Dir. 1988:1
Översyn av statens stöd till företagens export i form av exportkreditgarantier och exportkrediter samt av exportfrämjande effekter av u-krediter.
Dir. 1988:2
Utredning rörande vissa forskningsetiska frågor
Dir. 1988:3
Tomträttsavgälder
Dir. 1988:4
Genomförande av en ny organisation för folkbokföringen
Dir. 1988:5
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst åt kommunalt förtroendevalda, utformning av det kommunala partistödet, politikerrollen
Dir. 1988:6
Översyn av beskattningsreglerna för stiftelser och ideella föreningar
Dir. 1988:7
Tilläggsdirektiv till utredningen med uppdrag att se över lagen om straff för varusmuggling
Dir. 1988:8
Inriktning och behov av statligt finansiellt företagsstöd
Dir. 1988:9
Översyn av proceduren vid tillsättande av professorstjänster m.m.
Dir. 1988:10
Utredning rörande stiftelser för samverkan mellan högskola och näringsliv
Dir. 1988:11
Statens regionalpolitiska och sociala ansvar på tele- och postområdena
Dir. 1988:12
Utvärdering av arbetsformerna inom kemikaliekontrollen
Dir. 1988:13
Samordnad länsförvaltning
Dir. 1988:14
Utredning om åtgärder för att förbättra underlaget för massmediepolitiska bedömningar m.m.
Dir. 1988:15
S.k. leasing av fast och lös egendom
Dir. 1988:16
Översyn av folkhögskolan
Dir. 1988:17
Översyn av systemet för ersättning till sjukvårdshuvudmännen för vissa kostnader i samband med utbildning och forskning
Dir. 1988:18
Kostnadsutvecklingen i banksektorn
Dir. 1988:19
Ersättning vid vissa viltskador
Dir. 1988:20
Översyn av storstadsområdenas trafik- och miljöfrågor
Dir. 1988:21
Översyn av värnpliktslagstiftningen m.m.
Dir. 1988:22
Utredning om vissa närradiofrågor
Dir. 1988:23
Utredning om åtgärder för minskat tobaksbruk
Dir. 1988:24
Tilläggsdirektiv till 1984 års svenska Öresundsdelegation (K 1984:02)
Dir. 1988:25
Tilläggsdirektiv till utredningen (I 1985:04) rörande ägar- och inflytandefrågor i svenskt näringsliv
Dir. 1988:26
Riksgäldskontorets uppgifter och organisation
Dir. 1988:27
Tilläggsdirektiv till värdepappersmarknadskommittén (Fi 1987:03)
Dir. 1988:28
Utredning om informationsstrukturen m.m. för hälso- och sjukvården
Dir. 1988:29
Utredning om energiforskningsprogrammets framtida omfattning, inriktning, samverkan med annan energiforskning m.m.
Dir. 1988:30
Översyn av tvååriga, ej direkt yrkesinriktade linjer
Dir. 1988:31
En gemensam svensk-norsk malmbanedelegation
Dir. 1988:32
Utredning om hushållens skuldsättning
Dir. 1988:33
Utvärdering av jämställdhetslagen
Dir. 1988:34
Tilläggsdirektiv till utredningen om indirekta skatter
Dir. 1988:35
Miljömärkning av produkter
Dir. 1988:36
Översyn av naturvårdslagen m.m.
Dir. 1988:37
Översyn av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar
Dir. 1988:38
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av tandvårdsutbildningarna
Dir. 1988:39
Grundsyn för mål- och riskanalyser, m.m.
Dir. 1988:40
Totalförsvarets ledning, arméns långsiktiga utveckling, produktionsledningen inom försvarsmakten och fredsorganisationen inom huvudprogrammet 4 m.m.
Dir. 1988:41
Utredning om krigsmaterielexporten
Dir. 1988:42
Utredning om krigsmaterielbegreppet
Dir. 1988:43
Kommittédirektiv till kommittéer och särskilda utredare angående beaktande av EG-aspekter i utredningsverksamheten
Dir. 1988:44
Ökad användning av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken
Dir. 1988:45
Tilläggsdirektiv till utredningen (UD 1988:01) om översyn av statens stöd till företagens export i form av exportkreditgarantier och exportkrediter samt av exportfrämjande effekter av u-krediter.
Dir. 1988:46
Översyn av bestämmelserna om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.
Dir. 1988:47
Utredning om vissa frågor rörande forskning vid de mindre och medelstora högskolorna
Dir. 1988:48
Översyn av lagstiftningen om hypoteksinstitut
Dir. 1988:49
Översyn av de s.k. terroristbestämmelserna i utlänningslagstiftningen m.m
Dir. 1988:50
Ny kommunallag
Dir. 1988:51
Utredning om förvaltningen av vissa kulturmiljöer
Dir. 1988:52
Utredning av vissa konkursrättsliga frågor
Dir. 1988:53
Samhällets stöd till människor med funktionshinder
Dir. 1988:54
Utredning om fastighetsbildningskostnader m.m.
Dir. 1988:55
Tilläggsdirektiv till storstadstrafikkommittén (K 1988:01)
Dir. 1988:56
Statens roll i standardiseringsverksamheten m.m.
Dir. 1988:57
Meddelarfrihet i förhållandet mellan enskilda
Dir. 1988:58
Tilläggsdirektiv till utredningen (Bo 1986:01) som skall göra en översyn av bostadsrättslagen (1971:479) m.m.
Dir. 1988:59
Översyn av lagen mot skatteflykt
Dir. 1988:60
Utredning om verksamhets- och kostnadsansvar m.m. för utbildning av psykiskt utvecklingsstörda vuxna
Dir. 1988:61
Fria affärstider i detaljhandeln
Dir. 1988:62
Utvärdering av försöksverksamheten med treårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan
Dir. 1988:63
Arbetsmiljökommission
Dir. 1988:64
Utredning om livsmiljön och det politiska deltagandet i storstäderna
Dir. 1988:65
Tilläggsdirektiv till kommittén (S 1988:03) om samhällets stöd till människor med funktionshinder
Dir. 1988:66
Utredning om författningsändringar inför tullverkets datorisering
Dir. 1988:67
Totalförsvarets utveckling efter budgetåret 1990/91
Dir. 1988:68
Översyn av prisregleringen på fisk m.m.
Dir. 1988:69
Utredning om inflationskorrigerad inkomstbeskattning
Dir. 1988:70
Översyn av transportrådets verksamhet
Dir. 1988:71
Översyn av verksamheten vid Dramatiska institutet
Dir. 1988:72
Översyn av organisation och arbetsformer i det bilaterala biståndet
Dir. 1988:73
Utredning om skördeskadeskydd för trädgårdsnäringen, m.m.
Dir. 1988:74
Särskild arbetsgrupp kring kompetens- och sysselsättningsfrågor i anslutning till kärnkraftsavvecklingen
Dir. 1988:75
Konkurrensvillkoren för elintensiv industri
Dir. 1988:76
Ersättning för ideell skada i samband med personskada m.m.