Prop. 1937:6
('med förslag till lag örn internationella rättsförhållanden rörande dödsbo, m. m.',)
Prop. 1937:13
("med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 och 5 §§ sinnessjuk\xad lagen den 19 september' 1929 (nr 321)",)
Prop. 1937:15
('med förslag till lag angå\xad ende ändrad lydelse av 6, 7, 8, 13, 29 och 40 §§ lagen den 28 juni 1935 (nr 434) om folkpensionering',)
Prop. 1937:54
('med förslag till lag om vissa ändringar i skogsvårdslagen den 15 juni 1923 (nr 212) m. m.',)
Prop. 1937:57
('angående för\xad säljning av vissa statens järnvägar tillhöriga mark\xad områden m. m.',)
Prop. 1937:67
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Ungern för undvikande av dubbelbeskattning
Prop. 1937:73
('angående godkännande av avtal mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmel\xad ser angående ömsesidig handräckning beträffande di\xad rekta skatter, m. m.',)
Prop. 1937:107
('med förslag till lag om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar',)
Prop. 1937:128
('med förslag till kungörel\xad se angående förhandlingsrätt för statens tjänstemän',)
Prop. 1937:137
('angående kro\xad nans deltagande i en andra reglering av sjön Torrön',)
Prop. 1937:187
('med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen, m. m.',)
Prop. 1937:188
('med förslag till lag angå\xad ende slakt av husdjur',)
Prop. 1937:197
('med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten',)
Prop. 1937:213
('med förslag till förord\xad ning angående skyldighet att till riksdagens revisorer avgiva redogörelse för användningen av statsunder\xad stöd',)
Prop. 1937:234
('med förslag till förord\xad ning angående upphörande av vissa till Lunds dom\xad kyrka utgående avgifter, m. m.',)
Prop. 1937:235
('med förslag till förordning angående upphörande av det frän viss jord i Skåne, Halland och Blekinge utgående landgille m. m.',)
Prop. 1937:242
('med förslag till förord\xad ning angående försäljning av rusdrycker m. m.',)
Prop. 1937:269
('med förslag till lag om utlännings rätt att här i riket vistas (utlänningslag)',)
Prop. 1937:270
('angående lönereglering för folk- och småskollärare m. m.',)
Prop. 1937:276
('med förslag till lag om barnbidrag, m. m.',)
Prop. 1937:301
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 53 § 1 mom. samt anvisningarna till 29 och 53 §§ kommunal sk att elog en den 28 sep\xad tember 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1937:310
('med förslag till lag om förvaring och internering i säkerhetsanstalt, m. m.',)
Prop. Prop/1937:2
med förslag till lag med vissa bestämmelser örn rättegången i tryckfrihetsmål
Prop. Prop/1937:4
angående visst markbyte nied Eskilstuna stad
Prop. Prop/1937:5
med förslag till lag örn, befordran med luftfartyg, m. m.
Prop. Prop/1937:8
angående avskrivning av f. inspektoren Axel Königsons i Granvik, Aareavaara, skuld till kronan på grund av virkesköp
Prop. Prop/1937:9
angående befrielse från viss betalningsskyldighet på grund av statsbidrag till ett utdikningsföretag inom Gunnarsbyn i Råneå soc¬ ken av Norrbottens län
Prop. Prop/1937:10
angående godtagande av ackord å fordran för vissa från kronoegendomen Hättebo nr 1 i Jönköpings län försålda lågenheter
Prop. Prop/1937:11
angående medgivande för Kungl. Maid att i vissa fall försälja kronoegendom m. m.
Prop. Prop/1937:12
angående bemyndigande för Kungl. Maj.t att biträda ackordsuppgörelser i frå¬ ga om kronans fordringar för försålda kronoegendo- mar
Prop. Prop/1937:14
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 4 § och 6 § 1 mom. lagen den 28 juni 1935 (nr 434) örn folkpensionering
Prop. Prop/1937:16
med förslag till lag om förekommande och släckning av skogseld
Prop. Prop/1937:17
angående vissa svenska spannmåls/öreningen u. p. a. i likvidation berörande frågor
Prop. Prop/1937:18
angående befrielse för Råneå elektriska kvarnaktiebolag från skyldighet att erlägga vissa fiskeavgifter
Prop. Prop/1937:20
angående förstärkning av nionde huvudtitelns anslag till kommittéer och ut¬ redningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1937:21
angående placering i löne- hänseende av kronojägaren A. W. Andersson
Prop. Prop/1937:22
(ingående ändring av bestämmelserna för kapital- och ränteinbetalning å vissa ackordslån
Prop. Prop/1937:23
med förslag till förord¬ ning om fortsatt giltighet av förordningen den 17 juni 1932 angående rätt för Konungen att åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1937:24
angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutning sbara mineral- fgndigheter ä kronojord
Prop. Prop/1937:25
angående under¬ stöd åt föreningen till minne av Konung Oscar I och Drottning Josephina för verksamheten vid åker¬ brukskolonien Hall
Prop. Prop/1937:26
angående för¬ säljning av viss del av lägenheten Flyksnäs under landsfiskalsbostället Kråkered i Sätila socken av Alvs¬ borgs län
Prop. Prop/1937:27
med förslag till lag om tvångsuppfostron m. m.
Prop. Prop/1937:28
med förslag till lag om användande under budgetåret 193711938 av vissa till fonden för pensionering av civila tjänstinnehavare inflytande medel
Prop. Prop/1937:30
angående lån till Aktie¬ bolaget svenska amerika linien
Prop. Prop/1937:32
med förslag till förord¬ ning om extra inkomst- och förmögenhetsskatt för år 1937
Prop. Prop/1937:33
med förslag till förordning om tillägg till förordningen den 2 maj 1919 (nr 200) angående rätt till ränta vid restitution av utskglder m. m.
Prop. Prop/1937:34
angående anslag ur kyrkofonden för budgetåret 1937/1938 för biträde vid handläggning av boställsärenden och vad där¬ med äger samband
Prop. Prop/1937:35
med förslag till lag om verkställighet av bötesstraff, m. m.
Prop. Prop/1937:36
med förslag till förord¬ ning om upphävande av 46 § 3 mom. förordningen den 11 juni 1926 (nr 207) angående tillverkning och be¬ skattning av brännvin, m. m.
Prop. Prop/1937:37
angående ytter¬ ligare bidrag för budgetåret 193611937 till Eugenia¬ hemmet
Prop. Prop/1937:38
med förslag till förord¬ ning om moderskapspenning m m.
Prop. Prop/1937:39
angående för¬ bättrad förlossningsvård samt anordnande av s. k. förebyggande mådra- och barnavård
Prop. Prop/1937:40
med förslag till lag om anställande av distriktsbarnmorskor m. m.
Prop. Prop/1937:41
angående främjande av planmässigt sparande samt inrättande av en statens bosättningslånefond m. m.
Prop. Prop/1937:42
med förslag till förordning örn ändrad lydelse av § 2 mom. 1 och 4 förordningen den 21 juni 1922 (nr 277) angående postsparbanken
Prop. Prop/1937:43
angående bemyn¬ digande för Kungl. Majit att besluta i fråga om vissa postavgifter
Prop. Prop/1937:44
angående fort¬ satta åtgärder för främjande av sparsamhet bland skolungdomen
Prop. Prop/1937:45
angående lån för anordnande av sportstuga för personalen å generalpoststyrelsens bankavdelning
Prop. Prop/1937:46
angående viss ändring av villkoren för ett till Sveriges lokomotiv¬ mäns rekreationshem d Särö beviljat statsbidrag
Prop. Prop/1937:47
angående beredande av bostad för en i Ammarnäs i Sorsele församling stationerad kontraktsadjunkt
Prop. Prop/1937:48
angående förstärkning av sjunde huvudtitelns anslag till kommittéer och ut¬ redningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1937:49
angående täc¬ kande av medelsbehovet för viss omläggning av tiden för utbetalning av avlöning till beställningshavare vid armén och flygvapnet
Prop. Prop/1937:50
angående bestri¬ dande av kostnaderna för kaptenen i Livgrenadjär- regementets reserv E. A. Clementz’ inbeordrande till tjänstgöring vid försvarsväsendet
Prop. Prop/1937:51
angående inköp för tele¬ grafverkets räkning av fastighet i Jönköping m. m.
Prop. Prop/1937:52
angående täckande av vissa av marinförvaltningen förskotterade kostnader för en expedition år 1926 med Stockholms stad till¬ höriga »Isbrytaren II»
Prop. Prop/1937:53
angående för¬ säljning av vissa telegrafverket tillhöriga byggnader och tomter
Prop. Prop/1937:55
med förslag till förord¬ ning med vissa bestämmelser rörande till månnisko- föda avsedd mjölk och grädde m. m.
Prop. Prop/1937:56
med anhållan om riksdagens yttrande angående vissa av den interna¬ tionella arbetsorganisationens konferens år 1936 vid dess tjugonde sammanträde fattade beslut
Prop. Prop/1937:58
angående för¬ säljning av järnvägen Vimmerby—Hällefors m. m.
Prop. Prop/1937:59
angående anskaffande au nya maskiner för mynt- och justeringsverkets räkning
Prop. Prop/1937:60
angående pension åt före¬ ståndaren för tekniska skolans i Stockholm gipsgjuteri L. Åström
Prop. Prop/1937:61
angående pension åt förre extra polismannen H. E. Isberg
Prop. Prop/1937:62
med förslag till lag örn upphävande av 3 § lagen den 9 december 1910 (nr 141, sid. 35) örn emeritilöner för präster
Prop. Prop/1937:63
med förslag till lag om ändrad lydelse av 11 § lagen den 9 december 1910 (nr Utl, sid. 37) örn reglering av prästerskapets avlöning
Prop. Prop/1937:64
med förslag till lag om ändring i lagen den 21 november 1925 (nr 449) örn resanslag åt vissa präster i ny reglerade pastorat
Prop. Prop/1937:65
angående disposition av lappskolbordet i Jukkasjärvi
Prop. Prop/1937:66
angående ändring av tomtområdet för de patologiska och hygienisk-bak- teriologiska institutionerna vid universitetet i Upp¬ sala
Prop. Prop/1937:67
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Ungern för undvikande av dubbelbeskattning
Prop. Prop/1937:68
angående för¬ säljning av tre kronan tillhöriga lägenheter å Vaxön
Prop. Prop/1937:69
angående över¬ flyttande av lägenheten Asholmen i Storsjön i Jämt¬ lands län från domänstyrelsens till flygvapnets för¬ valtning
Prop. Prop/1937:70
angående anvisande av medel för inredande av ny sinnessjukavdelning vid centralfängelset i Malmö
Prop. Prop/1937:71
angående anskaffande åt statens pr övning sanstalt av en s. k. utmattningsmaskin för provning av svetsfogar m. m.
Prop. Prop/1937:72
angående försäljning av visst område å Grängesbergs gruv allmänning i Kop¬ parbergs län
Prop. Prop/1937:74
angående nybyggnad för laboratorier för gjuteriteknik m. m. vid tekni¬ ska högskolan ävensom inredning av vissa lokaler inom fackavdelningen för elektroteknik m. m. vid högskolan
Prop. Prop/1937:75
angående anslag till rasbiologiska institutet för budgetåret 1937/1938
Prop. Prop/1937:76
angående anslag till militärmeteorologisk informationstjänst
Prop. Prop/1937:77
angående över¬ låtande av visst område inom Ljungbyheds muni¬ cipalsamhälle till föreningen Ljungbyheds försam¬ lingshem
Prop. Prop/1937:78
angående för¬ säljning av tvä till övningsfältet vid Rosenholm hörande markområden
Prop. Prop/1937:79
angående åtgärder till sockerbetsodlingens uppehållande
Prop. Prop/1937:80
angående fortsatt befri¬ else för riksbanken från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1937:81
angående tillägg till 9 § avlöningsreglementet den 11 maj 1928 (nr 128) för fast anställt manskap vid försvars- väsendet
Prop. Prop/1937:82
angående be¬ myndigande att med Älvsborgs läns landsting träffa avtal örn uppförande och drift av en psykoneuros- anstalt
Prop. Prop/1937:83
angående fortsatt statlig exportkreditgaranti
Prop. Prop/1937:84
angående förbättrade pen¬ sionsförmåner för förre lokomotivföraren J. F. Matts¬ son
Prop. Prop/1937:85
angående ändrade grunder för statsbidrag till dispensärverksamliet för tuberkulosens bekämpande
Prop. Prop/1937:87
med förslag till lag om ändring i vissa delar av ut sökning slag en
Prop. Prop/1937:88
med förslag till lag om upphävande av vissa åklagares rätt till andel i böter m. m.
Prop. Prop/1937:89
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 17 och 37 §§ lagen den 6 juni 1930 (nr 251) örn kommunalstyrelse på landet m. m.
Prop. Prop/1937:90
angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter frän sådana egendomar
Prop. Prop/1937:91
angående reglering av Falkenbergs järnvägsaktiebolags skuldförhållande till staten
Prop. Prop/1937:92
med förslag till grun¬ der för dyrtidstillägg åt präster för budgetåret 1937/1938
Prop. Prop/1937:93
angående tillbyggnad till beskickningshuset i Washington
Prop. Prop/1937:94
med förslag till lag angå¬ ende ändring i vissa delar av lantarbetstidslagen den 26 juni 1936 (nr 333)
Prop. Prop/1937:95
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 3 § lagen den 22 juni 1928 (nr 254) om arbetsdomstol
Prop. Prop/1937:96
angående befrielse för Aktiebolaget svenskt konstsilke från erläggande av accis för ett parti konstsilkeavfall
Prop. Prop/1937:97
angående anslag till dom¬ kapitlen för budgetåret 1937/1938 m. m.
Prop. Prop/1937:98
angående ändrade grunder för statsbidrag till Malmöhus läns sjukvårdsinrättningar i Lund
Prop. Prop/1937:101
angående lån till föreningen Vilhelmsro anstalt för fallandesjuka
Prop. Prop/1937:102
med förslag till lag om skyldighet för näringsidkare rn. fl. att bi¬ träda vid arbetet å rikets ekonomiska försvarsbered¬ skap
Prop. Prop/1937:103
angående elektrifiering ao banorna Ånge—Bräcke—Långsele, Bräcke—Östersund och Göteborg—Uddevalla
Prop. Prop/1937:104
angående för¬ säljning av ett till Väddö kanal hörande område m. m.
Prop. Prop/1937:105
angående in¬ köp för statens vattenfallsverks räkning av vissa fastigheter i kvarteret Björnen i Stockholm
Prop. Prop/1937:108
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 28 och 55 §§ lagen den 6 juni 1930 (nr 251) om kommunalstyrelse på landet, m. m.
Prop. Prop/1937:110
rörande tillämpning i vissa fall av bestämmelserna i lagen den 30 juni 1934 (nr 444) örn ändring i vissa delar av lagen den 11 oktober 1907 (nr 85) angående civila tjänstinne¬ havares rått till pension
Prop. Prop/1937:111
angående ersättning åt förre eleven vid högre allmänna läroverket i Skövde S. H. Nilsson för skada till följd av olycksfall
Prop. Prop/1937:112
med förslag till skogshärbärgeslag m. rn.
Prop. Prop/1937:113
med förslag till förordning om fortsatt uppskov med ikraftträdandet av föreskri¬ ven skatt å motorsprit
Prop. Prop/1937:114
angående anslag för bud¬ getåret 1937/1938 till universitetskanslersämbetet
Prop. Prop/1937:115
angående an¬ visande av medel för bestridande av vissa mer¬ kostnader för traktamentsersättning ar till personal vid truppförband inom södra arméfördelningen för deltagande i vissa fälttjänstövningar
Prop. Prop/1937:116
angående för¬ stärkning av anslaget till vissa arbeten å mobilise- ringsverket
Prop. Prop/1937:117
angående rätt för kaptenen N. E. Bouveng samt löjtnanterna A. W. Thorburn och G. V. Heuman att tillgodoräkna sig viss tid för placering i löneklass
Prop. Prop/1937:118
angående be¬ redande av fri flyttning från Boden för vissa där tjänstgörande militära befattningshavare m. fl.
Prop. Prop/1937:119
angående befrielse för värnpliktige befälseleven JK. E. Ohlson rn. fl. från viss betalningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1937:120
angående er¬ sättning till vissa personer i anledning av skada, ådragen under militärtjänstgöring
Prop. Prop/1937:121
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 7 juni 1934 (nr 247) örn straff för vissa brott vid förande av motorfordon
Prop. Prop/1937:122
med förslag till lag an¬ gående ändring i vissa delar av lagen den 8 november 1912 (nr 217) örn avlösning av vissa frälseräntor, m. m.
Prop. Prop/1937:123
angående ersättning från kyrkofonden för övertalig personal vid domänverket
Prop. Prop/1937:124
angående anslag till vissa byggnadsarbeten vid statens sinnessjukhus
Prop. Prop/1937:125
med förslag till lag an¬ gående åtgärder för att förhindra frivilligas deltagande i inbördeskriget i Spanien m. m.
Prop. Prop/1937:126
angående Sveriges bidrag till kostnaderna för internationell övervakning av ut¬ förseln och resandetrafiken till Spanien
Prop. Prop/1937:127
med förslag till lag angå¬ ende ändring i vissa delar av lagen den 17 oktober 1900 (nr 82 s. 1) om straffregister
Prop. Prop/1937:129
angående stats- förvärv av de östra centralbanans järnvägsaktie¬ bolag tillhöriga järnvägarna
Prop. Prop/1937:130
angående för¬ stärkning av femte huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1937:131
angående anslag till vissa kompletteringsarbeten vid statens bakterio¬ logiska laboratorium
Prop. Prop/1937:133
angående vissa arbeten till fördjupning av Trollhätte kanal
Prop. Prop/1937:134
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 5 § och 8 § 1 mom. tulltaxeför- ordningen den 4 oktober 1929 (nr 316)
Prop. Prop/1937:135
angående stats- förvärv av järnvägen Sala—Gysinge—Hagaström
Prop. Prop/1937:136
angående reserv¬ av stäng ning sanordning vid Var göns kraftstation
Prop. Prop/1937:138
med förslag till kungö¬ relse om ändring i vissa delar av kungörelsen den 15 juni 193b (nr 306) angående handel med farmacev- tiska specialiteter
Prop. Prop/1937:139
angående bere¬ dande av täckning för förluster å vissa fordringar, redovisade i arnlöförv åkning ens räkenskaper å prop- riebalansers konto
Prop. Prop/1937:140
angående ersätt¬ ning för skada till följd av olycksfall i arbete åt f. stallbetjänten J. O. R. Nilsson
Prop. Prop/1937:141
angående inrättande av ett statens hantverksinstitut
Prop. Prop/1937:142
med förslag till lag angå¬ ende fortsatt giltighet av lagen den 16 februari 1934 (nr 19) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyl¬ dighet i förhållande till utlandet m. m.
Prop. Prop/1937:143
angående tomt för biskops¬ gård i Skara
Prop. Prop/1937:145
angående anslag till utbildning skur ser för hushållerskor i skogsarbetar- fanläggningar
Prop. Prop/1937:146
angående statsförvårv av järnvägen Uppsala—Enköping
Prop. Prop/1937:147
angående anordnande un¬ der år 1937 av en allmän jordbruksråkning
Prop. Prop/1937:148
angående anslag till riks- skogstaxering och avverkningsstatistik
Prop. Prop/1937:150
angående personligt lönetillägg åt föreståndaren för gymnastiska cen¬ tralinstitutet A. H. Johnsson m. m.
Prop. Prop/1937:151
angående för¬ värv av Melltorps kraftstation i Horla socken jämte vissa distributionsle dräng ar m. m.
Prop. Prop/1937:152
angående försäljning av vissa allmänna arvsfonden tillfallna fastigheter
Prop. Prop/1937:153
angående avstående i visst fall av allmänna arvsfondens rätt till arv
Prop. Prop/1937:154
angående restitution i visst fall av erlagd gåvoskatt
Prop. Prop/1937:155
angående viss ändring i 1927 års malmavtal mellan svenska staten, å ena, samt Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag och Tra¬ fikaktiebolaget Grängesberg—Oxelösund, å andra si¬ dan
Prop. Prop/1937:156
med förslag till lag örn lagsökning och om handräckning för fordran (lagsök¬ ningslag), m. m.
Prop. Prop/1937:157
angående beredande av vidgade arbetsuppgifter för svenska konstnärer
Prop. Prop/1937:158
angående pensionering av viss indelt personal vid armén
Prop. Prop/1937:159
angående pension åt f. d. indclte korpralen vid Skaraborgs regemente, furiren A. Gren
Prop. Prop/1937:160
i fråga om pension dt förre poliskonstapeln O. Grönkvist
Prop. Prop/1937:161
angående anslag till stam¬ linjesystem Porjus—Västerås m. m.
Prop. Prop/1937:162
angående anslag till dis- tributionsanläggningar och därmed sammanhängande arbeten vid statens kraftverk m. m.
Prop. Prop/1937:165
angående vissa åtgärder för lindring i mindre bemedlades kostnader för djur¬ sjukvård
Prop. Prop/1937:166
angående ytterligare stats¬ understöd till vissa torrläggningsföretag
Prop. Prop/1937:167
angående lindring i köpe- villkoren vid försäljning av viss kronoegendom, m. m.
Prop. Prop/1937:168
angående disponerande av avkastningen av statens hästavelsfond
Prop. Prop/1937:169
med förslag till lag om ändrad lydelse av 79 och 88 §§ lagen den 6 juni 1930 (nr 251) örn kommunalstyrelse på landet m. m.
Prop. Prop/1937:170
angående inköp av fastig¬ het för konsulatet i Reykjavik
Prop. Prop/1937:171
med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 29 juni 1912 (nr 184) om understödsföreningar
Prop. Prop/1937:172
med förslag till förord¬ ning angående ändring i vissa delar av förordningen den 15 juni 1934 om erkända arbetslöshetskassor m. m.
Prop. Prop/1937:173
med förslag till förordning angående ändring i vissa delar av för¬ ordningen den 26 juni 1931 (nr 280) örn erkända sjukkassor m. ra.
Prop. Prop/1937:174
med förslag till kungö¬ relse om ändring i vissa delar av byggnadsstadgan den 20 november 1931 (nr 364)
Prop. Prop/1937:175
med förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordningen den 2 mars 1935 med ytterligare tillägg till gällande tulltaxa
Prop. Prop/1937:176
med förslag till förord¬ ning om fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och ut¬ skänknings skatt d spritdrycker
Prop. Prop/1937:177
angående anslag till skyddsuppfostron m. m.
Prop. Prop/1937:178
angående anslag till läns¬ styrelserna för budgetåret 193711938
Prop. Prop/1937:179
angående er¬ sättning till vissa personer i anledning av ådragna yrkessjukdomar
Prop. Prop/1937:180
med förslag till förordning om ändrad lydelse av § 3 mom. 3 och § 4 mom. 5 förordningen den 31 mars 1922 (nr 130) angående uppbörd av avgifter för försäkringar i riksför säkring sanstalten jämlikt lagen örn försäk¬ ring för olycksfall i arbete
Prop. Prop/1937:181
angående fortsatt regle¬ ring av tillverkningen och avsättningen av potatis¬ mjöl
Prop. Prop/1937:182
med förslag till lag angå¬ ende ändring i vissa delar av lagen den 26 november 1920 (nr 796) örn val till riksdagen
Prop. Prop/1937:183
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 5 och 6 §§ samt 8 § 1 mom. lagen den 20 juni 1924 (nr 349) örn landsting, m. m.
Prop. Prop/1937:184
med förslag till lag an¬ gående fortsatt giltighet av lagen den 13 juli 1926 (nr 398) om arbetstiden å svenska fartyg (sjöarbetstids¬ lagen)
Prop. Prop/1937:185
angående ned¬ sättning av räntan för egnahemslån vid statens järn¬ vägar och statens vattenfallsverk
Prop. Prop/1937:186
angående ersätt¬ ning till förre kontoristen A. L. Johansson för mistad pension
Prop. Prop/1937:189
angående ämnesom¬ sättningen för vissa professurer vid universitetet i Uppsala m. m.
Prop. Prop/1937:190
med förslag till lag om behörighet för häradsrätt att upptaga sjöråttsmål, m. m.
Prop. Prop/1937:191
angående förstärkning av det under tredje huvudtiteln för budgetåret 1936/1937 anvisade förslagsanslaget till Utrikesdepartementet; Avlöningar, posten Grundavlöningar m. m. till Övrig icke-ordinarie personal
Prop. Prop/1937:192
angående stat far skeppsgosseskolan under budgetåret 1937H938 m. m.
Prop. Prop/1937:193
angående proviso¬ risk löneförbättring för flaggkorpraler och högbåts¬ män
Prop. Prop/1937:194
angående gäl¬ dande av viss haverikostnad
Prop. Prop/1937:195
angående effei'- skänkande av vissa kronan tillkommande fordringar hos flaggkorpralen J. L. Gunnesson och marininten¬ denten av l:a graden R. H. Berg
Prop. Prop/1937:196
angående provisorisk av¬ löning sförstärkning dt vissa befattningshavare i sta¬ tens tjänst
Prop. Prop/1937:198
angående an¬ slag till reparation av ång-pannorna d pansarskeppet Oscar II
Prop. Prop/1937:199
angående bildande av ett statligt aktiebolag för övertagande av restaurangrörel¬ sen m. m. vid statens järnvägar
Prop. Prop/1937:200
angående lån till föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige för ytterligare utbyggnad av turiststationen Högfjället vid Storlien m. in.
Prop. Prop/1937:201
angående gäl¬ dande av skadestånd m. m. till änkan R. Hallberg
Prop. Prop/1937:202
angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1937:204
angående indragning av viss personal vid domänverket
Prop. Prop/1937:205
angående placering i löne- hånseende av jägmästaren i Hälsinglands revir E. Q. Oldenburg
Prop. Prop/1937:206
angående överförande av vissa kronoparker i Jämtlands län till renbetesffäl¬ len m. m.
Prop. Prop/1937:207
med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § 5 mom. lagen den 11 maj 1934 (nr 140) angående köttbesiktning och slakthus
Prop. Prop/1937:208
angående viss ändring i gällande bestämmelser örn lån till jordbrukare för ge¬ nomförande av ackord m. m.
Prop. Prop/1937:209
med förslag till lag angå¬ ende ändrad lydelse av 3 § lagen den 1 juli 1898 (nr 68 s. 1), innefattande vissa bestämmelser örn beräkning av strafftid, m. m.
Prop. Prop/1937:210
rörande godkännande av ett i Haag den 27 mars 1931 dagtecknat protokoll an¬ gående erkännande av den fasta mellanfolkliga dom¬ stolens behörighet att tolka i Haag avslutade konven¬ tioner i internationellt privaträttsliga ämnen
Prop. Prop/1937:211
nied förslag till luftskyddslag
Prop. Prop/1937:212
angående anslag till civilt luftskydd
Prop. Prop/1937:214
angående förlängd giltig¬ hetstid för avlöningsreglementet för tjänstemän vid do¬ mänverket m. m.
Prop. Prop/1937:215
angående ersättning från domänfonden till kronoarrendatorn 3. Åberg m. m.
Prop. Prop/1937:216
angående under¬ stöd åt förre volontären G. S. N. Blomqvist
Prop. Prop/1937:217
angående anslag till Hä¬ radsrätterna: Avlöningar
Prop. Prop/1937:218
angående försäljning av viss del av Abisko nationalpark till svenska turistföreningen
Prop. Prop/1937:219
angående anslag till nybyggnad för de teoretiska institutionerna m. m. vid karolinska mediko-kirurgiska institutet
Prop. Prop/1937:220
angående anslag till stats¬ kontoret för budgetåret 1937/1938
Prop. Prop/1937:222
angående förstärkning av tredje huvudtitelns anslag till kommittéer och utred¬ ningar genom sakkunniga
Prop. Prop/1937:223
angående statsverkets övertagande av vissa ståders förpliktelser beträffande befattningshavare, vilka vid upphörande av rådhus¬ rätterna i samma städer komma att indragas
Prop. Prop/1937:224
angående restitution till Stockholms högskola av erlagd arvsskatt
Prop. Prop/1937:225
angående ändrad upp¬ ställning av riksstaten m. m.
Prop. Prop/1937:226
angående anslag till tull¬ verket för budgetåret 1937/1938
Prop. Prop/1937:227
om täckande av vissa å fonden för förlag till statsverket bokförda förskott till försvarsväsendet m. m.
Prop. Prop/1937:228
angående efter¬ skänkande av Alvsåkers kommuns betalningsskyl¬ dighet för lån ur vattenkrafts- och kraftlednings- lånefonderna
Prop. Prop/1937:229
med förslag till förord¬ ning angående särskilda åtgärder till motverkande av skada å fiske genom vattenförorening, m. m.
Prop. Prop/1937:230
angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1937:231
med förslag till förord¬ ning angående tillverkning, försäljning och införsel av gas sky ddsmat eriel
Prop. Prop/1937:232
med förslag till lag an¬ gående ändring i vissa delar av lagen den 18 juni 1926 (nr 326) om delning av jord å landet, m. m.
Prop. Prop/1937:233
med förslag till lag om ändrad lydelse av 3—6 §§ lagen den 18 juni 1925 (nr 219) angående förbud i vissa fall för bolag, för¬ ening och stiftelse att förvärva fast egendom
Prop. Prop/1937:236
med förslag till förordning angående upphörande av vissa till statsverket indragna hospitalsråntor
Prop. Prop/1937:237
angående anslag till ri¬ kets allmänna kartverk m. m.
Prop. Prop/1937:238
angående anslag till viss undersökning rörande den statsunderstödda torrlågg- ningsverksamheten
Prop. Prop/1937:240
angående avstående i visst fall av allmänna arvsfondens rätt till arv
Prop. Prop/1937:241
angående understöd åt ef¬ terlevande till vissa i statens tjänst anställda personer
Prop. Prop/1937:243
med förslag till lag angå¬ ende ändring i vissa delar av lagen den 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker
Prop. Prop/1937:244
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 3 och S §§ förordningen den 19 november 19U (nr 383) angående stämpel¬ avgiften
Prop. Prop/1937:245
angående an¬ vändande av vissa anslagsmedel för utredning rörande nya fartygstyper
Prop. Prop/1937:246
angående anslag för budgetåret 193711938 till pensioner åt efterlevande till befattnings¬ havare i statens tjänst m. m.
Prop. Prop/1937:247
med förslag om vissa ändringar i de vid militära tjånstepensionsreglementet den 17 maj 1935 (nr 167) såsom bilagor A och B fo¬ gade förteckningarna m. m.
Prop. Prop/1937:248
angående överenskom¬ melser med arméns och marinens familjepensions- kassor samt tullstatens enskilda pensionsinråttning örn övertagande av dessa pensionsanstalters rörelse
Prop. Prop/1937:249
angående jordbruksför¬ sök m. m.
Prop. Prop/1937:250
angående per¬ sonligt arvo destillägg till vissa rull för ing sbiträden
Prop. Prop/1937:251
angående anslag till fort¬ löpande konjunkturundersökningar
Prop. Prop/1937:252
angående anslag till av¬ sättning till jordbrukskassetillsynens fond för budget¬ året 1937/1938 m. m.
Prop. Prop/1937:253
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 16 § 2 och 3 morn., 26 §, 27 § 3 morn., 30 och 31 §§ samt 41 § 1 mom. förord¬ ningen den 1 juni 1923 (nr 140) angående tillverkning och beskattning av maltdrycker m. m.
Prop. Prop/1937:254
angående tjänstårsberäk- ning i vissa fall för pension enligt tjänstepensionsreg- lementet för arbetare
Prop. Prop/1937:255
angående tilläggspension åt aktuarien vid generalstaben, majoren i armén N. J. A. Helleday
Prop. Prop/1937:256
angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att infordra vissa uppgifter för pröv¬ ning av frågor om ändringar i det kommunala beskatt- ningsväsendet
Prop. Prop/1937:257
angående pensions! örbäl- landena för vissa barnmorskor
Prop. Prop/1937:258
angående delaktighet i statens pensionsanstalt för förädlings- och försöks- ledare vid Weibullsholms växtförädlingsanstalt
Prop. Prop/1937:259
angående pension åt vissa i statens tjänst anställda personer m. fl.
Prop. Prop/1937:260
angående tilläggspension åt vissa förutvarande arbetsförman vid försvarsväsen- det
Prop. Prop/1937:261
angående anslag till lant¬ bruks-, mejeri- och trädgårdsinstitutet vid Alnarp, m. m.
Prop. Prop/1937:262
angående anslag till be¬ främjande i allmänhet av nötboskapsaveln
Prop. Prop/1937:263
angående bidrag till täc¬ kande av kostnader för jordbrukets deltagande i Brys- selutstållningen 1935
Prop. Prop/1937:264
angående nedskrivning av ett Härryda elektriska andelsförening u. p. a. beviljat kraftledningslån
Prop. Prop/1937:266
angående social¬ styrelsens organisation m. m.
Prop. Prop/1937:267
angående omorgani¬ sation av vissa läroverk i Göteborg
Prop. Prop/1937:268
angående omorganisa¬ tion av Chalmers tekniska institut m. m.
Prop. Prop/1937:271
angående lönereglering för lärare vid de allmänna läroverken m. fl. statliga under¬ visningsanstalter m. m.
Prop. Prop/1937:272
angående löneregle¬ ring för personalen vid serafimerlasarettet och karo¬ linska sjukhuset m. in.
Prop. Prop/1937:273
angående vissa anslag till polisväsendet
Prop. Prop/1937:274
angående lönereglering för lärarpersonalen vid navigationsskolorna
Prop. Prop/1937:275
angående reglering av den vid försvarsväsendet anställda sjuk sköter ske- personalens avlönings för manei' m. m.
Prop. Prop/1937:277
med förslag till lag angående upphävande av 43 § lagen den 28 juni 1935 (nr 434) örn folkpensionering
Prop. Prop/1937:278
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 44 § och 81 § 4 mom. lagen den 14 juni 1918 (nr 422) örn fattig¬ vården, m. m.
Prop. Prop/1937:279
angående an¬ slag till folkpensioner och invalidunderstöd m. m.
Prop. Prop/1937:280
angående anslag under åttonde huvudtiteln till provisorisk avlöningsför- stärkning m. m.
Prop. Prop/1937:281
med förslag till lag om ändring i vissa delar av kommunalskattelagen den 28 september 1928 m. m.
Prop. Prop/1937:282
angående kostnaderna 1 samband med evakuering av det svenska beskick- ningshuset i Madrid m. m.
Prop. Prop/1937:284
angående prisreglerande åtgärder på jordbrukets område
Prop. Prop/1937:286
angående er¬ sättande av en skadad telefonkabel inom Karlskrona fästning
Prop. Prop/1937:287
angående uppförande av ett fårstall vid Drottningholms kungsgård
Prop. Prop/1937:288
angående vissa ändringar med avseende å statens engagemang i Wermlands Enskilda Bank Aktiebolag
Prop. Prop/1937:289
angående inköp av vattenrätt i Giinän och Ljungan m. rn.
Prop. Prop/1937:290
angående ex¬ ploatering av Konradsbergs- och Mariebergsomrä- dena ä Kungsholmen i Stockholm m. rn.
Prop. Prop/1937:291
med förslag till lag angå¬ ende ändring i vissa delar av 2 § lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1937:292
med förslag till lag om aktiebolags pensions- och andra personalstiftelser, m. m.
Prop. Prop/1937:293
med förslag till viss ändring i gällande tulltaxa m. m.
Prop. Prop/1937:294
med förslag till vissa ändringar i gällande tulltaxa m. m.
Prop. Prop/1937:295
angående viss reglering av handeln med färsk strömming och sill m. m.
Prop. Prop/1937:296
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 7 § förordningen den 19 november 191A (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1937:297
angående anslag till låneunderstöd åt vissa egnahemsägare
Prop. Prop/1937:298
angående be¬ frielse för f. uppbördskommissarien Eric Svenson från wiss, honom ådömd ersättningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1937:299
angående tillfällig löne¬ förbättring under budgetåret 193711938 för viss per¬ sonal inom den civila statsförvaltningen m. m.
Prop. Prop/1937:300
angående anslag till stat¬ liga och kommunala beredskapsarbeten m. m.
Prop. Prop/1937:302
angående anslag till sta¬ tens arbetslöshetskommission, reservarbeten och kon- tantunderstödsverksamhet m. m.
Prop. Prop/1937:303
angående be¬ stridandet av kostnaderna för vissa byggnadsarbeten för signalregementets förläggning å Lilla Frösunda
Prop. Prop/1937:304
med förslag till lag angå¬ ende rätt för Konungen att i vissa fall meddela sär¬ skilda bestämmelser örn bankaktiebolags kassareserv
Prop. Prop/1937:305
med förslag om ändring i vissa delar av civila tjänstepensionsreglementet den 30 juni 1934 (nr 442)
Prop. Prop/1937:306
med förslag om ändring i vissa delar av allmänna familjepensionsreglementet den 16 oktober 1936 (nr 542)
Prop. Prop/1937:307
med förslag om ändring i vissa delar av militära tjånstepensionsreglementet den 17 maj 1935 (nr 167)
Prop. Prop/1937:308
med förslag till förord¬ ning angående dels viss utsträckning av Kungl. Maj:ts befogenhet att meddela förordnande jämlikt 1 § för¬ ordningen den 7 juni 1935 (nr 259) örn accis å mar¬ garin och vissa andra fettvaror, dels ock ändring i vissa delar av samma förordning, m. m.
Prop. Prop/1937:311
angående gäl¬ dande av skadestånd rn. m. till linjearbetaren K. S. Brindén
Prop. Prop/1937:312
med förslag till lag om ändrad lydelse av A § lagen den 5 mars 1937 (nr 61) angående åtgärder för att förhindra frivilligas delta¬ gande i inbördeskriget i Spanien m. m.
Prop. Prop/1937:313
med förslag till lag om krigsförsäkring för ombord å fartyg tjänstgörande personer m. m.
Prop. Prop/1937:314
angående anord¬ nande av provisoriska sekundärsjukhus inom den statliga sinnessjukvården
Prop. Prop/1937:315
angående tillämpning av civila tjänstepensionsreglementet å lärare vid statens undervisningsväsen
Prop. Prop/1937:316
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § lagen den 11 oktober 1907 (nr 85) angående civila tjänstinnehavares rätt till pen¬ sion
Prop. Prop/1937:317
angående upphörande av tjänstepensionsrätten i statens pensionsanstalt för vissa lärare vid statens undervisningsväsen m. m.
Prop. Prop/1937:318
angående fortsatt befriel¬ se för riksbanken från skyldigheten att inlösa ao banken utgivna sedlar med guld, m. m.
Prop. Prop/1937:319
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 3 § 1 mom. förordningen den 6 november 1908 angående en särskild stämpelav¬ gift vid köp och byte av fondpapper
Prop. Prop/1937:320
med förslag till lag an¬ gående rätt för Konungen att i vissa fall inställa till- lämpningen av 13 § andra stgcket lagen för Sveriges riksbank den 30 juni 193A och av §§ 9 och 17 lagen om rikets mynt den 30 maj 1873
Prop. Prop/1937:321
angående överenskom¬ melse mellan Sverige, Estland och Finland rörande förhindrande av spritsmuggling m. m.
Prop. Prop/1937:323
angående anslag till stat¬ lig lagerhållning m. m.
Prop. Prop/1937:324
med förslag till beräk¬ ning av vissa inkomster å riksstaten för budgetåret 1937/1938 m. m.