Ds 1999:1
Utan timplan - med oförändrat uppdrag
Ds 1999:2
Förändrad omvärld - omdanat försvar
Ds 1999:5
Sämre för mig Bättre för oss - En analys av pensionärernas ekonomiska situation under 1990-talet
Ds 1999:6
Pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna
Ds 1999:7
Några frågor om förhållandet mellan upphovsrätten och offentlighetsprincipen
Ds 1999:8
Ändrade regler för revisorer i sparbanker och medlemsbanker, m.m.
Ds 1999:9
Med backspegeln som kompass - om stabiliseringspolitiken som läroprocess
Ds 1999:13
Sveriges förmåga till skydd mot massförstörelsevapen
Ds 1999:16
Förslag till förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting enligt regeringens proposition 1998/99:89 - preliminära utfallsberäkningar
Ds 1999:18
Vilande förtidspension - Stimulands till återgång i arbetslivet
Ds 1999:19
Beräkningsunderlag för dagersättning - sjukpenning, föräldrapenning m.m.
Ds 1999:20
Kulturnät Sverige - för ökad tillgänglighet till kulturen på Internet
Ds 1999:24
Att förebygga väpnade konflikter ett svenskt handlingsprogram
Ds 1999:24
Preventing Violent Conflict - A Swedish action plan
Ds 1999:25
Beskattning av utländska nyckelpersoner
Ds 1999:26
Medborgarkontor i utveckling
Ds 1999:27
Med backspegeln som kompass - rapport från ett ESO-seminarium
Ds 1999:28
Att ta sig ton - om svensk musikexport 1974 - 1999
Ds 1999:29
Utökat skydd för kodade tjänster
Ds 1999:30
Underhållsstöd vid växelvis boende - Underhållsstöd - till barn med särlevande föräldrar
Ds 1999:32
Utveckling och delaktighet - agenda för Näringsdepartementets tillväxtpolitik
Ds 1999:33
Utan spaning ingen aning
Ds 1999:35
Ändringar i marknadsföringslagen (1995:450)
Ds 1999:36
The Swedish Penal Code
Ds 1999:37
Hur gör man?
Ds 1999:38
AP-fondernas organisation och placeringsregler i det reformerade pensionssystemet
Ds 1999:39
Höjd ålder för avgångsskyldighet till 67 år
Ds 1999:40
Ändringar i prisinformationslagen (1991:601)
Ds 1999:41
Utvidgning av lagen om Europeiska företagsråd till att avse Storbritannien
Ds 1999:43
Automatisk balansering av ålderspensionssystemet - regler för avsteg från inkomstindexering inom ålderspensionssystemets fördeln
Ds 1999:44
Den ljusnande framtid är vård, Om vård och omsorg - en arbetsmarknad i utveckling
Ds 1999:45
Förslag till lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal
Ds 1999:46
Bostad sökes - en ESO-rapport om de hemlösa i folkhemmet
Ds 1999:47
Att reda sig själv - en ESO-rapport om rederier och subventioner
Ds 1999:48
Begreppet invandrare användningen i lagar och förordningar
Ds 1999:49
Att snubbla in i framtiden en ESO-rapport om statlig omvandling och avveckling
Ds 1999:50
Regionalpolitiken - en ESO-rapport om tro och vetande
Ds 1999:51
Förstärkt strålskydd
Ds 1999:52
Effektiv kontroll av kärnämnen
Ds 1999:53
Maxtaxa och allmän förskola
Ds 1999:54
Samverkan för färre bidrag och fler i jobb
Ds 1999:55
European Security - Sweden's Defence
Ds 1999:57
Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar
Ds 1999:58
Kontrakt för arbete - rättvisa och tydliga regler i arbetslöshetsförsäkringen
Ds 1999:59
Marktjänster på flygplatser
Ds 1999:60
Kopiering av porträttfotografier för enskilt bruk
Ds 1999:61
Samhällets stöd till de äldre i Europa - en ESO-rapport om fördelningspolitik och offentliga tjänster
Ds 1999:62
Hederlighetens pris - ESO-rapport om korruption
Ds 1999:64
Från sidovagn till huvudfåra
Ds 1999:65
En akademisk fråga - en ESO-rapport om rankning av C-uppsatser
Ds 1999:66
Återvinning utan vinning - en ESO-rapport om sopor
Ds 1999:67
Dagis och drivkrafter - en ESO-rapport om fördelningspolitik och offentliga tjänster
Ds 1999:68
Att finansiera forskning och utveckling
Ds 1999:69
Köavgifter vid bostadsförmedling
Ds 1999:70
Ålderssammansättningen i centrala myndigheters styrelser och i det statliga kommittéväsendet 1996/97 - 1997/98 - 1998/99
Ds 1999:72
Förslag till utjämning mellan kommuner av kostnader för LSS-verksamhet
Ds 1999:73
Elektroniska signaturer
Ds 1999:74
Förslag till lag om märkning och registrering av hundar
Ds 1999:75
Statistikens regler
Ds 1999:77
Swedish Blood Plasma Self-Sufficiency in a European Context
Ds 1999:78
Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer