Ds 2008:1
Sveriges antagande av rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
Ds 2008:2
Europeiskt betalningsföreläggande
Ds 2008:4
Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning
Ds 2008:5
Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv
Ds 2008:6
Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet
Ds 2008:7
Människohandel för arbetskraftsexploatering m.m. - kartläggning, analys och förslag till handlingsplan
Ds 2008:8
Godkännande av motorfordon m.m.
Ds 2008:9
Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder
Ds 2008:10
Insatser för att öka intresset för ingenjörsyrket - Rapport från Globaliseringsrådet
Ds 2008:11
Kommunal medfinansiering av regionala infrastrukturprojekt
Ds 2008:12
Europeiskt småmålsförfarande
Ds 2008:13
En ny betygsskala
Ds 2008:14
Från sjukersättning till arbete
Ds 2008:15
Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material som finns i radio- och TV-företagens programarkiv
Ds 2008:16
Arbetsmiljön och utanförskapet - en tankeram för den framtida arbetsmiljöpolitiken
Ds 2008:17
Remissammanställning - Ansvarskommitténs betänkande (SOU 2007:10)
Ds 2008:18
Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående
Ds 2008:19
Sfi-bonus - stimulans för nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska
Ds 2008:20
Ytterligare åtgärder för att motverka ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang
Ds 2008:21
Stranden - en värdefull miljö
Ds 2008:23
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Ds 2008:24
Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv
Ds 2008:25
Nya villkor för presstödet
Ds 2008:26
Nationella minoritetsspråk vid domstolar och myndigheter - Ett alternativ
Ds 2008:27
Flexiblare finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Ds 2008:28
Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor m.m.
Ds 2008:29
Värdesäkring av riksnormen
Ds 2008:30
Antagande av rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete
Ds 2008:31
Förslag om ändring i lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting
Ds 2008:32
Behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp
Ds 2008:33
Lag med kompletterande bestämmelser till EG:s förordning om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.
Ds 2008:34
Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning
Ds 2008:35
Eftersök av trafikskadat vilt
Ds 2008:36
Fler i arbete: Grunden för framtidens välfärd
Ds 2008:37
Sveriges antagande av rambeslut om ändring i rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism
Ds 2008:38
Nationell mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten - överväganden och förslag
Ds 2008:39
Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning
Ds 2008:40
En förenklad revisorsgranskning vid fusion och delning av aktiebolag
Ds 2008:41
Glömda regler? - En översyn av bestämmelserna i 2 kap. lagen om allmän försäkring m.fl.
Ds 2008:42
Sveriges antagande av rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövade påföljder
Ds 2008:43
Gör Sverige till ett elbilens pionjärland - Rapport från Globaliseringsrådet
Ds 2008:44
Vissa internationella adoptionsfrågor
Ds 2008:45
Överlåtbara fiskerättigheter
Ds 2008:46
Direktivet om aktieägares rättigheter – förslag till genomförandeåtgärder
Ds 2008:47
Etisk bedömning av nya metoder i vården, Ds 2008:47
Ds 2008:48
Försvar i användning
Ds 2008:49
Sveriges antagande av rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister
Ds 2008:50
Sammansättningsreglerna i Högsta domstolen och Regeringsrätten
Ds 2008:51
Ett förenklat trossamfundsregister
Ds 2008:52
Genomförande av ändringsdirektiv 2007/47/EG avseende vissa medicintekniska produkter
Ds 2008:53
Allmänna sammankomster på offentlig plats
Ds 2008:54
Utvidgade möjligheter att avlägsna deltagare i en ordningsstörande folksamling m.m.
Ds 2008:55
Bör konsumenttjänstlagen utvidgas?
Ds 2008:56
Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar
Ds 2008:57
Djurförbudsregister
Ds 2008:58
Ändringar i lagen (2005:258)om läkemedelsförteckning m.m.
Ds 2008:59
Säljstödjande finansiering
Ds 2008:60
Utvecklingen av nationalstadsparken
Ds 2008:61
Finansiering av arbetslöshetsförsäkringen
Ds 2008:62
En arbetslöshetsförsäkring för arbete
Ds 2008:63
Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken
Ds 2008:64
En jobbgaranti för ungdomar
Ds 2008:65
Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.
Ds 2008:66
Kommunernas medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Ds 2008:67
Den nya myndigheten för arbetsmarknadsfrågor - Arbetsförmedlingen
Ds 2008:68
Alkoholutandningsprov i svenska hamnar
Ds 2008:69
Genomförande av Kommissionens direktiv 2006/86/EG
Ds 2008:70
Ett förhöjt förbehållsbelopp vid fastställande av avgift enligt socialtjänstlagen
Ds 2008:71
Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m.
Ds 2008:72
Enklare informationsutbyte i brottsbekämpningen inom EU
Ds 2008:74
Utvärdering av lagen om grupprättegång
Ds 2008:75
Genomförande av tjänstedirektivet
Ds 2008:76
Djurskyddskontrollregister
Ds 2008:77
Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen
Ds 2008:78
De funktionsnedsattas ekonomiska förhållanden
Ds 2008:79
Sjömäns ersättning vid sjukdom
Ds 2008:80
Gemensamma examina
Ds 2008:81
SIS ll - en andra generation av Schengens informationssystem
Ds 2008:83
Enklare och bättre täktbestämmelser
Ds 2008:84
Brott mot internationella brottmålsdomstolens rättskipning (Romstadgan art. 70)
Ds 2008:85
Den enskildes val av rättsligt biträde
Ds 2008:86
Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner
Ds 2008:87
En ny Luganokonvention