendom
Prop. Prop/1918:28
angående anläggning av en skjutbana för Norrbottens regemente
Prop. Prop/1918:29
med förslag till lag om ändrad lydelse av 15 § i lagen den 2 juli 1915 angående anskaffande av hästar och fordon för krigsmaktens ställande på krigsfot (hästutskrivning slag en)
Prop. Prop/1918:30
angående över¬ låtelse till lantförsvaret av vissa områden, tillhörande kr ono eg endomarna Kungsgården nr 1, Västhyn nr 1 samt Västerhus nr 1 och 2 i Frösö socken av Jämt¬ lands län
Prop. Prop/1918:32
med förslag till förordning- om undantag från tillämpningen av förord¬ ningen den 25 juli 1912 angående särskild skatt å majs, utländsk potatis samt maniokarot och andra väsentligen lika stärkelserika, tullfria utländska ämnen, använda vid tillverkning av stärkelse
Prop. Prop/1918:33
med förslag till lag om visst undantag från tillämpningen av 49 § 1 mom. och 165 § 1 inom. lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse
Prop. Prop/1918:34
med förslag till lag, innefattande tillfälligt undantag från gällande in¬ skränkningar i rätten att använda sparbanks vinst
Prop. Prop/1918:35
angående avstå¬ ende i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtande av nyttjanderätt eller servitutsrätt till sådan mark
Prop. Prop/1918:36
angående användande av allmänna besparingar å riksstatens femte huvudtitel för utförande av minrälsanordningar ä kanon- båtarna Kota och Disa
Prop. Prop/1918:37
angående användande av behållningar ä vissa extra anslag till täckande av merkostnad för utförande av ändring å undervattensbåten nr 1
Prop. Prop/1918:38
angående användande av behållning å vissa extra anslag till täckande av merkostnad för utförande av ändringsarbeten å min¬ fartyget Clas Fleming
Prop. Prop/1918:39
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § 1 mom. i förord¬ ningen den 6 november 1908 angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1918:40
angående försäljning av vissa statens järnvägar tillhöriga mark¬ områden
Prop. Prop/1918:41
angående till- läggspension till förre lokomotivföraren vid statens järn¬ vägar J. Häggström
Prop. Prop/1918:42
angående pension åt vaktmästaren vid artilleristabens lokaler i Stockholm Frans Wilhelm Klint
Prop. Prop/1918:43
angående pension åt musikfanjunkaren i Norra skånska infanteri¬ regementet Emil Johan August Schliwa
Prop. Prop/1918:44
angående postverkets ansvarighet för vissa till postbefordran mot¬ tagna försändelser m. in.
Prop. Prop/1918:45
angående an¬ läggning av skjutbana för Smålands artilleriregemente
Prop. Prop/1918:46
med förslag till lag med särskild bestämmelse att tills vidare gälla i fråga om skydd för vissa främmande patent
Prop. Prop/1918:47
angående ärligt understöd åt förra poststationsföreständaren Ehrn- frida Lovisa, Katarina örn
Prop. Prop/1918:48
angående understöd till avlidne tillförordnade andre länsnotarien J. G. Söderströms änka och dotter
Prop. Prop/1918:49
angående pension å allmänna indragning sstaten till extra tjänste¬ mannen å järnvägsstyrelsens statistiska kontor Gustaf Elias Erdmann
Prop. Prop/1918:51
angående anordnande av torkrum vid vissa kasernetablissemang
Prop. Prop/1918:52
angående anslag å tilläggsstat för är 1918 för anordnande av torkrum vid vissa kasernetablissemang
Prop. Prop/1918:53
angående förordning med särskilda föreskrifter angående avlö¬ ningsförmåner in. m. vid marinen på krigsfot
Prop. Prop/1918:54
med förslug till lag med vissa bestämmelser om sjöfynd
Prop. Prop/1918:56
angående pension åt extra kronojägaren Theodor Falk
Prop. Prop/1918:60
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 3 juni 1915 om eftergift vid krig eller krigsfara från vissa bestäm¬ melser om arbetstid för minderåriga och kvinnor
Prop. Prop/1918:61
angående rätt för vissa tjänstemän vid statens järnvägar att för åtnjutande av arvodesförhojning tillgodoräkna sig tiden för sin tjänstgöring såsom ordinarie tjänstemän under är 1916 såsom helt år
Prop. Prop/1918:62
med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 5 juli 1884 om skydd för varumärken
Prop. Prop/1918:63
med förslag till lag angående ändring i vissa delar av strafflagen m. m.
Prop. Prop/1918:64
med förslag till lag om ändrad lydelse av §§ 8, 13 och 14 i förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862 m, m.
Prop. Prop/1918:65
med förslag till lag om ändrad lydelse av §§ 4, (> och .24 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den .21 mars 18(>.2 m. m.
Prop. Prop/1918:66
med förslag till lag om ändrad lydelse av 30 § i lagen för Sveriges riksbank den 12 maj 1897 m. m.
Prop. Prop/1918:67
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 10 och § 12 mom. 1 i värn¬ pliktslagen den 17 september 1914
Prop. Prop/1918:68
angående vissa ändringar i förordningen den 18 juni 1864 angående utvidgad näringsfrihet
Prop. Prop/1918:69
med förslag till förordning om särskilda avdrag vid 1918 års taxering till bevillning för inkomst samt till inkomst- och för¬ mögenhetsskatt
Prop. Prop/1918:70
angående under¬ stöd åt vaktmästaren vid svenska Sojiakyrkan i Paris M. J. A. Falkmans änka Louise Jenny Falkman
Prop. Prop/1918:71
angående inköp av vissa tomter i kvarteret Björnen i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1918:72
angående ålderstillägg åt hospitalsläkaren vid Östersunds hospital K. J. T. Freidenfelt
Prop. Prop/1918:73
angående statsbidrag till beredande av tillfällig löneförbättring åt lärarperso¬ nalen vid privatläroverken
Prop. Prop/1918:74
angående viss garanti från statens sida för obligationer; utgivna av ett aktiebolag med uppgift att åt utländska banker och bankirer bereda svensk kredit
Prop. Prop/1918:75
angående del¬ aktighet i lasarettsläkarnas pensionskassa för läkare vid lasarettet i Norrköping
Prop. Prop/1918:76
angående tillfällig höjning av postavgifterna
Prop. Prop/1918:77
med förslag om ändringar i vissa delar av gällande telefon- och telegraf reglementen
Prop. Prop/1918:79
angående pension åt förre fästningsbyggnadsarbetaren Carl August Johansson Lundin
Prop. Prop/1918:81
angående ned¬ sättning i arrendet för Toppetorps kvarn å Ankarsrums kronopark i Kalmar län
Prop. Prop/1918:82
angående med¬ givande för vaktmästaren hos kommerskollegium Carl Gustaf Malmström att för åtnjutande av ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1918:83
angående omorganisation av fältveterinär kåren
Prop. Prop/1918:84
angående understöd åt avlidne linjearbetaren vid telegrafverket E. G. Lindgrens barn
Prop. Prop/1918:85
med förslag till förordning angående särskilda bestämmelser om tiden för förvarande av vissa till ledning för taxering avgivna deklarationer
Prop. Prop/1918:86
angående tillstånd för förste kanslisekreteraren i lantförsvarsdepar- tementet Gunnar August Åkerman att för rätt att åtnjuta ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1918:87
angående in¬ köp av vissa byggnader d A.rvall
Prop. Prop/1918:88
angående beviljande av ytterligare låneunderstöd, till täckande av kostnaden för anläggning av järnväg från Gånghester till Ulricehamn
Prop. Prop/1918:89
med förslag till lag angående beräknande av röstvärdet enligt kom¬ munalförfattningarna för skattskyldig, vars beskattnings¬ bara inkomst blivit vid bevillning staxering en år 1918 av viss anledning nedsatt
Prop. Prop/1918:90
angående befrielse för förste kontor sbiträdet vid statens järnvägar A. W. Kjellson att gälda visst honom till utgivande ådömt ersättningsbelopp m. in.
Prop. Prop/1918:92
angående anslag till en odling sorganisation
Prop. Prop/1918:93
angående bidrag till vissa odlings/'öretag m. m.
Prop. Prop/1918:94
med förslag till lag angående tillstånd att i och för viss tjänstgöring utom landets gränser använda värnpliktiga, tillhörande beväringens första uppbåd
Prop. Prop/1918:95
angående an¬ visande av anslag å tillägg sstat för är 1918 under fjärde huvudtiteln Jör bestridande av kostnader för utförande av bevakningstjänst ä Åland
Prop. Prop/1918:97
med för¬ slag till förordning angående en särskild för fiskare av¬ sedd försäkring mot skada till följd av olycksfall
Prop. Prop/1918:98
angående anslag till bestridande av statens bidrag till fiskares försäkring
Prop. Prop/1918:99
med förslag till lag om förfogande över viss egendom under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden
Prop. Prop/1918:100
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 24 maj 1895 an¬ gående skyldighet för kommuner och enskilda att fullgöra rekvisitioner för krigsmaktens behov
Prop. Prop/1918:101
angående anslag till avelscentra för nötboskap
Prop. Prop/1918:102
angående anläggning av ny docka vid flottans station i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1918:103
angående viss nedsättning av sockerskatten
Prop. Prop/1918:105
angående stats¬ bidrag till mellersta Sveriges socker fa bri ksak tieb o l ag för täckande av viss förlust
Prop. Prop/1918:106
angående höjning av lösenavgift för godkännande av rekvisition av socker för industriell tillverkning m. m.
Prop. Prop/1918:107
angående rätt för tjänstemännen i första lönegraden hos pensions- styrelsen S. E. Fagersten, H. F. C:son Gyller och P. Bratt att för åtnjutande av löneförhöjning genom ålders- tillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring inom styrelsen
Prop. Prop/1918:109
angående pension till förre båtsmannen Johan Collén Åkerman
Prop. Prop/1918:111
angående avliändande av ett kronan tillhörigt, från lägenheten Läsholmen avsöndrat område vid Karlsborgs lastageplats i Nederkalix socken
Prop. Prop/1918:112
angående personligt tillfälligt lönetillägg åt vissa tjänstemän vid statens järnvägar
Prop. Prop/1918:113
angående rätt för överjägmästaren C. I. St jernspett att för älderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1918:114
angående tilläggs¬ pension åt före detta förste vaktmästaren i utrikesdepar¬ tementet L. E. Larson
Prop. Prop/1918:115
med förslag till lag om ändrad lydelse av 43 § 1 mom. i lagen den 9 december 1910 angående tillsättning av prästerliga tjänster
Prop. Prop/1918:116
med förslag till förordning angående storleken å bal av torvströ eller torvmull
Prop. Prop/1918:118
angående anvisande av anslag å tilläggsstat för är 1.918 /om¬ täckande av vissa förskottsvis utgivna medel
Prop. Prop/1918:119
angående under¬ stöd för utgivande av tidskriften Biblioteksbladet
Prop. Prop/1918:120
angående understöd åt musikläraren C. Lundells änka
Prop. Prop/1918:121
angående pension åt förvaltaren av reservförrådet för läroverkens mål¬ skjutning smateriell, majoren W. Åmun
Prop. Prop/1918:122
med förslag till dels förordning om ändrad lydelse av 8 § i förord¬ ningen den 28 oktober 1910 om inkomst- och förmögen¬ hetsskatt och dels förordning om ändrad lydelse av 8 § i förordningen den 28 oktober 1910 angående bevillning av fast egendom samt av inkomst
Prop. Prop/1918:123
med förslag till för¬ ordning om extra inkomst- och förmögenhetsskatt för år 1919
Prop. Prop/1918:124
angående ersättande från fjärde huvudtitelns allmänna besparingar av vissa förskottsvis utgivna medel
Prop. Prop/1918:125
angående tillstånd för tygverkmästaren I. A. Wennerholm att för rätt att åtnjuta ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänst¬ göring
Prop. Prop/1918:126
angående pension åt sadelmakaren vid arméns intendenturförråd i Stockholm E. Magnussons änka och minderåriga barn
Prop. Prop/1918:127
angående pension åt vissa arbetare och arbeterskor vid ammuni¬ tions/abriken
Prop. Prop/1918:129
om anvisande av medel till bestridande av kostnaderna för vattendom¬ stolarnas verksamhet m. m.
Prop. Prop/1918:130
angående prov- taxering under år 1918 för beräkning av kommunal skattskyldighet vid tillämpning av bestämmelsenia i vissa förslag till omläggning av det kommunala beskattnings- väsendet
Prop. Prop/1918:131
angående försäljning till Jukkasjärvi socken samt Jukkasjärvi för¬ samling och Vittangi kapellförsamling av vissa kronan tillhöriga områden i Kiruna municipalsamhälle
Prop. Prop/1918:132
angående tillstånd för två befattningshavare i civildepartementet att för rätt att åtnjuta äldtrstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1918:133
angående resebidrag till vissa patienter vid radiumhemmet i Stock¬ holm
Prop. Prop/1918:134
med förslag till förordning angående ändrad lydelse av § 12 i för¬ ordningen den 6 augusti 1894 angående mantalsskriv¬ ning m. in.
Prop. Prop/1918:135
med förslag till lag om fattigvården m. m.
Prop. Prop/1918:136
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 6 i lagen den 29 maj 1896 angående blindundervisningen in. m.
Prop. Prop/1918:137
angående gäldandet av vissa d krig stjänstgöring stid belöpande pen¬ sionsavgifter för armén tillhörande personal
Prop. Prop/1918:138
angående inköp) för postverkets räkning av fastigheten nr 41 i kvarteret Gruvan i Karlstad
Prop. Prop/1918:139
angående inköp för telegrafverkets räkning av fastigheten nr 17 och 18 i Bergskvarteret i Söderköping
Prop. Prop/1918:140
angående årligt understöd åt befattningshavaren vid postverket P. A. Larsson
Prop. Prop/1918:141
angående utsträck¬ ning av tiden för tullfri disposition av tullpliktiga ut¬ ställning sföremål, som införts till baltiska utställningen i Malmö år 1914
Prop. Prop/1918:142
med förslag till förordning angående handel med vissa begagnade före¬ mål m. m.
Prop. Prop/1918:143
med förslag till lag om ändrad lydelse av 37 § i lagen den 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete
Prop. Prop/1918:145
med förslag till lag om ändrad lydelse av 16 och 41 §§ i lagen den 29 juni 1912 om arbetarskydd
Prop. Prop/1918:146
angående särskild ersättning till vissa flottan tilldelade värnplik¬ tiga under mobil iseringstjänstg öring
Prop. Prop/1918:147
angående leve¬ rans av oljor till marinen
Prop. Prop/1918:148
angående disponerande av ytterligare medel under år 1918 för vid¬ tagande av åtgärder till förebyggande och hävande av invaliditet
Prop. Prop/1918:149
angående för¬ värvande för svenska statens räkning av den Orsa— Härjedalens järnvägsaktiebolag tillhöriga järnvägen Orsa —Sveg
Prop. Prop/1918:150
angående , vissa ändringar i avlöning sreglementet för tjänstemän vid statens järnvägar in. in.
Prop. Prop/1918:151
angående ålder stillägg åt vaktmästaren vid länsstyrelsen i Upp¬ sala län R. S. Fredriksson
Prop. Prop/1918:152
med förslag till förordning angående längden å saluhållen ved
Prop. Prop/1918:154
med förslag till lag angående åtgärder mot utbredning av könssjuk¬ domar
Prop. Prop/1918:155
med förslag till lag om ändring i vissa delar av 14 och 18 kap. strafflagen
Prop. Prop/1918:156
angående anvisande av anslag d tilläggsstat för år 1918 under femte huvudtiteln för täckande av vissa förskott
Prop. Prop/1918:157
angående bidrag till täckande av de för Sveriges hantverksorganisation i dess egenskap av förmedlare av utlåningen från fonden för befrämjande av hantverk och därmed jämförlig mindre industri uppkommande förvaltningskostnader för åren 1918—1922 ävensom av andra utav låneförmedlings¬ verksamheten härflytande direkta utgifter för hantverks¬ org anisationen under nämnda år
Prop. Prop/1918:158
angående ifrågasatt överenskommelse mellan Kungl. Maj:t och kronan samt Sydsvenska kraftaktiebolaget angående vattenhushållningen vid vissa vattenfall i Lagan
Prop. Prop/1918:159
angående beredande av fyllnadsarvode åt en särskild föredragande i finans¬ departementet
Prop. Prop/1918:160
angående pension åt avlidne löjtnanten vid Norrbottens regemente II. S. M. B end riks moder änkefru Hildegard Antoinetta Laurentia Carlsson, född Bergström
Prop. Prop/1918:161
om anvisande av medel till beredande av tvångsuppfostran åt minderåriga kvinnliga förbrytare
Prop. Prop/1918:162
angående pension åt husmodern vid statens uppfostringsanstalt å Bona Johanna Kristina Andersson
Prop. Prop/1918:164
angående pension till förre båtsmannen Lameek Elof Johansson Fridén
Prop. Prop/1918:165
angående anvisande av medel för bestridande av kostnader för tillfällig avlöning åt viss till utbildning i flygtjänst kom¬ menderad personal
Prop. Prop/1918:166
angående anslag å tillägg sstat för år 1918 under fjärde huvudtiteln för bestridande av kostnader för tillfällig avlöning åt viss till utbildning i flygtjänst kommenderad personal
Prop. Prop/1918:167
angående pen¬ sion till avlidne förrådsförmannen vid statens järnvägar Anders Perssons änka
Prop. Prop/1918:169
med förslag till lag om tillägg till lagen den 14 juni 1917 om in¬ försel i avlöning, pension eller livränta in. in.
Prop. Prop/1918:171
angående anvisande av medel för inköp av en fastighet för sjätte arméfördelningens stabsexpedition i Östersund
Prop. Prop/1918:172
med förslag till lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att in¬ lösa under nyttjanderätt, upplåtet område m. m.
Prop. Prop/1918:173
angående utsträck¬ ning i tiden för utfästelse av inköp för statens räkning av produkter, framställda vid något med understöd av statsmedel anlagt potatistorkeri
Prop. Prop/1918:174
angående efter¬ skänkande av viss kronan tillkommande fordran av jäg¬ mästaren i Stockholms revir A. E. A. F. Maass
Prop. Prop/1918:176
angående för¬ höjning av vissa av statsmedel utgående livräntor
Prop. Prop/1918:177
angående understöd åt vissa äldre behövande folkskollärare och småskollärare m. fl-
Prop. Prop/1918:178
angående krigstids- tillägg för år 1918 åt pensionerade lärare och lärarinnor vid folk- och småskolor m. fl.
Prop. Prop/1918:179
angående krigstidstillägg för år 1918 åt pensionsberättigade änkor och barn efter delägare i folkskollärarnas änke- och pupillkassa
Prop. Prop/1918:181
angående till- läggsarvoden åt vissa extra ordinarie ämne slärarinnor vid allmänna läroverk
Prop. Prop/1918:182
angående anvisande av ytterligare medel till uppförande av nybyggnad för patent- och registreringsverket
Prop. Prop/1918:183
med förslag till lag innefattande särskilda bestämmelser angående rätten till inmutning inom vissa län
Prop. Prop/1918:184
med förslag till dels lag om ändrad lydelse av 5—8, 10, 16, 19, 20, 23, 24, 26 och 28—33 §§ i lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring, dels ock lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen den 8 juni 1915 om övergångsbestämmelser i anledning av berörda lag den 30 juni 1913
Prop. Prop/1918:185
angående anslag för bestridande av pa staten belöpande kost¬ nad för pensionstillägg och understöd enligt lagen den 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring in. in.
Prop. Prop/1918:186
angående ersättning till postsparbanken för dess bestyr med uppbörd och utbetalningar m. m. för riksförsäkringsanstalten
Prop. Prop/1918:187
med för¬ slag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen den 27 juni 1902, innefattande vissa bestämmelser om elek¬ triska anläggningar
Prop. Prop/1918:188
angående understöd åt småbrukskolonin Emaus i Norrtälje
Prop. Prop/1918:189
angående uppförande av nya sjukhus för Västernorrlands rege¬ mente och Norrlands trängkår samt för Göta artilleri¬ regemente m. to.
Prop. Prop/1918:190
angående anslag å tilläggsstat för år 1918 under fjärde huvudtiteln för uppförande av nya sjukhus för Västernorrlands rege¬ mente och Norrlands trängkår samt för Göta artilleri¬ regemente m. m.
Prop. Prop/1918:191
angående anslag å tilläggsstat för år 1918 för utdikning av staten till¬ höriga bränntorvmossar
Prop. Prop/1918:192
angående anslag till uppförande av bostadslägenheter vid Västerås’ ångkraftstation
Prop. Prop/1918:193
angående anslagen till tjänstemän och betjänte vid länsstyrelserna samt till övergångsstat för landsstaten
Prop. Prop/1918:194
angående ändrad lydelse av §§ 41, 69, 70 och 76 i förordningen den 21 mars 1862 om kommunalstyrelse på landet, §§ 8, 67, 68 och 77 i förordningen den 21 mars 1862 om kommunalstyrelse i stad, § 48 i förordningen den 23 maj 1862 om kommunalstyrelse i Stockholm samt §§ 11 och 50 i förordningen den 21 mars 1862 om landsting
Prop. Prop/1918:195
angående täckande av vissa förskott på tilläggsstat för år 1918 under sjätte huvudtiteln
Prop. Prop/1918:196
med anledning av framställning från Magnesitaktiebolaget Tarrekaise be¬ träffande vissa av bolaget arrenderade miner al fyndig¬ heter å kronojord i Norrbottens län
Prop. Prop/1918:197
angående inrät¬ tande av en gödselvårdslånefond
Prop. Prop/1918:198
angående kolonisa¬ tion å vissa kronoparker i Västerbottens och Norrbottens län
Prop. Prop/1918:199
med förslag till lag om utrotande av berberisbuskar å viss mark
Prop. Prop/1918:200
angående lån till hushållningssällskapen för anskaffande och till¬ handahållande av förädlade utsäden av vissa sädesslag ävensom av utsädespotatis
Prop. Prop/1918:201
angående be¬ redande av ökade medel till bestridande av resekostnader för fornminnesvärden
Prop. Prop/1918:202
angående be¬ frielse för tan dläk ar institutet att till statsverket inleve¬ rera vissa medel
Prop. Prop/1918:203
angående ytterligare an¬ slag till nybyggnads- och ändringsarbeten vid folkskole- seminariet i Luleå
Prop. Prop/1918:204
an¬ gående minimipris å brödsäd m. m.
Prop. Prop/1918:206
angående livräntor till avlidne tullvaktmästaren Sjöbloms änka och minder¬ åriga dotter
Prop. Prop/1918:207
angående fyllnadspension å allmänna indrag ning sstaten åt löjt¬ nanten vid Västgöta regemente friherre H. G. Pfeiffs änka och minderåriga barn
Prop. Prop/1918:208
angående fyllnadspension ä allmänna indi agningsstaten åt löjt¬ nanten vid Skånska dragonregementet friherre H. G. von Blixen-Fineckes änka och minderåriga barn
Prop. Prop/1918:209
angående pension å allmänna indragning sstaten åt avlidne löjt¬ nanten vid Vendes artilleriregemente J. G. Torslows föräldrar f. d. fa7ijunkaren Carl Johan Torsloiv och hans hustru Hedvig Vilhelmina Torslow, född Bandqvist
Prop. Prop/1918:210
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 kap. 8 § rättegångsbalken
Prop. Prop/1918:211
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen om straffregister den 17 oktober 1900
Prop. Prop/1918:212
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen den 4 maj 190ti angående förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom m. m.
Prop. Prop/1918:213
med förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m.
Prop. Prop/1918:214
angående befrielse från eller restitution av tullavgift för åtskilliga materia- lier och skepps förnödenhet er för pansarbåten Sverige
Prop. Prop/1918:215
angående anslag till fullbordande av arbetet med utläggning av ytterligare ett järnvägsspår mellan Rönninge och Järna m. m.
Prop. Prop/1918:216
med förslag till lag om tillägg till lagen den 28 juni 1907 om bredden av hjulringar å arbetsåkdon på landet
Prop. Prop/1918:217
angående anslag å tilläggsstat för år 1918 för täckande av brist i skogs- högskolans expensanslag för år 1917
Prop. Prop/1918:218
angående fyllnads¬ pension åt kronojägaren M. L. Brusell
Prop. Prop/1918:219
med förslag till lag angående förlängd giltighet av lagen den 11 juni 1915 med särskilda bestämmelser beträffande viss sam¬ fälld skogsmark inom Kopparbergs län
Prop. Prop/1918:220
med förslag till lag om fastställande av högsta pris å vissa varor under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden m. m.
Prop. Prop/1918:221
angående anvisande av anslag d tilläggsstat för år 1918 under fjärde huvudtiteln för bestridande av uppkommande mer¬ kostnader för vissa byggnadsföretag vid armén
Prop. Prop/1918:222
angående befrielse för kaptenen vid flottan Johan Sigurd Svin- liufvud att, gälda visst honom till utgivande ådömt er¬ sättningsbelopp
Prop. Prop/1918:223
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 20 § 1 mom. i för¬ ordningen den 11 oktober 1907 angående tillverkning av brännvin m. m.
Prop. Prop/1918:224
angående anställande av en mariningenjör sstipendiat över stat
Prop. Prop/1918:225
angående rätt till tjänstår sb er åkning för torpedingenjören S. D. Ljungberg
Prop. Prop/1918:226
angående för¬ säljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1918:227
angående upp¬ låtande av lägenheter från Kungsörs södra kungsladu¬ gård i Västmanlands län
Prop. Prop/1918:228
med förslag till lag om förhud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark
Prop. Prop/1918:229
angående fyll¬ nadspension åt professorn E. G:son Odelstierna
Prop. Prop/1918:230
med dels förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften och dels förslag till förordning om ändring i vissa delar av för¬ ordningen den 6 november 1908 angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1918:231
med förslag till lag om förbud mot plockning av lingon före viss dag
Prop. Prop/1918:232
angående anslå// ä tilläggsstat för år 1918 till beredande av krigstjänst¬ premier till visst manskap och vissa värnpliktiga vid flottan
Prop. Prop/1918:234
med förslag till förordning om ändrad lydelse av de till förordningen den 19 november 1914 om arvsskatt och skatt för gåva hörande tabellerna III och IV
Prop. Prop/1918:235
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 45 § i förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker
Prop. Prop/1918:236
angående beredande av extra statsbidrag för är 1918 åt registre¬ rade sjukkassor
Prop. Prop/1918:237
angående ytterligare statsbidrag å tilläggsstat för år 1918 till det frivilliga brandväsendet
Prop. Prop/1918:238
angående dispo¬ nerande av 1917 års avkastning av statens hästavelsfond
Prop. Prop/1918:239
angående anvisande av medel för anordnande av kaderövningar vid landstormen
Prop. Prop/1918:240
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 § i förordningen den 11 oktober 1907 angående beskattning av socker
Prop. Prop/1918:241
angående tjcinst- årsberäkning för tillförordnade folkskolinspektören Knut Bernhard Kjellmark för uppflyttning i högre lönegrad
Prop. Prop/1918:242
angående understöd från småskollärares m. fl. ålderdomsunderstödsanstalt åt förra småskollärarinnan Henny Josefina Andersson
Prop. Prop/1918:243
angående understöd åt vissa småskollär ar änkor
Prop. Prop/1918:244
angående an visande av bidrag till svenska stadsförbundets verksamhet
Prop. Prop/1918:245
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 och 9 §§ i förord¬ ningen den 18 juni 1915 om förekommande av överdriven avverkning å ungskog inom de delar av Västerbottens och Norrbottens län, som. ej höra till lappmarken
Prop. Prop/1918:246
angående beredande av arvodesfyllnad åt tjänstemän, som på förordnande uppehålla kammarrättsråds tjänstgöring
Prop. Prop/1918:247
angående beredande av förbättrade lokaler åt länsstyrelsen i Stockholms lön och byggnadsstyrelsen
Prop. Prop/1918:249
angående försälj¬ ning av ett område av Östkinds häradsallmänning Kol¬ mården nr 1
Prop. Prop/1918:250
angående an¬ visande av medel för vissa ombyggnads- och inrednings¬ arbeten inom Västerås slott
Prop. Prop/1918:251
angående anvisande av medel för anordnande av övningar i ställningskrig m. in.
Prop. Prop/1918:252
angående understöd i vissa fall åt sådan värnpliktigs familj, som fullgör tjänstgöring till rikets försvar
Prop. Prop/1918:253
angående anvisande av anslag å tilläggsstat för år 1918 under fjärde huvudtiteln för täckande av under år 1917 upp¬ komna brister å vissa ordinarie reservationsanslag
Prop. Prop/1918:254
angående efter¬ skänkande av kronans rätt till danaarv efter lägenhets- ägaren Gustaf Andersson Wettergren från Värmdö socken m. fl.
Prop. Prop/1918:255
angående försäljning av en kronan tillhörig fastighet i Landskrona
Prop. Prop/1918:256
angående ord¬ nande av tomtområdet vid folkskoleseminariet i Lund
Prop. Prop/1918:257
med förslag till lag om ändrad lydelse av vissa paragrafer i värn¬ pliktslagen
Prop. Prop/1918:258
angående anslag å tilläggsstat för år 1918 under nionde huvudtiteln för undersökning av vissa miner alfyndigheter
Prop. Prop/1918:259
angående anslag till arbetslöshetens bekämpande
Prop. Prop/1918:261
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 28, § 29 mom. 1 och § 42 i förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862, till lag om ändrad lydelse av §§ 21, 22 och 31 i förordningen om kommunalstyrelse i stad den 21 mars 1862 samt till lag om ändrad lydelse av § 2 mom. 6 och 7 samt §§ 3 och 16 i förordningen om landsting den 21 mars 1862 ävensom om upphävande av § 2 mom. 5 i sistnämnda förordning
Prop. Prop/1918:262
med för¬ slag till lag om ändrad lydelse av § 28, § 29 mom. 4, §§ 30—32 och § 36 mom. 2 i förordningen om kom¬ munalstyrelse på landet den 21 mars 1862, till lag om ändrad lydelse av § 23, § 24 mom. 1, §.§ 21 och 28, § 29 mom. 1, §§ 30, 31, 35 och 40 i förordningen om kommunalstyrelse i stad den 21 mars 1862 samt till lag om ändrad lydelse av § 6 inom. 2, § 10 mom. \, §§ 11—14, § 15 mom. 1, §§ 16, 17, 20 och 22 i för¬ ordningen om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862
Prop. Prop/1918:263
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 17 april 1916 angående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m.
Prop. Prop/1918:264
med förslag till lag angående fortsatt tillämpning av lagen den 28 mars 1917 om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri eller upplåtelse av fartyg, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri
Prop. Prop/1918:265
med förslag till lag angående fortsatt tillämpning av lagen den 28 mars 1917 om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg mellan utrikes orter
Prop. Prop/1918:266
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 19 juni 1917 med vissa bestämmelser mot oskäliga pris under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden
Prop. Prop/1918:267
angående avstående av viss statens järnvägar tillhörig mark
Prop. Prop/1918:268
angående be¬ frielse för linje för mannen vid telegrafverket J. A. Norr¬ ströms stärbhus att ersätta visst förkommet belopp m. m.
Prop. Prop/1918:269
angående inköp av vissa tomter å Saltö i Karlskrona samt upp¬ förande därstädes av ett bostadshus för varvsarbetare
Prop. Prop/1918:270
angående ytterligare anslag å tilläggsstat för år 1918 till upp¬ förande av en mässbyggnad för under officerare och man¬ skap vid Oscar-Fredriksborg m. m.
Prop. Prop/1918:271
angående sättet för användandet av ett utav 1917 års riksdag be¬ viljat extra anslag till anskaffning av undervattensbåt- materiel
Prop. Prop/1918:272
med förslag till lag om ändrad lydelse av 17 § i lagen den 11 oktober 1907 angående civila tjänstinnehavares rätt till pension
Prop. Prop/1918:273
angående lån till aktiebolaget svenska linberedningssällskapet
Prop. Prop/1918:274
angående pension åt folkskolinspektören Johannes Sunneman
Prop. Prop/1918:275
angående upp¬ förande av nybyggnad för hantverksskolan i Kristine¬ hamn för blinda
Prop. Prop/1918:276
angående för¬ säljning av folkskoleseminariets i Falun äldre tomt¬ område m. m.
Prop. Prop/1918:277
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 2 mom. f 2, 3 och 4, § 18 samt § 40 inom. 1 i förordningen om landsting den 21 mars 1862
Prop. Prop/1918:279
angående tullfri införsel av en telefonkabel
Prop. Prop/1918:280
angående tilläggs- bidrag till vissa innehavare av odling slag enheter och skogstorp å kronomark i de sex nordligaste länen
Prop. Prop/1918:281
angående tilläggs- bidrag till innehavare av nyhy g g esläg enheter inom Alträsks nybyggesområde i Norrbottens län m. m.
Prop. Prop/1918:282
angående försälj¬ ning till staden Västerås av kronoegendomen Vallby nr 4 i Västmanlands län
Prop. Prop/1918:284
med förslag till lag om polisväsendet i rikets städer
Prop. Prop/1918:286
med förslag till lag angående krigstidsunderstöd åt präster i nyreg- lerade pastorat samt åt vissa extra ordinarie präster och innehavare av prästerliga emeritilöner
Prop. Prop/1918:287
angående krigs- tidstillägg under år 1918 åt biskopen i Luleå stift 0. Bergqvist
Prop. Prop/1918:288
med förslag till vissa ändringar i gällande förordning med tulltaxa för inkommande varor
Prop. Prop/1918:289
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 22 § 1 mom. i för¬ ordningen den 15 december 1914 angående statsmonopol 0 A tobakstillverkningen i riket
Prop. Prop/1918:290
med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862 m. m.
Prop. Prop/1918:291
angående anvi¬ sande av anslag å tillägg sstat för år 1918 för vissa ändamål under åttonde huvudtiteln
Prop. Prop/1918:292
angående tillstånd för vissa befattningshavare i ecklesiastikdepartementet att för rätt att åtnjuta ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1918:293
angående användning för kulturella ändamål av viss del av den svenska Längmanska donationsfondens avkastning
Prop. Prop/1918:294
angående anvi¬ sande av medel för utförande av vissa reparations- och ändringsarbeten å de i kvarteret Grönlandet norra i Stockholm befintliga byggnaderna
Prop. Prop/1918:296
angående utvidg¬ nings- och förbättringsarbeten m. m. i vissa länsresidens och landsstatshus
Prop. Prop/1918:297
angående förvärvande för kro?ians räkning av aktierna i Virsbo— Ramnäs kraftaktiebolag rn. in.
Prop. Prop/1918:298
angående användande av behållningar å vissa extra anslag för utförande av ändringsarbeten å undervattensbåtar
Prop. Prop/1918:299
angående ytterligare anslag å tilläggsstat för är 1918 till anskaff¬ ning av en motorpråm för Karlskrona fästning
Prop. Prop/1918:300
med förslag till lag om upphävande av förordningen den 4 maj 1855 angå¬ ende vissa föreskrifter till kyrkotuktens upprätthållande
Prop. Prop/1918:301
med förslag till lag om ändring i vissa delar av 20 kap. strafflagen m. m.
Prop. Prop/1918:302
angående ändrade villkor för statsbidrag under är 1918 till drift¬ kostnaderna vid kustsanatorierna
Prop. Prop/1918:303
angående ersättning till f. volontären N. J. Andersson i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1918:304
angående upplåtande till föreningen Svenska Röda korset av visst område å Djurgården
Prop. Prop/1918:305
angående anslag för en statens kraftstation vid Motala samt för förberedande åtgärder för Vänerns reglering
Prop. Prop/1918:306
angående statens deltagande i kostnaden för reglering av vissa till Dalälvens vattensystem hörande sjöar
Prop. Prop/1918:308
angående ytter¬ ligare anslag å 1918 års tillägg sstat för distributions- anläggningar för statens kraftverk
Prop. Prop/1918:309
'med förslag till lag om ändrad lydelse av 49 § i strafflagen för krigsmakten den 23 oktober 1914
Prop. Prop/1918:310
med förslag till lag om ändrad lydelse av 33 § i lagen om krig sdomstolar och rättegången därstädes den 23 oktober 1914
Prop. Prop/1918:311
angående ändring i avlöningsstaten för förste provinsialläkare och provinsialläkare in. in.
Prop. Prop/1918:312
med förslag till ändringar i gällande provinsialläkartaxa
Prop. Prop/1918:313
angående åtgärder för utjämning av sjukvårdskostnaderna å lands¬ bygden
Prop. Prop/1918:314
angående utvidgning av riksdagens bibliotek till centralt förvaltning sbibliotek
Prop. Prop/1918:315
angående anslag för påbörjande av första utbyggnaden av en kraftstation vid Har språng et
Prop. Prop/1918:316
angående årligt understöd åt förra restauratrisen å postångfartyget Öland Mana Sofia Magnusson
Prop. Prop/1918:317
med förslag till stater för lantbruksstyrelsen, statskonsulenter och statens fiskeriadministration m. m.
Prop. Prop/1918:318
angående upp¬ förande å ordinarie stat av kontrollstyrelsens avdelning för rusdrycksförsäljningsärenden m. m,
Prop. Prop/1918:319
angående undantag från gällande föreskrifter om statsunderstöd åt synnerligt skattetyngda landskommuner
Prop. Prop/1918:320
med förslag till förordning med vissa tillfälliga bestämmelser i fråga om åstadkommande av skjutsentreprenader
Prop. Prop/1918:321
angående anvisande av anslag å tilläggsstat för år 1918 för f ullbordande av vissa spannmålslag erhus och fryshus
Prop. Prop/1918:322
angående anslag till täckande av vissa förskott på tilläggsstat för år 1918 under sjunde huvudtiteln
Prop. Prop/1918:323
med förslag till förordning angående handel med skattefri sprit m. m
Prop. Prop/1918:324
angående an¬ vändande av överskott i djurgårdskassan för vissa an¬ läggningar vid Drottningholms, Ulriksdals, Haga och Strömsliolms slott m. m.
Prop. Prop/1918:325
med förslag till förordning angående visst undantag från tillämpningen av stadgandena i 23 och 31 §§ i förordningen den 7 augusti 1907 angående tillverkning och beskattning av maltdrycker
Prop. Prop/1918:326
med förslag till kungörelse om ändrad bestämmelse angående tiden för ikraftträdandet av vissa delar av förordningen den 14 juni 1917 om ändrad lydelse av 3, 13, 23 och 31 §§ i förordningen den 7 augusti 1907 angående tillverkning och beskattning av maltdrycker
Prop. Prop/1918:327
angående gäldande av ersättning till ledamöterna i ett vid lantbruksstyrel- sens sida ställt lantbruksråd
Prop. Prop/1918:328
angående drift¬ kostnader under år 1919 för egnahemslånefonden
Prop. Prop/1918:329
angående utläg¬ gande av statsgruvefält vid LiiJcavaara i Norrbottens län
Prop. Prop/1918:330
angående undan¬ tag beträffande fångst av sälhund från det i § 8 jakt¬ stadgan meddelade förbud att vid fångst av djur använda sax
Prop. Prop/1918:331
med förslag till lag om fri rättegång m. m.
Prop. Prop/1918:332
med för¬ slag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen den 4 juli 1910 angående rätt till pension för tjänstemän vid statens järnvägar m. m.
Prop. Prop/1918:334
med förslag till förordning angående vissa alkoholhaltiga preparat
Prop. Prop/1918:335
angående om¬ organisation av den lägre tekniska undervisningen
Prop. Prop/1918:336
angående bidrag till folkskollärarnas pensionering
Prop. Prop/1918:337
angående under¬ stöd åt sällskapet för folkundervisningens befrämjande
Prop. Prop/1918:338
om anvisande av medel till beredande av tvång suppfostran åt minderåriga manliga förbrytare m. m.
Prop. Prop/1918:339
angående understöd för uppförande av bostadshus med smålägen¬ heter
Prop. Prop/1918:340
angående anslag till sjökar teverket och till utförande av sjömät¬ ningar in. in.
Prop. Prop/1918:341
angående omorganisation av skeppsgossut.bildningen m. in.
Prop. Prop/1918:342
angående anslag till studentkurser och parallellavdelningar m. m. vid vissa folkskoleseminarier
Prop. Prop/1918:343
angående årligt un¬ derstöd åt tonsättaren J. G. E. Sjögrens änka Berta Elisabet Sjögren
Prop. Prop/1918:344
angående under¬ stöd till vaktmästaren L. F. Nybergs änka och minder¬ åriga barn
Prop. Prop/1918:345
angående anslag å tilläggsstat för år 1918 till ytterligare expens- och underhållsmedel vid statens skogsskolor m. m.
Prop. Prop/1918:346
med förslag till förordning om ändrad lydelse av § 3 mom 3 iför¬ ordningen den 14 juni 1917 angående uppbörd av av¬ gifter för försäkringar i riksförsäkring sanstalten jämlikt lagen om försäkring för olycksfall i arbete
Prop. Prop/1918:347
angående täckande av vissa förskott på tilläggsstat för år 1918 under tredje huvudtiteln
Prop. Prop/1918:348
angående anslag för beredande av lindring i de mindre bemedlades levnads¬ villkor m. m.
Prop. Prop/1918:349
angående änd¬ ringar i staten för folkskollärarnas pensionsinrättning
Prop. Prop/1918:350
angående löneregle¬ ring för lärare vid småskoleseminarier m. m.
Prop. Prop/1918:351
angående av¬ stående av den rätt till vatten och strömfall i Klar¬ älven, som tillkommer kyrkoherdebostället 1/12 mantal eller 80 öre skatt Östra Båda i Norra Råda socken
Prop. Prop/1918:352
angående under¬ stöd åt vissa folkskolläraränkor
Prop. Prop/1918:353
med förslag till lag angående beredande i vissa fall vid skogsavverk¬ ning och kolning av härbärge åt arbetarna in. m.
Prop. Prop/1918:354
angående om¬ kostnader för handläggning av ärenden rörande ersätt¬ ning i anledning av kroppsskada, ådragen under militär¬ tjänstgöring
Prop. Prop/1918:355
angående pension å allmänna indragning sstaten åt förre musik¬ sergeanten Gustaf Adolf Blomqvist
Prop. Prop/1918:356
angående uvei'flyttande av under officer skorpraler i l:a lönegraden vid flottan och kustartilleriet till en ny lägre under officers- grad in. m.
Prop. Prop/1918:359
angående anvisande av medel till bestridande av kostnader för rättshjälp m. m. åt vissa nyttjanderättshavare
Prop. Prop/1918:360
om anvisande av medel till understöd åt offentliga rättshjälpsanstalter
Prop. Prop/1918:361
angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid armén
Prop. Prop/1918:362
angående tillfällig löneförbättring åt viss personal vid marinen
Prop. Prop/1918:363
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 17 § 5 mom. i för¬ ordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rus¬ drycker m. ni.
Prop. Prop/1918:364
angående restitution av erlagd tull för eu postföraren Jens Tången från Norge tillhörig automobil
Prop. Prop/1918:365
angående bidrag till tullstatens enskilda pensionsinrättning
Prop. Prop/1918:366
angående för¬ säljning till aktiebolaget Bifosfat av visst område av kronoparken nr 5 i Gällivare socken av Norrbottens län
Prop. Prop/1918:367
angående inköp av lastautomobiler för arméns räkning m. m.
Prop. Prop/1918:368
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 6 augusti 1894 angående mantalsskrivning
Prop. Prop/1918:369
med förslag till förordning angående försäljning av pilsner m. m.
Prop. Prop/1918:370
angående an¬ slag för upprätthållande av yrkesinspektionens verksamhet
Prop. Prop/1918:372
angående nedsätt¬ ning i beloppet av viss kronan tillkommande fordran av Gustaf Eif
Prop. Prop/1918:373
angående anslag till rikets allmänna kartverk
Prop. Prop/1918:374
angående pension åt förre uppsyningsmannen vid Göteborgs hospital K. 0. Anderssons änka So fa Charlotta Andersson
Prop. Prop/1918:375
med förslag till lag angående villkorlig straffdom m. m.
Prop. Prop/1918:376
angående för¬ säljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1918:377
med förslag till lag om befrielse för vissa värnpliktiga från skyldig¬ het att fullgöra r eser vtrupp övning
Prop. Prop/1918:378
angående ersätt¬ ning till korpralen J. E. Normans änka Agnes Cecilia Norman och makarnas tre minderåriga barn
Prop. Prop/1918:379
angående förhöjt utflyttningsunderstöd inom de ovan o dl ing sgränsen belägna delarna av Västerbottens län
Prop. Prop/1918:380
med förslag till lag om ändrad lydelse av 10, 13, 15 och 34 §§ i lagen om arbetarskydd den 29 juni 1912
Prop. Prop/1918:381
angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar m. m.
Prop. Prop/1918:382
angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid postverket m. m.
Prop. Prop/1918:384
angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens vattenfallsverk m. m.
Prop. Prop/1918:385
angående fastställande av postverkets stat för driftkostnader år 1919 m. m.
Prop. Prop/1918:386
angående fastställande av telegrafverkets stat för driftkostnader under år 1919
Prop. Prop/1918:387
angående inrättande av en kraftledningslånefond
Prop. Prop/1918:388
om beviljande av anslag till fångvården och statens arbetsanstalter m. m.
Prop. Prop/1918:389
angående anslag till bestridande av vissa bidrag till kostnaderna för domsagornas förvaltning
Prop. Prop/1918:390
angående användande av visst utav 1911 års riksdag på extra stat beviljat belopp till uppförande av nybyggnad för mar¬ ketenteri vid flottans station i Stockholm
Prop. Prop/1918:391
om anvisande av medel för bestridande av kostnaderna för särskild förun¬ dersökning med hänsyn till villkorlig straffdom m. m.
Prop. Prop/1918:392
angående rätt för förste kanslisekreteraren i sjöförsvarsdeparte¬ mentet, kanslirådet i Kungl. Maj:ts kansli G. A. Stuart att för åtnjutande av ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1918:393
angående av¬ sättning av medel för beredande av krigstidstillägg och krig stid sb julp för år 1919 åt vissa befattningshavare och f. d. befattningshavare i statens tjänst m. fl.
Prop. Prop/1918:394
angående utbeta¬ lande av förskott å krig stid stilla g g för år 1919 åt be¬ fattningshavare i statens tjänst
Prop. Prop/1918:395
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 20 § i förordningen den 28 oktober 1910 om inkomst- och förmögenhetsskatt samt avdelning 4:o) i de vid samma förordning fogade särskilda anvisningar till ledning vid taxeringen m. m.
Prop. Prop/1918:396
angående sättet för bestridande av kostnaderna för reservofficerares tjänstgöring vid kustartilleriet i vissa fall m. in.
Prop. Prop/1918:397
angående ■ täckande av överbetalning d det på extra stat för är 1918 under femte huvudtiteln upptagna anslaget till egentliga neutralitetskostnader efter 1916 ars utgång
Prop. Prop/1918:398
angående anvisande av anslag å tilläggsstat för år 1918 under femte huvudtiteln för täckande av kostnader för expedi¬ tioner till finska fastlandet och till Aland
Prop. Prop/1918:399
angående drift¬ kostnader under år 1919 för statens domäner
Prop. Prop/1918:400
angående anslag för upprätthållande ad) kommershollegii verksamhet under år 1019 m. in.
Prop. Prop/1918:401
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 30 juni 1916 om krigskonjunkturskatt
Prop. Prop/1918:403
angående an¬ slag å tilläggsstat för är 1918 under femte huvudtiteln för täckande av under av 1917 uppkomna brister å vissa ordinarie reservationsanslag
Prop. Prop/1918:404
angående ändringar i villkoren för lån från fonden för torvindustriens be¬ främjande samt anslag till kapitalökning för samma fond
Prop. Prop/1918:406
angående ytter¬ ligare rörelsekapital för folkhushållning skommissionen m. m.
Prop. Prop/1918:407
angående tillfälliga lönetillägg till tjänstemän vid tullverket m. m.
Prop. Prop/1918:408
angående bere¬ dande av rörelsekapital för statens industrikommission för tillgodoseende av landets importbehov av industriella råvaror
Prop. Prop/1918:409
angående reglering av avlöningsförhållanden m. m. för personal vid statens hospital och asyler
Prop. Prop/1918:410
angående uppförande i riksstaten för år 1919 under femte huvud¬ titeln av ordinarie anslag till navigationsskolorna, rn. m.
Prop. Prop/1918:411
angående anvisande av anslag å tillägg sstat för år 1918 under andra huvud¬ titeln för täckande av vissa förskott
Prop. Prop/1918:412
angående avlönings- förhöjning för viss fångvårdstjänstemän
Prop. Prop/1918:413
angående anvisande av anslag till förstärkning av ordinarie an¬ slaget till navigationsskolorna för åren 1918 och 1919
Prop. Prop/1918:414
angående tillfällig löneförbättring åt viss lärarpersonal vid sjö¬ krigsskolan och navigationsskolorna
Prop. Prop/1918:415
angående vissa ändringar i gällande bestämmelser om understöd av stats¬ medel åt föreningar för beredande av driftkredit åt läkare av mindre jordbruk
Prop. Prop/1918:417
angående anslag å tilläggsstat under nionde huvudtiteln för täckande av vissa förskott
Prop. Prop/1918:418
angående statsbidrag till v äg anläggning ar in. in.
Prop. Prop/1918:419
med förslag till ny avlöning sstat för statistiska centralbyrån m, m.
Prop. Prop/1918:420
om höjande av andra huvudtitelns ordinarie förslagsanslag till ersätt¬ ning åt domare, vittnen och parter
Prop. Prop/1918:421
angående anvi¬ sande av medel till beredande av lokaler i fastigheten nr 1 i kvarteret Sjöhästen åt viss del av krigsarkivet rn. m.
Prop. Prop/1918:422
angående bemyn¬ digande för Kungl. Maj:t att under viss förutsättning för kronans räkning inköpa fastigheten nr 2 i kvarteret Neptunus mindre i Stockholm
Prop. Prop/1918:423
angående an¬ ordnande av avloppsledningar från militär etablissemang en å Järvafältet
Prop. Prop/1918:424
angående för¬ bättring av sekreterarens hos justitiekanslersämbetet tjänsteställning och avlöning
Prop. Prop/1918:425
angående förhöjt statsbidrag till vissa alkoholistanstalter
Prop. Prop/1918:426
angående för¬ säljning till staden Eslöv av kronoegendomen Eslöv nr 15 och 17 i Malmöhus lön
Prop. Prop/1918:427
angående anslag till täckande av vissa förskott för expeditioner med far¬ tyget Skagerak m. m.
Prop. Prop/1918:429
angående ålderstillägg åt yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren
Prop. Prop/1918:430
angående an¬ ordnande av avloppsledningar för Järva lokomotivstation
Prop. Prop/1918:431
angående telegrafverkets övertagande av det enskilda telefonnätet i Stockholm med omnejd
Prop. Prop/1918:432
angående förhöjda provisoriska tilläggsavgifter å statens järnvägar
Prop. Prop/1918:433
med förslag till överenskommelser dels angående malmbrytning inom Luossa- vara och Grängesbergs malmfält dels angående redan medgiven malmbrytning inom Kirunavara och Gellivare malmfält
Prop. Prop/1918:434
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse
Prop. Prop/1918:435
angående reglering av löneförhållanden m. m. för vaktmästare och med dem jämförliga befattningshavare
Prop. Prop/1918:436
angående un¬ derstöd åt småskolläraränkan Karolina Svensson
Prop. Prop/1918:437
angående under¬ stöd åt folkskollärar änkan Kristina Lundberg
Prop. Prop/1918:438
an¬ gående anslag till åtgärder i prisreglerande syfte
Prop. Prop/1918:439
med förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring m. m.
Prop. Prop/1918:440
angående löne¬ reglering för skogvaktarna vid universitetet i Uppsala m. m.
Prop. Prop/1918:441
med förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att överlåta fast egendom m. m.
Prop. Prop/1918:442
med förslag till dels lag om ändrad lydelse av §§ 1, 2, 10, 13, 19, 21, 22, 23, 30, 36, 38 och 39 i förordningen den 21 mars 1862 om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd, dels lag om ändrad lydelse av §§ 1, 3 och 4 i lagen den 25 juni 1909 angående folkskoleväsendet i vissa städer, dels ock lag om ändrad lydelse av 1, 2, 3, 4, 5 och 7 §§ i lagen den 15 maj 1903 angående folkskoleväsendet i Stockholm
Prop. Prop/1918:443
angående för¬ säljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1918:444
angående främjande av rnanskapsrekrgteringen vid armén
Prop. Prop/1918:445
angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid postsparbanken
Prop. Prop/1918:446
med förslag till förordning om ändring i 3 § av förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1918:448
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3, 8, 11 och 16 §§ i förordningen den 30 juni 1916 om krig skonjunktur skatt
Prop. Prop/1918:449
angående under¬ stöd till sergeanten vid kustartilleriet E. G. James änka Hermanna Fredrika Jame, född Klint, och makarnas två minderåriga barn
Prop. Prop/1918:450
med förslag till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken viss ökad sedelutgivningsrätt m. m.
Prop. Prop/1918:452
angående anslag å tilläggsstat för år 1918 till åtgärder för åstadkom¬ mande av ökad tillverkning av kalkkväve
Prop. Prop/1918:453
med förslag till lag om förbud i vissa fall mot fortskaffande av gods med svenskt fartyg mellan svensk och utrikes ort
Prop. Prop/1918:454
angående an¬ vändande i visst fall av militär personal till skörde¬ arbete
Prop. Prop/1918:455
med förslag till lag om visst undantag från bestämmelserna i lagen om rikets mynt den SO maj 1873
Prop. Prop/1918:456
angående be¬ redande av rörelsekapital för folkhushållning skommis¬ sionen för finansiering av import till riket av vissa för folkhushållningen erforderliga förnödenheter
Prop. Prop/1918:457
angående ökade medel till utgifter för bränsle, lyshållning m. m. vid tekniska högskolan
Prop. Prop/1918:458
angående ytter¬ ligare anslag å tilluggsstat för diverse behov vid veterinär- högskolan
Prop. Prop/1918:459
med förslag till ny inkomstberäkning för 1918 års tillägg sstat och för 1919 års riksstat m. m.
Prop. Prop/1918:u1
angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 och tills vidare under år 1919 åt befattningshavare i statens tjänst
Prop. Prop/1918:u2
angående extra krigstidstillågg för senare halvåret av 1918 åt f. d. be¬ fattningshavare i statens tjänst
Prop. Prop/1918:u3
angående extra krigstidstiUägg för senare halvåret av 1918 åt pensions- berättigade änkor och kärn efter befattningshavare i statens tjänst
Prop. Prop/1918:u6
angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pen¬ sionerade lärare och lärarinnor vid folk- och små¬ skolor m. fl.
Prop. Prop/1918:u7
angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensions- herättigade änkor och barn efter delägare i folkskol¬ lärarnas änke- och pupillkassa
Prop. Prop/1918:u8
angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt pensions- berättigade änkor och barn efter delägare i prästerska¬ pets änke- och pupillkassa
Prop. Prop/1918:u9
angående extra krig stid stillägg för senare halvåret' av 1918 åt lärar¬ personalen vid privatläroverken
Prop. Prop/1918:u10
angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärare vid kommunala mellanskolor
Prop. Prop/1918:u11
angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärare vid egentliga folkskolor och småskolor
Prop. Prop/1918:u12
angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt lärare vid de av landsting och av städer, som icke deltaga i landsting, underhållna småskoleseminarierna
Prop. Prop/1918:u13
angående extra krigstidstillägg för senare halvåret av 1918 åt vissa lärare vid högre folkskolor
Prop. Prop/1918:u14
angående extra krigstidstillägg åt vissa lärare vid statsunderstödda folk¬ högskolor
Prop. Prop/1918:u15
angående tillskott till extra krigstidstillägg för lantbruksingenjörer och vissa lantmätare
Prop. Prop/1918:u16
angående extra krigstidstillägg åt lärare vid statsunderstödda lantman¬ naskolor samt lärarinnor vid statsunderstödda lanthus¬ hållsskolor
Prop. Prop/1918:u17
om anvisande av medel för bestridande av kostnader för särskilda anord¬ ningar för vinnande av mera effektiv tillämpning av pris- ockerlagen m. fl. kristidsför fattning ar
Prop. Prop/1918:u18
med förslag till extra tilläggsstat till riksstaten för dr 1918
Prop. Prop/1918:u19
angående förskott å krigstidstillägg för år 1919 åt vissa befattningshavare i statens tjänst
Prop. Prop/1918:u20
angående extra krigstidstillägg för senare Jialvåret av 1918 samt tills¬ vidare under år 1919 åt befattningshavare hos riksdagen eller i dess verk
Prop. Prop/1918:u21
angående extra krigstidst illa g g för senare halvåret av 1918 åt pensio¬ nerade f. d. befattningshavare hos riksdagen eller i dess verk
Prop. Prop/1918:u22
angående extra krigstid stilla g g för senare halvåret av 1918 åt pensions- herättigade änkor och barn efter befattningshavare hos riksdagen eller i dess verk
Prop. Prop/1918:u23
angående be¬ redande av rörelsekapital för Svenska kronkreditaktie- bolaget
Prop. Prop/1918:u24
med förslag till lag, innefattande vissa bestämmelser i syfte att begränsa inom landet tillgängligt kapitals användning för bolags- ändamål
Prop. Prop/1918:u25
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § 1 och 2 mom. i förordningen den 6 november 1908 angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1918:u26
angående extra kr ig stid stillägg för senare halvåret av 1918 åt biskopen i Luleå stift 0. Bergqvist
Prop. Prop/1918:u27
angående utbe¬ talande av avlöningsförmåner till vissa lärare vid sta¬ tens undervisningsanstalter samt statsbidrag till stats¬ understödda kommunala och enskilda läroanstalter, utan hinder av att undervisningen någon tid måst inställas tillföljd av smittosam sjukdom
Prop. Prop/1918:u28
med förslag till lag angående tillägg till § 27 mom. 4 värnplikts¬ lagen den 17 september 1914
Prop. Prop/1918:u31
angående ned¬ sättning av försäljningspriset för bränslekommissionens ved
Prop. Prop/1918:u32
med förslag till lag om ändrad lydelse av 65 och 67 §§ utsökning slag en, lag om tillägg till lagen den 14 juni 1917 om införsel i av¬ löning, pension eller livränta, lag om ändrad lydelse av 2 kap. 9 § strafflagen och lag om ändrad lydelse av 30 § konkurslagen
Prop. Prop/1918:u33
angående an¬ slag till nordiska museet för beredande av extra krigs- tidstillägg för senare halvåret 1918 åt museets personal
Prop. Prop/1918:u34
med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommu¬ nalstyrelse på landet den 21 mars 1862 m. m.
Prop. Prop/1918:u35
med förslag till lag angående rätt för Konungen att i vissa fall medgiva riksbanken viss ökad sedelutgivningsrätt
Prop. Prop/1918:u36
angående dispositionen av det å tillaggsstat för år 1918 under fjärde huvudtiteln uppförda anslag för bestridande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet
Prop. Prop/1918:u37
angående dispositionen av det å tilläggsstat för är 1918 under femte huvudtiteln uppförda anslag för bestridande av kostnader för tryggande av rikets neutralitet
Prop. Prop/1918:u38
angående utförsel till Norge av ett parti socker utan erläggande av sockerskatt m. m.