Prop. 1926:109
('med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete m. m.',)
Prop. 1926:183
('med förslag till lag om upphävande av legostadgan för husbönder och tjänstehjon den 23 november 1833 m. m.',)
Prop. 1926:193
('med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 28 oktober 1910 om inkomst- och förmögenhetsskatt',)
Prop. 1926:217
('med förslag till förordning angående tillverkning och beskattning av brännvin, m. m.',)
Prop. Prop/1926:2
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1, 13, 14 och 23 §§ i lagen den 30 maj 1919 om rätt till verk av bildande konst
Prop. Prop/1926:3
med förslag till lag angående förbud i vissa fall mot arbetares an¬ vändande till målning sarbete, vid vilket nyttjas bly¬ färg
Prop. Prop/1926:4
med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 kap. 4 § strafflagen
Prop. Prop/1926:5
med förslag till lag om ändring i vissa delar av 5 och 6 kap. strafflagen
Prop. Prop/1926:6
angående befrielse för G. Karlsson från erläggande av viss del av köpeskillingen för 3/( mantal Fylleryd i Kronobergs län
Prop. Prop/1926:8
med förslag till lag om ; ändrad lydelse av 5 § i lagen den 26 maj 1909 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt
Prop. Prop/1926:9
med förslag till lag om ändring i förordningen den 3 april 1810, huruledes rät¬ telse och förklaring uti gjorde fideikommissförfattnin¬ gar må sökas, samt vad i avseende på fardag av fidei¬ kommissegendom kommer att iakttagas
Prop. Prop/1926:11
angående ändring av vill¬ koren för lån från Norrbottens nybyggeslånefond m. m.
Prop. Prop/1926:12
med förslag till lag om statsdepartementen
Prop. Prop/1926:13
angående ändrad lydelse av rubrikerna 159 och 160 för oraffinerat socker i gällande tull¬ taxa
Prop. Prop/1926:14
angående pension åt förste byråinspektören i bank- och fondinspektionen P. A. Bolldéns änka och son
Prop. Prop/1926:15
angående användande av överskott i Djurgårdskassan till säkerställande under år 1927 av Ulriksdals kungsgårds förvaltning och drift
Prop. Prop/1926:16
angående efterskänkande av återbetalningsskyldighet beträffande oriktigt utbetalda ersätt¬ ningar för åt tulltjänstemän lämnad tandvård
Prop. Prop/1926:17
med förslag till förordning om fortsatt tillämpning av förordningen den 27 april 1923 angående rätt för Konungen att i visst fall åsätta särskild tullavgift
Prop. Prop/1926:18
angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineral}yndigheter å kronojord
Prop. Prop/1926:19
angående årliga understöd å allmänna indragningsstaten åt vissa änkor efter befattnings¬ havare vid fångvården
Prop. Prop/1926:20
med förslag till lag om ändrad lydelse av 4, 7 och 11 §§ i lagen den 28 mars 1919 om anställande av distriktsbarn- morskor m. m.
Prop. Prop/1926:21
angående rätt till pension för extra provinsialläkaren K. Lindhé
Prop. Prop/1926:22
med förslag till lag om upplåtelse under åborätt av viss jord m. m.
Prop. Prop/1926:23
med förslag till lag om ändrad lydelse av 13 kap. 13 § giftermålsbalken m. m.
Prop. Prop/1926:24
angående vissa frågor rörande tillämpningen av föreslagen lag om upplåtelse under åbö¬ rda av viss jord m. m.
Prop. Prop/1926:25
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egen¬ domar
Prop. Prop/1926:27
med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § i lagen den 17 oktober 1900 om straffregister
Prop. Prop/1926:28
med förslag till lag om enskilda vägar
Prop. Prop/1926:30
angående anslag av skogs¬ försäljningsmedel från utskogen Knappåsen till restaure¬ ring av Ekshärads församlings kyrkobyggnad
Prop. Prop/1926:31
angående avstående i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtande av nytt¬ janderätt eller servitutsrätt till sådan mark
Prop. Prop/1926:33
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 10 i förordningen den 16 november 1863 angående allmänt kyrkomöte
Prop. Prop/1926:34
med förslag till förordning om fastighetstaxering år 1927 m. m.
Prop. Prop/1926:35
med förslag till förordning med särskilda bestämmelser om avdrag vid 1927 års taxering till inkomst- och förmögenhetsskatt samt till bevillning av in¬ komst m. m.
Prop. Prop/1926:36
med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 15 december 1914 (nr 436) angående statsmonopol å tobakstillverkningen i riket, m. m.
Prop. Prop/1926:37
med förslag till lag om ändrad lydelse av andra stycket av slut¬ bestämmelserna i lagen den 19 juni 1917 angående ändring i vissa delar av lagen den 1 juli 1S98 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige
Prop. Prop/1926:39
angående avgivande av förnyad förklaring i enlighet med bestämmelserna i art. 36, andra stycket, av stadgan för den fasta mellanför¬ liga domstolen
Prop. Prop/1926:40
angående åter¬ ställande av deposition till säkerhet för full görande av stadgade villkor för koncession å järnvägsanlägg¬ ning från Klintehamn till KHntebys och Snögrinda
Prop. Prop/1926:41
angående för¬ höjning för år 1926 av åt vissa f. d. poststations- föreständare och lantbrenbär are utgående understöd
Prop. Prop/1926:42
med förslag till förordning om fortsatt tillfällig höjning av beloppen för den i förordningen den 6 november 1908 (nr 129) angående en särskild stämpel¬ avgift vid köp och byte av fondpapper stadgade stämpelav¬ giften
Prop. Prop/1926:44
med förslag till lag om änd¬ rad lydelse av 2, 3, 8 och 9 §§ i lagen den 25 maj 1891 angående jordfästning
Prop. Prop/1926:45
angående ändrad disposi¬ tion av Rinna & örby egnahemsförening u. p. a. för 1925 be¬ viljat lån från egnahemslånet onden
Prop. Prop/1926:46
angående försäljning av mark från klockarbostället i Västerlövsta församling m. m.
Prop. Prop/1926:47
angående ny- och ombygg¬ nader vid den Skytteanska lappfolkskolan i Tärna
Prop. Prop/1926:48
angående omorganisation av stifts- och läroverksbiblioteket i Linköping
Prop. Prop/1926:49
angående anslag för veten¬ skaplig bearbetning av vissa, av professor J. G. Anders¬ son hopbragta östasiatiska arkeologiska samlingar
Prop. Prop/1926:51
med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 13 december 1912 (nr 355) angående tullrestitution i vissa fall vid återutförsel av utländsk vara
Prop. Prop/1926:52
med förslag till lag om ändrad lydelse av 17 kap. 4 § handelsbalken
Prop. Prop/1926:53
angående stats¬ understöd ur fonden för bibanor i vissa delar av riket till Amål—Argängs järnvägsaktiebolag för ut¬ förande av ett hamnspär
Prop. Prop/1926:54
angående ytter¬ ligare statsbidrag till iståndsättande av Falkenbergs tullbro
Prop. Prop/1926:55
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 28 januari 1921 (nr 15) om kommandomål
Prop. Prop/1926:56
angående pensions- förhättring åt f. d. tygförvaltaren C. R. Mohlin
Prop. Prop/1926:57
angående pensions- förbättring åt månadslönarna V. H. Svensson, J. V. E. Sandberg och A. A. Djuréen
Prop. Prop/1926:58
angående upp¬ förande av ett gravkapell å Stockholms garnisons begravningsplats å Järvafältet m. m.
Prop. Prop/1926:59
angående för¬ säljning av ett kronan tillhörigt område i Arhrå socken av Gävleborgs län
Prop. Prop/1926:60
angående godkännande av en mellan Sverige och Polen undertecknad förlik¬ nings- och skiljedomstraktat
Prop. Prop/1926:61
angående godkännande av en mellan Sverige och Tjeckoslovakien undertecknad för¬ liknings- och skiljedomstraktat
Prop. Prop/1926:62
angående godkännande av mellan Sverige samt Norge, Danmark och Finland un¬ dertecknade konventioner angående fredligt avgörande av tvister
Prop. Prop/1926:63
med förslag till ändrade bestämmelser angående pensionstillägg åt vissa f. d. befattnings¬ havare i statens tjänst m. fl. pensionärer samt angående pen¬ sions- och dyrtidstillägg åt vissa änkor och barn efter befatt¬ ningshavare i statens tjänst m. fl.
Prop. Prop/1926:64
angående pension åt mästaren vid mynt- och justeringsverket C. A. Sjöblom och understöd åt städerskan vid tullkammaren i Hälsingborg änkan Gunilla Andersson Grönlund, född Månsson
Prop. Prop/1926:65
angående efterskänkande i vissa fall av kronans rätt till danaarv
Prop. Prop/1926:66
angående ändring i villkoren för lån från norrländska nyodlingsfonden
Prop. Prop/1926:67
angående höjning av maximi¬ värdet för jordbrukslägenheter vid lån ur egnahem slånefond en
Prop. Prop/1926:68
angående disponerande av avkastningen av statens hästavelsfond
Prop. Prop/1926:69
angående fiskerätt m. m. i visso kronan förbehållna, ovan odlingsgränsen belägna vatten¬ områden i Västerbottens län
Prop. Prop/1926:70
angående utsträckt tillämpning av de militära avlöningsreglementena m. m.
Prop. Prop/1926:71
angående istund¬ sättande av fastigheten nr 1 i kvarteret Lejonet i Stockholm m. in.
Prop. Prop/1926:72
med förslag till lag om vissa inskränkningar beträffande liden för förläggande av bageri- och konditoriarbete
Prop. Prop/1926:73
med förslag till lag om arbetstidens begränsning
Prop. Prop/1926:74
angående de¬ finitiv lönereglering för förste provinsialläkare och provinsialläkare m. m.
Prop. Prop/1926:75
med förslag till ny provinsialläkartaxa
Prop. Prop/1926:76
angående lindring i mindre bemedlade patienters ä landsbygden sjukvårds¬ kostnader
Prop. Prop/1926:77
angående ut¬ byte av mark mellan kronan och vissa enskilda personer i Boden
Prop. Prop/1926:78
angående ersätt¬ ning till förre värnpliktige Helge Natanael Anders¬ son
Prop. Prop/1926:79
angående ersätt¬ ning till under officer skorpralen John Timus An¬ derssons dotter Ruth Majken Gunhild
Prop. Prop/1926:80
angående befrielse för förre korpralen E. A. Olsson från skyldighet att gälda visst skadeståndsbelopp
Prop. Prop/1926:81
med förslag till lag om ar¬ betstiden å svenska fartyg (sjöarbetstidslag)
Prop. Prop/1926:83
angående be¬ stridande av kostnader för anordnande av en skol- station för utbildning i undervättenssignal- och hydro- fontjänst
Prop. Prop/1926:84
angående godkännande av en mellan Sverige och Slam avslutad vänskaps-, han¬ dels- och sjöfartstraktat
Prop. Prop/1926:85
med förslag till förordning om ändrad lydelse av § 2 mom. 1 i förordningen den 21 juni 1922 angående post¬ sparbanken
Prop. Prop/1926:86
angående vissa pensioner och understöd in. m. från allmänna indragningsstaten
Prop. Prop/1926:89
angående statsbidrag för undervisning i slöjd åt vid vissa sjukvårdsanstalter in¬ tagna barn i skolåldern
Prop. Prop/1926:90
med förslag till lag angående anskaffande av fartyg för krigsmaktens ställande på krigsfot (fartygsuttagningslaq)
Prop. Prop/1926:92
angående förlängd giltighets¬ tid av avlöningsreglementet för tjänstemän vid domänverket
Prop. Prop/1926:94
angående pension åt andre kanslisekreteraren C. H. Sjöböna m. fl.
Prop. Prop/1926:96
angående fram¬ dragande över svenskt område av väg från Kveli i Norge över Skogen till Tunsjö, jämväl i Norge
Prop. Prop/1926:97
angående av¬ lönings- och pensionsförmåner för personal vid Käf¬ ling e—Sjöbo järnväg, som vid statens övertagande av nämnda järnväg övergått i statens järnvägars tjänst
Prop. Prop/1926:98
med förslag till lag om skyldighet för vissa näringsidkare att biträda vid arbetet med industriens krigsorganisation m. m.
Prop. Prop/1926:99
med förslag till lag angående meddelande av förbud för barn att idka viss försäljning
Prop. Prop/1926:100
angående av¬ skrivning av viss del av statslån till Slite—Roma järnvägsaktiebolag
Prop. Prop/1926:101
angående vissa pensioner från allmänna indragningsstaten
Prop. Prop/1926:102
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egen¬ domar
Prop. Prop/1926:103
angående ersättning åt sakkunniga i befordringsärenden vid universiteten i Upp sala och Lund samt karolinska institutet m. m.
Prop. Prop/1926:104
med förslag till lag om ändrad lydelse av vissa delar av lagen den 2 juni 1916 om skyddskoppympning
Prop. Prop/1926:105
angående an¬ slag till skyddskoppympning en
Prop. Prop/1926:106
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 14 juni 1918 om fattigvården m. m.
Prop. Prop/1926:107
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 29 samt § 80 mom. 1 i förordningen den 21 mars 1862 om kommunalsty¬ relse på landet in. m.
Prop. Prop/1926:108
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 4, 5, 9 och 11 §§ i lagen den 26 november 1920 om val till riks¬ dagen
Prop. Prop/1926:111
angående anslag till riks försäkring sanstalten m. in.
Prop. Prop/1926:112
med förslag till förord¬ ning angående moderskapsunderstöd åt kvinnor i visst industriellt arbete
Prop. Prop/1926:113
med förslag till lag angå¬ ende ändring i vissa delar av lagen den 4 juli 1910 om sjukkassor
Prop. Prop/1926:114
med förslag till lag om åter för säkring skassor m. m.
Prop. Prop/1926:115
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 55 § i lagen den 13 maj 1921 om ackordsförhandling utan konkurs
Prop. Prop/1926:116
med förslag till lag angående ändrad lydelse av 261 och 265 §§ i lagen den 25 maj 1917 om försäkringsrörelse
Prop. Prop/1926:119
angående täckande av motsedd brist i de för ämbetsbyggnaden i kvar¬ teret Murmästaren anvisade medel
Prop. Prop/1926:120
angående viss ändring i de för statslån till Limedsforsen—Sårna järnvägsaktiebolag föreskrivna villkor
Prop. Prop/1926:121
angående vissa inrikes postavgifter
Prop. Prop/1926:122
angående pension å all¬ männa indragning sstaten åt efterlevande till vissa inom utrikesförvaltningen förut anställda personer
Prop. Prop/1926:123
angående anslag för anläggning av tillfartsvägar till inlandsbanan
Prop. Prop/1926:124
angående anslag till skyddsuppfostran in. in.
Prop. Prop/1926:125
angående vissa ändringsarbeten vid garnisonssjukhuset i Stockholm in. ni.
Prop. Prop/1926:126
angående bestri¬ dande av kostnaderna för stensättning av viss kro¬ nan för underhåll tilldelad väg inom Skövde stad
Prop. Prop/1926:127
angående be¬ stridande från anslaget till allmänna indragnings- staten av visst änkan Klara Sofia Nilsson tillerkänt skadestånd
Prop. Prop/1926:128
angående pen¬ sionering av vissa i lantförsvarets tjänst anställda eller förut anställda personer
Prop. Prop/1926:129
angående pen¬ sioner å allmänna indragning sstaten åt änkor efter vissa i för svar sväsendets tjänst anställda personer
Prop. Prop/1926:130
angående bidrag till täckande av kostnaderna för Hans Kungl. Höghet Kronprinsens och Hennes Kungl. Höghet Kronprinsessans tillämnade besök i Amerika
Prop. Prop/1926:131
angående företagande av laga skiften enligt lagen den 30 april 1925 (nr 102) rörande vissa laga skiften inom de på bekostnad eller med understöd av staten storskiftade delarna av Kopparbergs län
Prop. Prop/1926:132
angående tjänst- årsberäkning för viss personal vid statens järnvägar
Prop. Prop/1926:134
angående beredande av ytter¬ ligare medel för avveckling av bränslekommissionens verk¬ samhet
Prop. Prop/1926:135
angående försäljning av visso kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egen¬ domar
Prop. Prop/1926:136
angående an¬ skaffande och underhåll genom statens försorg av möblering för vissa rum i den för landshövdingen i Stockholms län avsedda tjänstebostaden
Prop. Prop/1926:137
angående upp¬ låtelse av tomter till egnahemsbyggnader från det till Strängnäs hospital anslagna förra biskopsbostället 2 inantal Sundby nr 1 i Strängnäs socken
Prop. Prop/1926:138
angående befrielse från in¬ betalning till kyrkofonden av vissa för avlöning åt extra¬ ordinarie präster i Stockholm utbekomna medel
Prop. Prop/1926:139
angående pension åt f d. lärarinnorna Matilda Wilhelmina Almqvist och Maria Elisabet Almqvist
Prop. Prop/1926:140
angående forskarstipendier för docenter vid universiteten och karolinska institutet
Prop. Prop/1926:141
med förslag till ändrad lydelse av § 5 i förordningen den 9 juni 1911 (nr 80) med tulltaxa för inkommande varor
Prop. Prop/1926:142
med förslag till ändrad lydelse av § 12 mom. 1 i förordningen den 9 juni 1911 (nr 80) med tulltaxa för inkommande varor
Prop. Prop/1926:143
med förslag till vissa än¬ dringar i förordningen den 9 juni 1911 (nr 80) med tulltaxa för inkommande varor samt i den vid sagda förordning fogade tulltaxa
Prop. Prop/1926:144
angående tullfrihet för cyan- väte
Prop. Prop/1926:145
angående anslag till arbetsrådet
Prop. Prop/1926:146
angående anslag till de tekniska läroverken
Prop. Prop/1926:147
angående avlönings och statsbidrags utgående, där undervisningen md folk- och små¬ skolor m. fl. läroanstalter inställts på grund av smitt¬ sam sjukdom m. in.
Prop. Prop/1926:148
angående avskriv¬ ning av viss del av statslån till Väderstad—Skän- ninge—Bränninge järnvägsaktiebolag
Prop. Prop/1926:149
angående pensioner åt vissa personer
Prop. Prop/1926:151
angående disposition under år 1926 av medel ur statens järnvägars förnyelsefond för utförande av vissa arbeten m. m.
Prop. Prop/1926:152
med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 17 mai 1923 (nr 113) om utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyx¬ varor
Prop. Prop/1926:153
angående lån till främjande av bostadsproduktionen
Prop. Prop/1926:154
angående de¬ finitiv lönereglering för befattningshavare i överståt- hållarämbetets kansli m. m.
Prop. Prop/1926:155
angående lån till organisationskostnader m. m. för en ny riks- försäkringsanstalt
Prop. Prop/1926:156
angående vissa bestämmelser för förste provinsialläkare och provin¬ sialläkare i fråga om rätt till pension
Prop. Prop/1926:157
angående visst ägoutbyte mellan kronan och Nitroglycerin aktiebolaget
Prop. Prop/1926:158
med förslag till lag om vissa ändringar i lagen den 4 juni 1920 (nr 254) angå¬ ende rätt till tjänstepension för ordinarie tjänstemän vid postverket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk
Prop. Prop/1926:159
angående försäljning av vissa statens järnvägar tillhöriga fastigheter
Prop. Prop/1926:160
angående pen¬ sioner å allmänna indragning sstaten åt vissa vid marinen anställda eller förut anställda daglönare
Prop. Prop/1926:161
angående fortsatt provisoriskt ordnande av den militära pensioneringen
Prop. Prop/1926:162
angående pensione¬ ring av vissa i försvarsväsendets tjänst anställda eller förut anställda personer
Prop. Prop/1926:163
angående avskeds- premie åt vissa konstituerade underofficerare av 3. graden vid flottan och kustartilleriet
Prop. Prop/1926:164
angående be¬ stridande av kostnaderna för viss materielanskaffning in. m. för kust fästning ärna
Prop. Prop/1926:166
angående vissa understöd och pensioner, att utgå av trafikmedel m. m.
Prop. Prop/1926:167
angående förslag till bestäm¬ melser angående de icke råttsbildade domsagobiträdenas avlö¬ ningsförhållanden och anställningsvillkor
Prop. Prop/1926:168
angående ansökningar av landsfiskalerna Gustaf Insulander och Emil Lundgren i fråga om ersättning för vissa belopp, som förskingrats av dem under¬ lydande fjärdingsmän
Prop. Prop/1926:169
angående vissa ändringsarbeten inom det s. k. Preisiska huset samt beredande av bostad, för landshövdingen i Stockholms län m. ro.
Prop. Prop/1926:170
med förslag till förordning om fördelning av automobilskattemedel
Prop. Prop/1926:171
angående låne¬ understöd åt Ostkustbanans aktiebolag
Prop. Prop/1926:172
angående Sveriges anslutning till den internationella luftfartskonventio- nen
Prop. Prop/1926:173
angående försäljning till engelska episkopalförsamlingen i Stockholm av tomt för försam¬ lingens kyrka
Prop. Prop/1926:174
angående vissa ändringar i bestämmelserna om rätt till pension för tjänstemän vid stats¬ departement och andra till den civila statsförvaltningen hörande verte
Prop. Prop/1926:175
angående tillfällig löneför- förbättring under budgetåret 1926—1927 för viss personal inom den civila statsförvaltningen
Prop. Prop/1926:177
angående inrättande av en baltisk-geodetisk kommission m. m.
Prop. Prop/1926:178
angående tillfällig löneför¬ bättring åt nordiska museets personal
Prop. Prop/1926:179
med förslag till grunder för tillfällig löneförbättring under ecklesiastikåret 1926— 1927 åt kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt åt kontraktsprostar och vissa extra ordi¬ narie präster
Prop. Prop/1926:180
med förslag till grunder för dyrtidstillägg under ecklesiastikåret 1926—1927 åt dels kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt åt kontraktsprostar och vissa extra ordinarie präs¬ ter, dels ock innehavare av prästerliga emeritilöner
Prop. Prop/1926:181
angående rätt för vissa befattningshavare vid vårdanstalten i Lund för blinda med komplicerat lyte att för erhållande av ålderstillägg tillgodoräkna sig tjänstgöring vid drottning Sofias stif¬ telse
Prop. Prop/1926:182
med förslag till lag om änd¬ ring i vissa delar av lagen den 20 juni 1924 om viss panträtt i spannmål
Prop. Prop/1926:184
angående om- klassificering av postkontoren samt telegrafverkets och statens järnvägars stationer' in. in.
Prop. Prop/1926:185
angående ersättningar åt vissa befattningshavare inom utrikesförvaltningen eller deras rättsinnehavare för förluster förorsakade i sam¬ band med tjänstgöring i Kyssland
Prop. Prop/1926:186
angående inflyttande av den med avseende å laxfisket i Mörrumsån fastställda fredningslinjen när¬ mare åns utlopp i Mörrumsbukten m. m.
Prop. Prop/1926:187
om vissa ändringar i för¬ ordningen den 5 maj 1882 angående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd i Göteborg
Prop. Prop/1926:189
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § i förord¬ ningen den 11 juli 1924 angående postgirorörelse
Prop. Prop/1926:190
angående beviljande av lån till aktiebolaget svenska amerikalinjen för anskaffande av fartyg till uppehållande av bolagets regelbundna ångbåtsförbindelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater
Prop. Prop/1926:191
angående tilläggspension åt f. d. läroverksadjunkten K. G. Harlin
Prop. Prop/1926:192
angående tilläggspension åt f. d. läroverksadjunkten J. J. Ekegren
Prop. Prop/1926:194
angående upplåtelse av vissa områden å Djurgården
Prop. Prop/1926:195
angående statens övertagande av vissa fordringar hos svenska stenkolsaktiebolaget Spetsbergen m. m.
Prop. Prop/1926:196
angående anslag till åtgärder för Mälarens reglering
Prop. Prop/1926:197
med förslag till lag angå¬ ende tillstånd till försäljning av kyrklig jord i vissa fall samt till upplåtelse av sådan jord under tomträtt
Prop. Prop/1926:198
angående inordnande i statens anstalt för pensionering av folkskollärare m. fl. under ändrat namn av statens pensionsanstalt av vissa grupper av befattningshavare
Prop. Prop/1926:199
angående ändrade bestäm¬ melser i fråga om den stärbhus efter präst tillförsäkrade förmånen av tjänst- och nådår m. rn.
Prop. Prop/1926:200
angående vissa anslag till de allmänna läroverken
Prop. Prop/1926:201
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1926:202
angående vissa ändringar i den vid förordningen den 9 juni 1911 (nr 80) med tulltaxa för inkommande varor fogade tulltaxa
Prop. Prop/1926:203
angående ändrad lydelse av rubrikerna 1143 och 1197 i den vid förordningen den 9 juni 1911 (nr 80) med tulltaxa för inkommande varor fogade tull¬ taxa
Prop. Prop/1926:204
angående anordnande av en statsunderstödd, frivillig försäkring mot smittsamma husdjurs¬ sjukdomar m. m.
Prop. Prop/1926:205
angående anslag för bredande av ökade förmåner åt personal, tjänst¬ görande å undervattensbåt
Prop. Prop/1926:207
med förslag till lag om in- skränkning i rätten till inmutning inom vissa län
Prop. Prop/1926:208
angående upplåtelse av kronan tillhörande jordägarandelar i gruvor
Prop. Prop/1926:209
med förslag till lag om åläggande av skyldighet för ägare av fastighet i stad att utgiva ersättning för anläggning av gata och kloakled¬ ning så ock att i visst fall upplåta mark till gata
Prop. Prop/1926:210
med förslag till lag om villkor i vissa fall för ägostyckning och jordavsöndring m. m.
Prop. Prop/1926:211
med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 20 juni 1924 (nr 225) med sär¬ skilda bestämmelser angående olovlig befattning med spritdrycker och vin ävensom av lagen den 27 november 1925 (nr 463) om utsträckt tillämpning av förstnämnda lag, m. m.
Prop. Prop/1926:212
angående an¬ slag till offentliga arbetsförmedlingen i riket m. m.
Prop. Prop/1926:213
angående anslag för bekämpande av arbetslösheten
Prop. Prop/1926:214
angående anslag till socialstyrelsen in. in.
Prop. Prop/1926:215
angående försälj¬ ning av Södermanlands regementes förutvarande mötesplats Malma hed m. m.
Prop. Prop/1926:218
med förslag till bestämmelser angående arvode och ersättning åt viss kontrollpersonal m. m.
Prop. Prop/1926:219
angående ändring i planen för tillbyggnadsarbeten vid kungl. biblioteket
Prop. Prop/1926:220
angående ändrad lydelse av § 7 mom. 2 och § 8 i förordningen den 18 juni 1864 (nr 41 sid. 1) angående utvidgad näringsfrihet
Prop. Prop/1926:221
angående överförande till indragning sstat av ordinarie befattningshavare hos riks- för säkring san st alt en m. m.
Prop. Prop/1926:222
angående anslag under riksstatens femte huvudtitel till dyrtidstillägg åt befattningshavare i statens tjänst
Prop. Prop/1926:223
angående godkännande av en mellan Sverige och Tyska riket avsluten handels- och sjö¬ fartstraktat
Prop. Prop/1926:224
angående vissa ändringar i den vid förordningen den 9 juni 1911 (nr 80) med tulltaxa för inkommande varor fogade tulltaxa
Prop. Prop/1926:225
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 § 2 mom. i förordningen den 22 maj 1925 (nr 155) med föreskrifter angående medgivande i vissa fall av undantag från gällande bestämmelser om inkomst- och för¬ mögenhetsskatt m. m.
Prop. Prop/1926:226
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § i förordningen den 23 oktober 1908 (nr 128) angående bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter
Prop. Prop/1926:227
med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 (nr 155) angående omsättnings- och utskänkningsskatt å sprit¬ drycker, m. m.