Prop. Prop/1894:1
angående statsverkets tillstånd och behof
Prop. Prop/1894:2
med förslag till ny förordning angående mantalsskrifning
Prop. Prop/1894:3
med förslag till förordning angående husbondes eller arbetsgifvares an¬ svarighet för tjenares eller arbetares personliga utskylder
Prop. Prop/1894:4
med förslag till vissa ändringar i förordningen angående mantalspennin- garnes utgörande den 24 april 1863
Prop. Prop/1894:5
angående åt¬ gärder till förekommande af skogsförödelse inom Got¬ lands län
Prop. Prop/1894:6
med förslag till utgiftsstat för postsparbanken
Prop. Prop/1894:7
, med förslag till t a <7 angående ändring i vissa delar af förordningen om krig sdomstolar och rättegången derstädes den 11 Juni 1868
Prop. Prop/1894:8
med förslag till lag om förvärfvande och förlust af medborgarerätt
Prop. Prop/1894:9
angående försälj¬ ning af den kronan tillhöriga, från ett hälft mantal frälse Bengtstorp n:o 1 i Mörbylånga socken af Kalmar län af- söndrade lägenheten Bengtstorp n:o 2
Prop. Prop/1894:10
angående upp¬ låtelse till Gejle stad af den kyrkoherden derstädes på lön anslagna åker eller vretjord
Prop. Prop/1894:11
angående af¬ söndring af jord från indragna militiebostället Ekeby i Ekeby socken af Östergötlands län
Prop. Prop/1894:12
angående af¬ söndring af jord från förra kompanichef sbostället ett mantal Suntack Porsagården, Klockaregården och Kloster¬ gården i Skaraborgs län
Prop. Prop/1894:13
angående upp¬ låtelse d Grängesbergs graf skog af mark till begrafnings¬ plats m. in.
Prop. Prop/1894:14
med förslag till lag rörande främmande irosbekännares öfvergång u .h’\ i till svenska kyrkan
Prop. Prop/1894:15
med förslag till lag om tillägg till § 26 mom. 1 i lagen angående tillsättning af pr esf erliga tjenster den 26 oktober 1883
Prop. Prop/1894:16
angående rätt till ålderstillägg för jägmästaren i Kalix revir A. R. Brodin
Prop. Prop/1894:18
med förslag till lag om ändrad lydelse af 16 § i lagen angående lösdrifvares behandling den 12 juni 1885
Prop. Prop/1894:19
med förslag till lag angående kungörelsers uppläsande i kyrka
Prop. Prop/1894:20
med förslag till lag angående tiden för allmänna författningars trädande i kraft
Prop. Prop/1894:21
angående flyttning af Sillre s/cogsskola m. m.
Prop. Prop/1894:22
angående anslag (ill fullbordande af artillerietablissementet i Östersund
Prop. Prop/1894:23
angående gräns- reglenng emellan den oitadellel i Landskrona tillhöriga mark och Landskrona stad
Prop. Prop/1894:24
angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jomväg såninggning ar
Prop. Prop/1894:27
angående en särskild tilläggsbevillning för år 1895
Prop. Prop/1894:28
med förslag till lag om enskild själavård, konfirmation och Herrens he¬ liga nattvard, samt till lag angående jordfästning
Prop. Prop/1894:29
angående disposition till svenska kyrkan i Paris af öfver skott å de från svenska kronans fastighet i Konstantinopel inflytande hyresinkomster
Prop. Prop/1894:30
med förslag till ecklesiastik boställsordning
Prop. Prop/1894:31
angående bere¬ dande af lånemedel till utveckling af statens telefon¬ väsende
Prop. Prop/1894:32
angående upp¬ låtelse till Jemtlands fältjägareregementes mötesplats af mark tillhörig f. d. militiehostället Kungsgården n:o 1 i Jemtlands län
Prop. Prop/1894:33
angående afsön¬ dring af jord från Wisborgs kungsladugård och hospitals- lägenheten Kohagen till mötesfält för Gotlands infanteri¬ regemente och Gotlands artillericorps
Prop. Prop/1894:34
angående ordnandet af pensionsförhållandena vid intendenturcorpsen
Prop. Prop/1894:35
angående an¬ skaffande af undervisningsmateriel till skolorna för sin- nesslöa barn
Prop. Prop/1894:36
angående för¬ ändring af vilkoren för erhållande af understöd utaf allmänna medel till undervisning i slöjd för gossar
Prop. Prop/1894:37
med förslag till förordning om ändrad lydelse af 49 § i förordningen angående fattigvården den 9 juni 1871
Prop. Prop/1894:38
om anslag till nya kasernetablissement m. rn.
Prop. Prop/1894:39
med förslag till be¬ stämmelser i fråga om beloppet af den afgift, som bör för denaturering af bränvin erläggas
Prop. Prop/1894:40
med förslag till lag om ändrad lydelse af 227 § sjölagen
Prop. Prop/1894:41
med förslag till lag angående ändring i gällande stadganden om tillsätt¬ ning af organist- och klockarebefattningar
Prop. Prop/1894:43
med förslag till ny förordning angående stämpelaf'giften
Prop. Prop/1894:44
med förslag till lag angående ändrad lydelse af 9 kap. 4 § ärfdabalken, lag angående värdering af död mans bo och lag angående ändrad lydelse af 1 § i förordningen angående särskilda protokoll öfver lagfarter, inteckningar och andra ärenden den 16 juni 1875
Prop. Prop/1894:45
angående afsön¬ dring af jord från indragna militieb o stället Östra Jordal n:o 1, Vi mantal, i Göteborgs och Bohus län
Prop. Prop/1894:46
angående vissa åtgärder i syfte att åt mindre bemedlade och obemedlade bereda tillfälle att bilda egna jordbruk
Prop. Prop/1894:47
med förslag till förordning om ändrad lydelse af vissa paragrafer i grufvestadgan den 16 maj 1884
Prop. Prop/1894:48
angående till¬ godogörande af den kronan tillkommande jordegareandel i grufva
Prop. Prop/1894:49
angående rätt för Kongl. Maj:t att för inköp af skogbärande eller till skogsbörd tjenlig mark disponera köpeskillingarne för vissa kr om eg endo mar
Prop. Prop/1894:50
angående förskjutande af den väguppskattningsnämnderna tillkom• mande ersättning m. m.
Prop. Prop/1894:52
med förslag till lag om skyldighet för svensk domstol att upptaga sjöförklaring och verkställa undersökning angående sjöolycka, som drabbat fartyg från annat land än Sverige eller Norge
Prop. Prop/1894:53
angående pension å allmänna indragning sstaten åt f. d. gravören G. M. Wirsings enka Maria Walbur ga Johanna Wirsing, född Sonnenleiter
Prop. Prop/1894:54
angående pension å allmänna indragningsstaten åt förrådsdrängen Olaus Pettersson
Prop. Prop/1894:55
angående upplåtande till krigsskolan å Karlberg af dervarande värdshus- och marketenteribyggnad
Prop. Prop/1894:56
angående dels ändrade bestämmelser rörande lönetursberäkning för vissa lärare, dels inrättandet af en kommission för bedömande af lind ervisning spr of för lärarebefattningar
Prop. Prop/1894:57
angående öfver¬ flyttning till allmänna indragning sstaten af åtskilliga lärares aflöning samt rörande understöd åt extra ordi¬ narie lärare vid allmänna läroverken under förfall på grund af sjukdom
Prop. Prop/1894:58
angående aflönande i vissa fall af vikarie för sådan ordinarie lärare eller lärarinna vid folkskola, som af sjukdom urståndsättes att fullgöra sin tjenst
Prop. Prop/1894:59
angående för¬ värfvande för statens räkning af vissa enskilda jern- vägar
Prop. Prop/1894:60
angående upp¬ låtelse till staden Köping af vissa delar utaf kronolä¬ genheten Köping.sön n:o 1
Prop. Prop/1894:61
angående beredande af ökadt utrymme för tekniska skolan i Stock¬ holm m. rn.
Prop. Prop/1894:62
om anslag till förvärfvande för statens samlingar af vissa föremål ur konstsamlinqen å Finsponq
Prop. Prop/1894:63
angående anslag för krig skof rätten
Prop. Prop/1894:64
angående upplåtelse af jord från Alnarps kungsgård underlydande gatehusen n:is 12,13 och 14 Lomma i Lomma församling af Malmö¬ hus län
Prop. Prop/1894:65
angående upp¬ låtelse af rätt till bearbetande af apatitförekomster
Prop. Prop/1894:66
angående försälj¬ ning af förra militiebostället 1 x/04 mantal Öjeby n:o 1 1eller Gran i Norrbottens län
Prop. Prop/1894:67
angående pensio¬ ner och gratifikationer till underbefäl och arbetare vid statens jernvägsbyggnader
Prop. Prop/1894:68
angående jord- afsöndring från indragna militiebostället Hårig n:o 1 i Stockholms län
Prop. Prop/1894:69
med förslag till förordning angående uppskof i vissa fall med tillämpning af lagen angående väghållningsbesvärets utgörande på landet den 23 oktober 1891
Prop. Prop/1894:70
med förslag till utgiftsstater för telegrafverket för år 1895