Dir. 2019:1
Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)
Dir. 2019:2
Tilläggsdirektiv till Utredningen om antidopning och dataskydd (S 2018:07)
Dir. 2019:3
Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06)
Dir. 2019:4
Tilläggsdirektiv till KAM-utredningen
Dir. 2019:5
Tilläggsdirektiv till Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (Fö 2017:02)
Dir. 2019:6
Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen
Dir. 2019:7
Tilläggsdirektiv till utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik (Ku 2018:05)
Dir. 2019:8
Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)
Dir. 2019:9
Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning
Dir. 2019:10
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en
Dir. 2019:11
Tilläggsdirektiv till Utredningen om fusk vid högskoleprovet
Dir. 2019:12
Tilläggsdirektiv till Kommunutredningen
Dir. 2019:13
Tilläggsdirektiv till Riksbankskommittén
Dir. 2019:14
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ökad statlig verksamhet i Härnösand (Fi 2018:11)
Dir. 2019:15
Skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor
Dir. 2019:16
Tilläggsdirektiv till Utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju 2016:10)
Dir. 2019:17
En moderniserad arbetsrätt
Dir. 2019:18
Tilläggsdirektiv till Spelmarknadsutredningen
Dir. 2019:19
En moderniserad arbetsrätt
Dir. 2019:20
Bättre förutsättningar för tillgång till och vidareutnyttjande av öppna data och offentlig digital information
Dir. 2019:21
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum
Dir. 2019:22
Ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag
Dir. 2019:23
Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA)
Dir. 2019:24
Genomförande av visselblåsardirektivet
Dir. 2019:25
Tilläggsdirektiv till Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet
Dir. 2019:26
Utvidgningar av rutavdraget
Dir. 2019:27
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation (N 2018:03)
Dir. 2019:28
Tilläggsdirektiv till utredningen Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08)
Dir. 2019:30
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter
Dir. 2019:31
Bättre konkurrens i bostadsbyggandet
Dir. 2019:32
Den framtida svenska migrationspolitiken
Dir. 2019:33
Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)
Dir. 2019:34
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster (A 2018:01)
Dir. 2019:35
Tilläggsdirektiv till Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder
Dir. 2019:36
Ett museum om Förintelsen
Dir. 2019:37
Översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet
Dir. 2019:38
Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven
Dir. 2019:39
Förbud mot rasistiska organisationer
Dir. 2019:41
Översyn av strandskyddet
Dir. 2019:42
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar (Ju 2018:06)
Dir. 2019:43
Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck
Dir. 2019:44
Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare
Dir. 2019:45
Nya konsumentköpregler
Dir. 2019:46
Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen
Dir. 2019:47
Tilläggsdirektiv till Utredningen om överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket (N 2018:01)
Dir. 2019:48
Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige
Dir. 2019:49
Tilläggsdirektiv till utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)
Dir. 2019:50
Ett system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden
Dir. 2019:51
Effektivare kontroller av yrkestrafik på väg
Dir. 2019:52
Införande av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Dir. 2019:54
Åtgärder för att minska fel i folkbokföringen
Dir. 2019:55
Skatt för att minska negativa miljöeffekter av engångsartiklar
Dir. 2019:56
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06)
Dir. 2019:57
Tilläggsdirektiv till Barnkonventionsutredningen
Dir. 2019:58
Tilläggsdirektiv till utredningen Översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner
Dir. 2019:59
Tilläggsdirektiv till Kommittén om grundlagsskadestånd (Ju 2018:09)
Dir. 2019:60
Nya regler om företagsrekonstruktion
Dir. 2019:61
Skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål
Dir. 2019:62
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar (Ju 2018:06)
Dir. 2019:63
Tilläggsdirektiv till utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen
Dir. 2019:64
Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen
Dir. 2019:65
Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA)
Dir. 2019:66
Tilläggsdirektiv till Betygsutredningen 2018
Dir. 2019:67
Tilläggsdirektiv till Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg (U 2018:08)
Dir. 2019:68
Tilläggsdirektiv till Bilpoolsutredningen
Dir. 2019:69
Ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård
Dir. 2019:70
Språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap
Dir. 2019:71
Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska
Dir. 2019:72
Ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor
Dir. 2019:73
Cybersäkerhet – genomförandet av cybersäkerhetsakten och vissa åtgärder till skydd för säkerhetskänslig verksamhet
Dir. 2019:74
Översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret
Dir. 2019:75
Tilläggsdirektiv till Garantipensionsutredningen
Dir. 2019:76
Det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet
Dir. 2019:77
Nationell samordnare för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre
Dir. 2019:79
Tilläggsdirektiv till Utredningen om framtidens järnvägsunderhåll (N 2018:01)
Dir. 2019:80
Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Dir. 2019:81
Tilläggsdirektiv till Djurhälsolagsutredningen (N 2018:06)
Dir. 2019:82
Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) – åtgärder för ett svenskt deltagande
Dir. 2019:83
Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso-och sjukvårdens beredskap (S 2018:09)
Dir. 2019:84
Översyn av regelverket för pliktleverans och hantering av annat material vid Kungl. biblioteket
Dir. 2019:85
En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring
Dir. 2019:86
Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken
Dir. 2019:87
Tilläggsdirektiv till OPS-utredningen (S 2018:01)
Dir. 2019:88
Tilläggsdirektiv till Öppna data-utredningen (I 2019:01)
Dir. 2019:89
Ett modernare och effektivare regelverk för ordningsvakter
Dir. 2019:90
Tilläggsdirektiv till EU-straffstadgandeutredningen (N 2018:02)
Dir. 2019:91
Stärkta skolbibliotek och läromedel
Dir. 2019:92
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen
Dir. 2019:93
En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
Dir. 2019:94
Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete
Dir. 2019:95
Bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU
Dir. 2019:96
Ett producentansvar för textil
Dir. 2019:97
Genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare
Dir. 2019:98
Tilläggsdirektiv till Utredningen om civilt försvar (Ju 2018:05)
Dir. 2019:99
Tilläggsdirektiv till Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg (U 2018:08)
Dir. 2019:100
Tilläggsdirektiv till Rut-utredningen
Dir. 2019:101
Översyn av relevant lagstiftning för att uppnå Sveriges klimatmål
Dir. 2019:102
Förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande
Dir. 2019:103
Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
Dir. 2019:105
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05)
Dir. 2019:106
Utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar
Dir. 2019:107
Ett nytt regelverk om säkerställda obligationer