Prop. 1964:4
('med förslag till lag om kommunal beredskap m. m.',)
Prop. 1964:5
med förslag till lag om krigshjälp
Prop. 1964:10
('med förslag till lag om införande av brottsbalken m. m.',)
Prop. 1964:11
('med förslag till lag an\xad gående vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. (krigshandelslag)',)
Prop. 1964:14
('med anhållan om riks\xad dagens yttrande angående vissa av Internationella ar\xad betsorganisationens allmänna konferens år 1963 vid dess fyrtiosjunde sammanträde fattade beslut',)
Prop. 1964:22
angående godkännan¬ de av tilläggsavtal till avtalet den 23 mars 1939 mel¬ lan Sverige och Amerikas Förenta Stater för undvi¬ kande av dubbelbeskattning och fastställande av be¬ stämmelser angående ömsesidig handräckning be¬ träffande inkomst- och andra skatter
Prop. 1964:33
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1964:34
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 4 januari 1956 (nr 2) om socialhjälp, m. in.',)
Prop. 1964:35
('med förslag till lag om ändring i sjölagen m.m.',)
Prop. 1964:36
('angående överlåtelse av viss kronan tillhörig mark',)
Prop. 1964:40
('med förslag till förord\xad ning om särskilt investeringsavdrag i vissa fall vid taxering till statlig inkomstskatt, in. in.',)
Prop. 1964:42
('med förslag till lag om ändring i vattenlagen',)
Prop. 1964:49
angående anvisande av medel till jordfonden å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1963/64, m. m.
Prop. 1964:50
('angående universitetens och högskolornas organisation och förvaltning m. to.',)
Prop. 1964:58
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 17 maj 1963 (nr 114) om semester, m. in.',)
Prop. 1964:59
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen om val till riksdagen m. m.',)
Prop. 1964:65
('angående viss omorga\xad nisation av jordbrukstekniska institutet och statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader, m. m.',)
Prop. 1964:69
('angående anslag jör budget\xad året 1964/65 till vissa forskningsråd m. m.',)
Prop. 1964:70
('med förslag till lag om bidragsförskott, m. m.',)
Prop. 1964:71
('angående omorganisa\xad tion av statens bilinspektion, m. m.',)
Prop. 1964:73
('angående utbildning av ar\xad betsterapeuter och sjukgymnaster',)
Prop. 1964:75
('med förslag till stämpel- skatteförordning, m. m.',)
Prop. 1964:76
('med förslag till lag om behandling i fångvårdsanstalt',)
Prop. 1964:78
('angående organisationen av statens lantbrukskemiska laboratorium, m. m.',)
Prop. 1964:87
('angående godkännande av tre tilläggsprotokoll till konventionen den b no\xad vember 1950 angående skydd för de mänskliga rät\xad tigheterna och de grundläggande friheterna',)
Prop. 1964:90
('med förslag till lag om personundersökning i brottmål, m. m.',)
Prop. 1964:94
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring, m. m.',)
Prop. 1964:97
('med förslag till för\xad ordning om gasolskatt, m. m.',)
Prop. 1964:100
('angående organisationen av polis-, åklagar- och exekutionsväsendet m. m.',)
Prop. 1964:101
('med förslag till lagstift\xad ning med anledning av förstatligandet och omorganisa\xad tionen av polisväsendet m. m.',)
Prop. 1964:108
('angående bildande av ett statligt aktiebolag för bevakningstjänst m. m.',)
Prop. 1964:109
('angående ny organisa\xad tion av totalförsvarets regionala ledning m. m.',)
Prop. 1964:110
('angående vissa anslags\xad frågor man. inom försvarsdepartementets verksamhets\xad område',)
Prop. 1964:111
('angående organisation av förvaltningarna vid marinkommando Syd',)
Prop. 1964:117
('angående inrättande av kreditinstitut för lantbruksnäringarna, m. m.',)
Prop. 1964:126
('med förslag till lag om ändring i utsökninglagen m. m.',)
Prop. 1964:128
('med förslag till lag om åtgärder vid samhällsfärlig asocialitet',)
Prop. 1964:131
('angående rörlig kredit till försvarets fabriksstgrelse',)
Prop. 1964:132
('med förslag till för\xad ordning om ändring i vägtrafikförordningen den 28 september 1951 (nr 6b8), m. m.',)
Prop. 1964:133
('med förslag till ändring i tryckfrihetsförordningen',)
Prop. 1964:138
('angående studiesocialt stöd till studerande ungdom',)
Prop. 1964:140
('med förslag till vissa grundlagsändringar',)
Prop. 1964:141
('angående ändrad orga\xad nisation av postverket, m. m.',)
Prop. 1964:148
('med förslag till natur\xad vårdslag m. m.',)
Prop. 1964:149
('med förslag till lag om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker, in. in.',)
Prop. 1964:157
('angående avveckling av vissa av städernas särskilda rättigheter och skyldig\xad heter i förhållande till staten, m. m.',)
Prop. 1964:160
angående ersättning för skada å fiske till följd av militär verksamhet m.m.
Prop. 1964:163
('angående avveckling av magistrats- och kommunalborgmästarinstitutionerna, m. m.',)
Prop. 1964:166
('med förslag till lag om ändring i sjölagen',)
Prop. 1964:167
('angående godkännande av fiskerikonvention',)
Prop. 1964:168
('med förslag till lag om svensk domstols prövning av äktenskapsmål i vissa fall, m. m.',)
Prop. 1964:170
('rörande godkännande av Förenta Nationernas konvention angående stats\xad lösa personers rättsliga ställning',)
Prop. 1964:173
('med förslag till förord\xad ning om beskattning av ersättning vid övergången till högertrafik, m. m.',)
Prop. 1964:175
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 12 § lagen den 22 april 19b9 (nr 16b) med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål',)
Prop. 1964:176
('angående handlägg\xad ningen av frågor om lokala trafikföreskrifter m. m.',)
Prop. 1964:182
('angående godkännande av överenskommelse rörande provisoriska arrangemang för ett världsomspännande kommersiellt telesatellit- system',)
Prop. 1964:183
('angående viss upprust\xad ning av Djurgården, m. m.',)
Prop. 1964:185
('angående riktlinjer för en aktiv lokaliseringspolitik m. m.',)
Prop. 1964:187
('angående lönegradspla- ceringen för vissa tjänster m. m.',)
Prop. 1964:189
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 12 § lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar',)
Prop. 1964:191
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 28 september 1951 (nr 649) om straff för vissa trafikbrott',)
Prop. 1964:197
('angående godkännande av konvention om kontinentalsockeln m. in.',)
Prop. 1964:202
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 27 juli 1954 (nr 579) om ngkterhetsvård',)
Prop. Prop/1964:5
med förslag till lag om krigshjälp
Prop. Prop/1964:6
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 3 § förordningen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvo¬ skatt
Prop. Prop/1964:7
om godkännande av av¬ tal mellan Sverige och Portugal rörande import till Sverige av portugisiska jordbruksprodukter, m. m.
Prop. Prop/1964:8
angående ytterligare svensk kapitalinsats i Internationella utvecklings¬ fonden (IDA)
Prop. Prop/1964:12
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 11 § 1 och 2 mom. förord¬ ningen den 22 juni 193b (nr 320) angående grunder för förvaltningen av viss kronoegendom
Prop. Prop/1964:13
med förslag till för¬ ordning med vissa bestämmelser angående semin- verksamhet bland får
Prop. Prop/1964:15
angående försäljning av viss kronan tillhörig mark, m. m.
Prop. Prop/1964:16
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 26 juli 1941 (nr 529) om allmänna barnbidrag
Prop. Prop/1964:18
med förslag till lag om ändrad lydelse av \6 § 2 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.
Prop. Prop/1964:19
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 5 april 19b9 (nr 11b) om val av borgmästare och rådman
Prop. Prop/1964:20
med förslag till för¬ ordning om ändrad Igdelse av 5 § lotteriförordning¬ en den 19 maj 1939 (nr 207)
Prop. Prop/1964:21
angående fortsatt disposi¬ tion av vissa äldre anslag inom kommunikationsdepar¬ tementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1964:22
angående godkännan¬ de av tilläggsavtal till avtalet den 23 mars 1939 mel¬ lan Sverige och Amerikas Förenta Stater för undvi¬ kande av dubbelbeskattning och fastställande av be¬ stämmelser angående ömsesidig handräckning be¬ träffande inkomst- och andra skatter
Prop. Prop/1964:23
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål så ock angående ändring i samma lag
Prop. Prop/1964:24
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 4 och 18 §§ lagen den 31 maj 1957 (nr 281) om kommunalförbund
Prop. Prop/1964:25
angående frågor om be¬ frielse från ersättningskyldighet till kronan m. m.
Prop. Prop/1964:26
angående ersättning till Ruth Maria Erneberg m. fl.
Prop. Prop/1964:27
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 16 juni 1961 (nr 390) om statsmonopol på tillverkning av tobaksvaror, m. m.
Prop. Prop/1964:28
angående uppförande av en för Svenska turisttrafikförbundet m. fl. insti¬ tutioner gemensam administrationsbyggnad (Sverige- huset) på Blanchetomten i Stockholm
Prop. Prop/1964:29
med förslag till lag med vissa bestämmelser om val till riksdagens andra kammare för perioden 1965—1968
Prop. Prop/1964:30
angående frågor om be¬ frielse från ersättningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1964:31
angående försvarsgrens- stabernas organisation m. m.
Prop. Prop/1964:32
angående överlå¬ telse av kronan tillhörig mark in.in.
Prop. Prop/1964:37
med förslag till lag om ändrad lydelse av 53 § 4 mom. och punkt 10 av an¬ visningarna till 32 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.
Prop. Prop/1964:38
med förslag till lag om ändrad lydelse av punkt 5 av anvisningarna till 35 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.
Prop. Prop/1964:39
angående ändring i riktlinjerna för den statliga exportkreditgarantiverk¬ samheten
Prop. Prop/1964:44
angående byggnads¬ arbeten vid lantbrukshögskolan och statens skogs- måstarskola
Prop. Prop/1964:46
angående organisatio¬ nen av centrala folkbokförings- och uppbördsnämn- den, m. m.
Prop. Prop/1964:47
angående förstatligande av Vetenslcapsalcademiens forskningsinstitut för experimen¬ tell fysik m.m.
Prop. Prop/1964:48
angående reformering av socionomutbildningen
Prop. Prop/1964:49
angående anvisande av medel till jordfonden å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1963/64, m. m.
Prop. Prop/1964:51
angående byggnadsar¬ beten i Malåträsk för Sveriges geologiska undersök¬ ning
Prop. Prop/1964:52
angående vissa anslag ur kyrkofonden m. to.
Prop. Prop/1964:53
angående bemyndigande att försälja viss kronan tillhörig fast egendom, m. m.
Prop. Prop/1964:54
angående godkännande av avtal med Stockholms stad rörande vissa markby¬ ten m. m.
Prop. Prop/1964:56
angående lån till Svenska vanförevårdens centralkommitté för vissa byggnads¬ arbeten
Prop. Prop/1964:57
angående inrättande av institut för verkstadsteknisk forskning
Prop. Prop/1964:60
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 31 maj 1957 (nr 262) om allmän energiskatt, m. m.
Prop. Prop/1964:61
angående nybyggnad av kasernetablissement m. m. för Svea livgarde och Svea ingenjörregemente
Prop. Prop/1964:64
angående vissa anslag till civilförsvaret m. m.
Prop. Prop/1964:67
angående anslag för budgetåret 1964/65 till Naturvård: Ersättningar till markägare m. m.
Prop. Prop/1964:68
angående vissa frågor rörande lärarutbildning
Prop. Prop/1964:72
angående anslag för budget¬ året 196b/65 till byggnadsarbeten vid vissa universitet, m.m.
Prop. Prop/1964:74
angående fortsatt utbygg¬ nad av universitetet i Umeå in. m.
Prop. Prop/1964:77
angående vissa åt¬ gärder i prisreglerande syfte på jordbrukets område, m. m.
Prop. Prop/1964:80
angående allmän be- redskapsstat för budgetåret 196b/65
Prop. Prop/1964:82
angående provisoriska åt¬ gärder för forskarutbildning, forskarhandledning m. m.
Prop. Prop/1964:83
angående skolväsendets cen¬ trala ledning m. m.
Prop. Prop/1964:86
angående anslag för bud¬ getåret 1964/65 till vissa bgggnadsarbeten vid statens mentalsjukhus m.m.
Prop. Prop/1964:88
angående nybyggnad för Chalmers provningsanstalt, m. in.
Prop. Prop/1964:91
angående den framtida organisationen av upplysningsavdelningen vid sta¬ tens institut för konsumentfrågor, m. m.
Prop. Prop/1964:92
angående anslag för budgetåret 196b/65 till ersättning i anledning av ned¬ läggning av viss tullstation
Prop. Prop/1964:93
angående fortsatt disposition av vissa äldre anslag, avseende ecklesiastikdepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1964:95
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydtlse av 1 § lagen den 31 maj 1963 (nr 268) om igångsåttningstillstånd för byggnadsarbete
Prop. Prop/1964:96
angående inrättande av ett institut för ngttiggörande av forskningsresultat
Prop. Prop/1964:98
angående ändrade be¬ räkningsgrunder för löneavdrag vid arrest och dis¬ ciplinbot
Prop. Prop/1964:99
angående försäljning av viss kronan tillhörig mark, m. in.
Prop. Prop/1964:102
angående fortsatt dis¬ position av visst äldre anslag inom utrikesdeparte¬ mentets verksamhetsområde
Prop. Prop/1964:103
med förslag till förord¬ ning om ändring i skogsvärderingsinstruktionen den 1 juni 1951 (nr HO), m. m.
Prop. Prop/1964:104
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Island för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
Prop. Prop/1964:105
angående ytterligare ut¬ gifter å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1963/66
Prop. Prop/1964:107
angående anslag till forti- fikationsförvaltningen för budgetåret 1964/65
Prop. Prop/1964:113
angående svensk medver¬ kan vid upprättande av en F.N.:s fredsstgrka på Cypern
Prop. Prop/1964:114
angående viss rationalise- ringsverksamhet inom sjukvården m. in.
Prop. Prop/1964:115
angående ändrade grun¬ der för den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen
Prop. Prop/1964:116
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 14 december 1956 (nr 629) om erkända arbetslöshetskassor, m. m.
Prop. Prop/1964:118
angående ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsamma järnvägs¬ linjer, m. m.
Prop. Prop/1964:120
angående vissa fastighets¬ frågor m. m. inom kommunikationsdepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1964:121
angående fortsatt dispo¬ sition av visst äldre reservationsanslag
Prop. Prop/1964:122
angående försäljning av vissa allmänna arvsfonden tillfallna fastigheter
Prop. Prop/1964:123
angående inrättande av en avdelning för kemi vid tekniska högskolan i Lund m. to.
Prop. Prop/1964:124
angående vissa änd¬ ringar i statliga avlönings- och pensionsreglementen
Prop. Prop/1964:125
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 8 § tulltaxeförordningen den 13 maj 1960 (nr 391), m. m.
Prop. Prop/1964:127
angående godkännan¬ de för Sveriges del av ändring i konventionen angå¬ ende upprättandet av Europeiska frihandelssamman¬ slutningen
Prop. Prop/1964:129
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 1 § förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1964:134
med hemställan om riks¬ dagens samtycke till förordnande om fortsatt valuta- reglering, m. m.
Prop. Prop/1964:135
angående godkännande av visst markbyte m. m.
Prop. Prop/1964:136
angående anslag till Flyg¬ vapnet: Anskaffning av flygmateriel m.m. för budget¬ året 196b/65
Prop. Prop/1964:137
angående den statliga exportkreditgarantiverksamheten
Prop. Prop/1964:139
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 15 § och 23 § 1 mom. be- kämpningsmedelsförordningen den 14 december 1962 (nr 703)
Prop. Prop/1964:142
med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § ränteregleringslagen den 25 maj 1962 (nr 258)
Prop. Prop/1964:144
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 8 § förordningen den 19 november 19U (nr 383) angående stämpelavgiften, m. m.
Prop. Prop/1964:146
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 och 3 §§ lagen den 14 oktober 1939 (nr 727) om förbud mot arbetsta¬ gares avskedande med anledning av värnpliktstjänst¬ göring m. m.
Prop. Prop/1964:147
med anhållan om ytt¬ rande över vissa av Europarådets rådgivande för¬ samling vid dess femtonde ordinarie möte fattade beslut
Prop. Prop/1964:150
angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1964/65 m. m.
Prop. Prop/1964:151
med förslag till lag angående tillägg till lagen den 28 april 19b9 (nr 183) om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar
Prop. Prop/1964:153
angående vissa tjänster vid kommunikationsverken
Prop. Prop/1964:154
angående ytterligare me¬ del för svensk medverkan i F.N.:s fredsstyrka på Cy¬ pern
Prop. Prop/1964:155
angående höjning av vissa postavgifter
Prop. Prop/1964:156
angående huvudmanna¬ skapet för rådhusrätterna m. m.
Prop. Prop/1964:158
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 2: o), i: o), 11: o), 16: o) och 17: o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1964:159
med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § sjukvårdslagen den 6 juni 1962 (nr 242)
Prop. Prop/1964:160
angående ersättning för skada å fiske till följd av militär verksamhet m.m.
Prop. Prop/1964:161
angående tandläkarutbild¬ ning m. m. i Göteborg
Prop. Prop/1964:162
med förslag till lag om ändrad lydelse av 32 § 3 mom. och punkt 7 av an¬ visningarna till 32 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)
Prop. Prop/1964:169
med förslag till lag med vissa bestämmelser angående fastighetsbildning efter ändring i kommunal indelning m. m.
Prop. Prop/1964:172
angående befrielse i visst fall från betalningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1964:174
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 3 § lagen om fri rätte¬ gång, m. m.
Prop. Prop/1964:177
angående viss fråga rö¬ rande prisregleringen på jordbrukets område
Prop. Prop/1964:178
angående statlig kredit¬ garanti för lån avseende anskaffning av vissa maski¬ ner m. m. åt domänverkets skogsarbetare
Prop. Prop/1964:179
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 18 och 20 §§ lagen den 13 juni 1919 (nr 293) om ändring i kommunal och eckle¬ siastik indelning
Prop. Prop/1964:180
med förslag till lag angående ändring i lagen den 25 oktober 1957 (nr 577) om prästval
Prop. Prop/1964:181
angående försäljning av en allmänna arvsfonden tillfallen fastighet
Prop. Prop/1964:186
angående godkännande av avtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på kvarlåtenskap
Prop. Prop/1964:188
med förslag till för¬ ordning om ändring i tulltaxan den 12 september 1958 (nr b75), m. m.
Prop. Prop/1964:193
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 2 § 2:o) och 17:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj. ts rege¬ ringsrätt
Prop. Prop/1964:194
om överlåtelse till Väs¬ terås stad av drivmedelsanläggning med tillhörande markområde i staden
Prop. Prop/1964:195
med förslag till lag om ändring i 6 kap. strafflagen
Prop. Prop/1964:196
angående godkännande av ändringar i Förenta Nationernas stadga
Prop. Prop/1964:198
angående organisationen av delgivning sverksamheten efter förstatligandet av polisväsendet m. m.
Prop. Prop/1964:199
angående statlig långiv¬ ning för anskaffning av högertrafikbussar
Prop. Prop/1964:201
angående personalstater för viss personal i teknisk tjänst vid marinen m. m.
Prop. Prop/1964:203
angående godkännande an ett tilläggsavtal till överenskommelsen den 16 no¬ vember 1949 mellan svenska regeringen och polska regeringen angående ersättning för de svenska intres¬ sena i Polen
Prop. Prop/1964:204
angående lån till Upp¬ lands-Bro kommun