Prop. 1939:9
('med förslag till lag om ändring i vissa delar av vattenlagen',)
Prop. 1939:10
('med förslag till lag om statlig krigsförsäkring m. m. och lag angående ändring av 35 § lagen den 17 juni 1916 (nr 235) örn försäkring för olycksfall i arbete',)
Prop. 1939:58
('angående ytter\xad ligare aktieteckning i aktiebolaget Kattstrupeforsén',)
Prop. 1939:76
('med förslag till lotteri- förordning',)
Prop. 1939:81
('angående med\xad givande av extra statsbidrag åt stiftelsen Godtemplarordens vårdhem för alkoholister till bestridande av vissa kostnader i samband med anordnande av en alkoholistanstalt å kr ono eg end omen Dagöholm',)
Prop. 1939:86
('med förslag till lag om villkorlig dom, m. m.',)
Prop. 1939:102
('angående anslag till örn- och ny byggnadsarbeten vid nomadskolorna m. m.',)
Prop. 1939:114
('med förslag till lag om förbud mot arbetstagares avskedande i an\xad ledning av trolovning eller äktenskap m. m.',)
Prop. 1939:166
('med förslag till lag an\xad gående ändring i vissa delar av lagen den 14 juni 1907 (nr 36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom, m. m.',)
Prop. 1939:200
('angående lönereglering för provinsialläkare och distriktsveterinärer',)
Prop. 1939:250
('med förslag till lag örn enskilda vägar, m. m.',)
Prop. 1939:284
('med förslag till allmän förfogandelag m. m.',)
Prop. 1939:290
('med förslag till lag om förfogande över utländska betalningsmedel m. m. un\xad der utomordentliga, av krig föranledda förhållanden (valutalag)',)
Prop. 1939:307
('med förslag till lag om särskilda rättsmedel, m. m.',)
Prop. Prop/1939:2
med förslag till tilläggs- stat till riksstaten för budgetåret 1938/39
Prop. Prop/1939:3
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 1 § 1 mom. förord¬ ningen den 28 september 1928 (nr 376) örn särskild skatt å vissa lotterivinster
Prop. Prop/1939:5
med förslag till lag an¬ gående ändring i vissa delar av lagen den 12 maj 1917 (nr 189) örn expropriation, m. m.
Prop. Prop/1939:6
med förslag till lag om ändrad lydelse av 52 § sinnessjuklagen den 19 september 1929 (nr 321)
Prop. Prop/1939:7
med förslag till lag angå¬ ende ändring i vissa delar av lagen den 2 juni 1911 (nr 43 s. 1) om skydd för vissa internationella sjuk- vårdsbeteckningar
Prop. Prop/1939:8
med förslag till lag om ändrad lydelse av lagen den 15 juni 193 A (nr 255) angående anteckning örn innehav av fordring shand¬ ling på grund varav inteckning beviljats i fast egen¬ dom m. m.
Prop. Prop/1939:11
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 11 juni 1920 (nr 407) om barn i äktenskap, m. m.
Prop. Prop/1939:12
angående in- kvarteringsbesvärets upphörande
Prop. Prop/1939:13
angående under¬ stöd åt föreningen till minne av Konung Oscar I och Drottning Josephina för verksamheten vid åker¬ brukskolonien Hall
Prop. Prop/1939:14
med förslag till lag an¬ gående ändring i nissa delar av lagen den IS juni 1925 (nr 334) om rätt i vissa fall för nyttjanderättsliavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område
Prop. Prop/1939:15
med förslag till lag an¬ gående vissa ändringar i lagen den 13 maj 1932 (nr 107) örn häradsallmånningar
Prop. Prop/1939:16
med anhållan om riksda¬ gens yttrande angående ett av den internationella ar¬ betsorganisationens konferens år 1938 vid dess tjugo¬ fjärde sammanträde fattat beslut
Prop. Prop/1939:17
med förslag till förord- . ning om fortsatt giltighet av förordningen den 17 juni 1932 (nr 245) angående rätt för Konungen att åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1939:18
angående försäljning av viss åt lotsverket upplåten mark vid Halmstads lots¬ plats
Prop. Prop/1939:19
med förslag till lag om ändring i vissa delar av stadsplanelagen den 29 maj 1931 (nr 142)
Prop. Prop/1939:20
med förslag till tuberku¬ losförordning m. m.
Prop. Prop/1939:23
angående ratifikation av protokollet den 30 seotember 1938 rörande ändringar i Nationernas förbunds akt
Prop. Prop/1939:24
angående avstående i vis¬ sa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtan¬ de av nyttjanderätt eller servitutsrätt till sådan mark
Prop. Prop/1939:25
angående medgivande för Kungl. Majit att i vissa fall försälja kronoegendom m. m.
Prop. Prop/1939:26
angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att biträda ackordsuppgörelser i frå¬ ga om kronans fordringar för försålda kronoegendo- mar
Prop. Prop/1939:27
med förslag till förord¬ ning om fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och ut¬ skänkning sskatt å spritdrycker
Prop. Prop/1939:28
angående lönereglering för vissa tjänstemän vid utrikesförvaltningen
Prop. Prop/1939:29
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 10 § lagen den 11 juni 1932 (nr 223) med särskilda bestämmelser örn delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län
Prop. Prop/1939:30
angående bidrag till upp¬ förande av nybyggnad för ögonkliniken vid Malmöhus läns sjukvårdsinrättningar i Lund
Prop. Prop/1939:32
angående försäljning ao vissa områden av renbeteslanden
Prop. Prop/1939:33
angående upplåtelse au rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineral- fyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1939:34
angående utläggande av vissa statsgruvefält inom Västerbottens län
Prop. Prop/1939:35
med förslag till lag örn ändrad lydelse av 8 § förordningen den 16 maj 188k (nr 25) angående patent
Prop. Prop/1939:36
angående befrielse för vissa personer från betalningsskyldighet till kronan på grund av virkesköp
Prop. Prop/1939:37
angående lönereglering • för landshövdingarna
Prop. Prop/1939:38
angående uppfdrande av domkapitelshus i Växjö
Prop. Prop/1939:39
angående statsbidrag till nissa byggnader för folkskoleväsendet
Prop. Prop/1939:40
angående försäljning av en telegrafverket tillhörig tomt i Nynäshamn
Prop. Prop/1939:41
angående försälj¬ ning av telegrafverket tillhöriga fastigheter i Djurs¬ holms Ekeby, Stocksund och Falun
Prop. Prop/1939:42
angående försälj¬ ning av en postverket tillhörig fastighet i Ödeshögs municipalsamhälle
Prop. Prop/1939:43
angående statsbidrag för undersökning rörande reglering av Alsterån
Prop. Prop/1939:44
angående ytterligare statslån till förhöjning av vissa arbetarsmåbrukslån
Prop. Prop/1939:45
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 65 § lagen den 14 juni 1918 (nF 422) om fattigvården m. m.
Prop. Prop/1939:46
angående bidrag till in¬ ternationell hjälpverksamhet till förmån för spanska nödställda
Prop. Prop/1939:48
angående ersätt¬ ning till F. E. Ohlson i anledning av sjukdom ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1939:49
angående f örhöjd ersättning åt jordbruksarbetaren K. G. Karlsson i anledning av skada ådragen under militärtjänst¬ göring
Prop. Prop/1939:51
angående gäl¬ dandet av vissa haverikostnadei' m. m.
Prop. Prop/1939:53
angående lönetursberäk- ning för arbetsläraren Sigrid Mana Svenonius och tekniska biträdet Hanna Maria Gräns
Prop. Prop/1939:54
angående anslag till stat¬ lig lagerhållning
Prop. Prop/1939:55
angående anvisande av medel för avbetalning å statslån till vissa torrlägg¬ ningsföretag
Prop. Prop/1939:56
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 79 § 2 mom. lagen den 6 juni 1930 (nr 251) örn kommunalstyrelse på landet m. m.
Prop. Prop/1939:57
angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1939:59
angående bemyndigan¬ de för riksgäldskontoret att ställa medel till förfogan¬ de för statliga inköp från utlandet
Prop. Prop/1939:60
angående in¬ rättande av en statens kriminaltekniska anstalt m. m.
Prop. Prop/1939:61
angående stipendier åt studerande vid universiteten i Uppsala och Lund samt karolinska mediko-kirurgiska institutet m. m.
Prop. Prop/1939:62
angående bemyn¬ digande för vattenfallsstyrelsen att försälja eller bort¬ byta tomter och områden frän de under styrelsens förvaltning ställda fastigheter
Prop. Prop/1939:63
angående nybygg¬ nad för länsstyrelsen i Västmanlands län
Prop. Prop/1939:64
angående anslag för bud¬ getåret 1939/40 till värme- och ventilationsanlägg¬ ningar i operabyggnaden m. m.
Prop. Prop/1939:65
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 11 § 1 mom. förordningen den 22 juni 1934 (nr 320) angående grunder för för¬ valtningen av viss kronoegendom
Prop. Prop/1939:66
angående rätt för labora¬ torn S. V. Runnström att för löneklassplacering till¬ godoräkna viss tjänstgöring
Prop. Prop/1939:67
angående disposi¬ tion av statens järnvägar tillkommande ytterligare utdelning ä bevakad fordran i Jönköping—Gripen¬ bergs jernv äg saktiebolags konkurs
Prop. Prop/1939:68
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyl¬ dighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1939:69
angående bestri¬ dande av kostnader för kronans deltagande i utvid¬ gad reglering av Skattungen och Oresjön i Dalälvens flodområde
Prop. Prop/1939:70
angående för¬ säljning till Stockholms frivilliga motorhåtsflottilj av fastigheten Djurö l31 i Djurö socken av Stockholms län
Prop. Prop/1939:71
angående ändrad disposition ali Gävle minfond
Prop. Prop/1939:72
med förslag till förord¬ ning om visst undantag från stämpelplikt enligt för¬ ordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften m. m.
Prop. Prop/1939:73
angående elektrifiering av banan Långsele—Boden
Prop. Prop/1939:74
angående disponerande av avkastningen av statens hästan els fond
Prop. Prop/1939:75
angående avskrivning av räntor å köpeskillingen för viss försäljningslott från Näs kungsgård i Kopparbergs län
Prop. Prop/1939:77
angående befrielse för förre vaktmästaren S. O. Gustafsson och dödsboet efter förre vaktmästaren E. D. Ottersten från viss ersätt¬ ningsskyldighet
Prop. Prop/1939:78
angående bere¬ dande av täckning för vissa vid Livregementet till häst förskingrade medel
Prop. Prop/1939:79
angående anvisande av medel för avbetalning å statslån till vissa torrlägg¬ ningsföretag
Prop. Prop/1939:80
angående understöd åt privatflyget
Prop. Prop/1939:82
angående placering i lönehänseende av kronojägaren J. F. Lindberg
Prop. Prop/1939:83
angående befrielse för vissa personer från betalningsskyldighet till kronan på grund av virkesköp
Prop. Prop/1939:84
angående stats¬ bidrag till barnsjukvården i riket
Prop. Prop/1939:85
angående efterskän¬ kande av återbetalning sskyldigheten beträffande till styrelsen för kommunala mellanskolan i Göteborg oriktigt utbetalta statsbidrag
Prop. Prop/1939:87
angående åtgärder be¬ träffande villkorligt dömda personer ävensom fri¬ givna fångar
Prop. Prop/1939:88
angående till¬ äggspension ät reservkaptenen i flottan D. H. T. Börjeson
Prop. Prop/1939:89
nied förslag till lag angående ändring i lagen den 22 juni 1928 (nr 302) om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus
Prop. Prop/1939:90
angående anslag till kurs för farmacie kandidatexamen
Prop. Prop/1939:91
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1939:92
angående statsförvärv av den Tidaholms järnvägsaktiebolag tillhöriga Tida¬ holms järnväg
Prop. Prop/1939:93
angående förnäm för postverkets räkning av vissa fastigheter i Borås m. m.
Prop. Prop/1939:94
angående stats- förvärv av den Mjölby—Hästholmens nya järnvägs¬ aktiebolag tillhöriga järnvägen Mjölby—Hästholmen
Prop. Prop/1939:95
angående stats- förvärv av den Lysekils järnvägsaktiebolag tillhöriga Lysekils järnväg
Prop. Prop/1939:96
med förslag till arbetstidslag för detaljhandeln m. m.
Prop. Prop/1939:97
angående anslag till lant- mäteriväsendet
Prop. Prop/1939:98
angående överskri¬ dande för budgetåret 1938/39 av en i skolöversty¬ relsens avlöningsstat ingående delpost
Prop. Prop/1939:99
angående an¬ visande av medel för vissa byggnadsarbeten vid Norrbottens artillerikårs etablissement i Boden
Prop. Prop/1939:100
angående anställnings¬ förhållandena för biträdande lärare vid folkskolor och lärare vid mindre folkskolor
Prop. Prop/1939:101
angående anslag till intagning snämnder vid vissa allmänna läroverk m. fl. läroanstalter
Prop. Prop/1939:103
angående skydds- läkemedel åt vissa kvinnor och barn
Prop. Prop/1939:104
angående befrielse för värnpliktige Carl Hugo Söderström rn. fl. från viss betalningsskyldighet
Prop. Prop/1939:105
angående an¬ visande av ytterligare medel för vissa byggnads¬ arbeten vid Västgöta flygflottiljs etablissement i Karls¬ borg
Prop. Prop/1939:106
med förslag till viss änd¬ ring i förordningen den 2 mars 1934 (nr 34) med yt¬ terligare tillägg till gällande tulltaxa
Prop. Prop/1939:107
angående befrielse för förste gymnastikkonsulenten hos skolöverstyrelsen, kaptenen i Vendes artilleriregementes reserv K. A. W. Berg von Linde från skyldighet att till statsverket återbetala oriktigt uppburen pension
Prop. Prop/1939:108
angående förhöjning av förra epidemisjuksköterskan Johanna Maria Johans¬ son tillkommande pension från statens pensionsan- stalt
Prop. Prop/1939:109
angående den lägre lant- bruksundervisningens ordnande
Prop. Prop/1939:110
angående pension dt vis¬ sa i statens tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1939:111
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 3 § 3 och 5 mom. förordningen den 3 maj 1929 (nr 62) örn särskild skatt å bensin och motorsprit
Prop. Prop/1939:112
angående försälj¬ ning av ett kronan tillhörigt markområde i Boden
Prop. Prop/1939:113
angående yttei'- ligare anslagsmedel för flygvapnets övningar m. m. för budgetåret 1939140
Prop. Prop/1939:115
angående anläggning av ett reningsverk till huvudavloppsledningen mellan Järva och Lilla Vårtan m. m.
Prop. Prop/1939:116
angående upplåtelse av visst område d Djurgården till Stockholms stad
Prop. Prop/1939:117
angående åtgärder till den svenska exportnäringens främjande
Prop. Prop/1939:118
angående anslag till förvaltningskostnader för handelsflottans pensions- anstalt
Prop. Prop/1939:119
angående beredande av ökade lånemöjligheter för den mindre skeppsfarten
Prop. Prop/1939:120
angående an¬ skaffande av ett sjuktransportflygplan
Prop. Prop/1939:122
med förslag till förordning om ändrad lydelse av § 11 förordningen den 11 juni 1918 (nr 315) angående en särskild för fiskare avsedd försäkring mot skada till följd av olycksfall
Prop. Prop/1939:123
angående restaurering av Gustaf lilis paviljong i Haga
Prop. Prop/1939:125
nied förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 6 kap. 15 § 4 mom. för¬ ordningen den 18 juni 1937 (nr 436) angående för¬ säljning av rusdrycker
Prop. Prop/1939:126
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 och 7 §§ lagen den 25 april 1930 (nr 99) om delning av fastighet vid änd¬ ring i rikets indelning med mera
Prop. Prop/1939:127
angående civiltekniska luftskyddsåtgärder vid statens kraftverksanlåggning- ar
Prop. Prop/1939:128
angående an¬ slag till bidrag till driften av icke statliga skydds¬ hem m. m.
Prop. Prop/1939:129
angående anslag till byggnad m. m. för ett tekniskt laboratorium
Prop. Prop/1939:130
angående försäljning av viss del av den kronan tillhöriga, av lotsverket dispo¬ nerade Laboratorieholmen vid Kalmar
Prop. Prop/1939:131
angående pension dt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1939:132
angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1939:133
angående avskrivning av vissa hos Norrbottens läns kolonisationsnämnd redo¬ visade fordringar
Prop. Prop/1939:134
angående anslag till lant- bruksattachéer m. m.
Prop. Prop/1939:135
angående beviljande av bidrag ur domänfonden till föreningen för växtföräd¬ ling av skogsträd
Prop. Prop/1939:136
angående statsbidrag till skolhusbyggnad i Tännäs skoldistrikt
Prop. Prop/1939:137
angående anord¬ nande av skyddsrum i statens fastigheter
Prop. Prop/1939:138
med förslag till förord¬ ning angående tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel
Prop. Prop/1939:139
angående anslag till befrämjande av den andliga värden vid försvars- väsendet
Prop. Prop/1939:140
angående ord¬ nande av Svea artilleriregementes och Stockholms tyg¬ stations förläggningar å Järvafältet
Prop. Prop/1939:141
angående försäljning av vissa statens järnvägar tillhöriga fastigheter m. m.
Prop. Prop/1939:142
med förslag till lag om vissa ändringar i skogsvårdslagen den 15 juni 1923 (nr 212) m. m.
Prop. Prop/1939:143
angående inköp av vat¬ ten!allsandelar i Järpströmmen m. m.
Prop. Prop/1939:144
angående försäljning av Kinda kanal m. m.
Prop. Prop/1939:145
angående anordnande av cisterner för flytande bränsle vid statens järnvägar
Prop. Prop/1939:146
med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 16 maj 1930 (nr 139) om vissa inskränkningar beträf¬ fande tiden för förläggande av bageri- och konditori- arbete m. rn.
Prop. Prop/1939:147
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse au 11 § lagen den 28 maj 1937 (nr 249) örn inskränkningar i rätten att utbekomma all¬ männa handlingar
Prop. Prop/1939:148
med förslag till lag angående vissa ändringar i lagen den 9 december 1910 (nr 141, sid. 87) örn reglering av prästerska¬ pets avlöning
Prop. Prop/1939:149
angående reglering av den årliga lästiden vid folkskolan m. m.
Prop. Prop/1939:150
angående bidrag till svensk undervisning för svenska barn i utlandet
Prop. Prop/1939:151
angående ersättning till kommunerna för mistad kommunal progressivskatt
Prop. Prop/1939:152
angående ändrade grun¬ der för lämnande av ersättning av statsmedel för taxe- ringsarbete i Stockholms stad
Prop. Prop/1939:153
med förslag till stat för statens allmänna fastig hets fond för budgetåret 1939/ AO m. m.
Prop. Prop/1939:154
angående anslag till nybyggnad för de militära högskolorna
Prop. Prop/1939:155
angående befrielse från viss betalningsskyldighet på grund av statsbidrag till ett avdikningsföretag inom Stensele socken av Väster¬ bottens län, m. m.
Prop. Prop/1939:156
angående anslag till om- och nybyggnadsarbeten vid dövstumskolorna
Prop. Prop/1939:157
angående understöd åt verkstadsskolor för viss arbetslös ungdom samt stipen¬ dier åt elever vid dylika skolor
Prop. Prop/1939:158
angående vissa anslag till ersättning till statens domäners fond för upplåten mark, m. m.
Prop. Prop/1939:159
angående försäljning av den s. k. Gripsholmsjorden i Nyköping
Prop. Prop/1939:160
med förslag till förord¬ ning med vissa bestämmelser angående utrotande av berberis inom nationalparker och såsom naturminnes¬ märken fridlysta områden
Prop. Prop/1939:161
angående försäljning av vissa allmänna arvsfonden tillfallna fastigheter
Prop. Prop/1939:162
angående efterskänkande av viss del av kronan tillfallet danaarv efter Annika Hansson, född Christoffersdotter, från Blomskogs soc¬ ken
Prop. Prop/1939:163
angående inrättande av en försöksgård d sandjord i Kristianstads län
Prop. Prop/1939:164
angående avlö¬ ningsförmåner för personal vid Borås—Jönköpings järnväg, som vid järnvägens införlivande med sta¬ tens järnvägar övergår i nämnda järnvägars tjänst
Prop. Prop/1939:165
angående godkännande av ett i London den 21 december 1938 undertecknat avtal mellan Danmark, Finland, Förenade Konunga¬ riket Storbritannien och Nordirland, Norge samt Sve¬ rige angående begränsning av flottrustningar och ut- '• växling av upplysningar örn byggnad av krigsfartyg
Prop. Prop/1939:167
med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 kap. 3 § rättegångsbalken, m. m.
Prop. Prop/1939:168
angående förberedande åtgärder för inrättande av en hovrätt för Västra Sverige
Prop. Prop/1939:169
angående ytterligare stats¬ understöd till Norrbottens läns hushållningssällskap för inrättande av lantbruksskola
Prop. Prop/1939:170
angående anslag till un¬ dersökning rörande vissa vattenregleringsföretag m. m.
Prop. Prop/1939:171
angående försäljning av mark från vissa kronoegendomar m. m.
Prop. Prop/1939:172
angående anslag för Helgeåns reglering m. m.
Prop. Prop/1939:173
angående anslag till av¬ löningar m. m. vid navigationsskolorna
Prop. Prop/1939:174
angående iordningställan¬ de av vissa kolonat i Norrbottens län, att upplåtas till lappar, m. m.
Prop. Prop/1939:175
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 18 § 3 mom. och 30 § 3 mom. förordningen den 11 juni 1926 (nr 207) angå¬ ende tillverkning och beskattning av brännvin
Prop. Prop/1939:176
angående provisoriska avlöningsbestämmelser under budgetåret 1939140 för vissa kommunanställda lärare m. fl.
Prop. Prop/1939:177
angående statsbidrag till inrättande av pensionärshem
Prop. Prop/1939:178
angående anslag till stat¬ liga och kommunala beredskapsarbeten m. m.
Prop. Prop/1939:179
angående anslag till sta¬ tens arbetslöshetskommission ävensom till reservarbe¬ ten och kontantunderstödsverksamhet m. m.
Prop. Prop/1939:180
angående anvisande av medel för beredande av ersättning för vissa försking¬ rade förmyndarmedel
Prop. Prop/1939:181
angående förstärkning av andra huvudtitelns andag till kommittéer och ut¬ redningar genom sakkunniga och anslag till extra ut¬ gifter
Prop. Prop/1939:182
med förslag till förord¬ ning om skyddskoppympning m. m.
Prop. Prop/1939:183
angående anslag till för¬ värv av Skåne—Smålands järnväg
Prop. Prop/1939:184
angående redovisningen av vissa av försvarsväsendet, tullverket och lotsver¬ ket disponerade fastigheter m. m.
Prop. Prop/1939:185
angående låneunderstöd för innehavaren av Ericsbergs fideikommiss
Prop. Prop/1939:186
angående överenskommel¬ ser med universitetets i Uppsala pensionsinråttning för tjänstemäns änkor och barn, vaktbetjåningens vid Upp¬ sala universitet pensionsinråttning för änkor och barn samt pensionsinrättningen för änkor och barn efter befattningshavare vid universitetet i Lund örn överta¬ gande av dessa pensionsinråttningars rörelse, m. m.
Prop. Prop/1939:187
angående överflyttning på övergångsstat av viss personal vid domänverket m. m.
Prop. Prop/1939:189
nied förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 30 juni 1916 (nr 312) angående ansvarighet för skada i följd av automobil- trafik, m. m.
Prop. Prop/1939:190
angående an¬ slagsmedel till nybyggnad för ammunitions fabriken
Prop. Prop/1939:191
angående försälj¬ ning av viss kronan tillhörig mark i Skillingaryds municipalsamhälle
Prop. Prop/1939:192
angående an¬ visande av medel till återuppför ande av ett press¬ hus vid ammunitionsfabrikens etablissement å Marie¬ berg
Prop. Prop/1939:193
angående under¬ stöd åt furiren vid Jämtlands flygflottilj Sture Gär- dins änka Asta Evelina Gärdin, född Falk
Prop. Prop/1939:194
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1939:195
angående delaktighet i statens pensionsanstalt för överläkare och sjukgym¬ naster vid de till pensionsstyrelsen anslutna kuran¬ stalterna
Prop. Prop/1939:196
angående delaktighet i statens pensionsanstalt för ordinarie lärare vid väv¬ skolan i Borås
Prop. Prop/1939:197
angående ytterligare an¬ slag till vissa byggnadsarbeten vid statens växtskydds- anstalts filial i Alnarp
Prop. Prop/1939:198
angående trafike- ring av Falkenbergs järnväg
Prop. Prop/1939:199
angående anslag till uppförande av nybyggnad, för en statens sjukskö- terskeskola
Prop. Prop/1939:201
angående avstående i vissa fall av allmänna arvsfondens rätt till arv
Prop. Prop/1939:202
angående anslag till arbetsrädet för budgetåret 1939140
Prop. Prop/1939:203
angående understöd dt efterlevande till vissa i statens tjänst anställda perso¬ ner m. m.
Prop. Prop/1939:204
angående vissa den stats¬ understödda vattenavlednings- och avdikningsverksam- heten berörande frågor
Prop. Prop/1939:205
angående anslag till ve¬ terinärstaten
Prop. Prop/1939:206
angående anslag till karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet samt till avlöningar vid karolinska mediko-kirurgiska institut¬ tet
Prop. Prop/1939:207
angående åtgärder för enhetliggörande av det svenska järnvägsnätet
Prop. Prop/1939:208
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 no¬ vember 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften, m. m.
Prop. Prop/1939:209
angående anslag till ny¬ byggnad för statens veterinärbakteriologiska anstalt
Prop. Prop/1939:210
angående anslag till ort- namnskommissionen rn. m.
Prop. Prop/1939:211
angående anslag till avlöningar vid de allmänna läroverken m. m.
Prop. Prop/1939:212
angående stats¬ bidrag till enskilda vägar
Prop. Prop/1939:213
angående för¬ säljning av vissa kronan tillhöriga områden inom Bergkvara municipalsamhälle
Prop. Prop/1939:214
med förslag till lag om upphävande av 1 § andra stgcket lagen den 7 juni 1934 (nr 247) örn straff för vissa brott vid fö¬ rande av motorfordon
Prop. Prop/1939:215
angående visst avtal mel¬ lan aktiebolaget Vin- & spritcentralen och Mo och Domsjö aktiebolag
Prop. Prop/1939:216
angående anvisande av medel för avbetalning å statslån till vissa torrlägg¬ ningsföretag
Prop. Prop/1939:217
angående lönereglering för ordinarie tjänstemän vid de allmänna läroverken m. fl. statliga undervisningsanstalter
Prop. Prop/1939:218
med förslag till lönepla- ner för extra ordinarie tjänstemän m. fl. icke-ordina- rie befattningshavare vid den civila statsförvaltningen m. m.
Prop. Prop/1939:219
angående delaktighet i statens pensionsanstalt för viss personal hos våg- distrikten
Prop. Prop/1939:220
angående anslag till bi¬ drag till vägunderhållet på landet m. m.
Prop. Prop/1939:221
angående för¬ stärkning av lantförsvarets och sjöförsvarets expens- anslag
Prop. Prop/1939:222
angående omorganisa¬ tion av statens skogs försöksanstalt
Prop. Prop/1939:223
angående ändrad lydelse av 35 § civila avlöningsreglementet den 4 januari 1939 (nr 8)
Prop. Prop/1939:224
angående vissa särskilda grunder för lönetursberäkning för ordinarie lärare i övningsåmne vid det statliga undervisningsväsendet
Prop. Prop/1939:225
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av motorfordonsförordningen den 23 oktober 1936 (nr 561) m. m.
Prop. Prop/1939:226
angående statsunderstöd till Kågedalens kalkbruksförening u. p. a. för utföran¬ de av en kalkbruksanläggning
Prop. Prop/1939:227
angående anslag till Högsta domstolen m. m.: Avlöningar till befattnings¬ havare vid nedre justitierevisionen, m. m.
Prop. Prop/1939:228
angående disposition av fonden för vissa stödåtgärder inom malmkommu¬ nerna
Prop. Prop/1939:229
angående åtgärder lill stödjande av spannmålsmarknaden m. m.
Prop. Prop/1939:230
angående prisreglerande åtgärder på jordbrukets område
Prop. Prop/1939:231
med förslag till förord¬ ning angående ytterligare utsträckning av Kungl. Maj.ts befogenhet att meddela förordnande jämlikt 1 § förordningen den 7 juni 1935 (nr 259) örn accis å margarin och vissa andra fettvaror, m. m.
Prop. Prop/1939:232
angående vissa åtgärder för förstärkande av den personella försvars- beredskapen
Prop. Prop/1939:233
angående förslag till lag om vissa ändringar i värnpliktslagen den 30 juni 1936 (nr 443)
Prop. Prop/1939:234
angående extra materielanskaffning m. m. för försvarsväsendet
Prop. Prop/1939:235
med förslag till bered- skapsstat för försvarsvåsendet m. m. för budgetåret 1939/40
Prop. Prop/1939:236
angående ändrade grun¬ der för egnahemsverksamheten m. m.
Prop. Prop/1939:238
angående statsbidrag för anläggande av gemensamma tvättinrättningar på landsbygden
Prop. Prop/1939:239
angående förändring i avseende å lönestållning och antal beträffande vissa ordinarie befattningar vid postverket, telegrafverket och statens järnvägar m. m.
Prop. Prop/1939:240
angående omorganisa¬ tion av vattenfallsstyrelsen m. m.
Prop. Prop/1939:241
angående fastställande av personalförteckning för domänverket
Prop. Prop/1939:242
med förslag till allmän beredskapsstat för budgetåret 1939/40
Prop. Prop/1939:243
angående anslag till stöd¬ jande av odlingen av vissa kulturväxter
Prop. Prop/1939:244
med förslag till lantar- betstidslag
Prop. Prop/1939:245
med förslag till militärt avlöning sreglemente m. m.
Prop. Prop/1939:246
med förslag till avlöning sreglemente för personal vid försvarsväsendet under krig stjänst g öring (krigsavlöningsreglemente)
Prop. Prop/1939:247
angående vissa avlöning sanslag under riksstatens fjärde huvudtitel
Prop. Prop/1939:248
angående anslag till Sta¬ tens isbrytarverksamhet: Avlöningar
Prop. Prop/1939:251
angående åtgärder för lag¬ ring av brännoljor
Prop. Prop/1939:252
angående anslag till vissa kommunala läroanstalter, privatläroverk m. m.
Prop. Prop/1939:253
med förslag till lag om ändrad Igdelse av 15, 16 och 36 §§ lagen den 30 juni 1935 (nr 537) för Sveriges riksbank
Prop. Prop/1939:254
angående grunderna för statsbidrag från statens avdikningsanslag till vissa in- vallnings företag vid Ume- och Vindelöf arna i Väster¬ bottens län
Prop. Prop/1939:255
angående förvärv av ak¬ tierna i Ruotivare gruf aktiebolag
Prop. Prop/1939:256
angående an¬ slag till vissa byggnadsarbeten vid statens sinnes¬ sjukhus
Prop. Prop/1939:258
angående lönereglering för vissa professorer vid konsthögskolan och vissa tjänstemän vid konjunkturinstitutet m. m.
Prop. Prop/1939:259
angående anslag till avlöningar vid akademien för de fria konsterna med konsthögskolan
Prop. Prop/1939:260
angående ratifikation av ett i Stockholm den 18 april 1939 undertecknat proto¬ koll rörande ändring av 1928 års svensk-franska för¬ liknings- och skiljedomstraktat
Prop. Prop/1939:261
angående bestridande av vissa kostnader i samband med inbördeskriget i Spa¬ nien
Prop. Prop/1939:262
angående för¬ stärkning av det för budgetåret 1938139 anvisade reservationsanslaget till vissa byggnadsarbeten vid statens yrkeshem samt skol- och yrkeshem m. fl.
Prop. Prop/1939:264
angående fortsatt be¬ frielse för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1939:265
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 4 juni 1937 (nr 305) angående rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser örn bankaktiebolags kassa- reserv
Prop. Prop/1939:266
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 18 juni 1937 (nr 481) angående rått för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser örn stämpelav¬ gift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1939:268
angående uppförande av beskickningshus i Tokio m. m.
Prop. Prop/1939:269
angående ersätt¬ ning av statsmedel för vissa skador och kostnader till följd av lime- och Vindelälvarnäs översväm¬ ning år 1938
Prop. Prop/1939:270
angående indragning av sändebudsbefattningen i Prag och upprättande av en sändebudsbefattning i Belgrad
Prop. Prop/1939:272
angående anslag till allmänna lönenämnden m. m.
Prop. Prop/1939:274
med förslag till lag om ändring i vissa delar av luftskyddslagen den 11 juni 1937 (nr 504)
Prop. Prop/1939:275
med förslag till lag om sjukhusvård vid krig eller krigsfara
Prop. Prop/1939:276
med förslag till lag om skyldighet för kommun att fullgöra vissa av krig m. m. föranledda arbetsuppgifter
Prop. Prop/1939:277
med förslag om ändring i vissa delar av civila tjänstepensionsreglementet den 30 juni 1934 (nr 442)
Prop. Prop/1939:278
angående ändrade pen- sionsbestämmelser för lärare vid kommunala flicksko¬ lor, kommunala mellanskolor, praktiska mellanskolor och högre folkskolor
Prop. Prop/1939:279
med förslag till kungö¬ relse om ändring i vissa delar av civila avlöningsreg- lementet den 4 januari 1939 (nr 8) m. m.
Prop. Prop/1939:280
med förslag till vissa ändringar i gällande tulltaxa
Prop. Prop/1939:281
angående pensionering av vissa befattningshavare vid skyddshemmet åker¬ brukskolonien Hall lii. m.
Prop. Prop/1939:282
angående överenskom¬ melse örn skyddet av Ålandsöarnas neutralitet
Prop. Prop/1939:283
angående förslag till lag om ändrad lydelse av § 28 mom. 2 värn¬ pliktslagen den 30 juni 1936 (nr 443)
Prop. Prop/1939:285
med förslag till lag om förbud i vissa fall mot utrikes fraktfart med svenskt fartyg m. m.
Prop. Prop/1939:286
med förslag till lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m. m.
Prop. Prop/1939:287
med förslag till lag med vissa vid krig tillämpliga bestämmelser örn utländsk försäkringsanstalt, som här i riket driver försäkrings¬ rörelse, och lag med vissa bestämmelser örn inländsk försäkringsrörelse vid krig
Prop. Prop/1939:288
angående ytterligare an¬ slag till statlig lagerhållning
Prop. Prop/1939:289
med förslag till maximi- prislag
Prop. Prop/1939:291
med förslag till lag om förfogande i vissa fall över egendom för krigsmaktens beredskap (b er edskaps förfög andelag)
Prop. Prop/1939:292
angående pensionsrätt för vissa professorer vid konsthögskolan och vissa tjänstemän vid konjunkturinstitutet
Prop. Prop/1939:293
angående provisorisk av¬ lönings förstärkning och provisoriskt dyrortstillägg åt vissa befattningshavare m. m.
Prop. Prop/1939:294
angående inköp för telegrafverkets räkning av vissa fastigheter i kvarteret Jericho i Stockholm samt uppförande av en ny radiostation å västkusten
Prop. Prop/1939:295
angående ändrade grun¬ der rörande ersättning av statsmedel för kostnader i anledning av mul- och klövsjuka
Prop. Prop/1939:296
angående förbättring av vissa äldre tjänste- och familjepensioner m. m.
Prop. Prop/1939:297
angående godkännande av ett tilläggsavtal till avtalet den 24 december 1936 mel¬ lan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbel¬ beskattning och fastställande av bestämmelser angå¬ ende ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter, m. m.
Prop. Prop/1939:298
med förslag till läropla¬ ner för extra ordinarie tjänstemän m. fl. icke-ordina- rie befattningshavare vid försvarsvåsendet m. m.
Prop. Prop/1939:299
med förslag om ändring i vissa delar av militära tjänstepensionsreglementet den 17 maj 1935 (nr 167)
Prop. Prop/1939:300
med förslag om ändring i vissa delar av allmänna familjepensionsreglementet den 16 oktober 1936 (nr 542)
Prop. Prop/1939:301
angående anslag till bi¬ drag till pensioneringskostnaderna för statens pen- sionsanstalt m. m. för budgetåret 1939/AO
Prop. Prop/1939:302
angående barntillägg åt vissa befattningshavare i statens tjänst m. fl.
Prop. Prop/1939:303
med förslag till vissa änd¬ ringar i gällande tulltaxa m. m.
Prop. Prop/1939:304
angående exploatering av Johanneshov och Kvarnängen m. fl. markområden i Stockholm m. m.
Prop. Prop/1939:305
med förslag till beräk¬ ning av vissa inkomster å riksstaten för budgetåret 1939/40 m. m.
Prop. Prop/1939:306
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 18 § 1 mom. förordningen den 15 december 19U (nr 436) angående statsmono- pol å tobakstillverkningen i riket
Prop. Prop/1939:308
angående ytter¬ ligare anslagsmedel till extra materielanskaffning m.m. för försvar sväsendet
Prop. Prop/1939:309
med ändrat förslag till förordning om fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänkningsskatt d spritdrycker
Prop. Prop/1939:310
angående anslag till låne¬ understöd för vissa regummeringsföretag
Prop. Prop/1939:311
angående dgrtidstillågg åt befattningshavare i statens tjänst m. fl.
Prop. Prop/1939:312
vied förslag till grun¬ der för dyrtidstillägg åt präster för budgetåret 1939/40
Prop. Prop/1939:313
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 2:o) och 8:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) örn Kungl. Maj:ts regerings¬ rätt
Prop. Prop/1939:314
angående anslag till avlöningar till pastorer vid svenska församlingar i utlandet m. m.
Prop. Prop/1939:u1
med förslag till tilläggs- siat l till rikssiaten för budgetåret 1939/40
Prop. Prop/1939:u2
angående förskottsstat för försvarsväsendet m. m.
Prop. Prop/1939:u3
med förslag till lag om ändring i 8 kap. strafflagen, m. m.
Prop. Prop/1939:u4
med förslag till lag an¬ gående skyldighet att meddela uppgifter örn kostna¬ der för krigsleoeranser
Prop. Prop/1939:u5
med hemställan örn riks¬ dagens gillande av förordnande jämlikt 1 § allmän¬ na förfogandelagen den 22 juni 1939 (nr 293)
Prop. Prop/1939:u6
angående gillande av förordnande jämlikt 1 § maximiprislagen den 22 juni 1939 (nr 349)
Prop. Prop/1939:u7
med hemställan om riksdagens gillande av förordnande jämlikt 1 § lagen den 15 juni 1939 (nr 254) örn skyldighet för kommun att fullgöra vissa av krig rn. m. föranledda arbets¬ uppgifter
Prop. Prop/1939:u8
med hemställan örn riks¬ dagens gillande av förordnande örn tillämpning av la¬ gen den 22 juni 1939 (nr 299) örn förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m. m.
Prop. Prop/1939:u9
angående förordnande jämlikt lagen den 10 mars 1939 (nr 68) örn statlig krigsförsäkring m. m.
Prop. Prop/1939:u10
med förslag till lag med särskilda bestämmelser angående gäldande av ersätt¬ ning enligt fartggsuttagningslagen m. fl. lagar
Prop. Prop/1939:u12
med hemställan om godkännande av kungörelsen den 8 september 1939 om tillämpning vid förstärkt försvarsberedskap och mobilisering av förordningen den 12 juni 1931 (nr 257) örn understöd i vissa fall åt värnpliktigs hustru och barn (familjeunderstöd), m. m.
Prop. Prop/1939:u13
angående anslag till vissa rensning sarbeten i Gränsöström mellan Vik¬ bolandet och Gränsö m. m.
Prop. Prop/1939:u14
med hemställan örn riks¬ dagens gillande av förordnande jämlikt 1 § lagen den 22 juni 1939 (nr 300) örn förbud i vissa fall mot utrikes fraktfart med svenskt fartyg m. m.
Prop. Prop/1939:u15
angående vissa åtgärder för reglering av prisbildningen på stenkol m. m.
Prop. Prop/1939:u16
med förslag till lag angå¬ ende vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m.
Prop. Prop/1939:u17
med förslag till lag med särskilda bestämmelser rörande utmätning hos vissa värnpliktiga m. m.
Prop. Prop/1939:u18
angående gäldandet av kostnader för utmärkande av vissa skyddsom¬ råden
Prop. Prop/1939:u19
angående an¬ visande å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1939140 av vissa anslagsmedel
Prop. Prop/1939:u21
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ lagen den 7 september 1914 (nr 182) angående förbud mot luft¬ trafik över svenskt område
Prop. Prop/1939:u22
angående anslag till Lots¬ verket: Sake rhet samt alter för sjöfarten
Prop. Prop/1939:u23
angående särskilda bestämmelser vid krig eller krigsfara beträffande vissa undervisningsanstalter
Prop. Prop/1939:u24
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 1 § förordningen den 3 maj 1929 (nr 62) örn särskild skatt å bensin och mo¬ torsprit, m. m.
Prop. Prop/1939:u25
angående anslag till främjande av handelsfartygs förseende med skydds¬ anordningar mot minsprängning
Prop. Prop/1939:u26
angående ytterligare för¬ längd giltighet av gällande indelning för taxering till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt samt kommu¬ nalskatt av samtliga orter i riket med avseende å lev¬ nadskostnadernas höjd
Prop. Prop/1939:u27
angående an¬ visande av medel för anordnande av förbättrade signalförbindelser för den militärmeteorologiska in¬ formationstjänsten
Prop. Prop/1939:u28
angående för¬ ordning med vissa särskilda föreskrifter rörande tillämpningen av motorfordonsförordningen den 23 oktober 1936 (nr 561) m. rn.
Prop. Prop/1939:u30
med förslag till lag angå¬ ende rätt för Konungen att i vissa fall meddela sär¬ skilda bestämmelser örn banlcaktiebolags kassareserv
Prop. Prop/1939:u31
med förslag till lag med vissa bestämmelser rörande trafikförsäkring å motor¬ fordon, som nyttjas av staten, m. m.
Prop. Prop/1939:u32
med förslag till lag om inrättande av ett folkhushållningsdepartement
Prop. Prop/1939:u33
angående anslag till folk- hushållningsdepartementet m. m.
Prop. Prop/1939:u34
angående anslag till sprängningsarbeten m. m. för oljelagring
Prop. Prop/1939:u35
angående anvisande av medel till fonden för inköp av gasgeneratorer för mo¬ tordrift m. m.
Prop. Prop/1939:u36
angående rätt till åter¬ köp av varor för statens reservförråd m. m.
Prop. Prop/1939:u37
angående an¬ skaffande av viss utrustning vid statens sjuksköterske- skola m. rn.
Prop. Prop/1939:u38
rörande höjning av vissa ersättningar enligt förordningen den 11 juni 1918 (nr 375) angående en särskild för fiskare av¬ sedd försäkring mot skada till följd av olycksfall
Prop. Prop/1939:u39
angående dispo¬ nerande av medel för uppförande av förläggnings- baracker för till neutralitetsvakt inkallad personal
Prop. Prop/1939:u40
angående nybygg¬ nad av minsvepare m. m.
Prop. Prop/1939:u41
angående an¬ skaffning av reservflygplan m. m.
Prop. Prop/1939:u42
angående förordnande jämlikt 2 § andra stycket lagen den 10 mars 1939 (nr 68) örn statlig krigsförsäkring m. m.
Prop. Prop/1939:u43
angående försäljning av ett område av kronoegendomen Starby kungsladugård i Östergötlands län
Prop. Prop/1939:u44
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 18 § 1 mom. förordningen den 15 december 1914 (nr 436) angående statsmonopol å tobakstillverkningen i riket
Prop. Prop/1939:u45
angående bemyndigande att träffa vissa avtal rörande produktion av sulfit¬ sprit m. m.
Prop. Prop/1939:u46
angående förvärv av vattenrätt i Fjällsjöälven m. in.
Prop. Prop/1939:u47
angående anvi¬ sande av medel för uppförande av nybyggnad för luftförsvarscentral m. m.
Prop. Prop/1939:u48
angående anslag till ut¬ rustning m. m. för flygteknisk försöksanstalt
Prop. Prop/1939:u49
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 2 § förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskånk- ningsskatt å spritdrycker, m. m.
Prop. Prop/1939:u50
angående bevil¬ jande av lån till Hissmofors aktiebolag
Prop. Prop/1939:u51
angående vissa förändringar i riks kommissionens för ekonomisk för¬ svarsberedskap arbetsuppgifter m. m.
Prop. Prop/1939:u52
med förslag till lag om inskränkning i rätten att återtaga avbetalningsgods från vissa värnpliktiga m. m.
Prop. Prop/1939:u53
angående överföring på staten av vissa krigsrisker vid import m. m.
Prop. Prop/1939:u54
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 11 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete
Prop. Prop/1939:u55
med förslag till lag om anläggningar för radiotelegrafi eller radio- telefoni
Prop. Prop/1939:u56
angående ställande av statlig garanti för täckande av vissa kostnader för ved¬ produktionen m. m.
Prop. Prop/1939:u57
med förslag till förordning om handläggning vid krig eller krigsfara av vissa ärenden rörande den allmänna hälso- och sjukvården
Prop. Prop/1939:u58
med förslag till lag med vissa bestämmelser rörande reglering av den inhemska prisbildningen (prisregleringslag)
Prop. Prop/1939:u59
angående bidrag till enskilda järnvägar för anordnande av vissa skydds¬ rum
Prop. Prop/1939:u60
angående över¬ skridande av viss delpost i den för luftskyddsin- spektionen fastställda avlöning sstaten
Prop. Prop/1939:u61
med förslag till ändrade grunder i vissa fall för värnpliktigas av¬ löning
Prop. Prop/1939:u62
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 5 § 1 och 5 morn. samt 7 § avlöningsreglementet den 15 juni 1939 (nr 278) för personal vid försvarsväsendet under krigstjänst- g öring (krig savlöning sreglementet)
Prop. Prop/1939:u63
med förslag till förord¬ ning med särskilda bestämmelser angående indrivning av utskglder hos vissa skattskyldiga, m. m.
Prop. Prop/1939:u64
angående anslag till viss beredskapsorganisation inom medicinalstyrel¬ sen under budgetåret 1939/40
Prop. Prop/1939:u65
angående anvisande av medel för utlämnande av lån till anläggningar för arlificieli torkning av vallskördarna m. m.
Prop. Prop/1939:u66
angående prisreglerande åtgärder på jordbrukets område
Prop. Prop/1939:u67
angående anvisande å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1939140 av vissa ytterligare anslagsmedel
Prop. Prop/1939:u68
med förslag till förord¬ ning angående tillverkning och beskattning av malt¬ drycker, m. m.
Prop. Prop/1939:u70
med förslag till anläg¬ gande av ett tackjårnverk i Norrbotten
Prop. Prop/1939:u71
angående anslag till en anläggning för torvbrikettillverkning
Prop. Prop/1939:u72
angående avlöningsför¬ måner till viss civil personal i statens och kommuns tjänst under tjänstledighet på grund av inkallelse till militär tjänstgöring i anledning av anbefalld förstärkt försvarsberedskap, m. m.
Prop. Prop/1939:u73
angående redovisningen av utgifter under fjärde huvudtiteln vid mobilisering
Prop. Prop/1939:u74
med förslag till viss änd¬ ring i förordningen den 31 januari 1932 (nr 15) med tillägg till gällande tulltaxa
Prop. Prop/1939:u75
angående anvisande av medel för anordnande av skyddsrum i Stockholms slott
Prop. Prop/1939:u76
med förslag till lag om eftergift under vissa förhållanden från be¬ stämmelserna i 19 § första stycket lagen örn arbetar¬ skydd
Prop. Prop/1939:u77
angående anslag till vissa oförutsedda utgifter å kapitalbudgeten m. m.
Prop. Prop/1939:u78
med förslag till förord¬ ning om värnskatt, m. m.
Prop. Prop/1939:u79
angående åtgärder för begränsning av statsutgifterna under budgetåret 1939/ AO m. m.
Prop. Prop/1939:u80
med förslag till förordning om skatt å kaffe
Prop. Prop/1939:u81
med förslag till förord¬ ning om skatt å läskedrycker, m. m.
Prop. Prop/1939:u82
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2—4 §§ lagen den 11 juni 1937 (nr 348) örn krigsförsäkring för om¬ bord å fartyg tjänstgörande personer
Prop. Prop/1939:u83
angående anvi¬ sande av medel till vissa luftskyddsåtgärder
Prop. Prop/1939:u84
med förslag till förord¬ ning om tilläggsskatt å bensin, m. m.
Prop. Prop/1939:u85
angående avlöningsför¬ måner till viss lärarpersonal under tjänstledighet för militärtjänstgöring i anledning av anbefalld förstärkt försvarsberedskap m. to.
Prop. Prop/1939:u86
med förslag till förord¬ ning om statlig nöjesskatt
Prop. Prop/1939:u87
med förslag till lag om tjänsteplikt för medicinalper sonal
Prop. Prop/1939:u88
angående anslag till vissa skyddsarbeten å Uppsala domkyrka m. to.
Prop. Prop/1939:u89
med förslag till förord¬ ning om industrisockerskatt, m. m.
Prop. Prop/1939:u90
med förslag till beräk¬ ning av vissa inkomster och utgifter å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1939140 m. m.
Prop. Prop/1939:u91
med hemställan örn riks¬ dagens samtycke till utfärdande av förordnande jäm¬ likt 1 § lagen örn tjänsteplikt för medicinalpersonal
Prop. Prop/1939:u92
med förslag till lag om tjänsteplikt, m. m.
Prop. Prop/1939:u93
angående försäljning av vissa delar av kronoegendomen Jonstorp Lilla nr 1 i Skaraborgs län
Prop. Prop/1939:u94
angående an¬ visande av anslag till bidrag till utlandssvenskarnas förening
Prop. Prop/1939:u95
med förslag till lag an¬ gående rätt för Konungen att meddela särskilda bestämmelser örn riksbankens sedelutgivning och bankrörelse m. m.
Prop. Prop/1939:u96
med förslag tilt lag om vissa tvångsmedel vid krig eller krigsfara m. m.