Prop. 1962:4
('angående försäljning av viss kronoegendom',)
Prop. 1962:5
('angående befrielse i visst fall från betalningsskyldighet till kronan',)
Prop. 1962:6
('med förslag till förord\xad ning om skattefrihet för belopp, som utgår på grund av vissa s. k. riskgarantier',)
Prop. 1962:7
('angående godkännande av avtal mellan Sverige och Grekland för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter å inkomst och förmögenhet',)
Prop. 1962:8
('angående godkännande av tilläggsavtal till avtalet den 27 oktober 1953 mel\xad lan Konungariket Sverige och Konungariket Dan\xad mark angående handräckning i skatteärenden',)
Prop. 1962:11
('med förslag till lag om fortsatt giltighet av hembiträdeslagen den 30 juni 1944 (nr 461)',)
Prop. 1962:12
('med förslag till brandlag och brandstadga m. m.',)
Prop. 1962:13
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Republiken Sydafrika för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskap
Prop. 1962:16
('med förslag till lag an\xad gående fortsatt giltighet av lagen den 3 juni 1955 (nr 272) om inskränkning i rätten att förvärva jordbruks\xad fastighet (jordförvärvslagen)',)
Prop. 1962:19
('med förslag till förord\xad ning om ändring i tulltaxan den 12 september 1958 (nr 4-75), m. m.',)
Prop. 1962:24
('med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 kap. 1 och 4 §§ vattenlagen',)
Prop. 1962:40
('angående godkännande av konvention om utlämning mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater',)
Prop. 1962:44
('angående ersätt\xad ning till Ester Olsson m. fl.',)
Prop. 1962:45
('med förslag till lag an\xad gående ändrad lydelse av 3 § lagen den 6 december 1957 (nr 668) om utlämning för brott',)
Prop. 1962:50
('med förslag till lag om ändring i lagen den 25 maj 1956 (nr 216) om jordbrukskasserörelsen, m. m.',)
Prop. 1962:51
('angående nomadskolväsen\xad dets organisation',)
Prop. 1962:52
('med förslag till lag om likviditetskvot och kassakvot för vissa kreditinrätt\xad ningar (likviditets- och kassakvotslag), m. m.',)
Prop. 1962:53
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen om val till riksdagen m. m.',)
Prop. 1962:54
('angående reformering av den obligatoriska skolan m. m.',)
Prop. 1962:56
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1962:62
('angående vissa anslag för budgetåret 1962/63 till stöd åt konstnärlig, litterär och musikalisk verksamhet',)
Prop. 1962:68
('angående rennäringens främjande',)
Prop. 1962:69
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 och 3 §§ lagen den 16 maj 1957 (nr 202) med särskilda bestämmelser om kommuns, landstingskommuns och annan samfällig- hets utdebitering av skatt för åren 1958—1965, m.m.
Prop. 1962:71
('med förslag till lag om ändring i kommunallagen den 18 december 1953 (nr 753), m. m.',)
Prop. 1962:77
('angående vissa anslag till universitetssjukhusen m. m.',)
Prop. 1962:78
('angående premiesystem för viss reservpersonal vid krigsmakten',)
Prop. 1962:85
('angående Sveriges an\xad slutning till en konvention för upprättande av Organi\xad sationen för europeisk rymdforskning m. m.',)
Prop. 1962:90
('med förslag till lag om allmän försäkring, m. m.',)
Prop. 1962:94
('med förslag till sjötra\xad fikförordning',)
Prop. 1962:98
('angående omorganisa\xad tion av byggnadsstyrelsen, m. m.',)
Prop. 1962:100
('angående svenskt ut\xad vecklingsbistånd',)
Prop. 1962:101
('med förslag angående grunder för avlöning och andra ersättningar åt civil\xad försvars pliktiga m. m.',)
Prop. 1962:102
('angående godkännande av beslut inom Internationella valutafonden rörande generella lånearrangemang, m. m.',)
Prop. 1962:103
('angående yrkesutbild\xad ningen på jordbrukets område',)
Prop. 1962:104
('angående ökad utbildning av läkare, tandläkare m. m.',)
Prop. 1962:107
('angående vidgad vuxenut\xad bildning',)
Prop. 1962:108
('angående ny organisation av totalförsvarets högsta ledning m. m.',)
Prop. 1962:114
('med förslag till förord\xad ning om ändring i förordningen den 30 november 1951 (nr 763) angående beräkning av statlig inkomst\xad skatt för ackumulerad inkomst, m. m.',)
Prop. 1962:119
med förslag till lag om förhöjning av vissa ersättningar i anledning av yrkes¬ skada m. m.
Prop. 1962:120
('angående vissa televi- sionsfrågor',)
Prop. 1962:122
('med förslag till sjuk\xad vårdslag',)
Prop. 1962:124
('angående inrättande av ett institut för långfristig kreditgivning till mindre och medelstora näringsföretag, m. m.',)
Prop. 1962:125
('angående inrättande av ett institut för exportkrediter, m. m.',)
Prop. 1962:126
('om att avsätta området Padjelanta i Norrbottens län till nationalpark, m. m.',)
Prop. 1962:131
('med förslag till lag om ändrad lydelse av punkterna 6 och 7 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)',)
Prop. 1962:136
('med förslag till skollag m. m.',)
Prop. 1962:140
('angående viss ändring i gällande bestämmelser rörande försäljning av obe\xad skattade varor på tullflygplats, m. m.',)
Prop. 1962:143
('med förslag till lag om räntereglering och emissionskontroll (räntereglerings\xad lag)',)
Prop. 1962:148
('angående huvudmanna\xad skapet för polisväsendet m. m.',)
Prop. 1962:151
('rörande godkännande av en internationell konvention om skydd för utövan\xad de konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag',)
Prop. 1962:155
('med förslag till förord\xad ning om ändring i vägtrafikförordningen den 28 sep\xad tember 1951 (nr 648), m.m.',)
Prop. 1962:158
angående godkännande av konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Is¬ land och Norge angående indrivning av underhållsbi¬ drag, m. m.
Prop. 1962:159
('med förslag till lag om äganderättsutredning, lagfart och sammanläggning av fastigheter i vissa fall i Kopparbergs län',)
Prop. 1962:160
angående avveckling av rekognitionsavgifterna till Danviks hospital
Prop. 1962:165
('dels med förslag till lag om särskilda förmåner för vissa internationella organisationer m. m., dels ock angående godkän\xad nande av det fjärde tilläggsprotokollet till den all\xad männa överenskommelsen rörande Europarådets pri\xad vilegier och immunitet',)
Prop. 1962:168
('angående organisation m. m. av försvarets centrala intendenturförvaltning',)
Prop. 1962:175
('rörande godkännande av en europeisk social stadga',)
Prop. 1962:176
('angående godkännande av 1962 års internationella veteavtal',)
Prop. 1962:177
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Israel för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåten- skap
Prop. 1962:178
('med förslag till lag om ändring i sjömanslagen den 30 juni 1952, m. in.',)
Prop. 1962:180
('angående godkännande för Sveriges del av ändring i konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslut\xad ningen',)
Prop. 1962:181
('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)
Prop. 1962:184
('med förslag till läke\xad medels för ordning, m. m.',)
Prop. 1962:185
('med förslag till lag an\xad gående ändring i lagen den 31 mars 1955 (nr 183) om bankrörelse, m. m.',)
Prop. 1962:186
('angående godkännande av överenskommelser inom ramen för det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) rörande ömsesidiga tullmedgivanden, m. m.',)
Prop. 1962:191
('med förslag till lag om rätt för kommun att bistå utländska studerande',)
Prop. 1962:192
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Argentina för undvikan¬ de av dubbelbeskattning beträffande skatter å in¬ komst och förmögenhet
Prop. 1962:195
('angående lönegradspla- ceringen för vissa tjänster m. m.',)
Prop. 1962:196
('angående statligt stöd till förbättrad torrläggning av Kvismaredalen m. fl. områden i Örebro län',)
Prop. 1962:200
med förslag till lag om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m. m.
Prop. 1962:202
med förslag om god¬ kännande av överenskommelse mellan Sverige och Finland angående gränstullsamarbete
Prop. 1962:203
('med förslag till lag om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m. m.',)
Prop. Prop/1962:3
med förslag till lag om ändring av övergångsbestämmelserna till lagen den 18 april 1935 (nr 113) med vissa bestämmelser om arbets¬ förmedling
Prop. Prop/1962:13
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Republiken Sydafrika för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskap
Prop. Prop/1962:14
med förslag till lag om ändrad lydelse av 30 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370)
Prop. Prop/1962:15
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående vissa av Internationella ar¬ betsorganisationens allmänna konferens år 1961 vid dess fyrtiofemte sammanträde fattade beslut
Prop. Prop/1962:17
angående fortsatt dispo¬ sition av vissa äldre anslag inom kommunikationsde¬ partementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1962:18
angående bemyndigan¬ de för Kungl. Maj:t att besluta i fråga om vissa post- avgifter
Prop. Prop/1962:20
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 21 mars 1952 (nr 98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål
Prop. Prop/1962:21
angående frågor om be¬ frielse från ersättningsskyldighet till kronan
Prop. Prop/1962:22
angående godkännande för Sveriges del av vissa ändringar i konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssam¬ manslutningen
Prop. Prop/1962:23
angående statligt stöd vid skada på eller förlust av fiskredskap
Prop. Prop/1962:27
angående godkännande av vissa avtal om överlåtelse av fastigheter inom kommunikationsdepartementets ämbetsområde
Prop. Prop/1962:28
angående förslag till förordning med provisoriska bestämmelser rörande utbildningstiden för vissa värnpliktiga
Prop. Prop/1962:29
med förslag till förord¬ ning angående ändring i förordningen den 25 maj 1941 (nr 251) om särskild varuskatt
Prop. Prop/1962:31
angående utveckling av för¬ sörjningsmöjligheterna i Tornedalen
Prop. Prop/1962:32
angående bestri¬ dande av kostnader för svenska F.N.-styrkor m. m.
Prop. Prop/1962:33
med förslag till viss änd¬ ring av lagen om rätt till fiske
Prop. Prop/1962:34
angående frågor om befrielse från ersättningsskgldighet till kronan m. m.
Prop. Prop/1962:35
angående teckning av aktier i Aktiebolaget Statens skogsindustrier, m. m.
Prop. Prop/1962:37
angående anslag för militärhistorisk verksamhet under budgetåret 1962/ 63 m.m.
Prop. Prop/1962:39
angående vissa frågor berörande domänverket
Prop. Prop/1962:41
med förslag till stal för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1962163
Prop. Prop/1962:42
angående bidrag till restau¬ rering av Uppsala domkyrka m.m.
Prop. Prop/1962:43
angående vissa anslag för budgetåret 1962/63 till de tekniska högskolorna
Prop. Prop/1962:46
angående förs kollär arutbild¬ ningens organisation
Prop. Prop/1962:47
angående anslag för Flyttning au Stockholms örlogsbas (Muskövarvet) för budgetåret 1962/63 m.m.
Prop. Prop/1962:48
angående omorganisation av de fiskesakkunniga organen i vattenmål, m. m.
Prop. Prop/1962:59
('angående anslag för budget\xad året 1962/63 till journalistutbildning',)
Prop. Prop/1962:60
angående anslag till ng- bgggnad för statens polisskolas huvudskola i Stock¬ holm
Prop. Prop/1962:61
angående anslag på tilläggs- stat II till riksstaten för budgetåret 1961/62 till förbere¬ delseåtgärder för skolreformen m. m.
Prop. Prop/1962:63
med förslag till lag om ändrad lydelse av 72 § växellagen m. m.
Prop. Prop/1962:64
angående medelsbehovet under anslaget Flggförvaltningen: Avlöningar för budgetåret 1962/63 m. m.
Prop. Prop/1962:65
med förslag till lag med särskilda bestämmelser rörande riksbankens sedel¬ utgivning, m. m.
Prop. Prop/1962:66
angående vissa markför¬ värv för försvaret
Prop. Prop/1962:67
angående anslag till skogshögskolan för budgetåret 1962/63
Prop. Prop/1962:69
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 och 3 §§ lagen den 16 maj 1957 (nr 202) med särskilda bestämmelser om kommuns, landstingskommuns och annan samfällig- hets utdebitering av skatt för åren 1958—1965, m.m.
Prop. Prop/1962:72
angående anslag till teck¬ ning av aktier i Aktiebolaget Ceaverken, m. m.
Prop. Prop/1962:73
angående godkännande av avtal om fortsatt drift av Institutet för metallforsk¬ ning (Metallografiska institutet), m. m.
Prop. Prop/1962:74
angående vissa frågor rörande totalförsvarets upplysningsverksamhet m. m.
Prop. Prop/1962:75
angående gtterligare in¬ vesteringar inom kommunikationsdepartementets verk¬ samhetsområde, m. m.
Prop. Prop/1962:76
angående anslag för bud¬ getåret 1962/63 till vissa byggnadsarbeten vid statens mentalsjukhus m.m.
Prop. Prop/1962:79
angående organisationen av centrala sjukvårdsberedningen m. m.
Prop. Prop/1962:80
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 22 april 1960 (nr 77) angående bgggnadsforskningsavgift, m. m.
Prop. Prop/1962:82
angående bidrag till orto¬ pediska hjälpmedel och hörapparater m.m.
Prop. Prop/1962:83
angående godkännande- av en överenskommelse mellan Sverige och Finland angående avsättning till den gemensamma kulturfon¬ den av 5 milj. kr. ur räntelikvider å till Finland läm¬ nade svenska statskrediter
Prop. Prop/1962:84
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 3 § förordningen den 4 mars 1955 (nr 110) om Sveriges allmänna hy- poteksbunk och om landshypoteksföreningar, m. m.
Prop. Prop/1962:86
angående anslag för budget¬ året 1962/63 till personhistorisk forskning och publice¬ ringsverksamhet
Prop. Prop/1962:87
med förslag till kungörelse om ändring i byggnadsstadgan den 30 de¬ cember 1959 (nr 612)
Prop. Prop/1962:88
angående marinens tekniska personal m. m.
Prop. Prop/1962:89
angående godkännande av avtal om fortsatt drift av Svenska träforsknings¬ institutet, m. m.
Prop. Prop/1962:91
angående vissa anslag för budgetåret 1962/63 till universitet och högskolor m.m.
Prop. Prop/1962:93
med hemställan om riks¬ dagens samtycke till förordnande om fortsatt valuta¬ reglering, m. m.
Prop. Prop/1962:95
angående vissa åtgärder i prisreglcrande syfte på jordbrukets område, m. m.
Prop. Prop/1962:96
angående överlåtelse av viss kronan tillhörig mark m. m.
Prop. Prop/1962:97
angående fortsatt disposition av vissa äldre anslag, avseende ecklesiastikdepartementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1962:99
angående grkesutbild- ningen på trädgårdsområdet och stödet till träd¬ gårdsnäringens rationalisering, m. m.
Prop. Prop/1962:105
angående ytterligare ut¬ gifter å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1961/62
Prop. Prop/1962:106
angående vissa frågor rö¬ rande lärarutbildning
Prop. Prop/1962:109
angående bemyndigan¬ de att försälja viss kronan tillhörig fast egendom, m. m.
Prop. Prop/1962:110
angående medelsbehoven under försvarsgrenarnas avjöningsanslag för budget¬ året 1962/63 m. fl. anslagsfrågor m. in. inom försvars¬ departementets verksamhetsområde
Prop. Prop/1962:111
angående ändrade grun¬ der för bidrag till skattelindring åt synnerligt skatte- tyngda kommuner, m. m.
Prop. Prop/1962:112
angående viss omorga¬ nisation inom kommerskollegium i samband med av¬ veckling av statens handelslicensnåmnd, m. m.
Prop. Prop/1962:115
angående vissa frågor rörande yrkesutbildningen på skogsbrukets område, m. m.
Prop. Prop/1962:116
angående allmän bered- skapsstat för budgetåret 1962/63
Prop. Prop/1962:117
angående inrättande av en statlig sjuksköterskeskola i Norrköping
Prop. Prop/1962:118
angående anslag till socialstyrelsen för budgetåret 1962/63
Prop. Prop/1962:119
med förslag till lag om förhöjning av vissa ersättningar i anledning av yrkes¬ skada m. m.
Prop. Prop/1962:121
angående uppförande av sammansuttningsverkstad för ammunition m. m.
Prop. Prop/1962:123
angående godkännande av avtal om viss fastighetsöverlåtelse inom kommu¬ nikationsdepartementets ämbetsområde
Prop. Prop/1962:127
angående anslag för vissa beredskapsåtgärder under budgetåret 1962/63 m. m.
Prop. Prop/1962:128
med förslag till för¬ ordning om ändring i förordningen den 19 novem¬ ber 191b (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1962:129
med förslag till lag an¬ gående ändrad Igdelse av 1 och 2 §§ lagen den 6 juni 1952 (nr 33b) om höjning av vissa underhållsbidrag
Prop. Prop/1962:130
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 28 februari 1958 (nr 52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente
Prop. Prop/1962:132
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 1 § lagen den 23 mars 1956 (nr 73) om tillfällig ökning av regeringsrådens antal
Prop. Prop/1962:133
angående tillsyn över skogar tillhörande allmänna inrättningar av kyrklig natur m. m.
Prop. Prop/1962:134
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 3 juni 1955 (nr bl6) om sparbanker, m. m.
Prop. Prop/1962:135
med förslag till ändrad lydelse av 8 § förordningen den 16 maj 188A (nr 25) angående patent, m. m.
Prop. Prop/1962:137
angående godkännande av överenskommelse med Amerikas förenta stater rö¬ rande ömsesidiga tullmedgivanden, m. m.
Prop. Prop/1962:138
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 2 och 4 §§ förord¬ ningen den 11 december 1959 (nr 575) med före¬ skrifter om vissa betalningsvillkor vid yrkesmässig försäljning av bilar, m. m.
Prop. Prop/1962:139
angående vissa ändring¬ ar i statliga avlönings- och pensionsförfattningar, m. m.
Prop. Prop/1962:141
angående nya gränser för Stekenjokks statsgruvefält m. in.
Prop. Prop/1962:142
med förslag till förord¬ ning om ändring i förordningen den 21 juni 1922 (nr 277) angående postsparbanken
Prop. Prop/1962:144
angående försäljning av viss kronoegendom, m. m.
Prop. Prop/1962:145
angående försäljning av en allmänna arvsfonden tillfallen fastighet, m. m.
Prop. Prop/1962:146
angående viss garanti för eventuella förluster på grund av överenskommel¬ se om nordiska centralbankskrediter
Prop. Prop/1962:149
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar
Prop. Prop/1962:150
angående komplette¬ ring av riksstatsfårslaget för budgetåret 1962/63, m. 77i.
Prop. Prop/1962:152
med anhållan om riks¬ dagens yttrande angående vissa av Europarådets råd¬ givande församling år 1961 och 1962 vid dess tret¬ tonde ordinarie möte fattade beslut
Prop. Prop/1962:153
med förslag om åter- föring av vissa enligt lagen om allmän sjukförsäkring m. m. fonderade medel
Prop. Prop/1962:154
angående godkännande av samarbetsöverenskommelse mellan Danmark, Fin¬ land, Island, Norge och Sverige
Prop. Prop/1962:156
angående ändringar i det till grund för samarbetet inom SAS liggande kon- sortialavtalet
Prop. Prop/1962:157
angående besiktnings- veterinärernas vid kontrollslakterier anställningsför¬ hållanden m. m.
Prop. Prop/1962:158
angående godkännande av konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Is¬ land och Norge angående indrivning av underhållsbi¬ drag, m. m.
Prop. Prop/1962:160
angående avveckling av rekognitionsavgifterna till Danviks hospital
Prop. Prop/1962:161
med förslag till lag an¬ gående ändrad lydelse av 30 § lagen den 17 juni 1948 (nr 433) om försäkringsrörelse m. m.
Prop. Prop/1962:162
med förslag till lag an¬ gående ändrad Igdelse av 2 § i:o), 14:o), 16:o) och 17:o, lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1962:163
med förslag till lag an¬ gående förbud mot sämjedelning av fast egendom
Prop. Prop/1962:164
om överlåtelse av viss kronan tillhörig mark
Prop. Prop/1962:167
med förslag till lag om ändring i arbetarskyddslagen den 3 januari 1919 (nr 1)
Prop. Prop/1962:170
angående vissa tjänster vid kommunikationsverken
Prop. Prop/1962:171
med förslag till lag med förbud i vissa fall mot rundradiosändning på öppna havet m. m.
Prop. Prop/1962:173
angående pansartrup¬ pernas och pansarinfanteriets fredsorganisation
Prop. Prop/1962:174
angående försäljning av viss liäradsjord, m. m.
Prop. Prop/1962:177
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Israel för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåten- skap
Prop. Prop/1962:179
med förslag till förord¬ ning om ändrad lydelse av 8 § förordningen den 19 november 19U (nr 383) angående stämpelavgiften, m. m.
Prop. Prop/1962:182
med förslag till lag om tillsättning av fluor till vattenledningsvatten
Prop. Prop/1962:183
med förslag till förord¬ ning om ändring i uppbördsförordningen den 5 juni 1953 (nr 272)
Prop. Prop/1962:187
med förslag till förord¬ ning angående ändrad lydelse av 2 och 5 §§ förord¬ ningen den 27 mars 1953 (nr 95) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksför- eningar, m. m.
Prop. Prop/1962:189
med förslag till lag an¬ gående ändring i lagen den 29 november 19^6 (nr 722) med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betgdelse för försvaret, så ock om fortsatt giltighet av samma lag, m. m.
Prop. Prop/1962:192
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Argentina för undvikan¬ de av dubbelbeskattning beträffande skatter å in¬ komst och förmögenhet
Prop. Prop/1962:193
angående omorganisation av statens jordbruksnämnds råd
Prop. Prop/1962:197
med förslag till förord¬ ning angående de tider då allmän fastighetstaxering skall äga\ rum
Prop. Prop/1962:198
med förslag till förord¬ ning om bekämpande av hönstgfus
Prop. Prop/1962:199
angående godkännande av avtal mellan Sverige och Norge angående grunderna för fördelning i beskattningshänseende av Luossa- vaara-Kiirunavaara Aktiebolags inkomster
Prop. Prop/1962:200
med förslag till lag om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m. m.
Prop. Prop/1962:201
angående överförande av fiskprisregleringsmedel till försäkringsfond för en er¬ känd arbetslöshetskassa för yrkesfiskare
Prop. Prop/1962:202
med förslag om god¬ kännande av överenskommelse mellan Sverige och Finland angående gränstullsamarbete