SOU 2015:1
Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands - En utökad beslutsbefogenhet för regeringen
SOU 2015:2
Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR
SOU 2015:3
Med fokus på kärnuppgifterna – En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet
SOU 2015:4
Ett svenskt tonnageskattesystem
SOU 2015:5
En ny svensk tullagstiftning
SOU 2015:6
Mer gemensamma tobaksregler, ett genomförande av tobaksproduktdirektivet
SOU 2015:7
Krav på privata aktörer i välfärden
SOU 2015:8
En översyn av årsredovisningslagarna
SOU 2015:9
En modern reglering av järnvägstransporter
SOU 2015:10
Gränser i havet
SOU 2015:11
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015
SOU 2015:12
Överprövning av upphandlingsmål m.m.
SOU 2015:13
Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet - Del I
SOU 2015:14
Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården
SOU 2015:15
Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring
SOU 2015:16
Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar
SOU 2015:17
För kvalitet – Med gemensamt ansvar
SOU 2015:18
Lösöreköp och registerpant
SOU 2015:19
En ny ordning för redovisningstillsyn
SOU 2015:20
Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
SOU 2015:21
Mer trygghet och bättre försäkring
SOU 2015:22
Rektorn och styrkedjan
SOU 2015:23
Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Strategi och åtgärder för säker information i staten
SOU 2015:24
En kommunallag för framtiden
SOU 2015:25
En ny säkerhetsskyddslag
SOU 2015:26
Begravningsclearing
SOU 2015:27
Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort?
SOU 2015:28
Gör Sverige i framtiden – digital kompetens
SOU 2015:29
En yrkesinriktning inom teknikprogrammet
SOU 2015:30
Kemikalieskatt – Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier
SOU 2015:31
Datalagring och integritet
SOU 2015:32
Nästa fas i e-hälsoarbetet
SOU 2015:33
Uppgiftslämnarservice för företagen
SOU 2015:34
Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen
SOU 2015:35
Service i glesbygd
SOU 2015:36
Systematiska jämförelser - för lärande i staten
SOU 2015:37
Översyn av lagen om skiljeförfarande
SOU 2015:38
Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II.
SOU 2015:39
Myndighetsdatalag
SOU 2015:40
Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden
SOU 2015:41
Ny patentlag
SOU 2015:42
Koll på anläggningen
SOU 2015:43
Vägar till ett effektivare miljöarbete
SOU 2015:44
Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
SOU 2015:45
SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet
SOU 2015:46
Skapa tilltro. Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen
SOU 2015:47
Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet
SOU 2015:48
Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen
SOU 2015:49
Nya regler för revisorer och revision
SOU 2015:50
Hela lönen, hela tiden – Utmaningar för ett jämställt arbetsliv
SOU 2015:51
Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning
SOU 2015:52
Rapport från Bergwallkommissionen
SOU 2015:53
The Welfare State and Economic Performance
SOU 2015:54
Europeisk kvarstad på bankmedel
SOU 2015:55
Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck
SOU 2015:56
Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet
SOU 2015:57
Tillsyn över polisen och Kriminalvården
SOU 2015:58
None
SOU 2015:59
En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning
SOU 2015:60
Delrapport från Sverigeförhandlingen – Ett författningsförslag om värdeåterföring
SOU 2015:61
Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning
SOU 2015:62
UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning
SOU 2015:63
Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor
SOU 2015:64
En fondstruktur för innovation och tillväxt
SOU 2015:65
Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter
SOU 2015:66
En förvaltning som håller ihop
SOU 2015:67
För att brott inte ska löna sig
SOU 2015:68
Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna
SOU 2015:69
Ökad trygghet för hotade och förföljda personer
SOU 2015:70
Högre utbildning under tjugo år
SOU 2015:71
Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU.
SOU 2015:72
Skärpt exportkontroll av krigsmateriel
SOU 2015:73
Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet
SOU 2015:74
Skydd för vuxna i internationella situationer - 2000 års Haagkonvention
SOU 2015:75
En rymdstrategi för nytta och tillväxt
SOU 2015:76
Ett tandvårdsstöd för alla - Fler och starkare patienter
SOU 2015:77
Fakturabedrägerier
SOU 2015:78
Upphandling och villkor enligt kollektivavtal
SOU 2015:79
Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret
SOU 2015:80
Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning
SOU 2015:81
Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola
SOU 2015:82
Ökad insyn i fristående skolor
SOU 2015:83
Översyn av Lex Laval
SOU 2015:84
Utredning om donations- och transplantationsfrågor
SOU 2015:85
Bostäder att bo kvar i - Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer. Betänkande av Utredningen om bostäder för äldre (S 2014:10).
SOU 2015:86
Mål och myndighet - En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken
SOU 2015:87
Energiskatt på el – En översyn av det nuvarande systemet
SOU 2015:88
Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design
SOU 2015:89
Ny museipolitik
SOU 2015:90
Utbildning för framtidens arbetsmarknad
SOU 2015:91
Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden
SOU 2015:92
Utvecklad ledning av universitet och högskolor
SOU 2015:93
Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt
SOU 2015:94
Medieborgarna & medierna. En digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och ansvar
SOU 2015:95
Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser
SOU 2015:96
Låt fler forma framtiden! Forskarantologi
SOU 2015:97
Välja yrke
SOU 2015:98
Träning ger färdighet. Koncentrera vården för patientens bästa
SOU 2015:99
Planering och beslut för hållbar utveckling
SOU 2015:100
Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd
SOU 2015:102
Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn
SOU 2015:103
Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m.
SOU 2015:104
Långtidsutredningen 2015, huvudbetänkande
SOU 2015:105
Plats för fler som bygger mer
SOU 2015:108
Strandskyddet i praktiken
SOU 2015:109
Bättre samarbete mellan stat och kommun - vid planering för byggande
SOU 2015:110
En annan tågordning – bortom järnvägsknuten