SOU 1992:1
Frihet, ansvar, kompetens
SOU 1992:2
Regler för risker : ett seminarium om varför vi tillåter mer föroreningar inne än ute : rapport från Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A)
SOU 1992:3
Psykiskt stördas situation i kommunerna : en probleminventering ur socialtjänstens perspektiv : rapport från Psykiatriutredningen
SOU 1992:4
Psykiatrin i Norden : ett jämförande perspektiv : delbetänkande
SOU 1992:5
Koncession för försäkringssammanslutningar
SOU 1992:6
Ny mervärdesskattelag : slutbetänkande
SOU 1992:7
Kompetensutveckling : en nationell strategi : slutbetänkande
SOU 1992:8
Fastighetstaxering m.m. - bostadsrätter
SOU 1992:9
Ekonomi och rätt i kyrkan : slutbetänkande
SOU 1992:10
Ett nytt bolag för rundradiosändningar
SOU 1992:11
Fastighetsskatt
SOU 1992:12
Konstnärlig högskoleutbildning
SOU 1992:13
Bundna aktier : delbetänkande
SOU 1992:14
Mindre kadmium i handelsgödsel
SOU 1992:15
Ledning och ledarskap i högskolan : några perspektiv och möjligheter
SOU 1992:16
Kroppen efter döden : slutbetänkande
SOU 1992:17
Den sista undersökningen obduktionen i ett psykologiskt perspektiv : studier rörande allmänhetens, de anhörigas och vårdpersonalens inställning
SOU 1992:18
Tvångsvård i socialtjänsten
SOU 1992:19
Långtidsutredningen 1992 : [LU 92]
SOU 1992:20
Statens hundskola
SOU 1992:21
Bostadsstöd till pensionärer betänkande
SOU 1992:22
EES-anpassning av kreditupplysningslagen : delbetänkande
SOU 1992:23
Kontrollfrågor i tulldatoriseringen m.m. : slutbetänkande
SOU 1992:24
Avreglerad bostadsmarknad
SOU 1992:25
Utvärdering av försöksverksamheten med treårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan
SOU 1992:26
Rätten till folkpension : kvalifikationsregler i internationella förhållanden : delbetänkande
SOU 1992:27
Årsarbetstid
SOU 1992:28
Kartläggning av kasinospel
SOU 1992:29
Smittskyddsinstitutet ny organisation för Sveriges nationella smittskyddsfunktioner
SOU 1992:30
Kreditförsäkring
SOU 1992:31
Lagstiftning om satellitsändningar av TV-program : delbetänkande
SOU 1992:32
Nya Inlandsbanan betänkande
SOU 1992:33
Kasinospelsverksamhet i folkrörelsernas tjänst? : delrapport
SOU 1992:34
Fastighetsdatasystemets datorstruktur
SOU 1992:35
Kart- och mätningsutbildningar i nya skolformer slutbetänkande
SOU 1992:36
Radio och TV i ett
SOU 1992:37
Psykiatrin och dess patienter : levnadsförhållanden, vårdens innehåll och utveckling : delbetänkande
SOU 1992:38
Fristående skolor
SOU 1992:39
Begreppet arbetsskada : delbetänkande
SOU 1992:40
Risk- och skadehantering i statlig verksamhet : slutbetänkande
SOU 1992:41
Angående vattenskotrar : delrapport från Utredningen om åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m
SOU 1992:42
Kretslopp basen för hållbar stadsutveckling : rapport från Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A)
SOU 1992:43
Ecocycles : the basis of sustainable urban development : a report from the Environmental Advisory Council (Jo 1968:A)
SOU 1992:44
Resurser för högskolans grundutbildning
SOU 1992:45
Miljöfarligt avfall
SOU 1992:46
Livskvalitet för psykiskt långtidssjuka forskning kring service, stöd och vård : delbetänkande
SOU 1992:47
Avreglerad bostadsmarknad
SOU 1992:48
Effektivare statistikstyrning
SOU 1992:49
EES-anpassning av marknadsföringslagstiftningen : delbetänkande
SOU 1992:50
Avgifter och högkostnadsskydd inom äldre- och handikappomsorgen
SOU 1992:51
Översyn av sjöpolisen
SOU 1992:52
Ett samhälle för alla : slutbetänkande
SOU 1992:53
Skatt på dieselolja
SOU 1992:54
Mer för mindre
SOU 1992:55
Råd för forskning om transporter och kommunikation
SOU 1992:56
Färjor och farleder
SOU 1992:57
Beskattning av vissa naturaförmåner m.m. : delbetänkande
SOU 1992:58
Miljöskulden : en rapport om hur miljöskulden utvecklas om vi ingenting gör
SOU 1992:59
None
SOU 1992:60
Enklare regler för statsanställda : [huvud]betänkande
SOU 1992:61
Ett reformerat åklagarväsende
SOU 1992:62
Forskning och utveckling för totalförsvaret : förslag till åtgärder : slutbetänkande
SOU 1992:63
Regionala roller
SOU 1992:64
Regionala roller : en perspektivstudie
SOU 1992:65
Regionala roller : en perspektivstudie
SOU 1992:66
Västsverige
SOU 1992:67
Fortsatt reformering av företagsbeskattningen
SOU 1992:68
Långsiktig miljöforskning
SOU 1992:69
Meningsfull vistelse på asylförläggning
SOU 1992:70
Telelag
SOU 1992:71
Bostadsförmedling i nya former
SOU 1992:72
Det kommunala medlemskapet : delbetänkande
SOU 1992:73
Välfärd och valfrihet : service, stöd och vård för psykiskt störda : slutbetänkande
SOU 1992:74
Prova privat
SOU 1992:75
Ekonomisk politik under kriser och i krig
SOU 1992:76
Skogspolitiken inför 2000-talet : huvudbetänkande
SOU 1992:77
Psykiskt störda i socialförsäkringen : ett kunskapsunderlag : delbetänkande
SOU 1992:78
Utredningen om vissa internationella insolvensfrågor betänkande
SOU 1992:79
Statens fastigheter och lokaler
SOU 1992:80
Kriminologisk och kriminalpolitisk forskning
SOU 1992:81
Trafikpolisen mer än dubbelt bättre
SOU 1992:82
Genteknik
SOU 1992:83
Aktiebolagslagen och EG : [en anpassning av den svenska lagen till EG:s bolagsdirektiv 1, 2, 3 och 12] : delbetänkande
SOU 1992:84
Ersättning för kränkning genom brott : delbetänkande
SOU 1992:85
Förvaltning av försvarsfastigheter : delbetänkande
SOU 1992:86
Ett nytt betygssystem : slutbetänkande
SOU 1992:87
Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG : förslag om vegetabiliesektorn, livsmedelsexporten och den ekologiska produktionen : delbetänkande
SOU 1992:88
Veterinär verksamhet
SOU 1992:89
Bostadsbidrag
SOU 1992:90
Biobränslen för framtiden : slutbetänkande
SOU 1992:91
Biobränslen för framtiden : slutbetänkande
SOU 1992:92
Pliktleverans : slutbetänkande
SOU 1992:93
Svensk skola i världen
SOU 1992:94
Skola för bildning : huvudbetänkande
SOU 1992:95
Den svenska marknaden för projektkapital : statens nuvarande och framtida roll : slutbetänkande
SOU 1992:96
Förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet : slutbetänkande
SOU 1992:97
Sparar vi för lite?
SOU 1992:99
Rådgivningen inom jordbruket och trädgårdsnäringen
SOU 1992:100
Staten och arbetsgivarorganisationerna : slutbetänkande
SOU 1992:101
Försvarsmaktens hälso- och sjukvård : delbetänkande
SOU 1992:102
Myndigheternas förvaltningskostnader
SOU 1992:103
FHU92
SOU 1992:104
Vår uppgift efter Rio : svensk handlingsplan inför 2000-talet : rapport från Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A)
SOU 1992:105
Administrativt stöd till försvarsmakten delbetänkande
SOU 1992:106
Civilbefälhavarna : delbetänkande
SOU 1992:107
Kulturstöd vid ombyggnad
SOU 1992:108
Val, organisation, teknik, ekonomi : delbetänkande
SOU 1992:109
Investeringar i arrendejordbruket och andra arrenderättsliga frågor : slutbetänkande
SOU 1992:110
Information och den nya informationsteknologin
SOU 1992:111
Den framtida skogsvårdsorganisationen : slutbetänkande
SOU 1992:112
Administrationen i kanslihuset betänkande
SOU 1992:113
Lag om företagsrekonstruktion : slutbetänkande
SOU 1992:114
Malmöregionens trafiksystem överenskommelse om åtgärder i trafikens infrastruktur : slutbetänkande
SOU 1992:115
Kontroll i konkurrens
SOU 1992:116
Privat förmedling och uthyrning av arbetskraft
SOU 1992:117
Konsumenterna och lågprisbutiken : en studie av ändrade köpvanor i dagligvaruhandeln : delbetänkande
SOU 1992:118
Arvoden för vård hos privatpraktiserande läkare
SOU 1992:119
Svensk trädgårdsnäring
SOU 1992:120
Allmänna arvsfonden : slutbetänkande
SOU 1992:121
Vissa mervärdeskattefrågor : delbetänkande
SOU 1992:122
Social bakgrund : studiestöd och övergång till högre studier : delbetänkande
SOU 1992:123
Ett hav av möjligheter : AMU-gruppen på väg mot 2000-talets utbildningsmarknad : förslag från Kommittén för AMU-gruppens bolagisering
SOU 1992:124
Bistånd under omprövning översyn av det svenska utvecklingssamarbetet med Mocambique
SOU 1992:125
Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG : förslag om animaliesektorn : delbetänkande
SOU 1992:126
Swedish environmental debt
SOU 1992:127
Boverket
SOU 1992:128
Kommunal uppdragsverksamhet : delbetänkande
SOU 1992:129
Merkostnader vid sjukdom och handikapp
SOU 1992:130
Vinna eller försvinna? : folkrörelsernas lotterier och spel i framtiden : slutbetänkande
SOU 1992:131
Grovt rattfylleri och sjöfylleri
SOU 1992:132
Frivillig verksamhet för totalförsvaret
SOU 1992:133
Mottagandet av asylsökande och flyktingar
SOU 1992:134
Handlingsoffentlighet hos kommunala företag : delbetänkande
SOU 1992:135
Miljöskadeförsäkring och handräckningskostnader : rapport
SOU 1992:136
Svenskt fiske : nuläge och utvecklingsmöjligheter : delbetänkande
SOU 1992:137
Arkeologi och exploatering
SOU 1992:138
Några frågor angående Regeringsrätten
SOU 1992:139
Totalförsvarsplikt
SOU 1992:140
Sekretesslagen i en fri kommunal nämndorganisation : delbetänkande
SOU 1992:141
Miljöfarligt avfall nya regler : slutbetänkande
SOU 1992:142
Det dolda kulturarvet