Prop. 1924:20
('angående försvars- väsendets ordnande',)
Prop. 1924:137
('med förslag till lag om för\xad värvande och förlust av svenskt medborgarskap',)
Prop. 1924:150
('med förslag till lag om samhällets barnavård, m. m.',)
Prop. 1924:191
('med förslag till förordning med vissa bestämmelser angående handel med brännved och annat virke i löst mått, m. m.',)
Prop. Prop/1924:2
med förslag till lag om ändrad lydelse av 22 kap. 12 § strafflagen
Prop. Prop/1924:3
med förslag till lag an¬ gående domstols behörighet i fråga om upptagande av vissa brottmål
Prop. Prop/1924:4
med förslag till lag om än¬ drad lydelse av 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14 och 17 §§ i lagen den 13 juni 1921 om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter
Prop. Prop/1924:5
med förslag till kungörelse angående vissa ändringar i kungörelsen den 15 juni 1923 (nr 265) med allmänna grunder för dyrtidstillägg åt befattnings¬ havare i statens tjänst m. m.
Prop. Prop/1924:7
angående ersättning till dem, som i arvsmål, handlagda av utrikesdepartementet, lidit förluster genom bankirfirman Knauth, Nachod £ Kuhnes i New Yq^k konkurs
Prop. Prop/1924:8
angående dels årliga under¬ stöd å allmänna indragning sstaten åt förre vaktkonstaplarna Frans Johanssons och Johan August Svensson Rosells änkor dels ock tilläggspension åt förre vaktkonstapeln Frans Oscar Fredrik Larsson
Prop. Prop/1924:9
angående försäljning av två till Hanekinds häradsbor anslagna, i Kärna socken belägna lägen¬ heter
Prop. Prop/1924:11
med förslag till lag angående upphävande av danska och norska skiljemynts giltighet som lagligt betalningsmedel i Sverige
Prop. Prop/1924:13
med förslag till lag om ändrad utbildningstid för värnpliktiga av 1924 ars klass m. m.
Prop. Prop/1924:14
angående avstående i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtande av nytt¬ janderätt eller servitutsrätt till sådan mark
Prop. Prop/1924:15
med förslag till lag om överföring till hären av vissa marinen till¬ delade värnpliktiga av 1923 och 1924 års klasser
Prop. Prop/1924:17
angående årligt understöd å allmänna indragning sstaten åt förre arbetsförmannen vid lotsverkets byggnadsarbeten Bernhard Eriksson
Prop. Prop/1924:18
angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineralfyndigheter å kronojord
Prop. Prop/1924:19
med förslag till lag om ändrad lydelse av 71 § i lagen den 26 november 1920 om val till riksdagen m. m
Prop. Prop/1924:21
med förslag till värnpliktslag
Prop. Prop/1924:22
med förslag till förordning om fortsatt tillämpning av förordningen den 27 april 1923 angående rätt för Konungen att i visst fall åsätta särskild tull¬ avgift
Prop. Prop/1924:23
med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen den 20 maj 1921 angående förbud i vissa fall för bolag och ekonomisk förening att förvärva fast egendom
Prop. Prop/1924:24
med förslag till kungörelse om ändrad lydelse av § 2 i kungörelsen den 15 juni 1,923 (nr 200) angående dyrtidstillägg åt fast anställt manskap vid armén och marinen m. fl.
Prop. Prop/1924:25
angående anslag till flottans er sättning sbyggnad
Prop. Prop/1924:26
angående vissa ändringsarbeten vid garnisonssjukhuset i Stockholm
Prop. Prop/1924:27
angående pen¬ sionering av vissa i lånt försvarets tjänst anställda eller förut anställda personer
Prop. Prop/1924:28
angående pen¬ sions förbättring åt verkmästarna J. 0. Bengtsson och C. F. Olsson
Prop. Prop/1924:29
angående pen- sionsförbättring för vissa i lantförsvarets tjänst förut anställda personer
Prop. Prop/1924:30
angående pension å allmänna indragning sstaten åt regementspastorn A. T. Dehlgren
Prop. Prop/1924:31
angående pension åt förre båtsmannen J. O. Nilsson Rahm
Prop. Prop/1924:32
angående be¬ myndigande för vattenfallsstyrelsen att försälja tomter och områden från de under styrelsens för¬ valtning ställda fastigheter in. m.
Prop. Prop/1924:33
med förslag till lag om ändrad lydelse av 9 § i lagen den 31 maj 1918 innefat¬ tande särskilda bestämmelser angående rätten till in¬ mutning inom vissa län m. m.
Prop. Prop/1924:34
angående pension från statens domäners fond
Prop. Prop/1924:35
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1924:36
angående undantag från gällande bestämmelser för bidrag från norrländska avdiknings- anslaget beträffande ett företag, avseende reglering av Keräs¬ joki och Vuomajoki vattendrag i Karl Gustavs socken av Norr¬ bottens län
Prop. Prop/1924:37
angående befrielse från åter¬ betalning av utanordnad del av beviljat statsbidrag till utdiknings- företag inom krononybygget Bredträsk eller Pettersudde nr 1 i Norrbottens lön
Prop. Prop/1924:39
angående uppfö¬ rande av en varmbadinrättning vid Skaraborgs rege¬ mentes kasernetablissemang i Skövde
Prop. Prop/1924:40
med förslag till lag om ändrad lydelse av 50, 54, 80, 91, 93, 124, 132 och 133 §§ i lagen den 12 augusti 1910 om aktiebolag
Prop. Prop/1924:41
angående upplåtelse av kronan tillhörande jordägarandelar i gruvor
Prop. Prop/1924:42
angående pensioner åt vissa personer
Prop. Prop/1924:43
med förslag till kungörelse angående vissa ändringar i kungörelsen den 15 juni 1923 (nr 266) med allmänna grunder för dyrtidstillägg åt f. d. befatt¬ ningshavare i statens tjänst m. fl. pensionärer
Prop. Prop/1924:44
med förslag till kungörelse angående vissa ändringar i kungörelsen den 15 juni 1923 (nr 267) med allmänna grunder för dyrtidstillägg åt pensionsberättigade änkor och barn efter befattningshavare i statens tjänst m. fl.
Prop. Prop/1924:46
angående beräkningen av engångsavgifterna för tjänstepension för vissa lantbruksskolföre¬ ståndare
Prop. Prop/1924:47
angående pensioner åt vissa personer
Prop. Prop/1924:49
med förslag till förordning angående utsträckning i särskilda fall av den i § 13 mom. 3 i förordningen den 9 juni 1911 med tulltaxa för inkom¬ mande varor föreskrivna tidsfristen av två år för utförsel eller uppläggning på restitutionsupplag av tullrestitutions- gods
Prop. Prop/1924:50
med förslag till kungörelse om ändrad lydelse av § 12 i förordningen den 9 juni 1911 med tull¬ taxa för inkommande varor
Prop. Prop/1924:51
angående upp¬ låtelse av vissa telegrafverket och statens järnvägar tillhöriga markområden
Prop. Prop/1924:54
angående fort¬ satt provisorisk giltighet av avlöning sreglementet den 29 juni 1921 för officerare och underofficerare samt civilmilitära b t ställning shav are på aktiv stat m. fl. vid armén och marinen
Prop. Prop/1924:55
angående sättet för amortering och förräntning av statslån till Hults- fred— Västervik—Åtvidaberg—Bersbo järnvägsaktie¬ bolag
Prop. Prop/1924:56
angående utförselbevis för råg och vete
Prop. Prop/1924:57
angående inrättande av en spannmålslagerhusfond
Prop. Prop/1924:58
angående disponerande av avkastningen av statens hästavelsfond
Prop. Prop/1924:59
angående användande av överskott i Djur går dskassan till säkerställande under år 1925 av Ulriksdals kungsgårds förvaltning och drift
Prop. Prop/1924:60
angående beredande av medel till täckande av brister i räkenskaperna för vissa kungl. slott m. m.
Prop. Prop/1924:61
angående dyrtidstillägg åt viss nordiska museets och livrustkammarens personal
Prop. Prop/1924:63
angående dyrtidstillägg åt befattningshavare vid vissa statsunderstödda anstalter för yrkesundervisning
Prop. Prop/1924:65
angående pension frän statens anstalt för pensionering av folkskollärare m. fl. åt förra slöjdlärarinnan Elna Petersson
Prop. Prop/1924:66
angående uppförande av byggnad, omfattande vaktmästarbostad och amanuensrum, vid patologisk-anatomiska institutionen vid universitetet i Lund m. m.
Prop. Prop/1924:67
med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 kap. 3 § strafflagen m. m.
Prop. Prop/1924:68
angående län till främjande av bostadsproduktionen m. m.
Prop. Prop/1924:69
med förslag till lag om ändrad lydelse av övergångsbestämmelserna till epidemilagen den 19 juni 1919
Prop. Prop/1924:70
med förslag till förordning med särskilda bestämmelser om avdrag vid 1925 års taxering till inkomst- och förmögenhetsskatt samt till bevillning av in¬ komst m. m.
Prop. Prop/1924:72
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar
Prop. Prop/1924:73
angående överlåtelse av en lägenhet från kronoegendomen Ekeberg i Skaraborgs län
Prop. Prop/1924:74
angående tillägg till instruk¬ tionen för riksdagens revisorer av stats-, banko- och riksgälds- verken
Prop. Prop/1924:77
angående fortsatt befrielse för riksbanken under viss tid från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld
Prop. Prop/1924:78
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 19 § 9 mom. i förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker
Prop. Prop/1924:79
med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 1 juli 1918 angående vissa alkoholhaltiga preparat
Prop. Prop/1924:80
angående pen¬ sionering av vissa i lantförsvarets tjänst anställda eller förut anställda personer
Prop. Prop/1924:81
angående pen¬ sion å allmänna indragning sstaten åt klockaren vid amiralitets för samling en i Karlskrona C. A. Andersson och förre daglönaren M. Olsson Stål
Prop. Prop/1924:82
angående tillfällig löneför¬ bättring för viss personal vid livrmtkammaren
Prop. Prop/1924:84
angående anslag till materiel! för det fysikalisk-kemiska laboratoriet vid universitetet i Uppsala m. m.
Prop. Prop/1924:85
angående vissa pensioner och understöd m. m. från allmänna indragningsstaten
Prop. Prop/1924:86
med förslag till lag om ut¬ sträckt rätt att från utmätning få undantagen viss egen¬ dom
Prop. Prop/1924:87
angående överlåtande till Malå kommun av visst område av den vid avvittringen inom Malå socken till kyrkstad avsatta mark
Prop. Prop/1924:88
angående pension och under¬ stöd å allmänna indragningsstaten åt förste amanuensen hos kommerskollegium, filosofie doktorn Allen Vannérus
Prop. Prop/1924:89
angående rätt för berg¬ mästaren Carl Oskar Norelius att övergå å den för bergs¬ staten nu gällande avlöning sstaten
Prop. Prop/1924:91
angående pensions- förbättring åt styresmannen vid ammunitions fabriken, överstelöjtnanten C. L. Engström
Prop. Prop/1924:93
angående pensioner åt vissa personer
Prop. Prop/1924:94
med förslag till förordning om ändrad lydelse av §§ 4 och 5 i förordningen den 16 maj 1890 angående de allmänna grunder, som vid hypoteksföreningars bildande och framtida verksamhet skola till efterrättelse lända
Prop. Prop/1924:95
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. i skogsvårdslagen den 15 juni 1923 (nr 212)
Prop. Prop/1924:96
med förslag till förordning om tillämpning i Västerbottens och Norrbottens läns landstings¬ områden av förordningen den 15 juni 1923 (nr 213) angående skogsvårdsstyrelser och till förordning om ändrad lydelse av 5 § i förordningen den 11 oktober 1912 (nr 275) om skogsvårds¬ avgift
Prop. Prop/1924:99
angående vissa understöd och pensioner, att utgå av postmedel eller trafikmedel
Prop. Prop/1924:100
angående pension åt distriktscliefen Gustaf Magnus Nermans änka Valborg Nerman, född Hedvall
Prop. Prop/1924:101
angående förhöj¬ ning fö>’ ar 1924 av åt vissa f. d. poststationsföre- ståndare och lånt brevbär are utgående understöd
Prop. Prop/1924:102
angående inköp för postverkets räkning av tomt, i Umeå
Prop. Prop/1924:103
angående arvode till ytter¬ ligare en amanuens vid karolinska mediko-kirurgiska in¬ stitutets kemiska institution m. m.
Prop. Prop/1924:104
med förslag till lag angå ende ändrad lydelse av 6 § 8 mom. i lagen den 9 december 1910 om kyrkofond
Prop. Prop/1924:105
angående ytterligare medel till gäldande av statens anstalts för pensionering av folk¬ skollärare to. fl. förvaltningskostnader
Prop. Prop/1924:106
angående anslag till ortopediska institutet
Prop. Prop/1924:107
angående av¬ skrivning av visst av postsparbanksmedel felaktigt utbetalat belopp
Prop. Prop/1924:108
med förslag till förordning angående befrielse i vissa fall från erläggande av lastpenningar
Prop. Prop/1924:109
angående provisoriskt lönetill- lägg åt vissa professorer m.Jl.
Prop. Prop/1924:110
angående utvidgad rätt till tjänstår sberäkning för pension för vissa befattnings¬ havare vid vårdanstalten i Lund för blinda med kompli¬ cerat lyte
Prop. Prop/1924:111
angående upp¬ förande av paviljonger för oroliga sjuka vid Öster¬ sunds hospital
Prop. Prop/1924:113
angående åtgär¬ der för färdigställande av vissa utav Norrlands Statsarbeten påbörjade arbetsförslag
Prop. Prop/1924:114
angående för¬ säljning av ett kronan tillhörigt område i Mölltorps socken av Skaraborgs län
Prop. Prop/1924:115
angående för¬ säljning av vissa kronan tillhöriga fastigheter i Brunflo socken av Jämtlands län
Prop. Prop/1924:116
angående pensioner å allmänna indrag ning sstaten åt änkor efter vissa i försvarets tjänst anställda personer
Prop. Prop/1924:117
angående ersätt¬ ning till förre värnpliktige G. N. Häger
Prop. Prop/1924:118
angående pen- sionsförbättring åt f. d. kaptenen vid flottan S. G. B. Martin
Prop. Prop/1924:119
angående pen¬ sion åt daglönaren K. T. Eriksson
Prop. Prop/1924:120
angående provi¬ soriskt lönetillägg åt vissa befattningshavare vid sta¬ tens bakteriologiska laboratorium m. fl.
Prop. Prop/1924:122
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen den 26 maj 1909 om tjänst¬ göringen i Kungl. Maj:ts lagråd
Prop. Prop/1924:123
med förslag till lag om ägostyckning inom vissa delar av Kopparbergs län m. m.
Prop. Prop/1924:124
angående pensio¬ nering av vissa i lånt för sv arets tjänst anställda eller förut anställda personer
Prop. Prop/1924:125
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 4 § rättegångsbalken m. m.
Prop. Prop/1924:126
angående anslag till riks- skogstaxering
Prop. Prop/1924:127
angående pension från statens domäners fond
Prop. Prop/1924:128
angående pensionsjorhöjning åt läroverksadjunkten J. P. Gunnarson
Prop. Prop/1924:129
angående rätt för läro¬ verksadjunkten J. A. Kjellander att för uppflyttning i högre lönegrad tillgodoräkna sig viss tjänstgöring
Prop. Prop/1924:130
angående anslag till täckande av krist å tekniska högskolans anslag till bränsle, lys¬ hållning m. m. för tiden 1 januari 1923—30 juni 1924
Prop. Prop/1924:131
angående dyrtidstillägg åt lärare vid vissa statsunderstödda undervisningsanstalter
Prop. Prop/1924:132
angående gäldande av kost¬ naderna för anskaffande av valkuvert m. m.
Prop. Prop/1924:133
angående provisoriskt löne¬ tillägg åt vissa professorer m. fl., tillhörande under nionde huvud¬ titeln uppförda verk och myndigheter
Prop. Prop/1924:134
angående inrättande av statens centrala frökontrollanstalt m.m.
Prop. Prop/1924:135
angående införande av tull å vissa frövaror m. m.
Prop. Prop/1924:136
angående försäljning av vissa delar av Bäckaskogs kungsgård i Kristianstads län
Prop. Prop/1924:138
angående avlöning åt pastorn vid svenska Victoriaförsamlingen i Berlin
Prop. Prop/1924:139
angående anslag till försvarsdepartementet, marinförvaltningen och försvarsväsendets lönenämnd
Prop. Prop/1924:140
angående efter¬ skänkande i vissa fall av återbetalning sskyldighet beträffande till underofficerare vid flottan oriktigt utbetalta krigstids- och dyrtidstillägg
Prop. Prop/1924:141
angående tillfälliga löne¬ tillägg åt vissa kvinnliga skrivbiträden
Prop. Prop/1924:143
angående pension åt prägel- förmannen vid mynt- och justeringsverket Lars Petter Karl¬ ströms änka
Prop. Prop/1924:145
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 5 § 2 och 3 mom. i förordningen den 23 oktober 1908 angående bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter
Prop. Prop/1924:146
angående tillfällig löneför¬ bättring under budgetåret 1924—1925 för viss personal inom den civila statsförvaltningen
Prop. Prop/1924:147
angående anord¬ nande av vissa lokaler i förutvarande straffängelset i Stockholm åt riksarkivet och statens historiska museum
Prop. Prop/1924:148
angående bidrag av postmedel till centralkassan för postpersonalens fackliga och ekonomiska sammanslutningar m. in.
Prop. Prop/1924:149
med förslag till ändrad lydelse av § 72 riksdagsordningen
Prop. Prop/1924:151
med förslag till lag om ändrad lydelse av 14 kap. 45 § strafflagen m. m.
Prop. Prop/1924:152
med förslag till lag om ändring i vissa delar av förordningen den 21 mars 1862 om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd in. m.
Prop. Prop/1924:153
med förslag till grunder för tillfällig löneförbättring under ecklesiastikåret 1924— 1925 åt kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt åt kontraktsprostar och vissa extra ordi¬ narie präster
Prop. Prop/1924:154
angående pension åt slöjd¬ läraren Lars Hansson Bergs änka Paulina Berg, född Johansson
Prop. Prop/1924:155
med förslag till lag om utförande och nyttjande av elektrisk anläggning för te¬ legraf ering eller telefonering utan träd m. m.
Prop. Prop/1924:156
angående anskaffande av ett statens isbrytarfartyg
Prop. Prop/1924:157
angående utförande av vissa fiskehamnar
Prop. Prop/1924:158
angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egen¬ domar
Prop. Prop/1924:160
angående vissa anslag till utrikesförvaltningen
Prop. Prop/1924:161
angående pension å all¬ männa indrag ning sstaten åt efterlevande till vissa inom utrikesförvaltningen anställda eller förut anställda per¬ soner
Prop. Prop/1924:163
angående ratificering av vissa ändringar i stadgan för den internationella arbets- byrån
Prop. Prop/1924:164
med förslag till lag om ändrad lydelse av § 2 i förordningen den 20 november 1863 om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd i Stock¬ holm samt förslag till förordning om vården av vissa kyrkogårdar i Stockholm
Prop. Prop/1924:165
med förslag till förordning om fastighetstaxering åren 1925 och 1926, m. m.
Prop. Prop/1924:166
angående försäljning av vissa delar av det s. k. Köpingskomplexet i Västmanlands län
Prop. Prop/1924:167
angående dyrtidstillägg åt vissa lärare vid lantmannaskolor och lanthushållsskolor samt lantbruksskolor ävensom vid lanthushållningsseminariet å Rim- forsa
Prop. Prop/1924:168
angående uppförande av ett bangårdspostkontor i Stockholm
Prop. Prop/1924:169
angående anslag till statistiska centralbyrån och dess verksamhet under budgetåret 1924—1925 m. m.
Prop. Prop/1924:170
angående folkundervisning¬ ens befrämjande i rikets nordligaste gränsorter
Prop. Prop/1924:171
med förslag till lag om ändrad lydelse av 16 § i lagen den 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete
Prop. Prop/1924:172
angående viss ändring i grunderna för förvaltningen av den i 19 § av lagen den 17 juni 1916 om försäkring för olycks¬ fall i arbete omförmälda fond, m. m.
Prop. Prop/1924:173
angående anslag för upprätthållande av riksförsäkringsanstaltens verk¬ samhet
Prop. Prop/1924:175
med förslag till lag om ändrad lydelse av andra stycket av slutbestämmelserna i lagen den 19 juni 1917 angående ändring i vissa delar av lagen den 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige
Prop. Prop/1924:176
med förslag till förordning angående transitering av införselförbjudna varor m. m.
Prop. Prop/1924:177
angående försälj¬ ning av Skara—Timmersdala järnväg m. m.
Prop. Prop/1924:178
angående anslag till be¬ stridande av kostnader i samband med domstolsbehand¬ ling av frågan om tillstånd till Vänerns reglering
Prop. Prop/1924:179
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 26 november 1920 om val till riksdagen
Prop. Prop/1924:180
angående anslag till nybygg¬ nader för de kemiska och fysiska institutionerna vid Chalmers tekniska institut
Prop. Prop/1924:181
angående tillsättande av viss ämneslärarbefattning vid institutet för blinda å Tomteboda
Prop. Prop/1924:182
med förslag till grunder för dyrtidstillägg under ecklesiastikåret 1924—1925 åt dels kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt åt kontraktsprostar och vissa extra ordinarie präster, dels ock innehavare av prästerliga emeritilöner
Prop. Prop/1924:183
angående godkännande av att traktater rörande inrättande av undersöknings- och förlikning snämnder avslutas mellan Sverige samt Danmark, Finland och Norge
Prop. Prop/1924:184
angående pen¬ sionering av vissa i lantförsvarets tjänst anställda eller förut anställda personer
Prop. Prop/1924:185
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 § i förordningen den 18 juli 1913 an¬ gående statsverkets fond av rusdrycksmedel, m. m.
Prop. Prop/1924:186
med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 17 maj 1923 om begränsning av den myckenhet brännvin, som må fram¬ ställas i sammanhang med pressjästberedning
Prop. Prop/1924:187
angående ersättning till vissa vintillverkare samt vissa medlemmar av vindragarlaget i Stock¬ holm
Prop. Prop/1924:188
med förslag till lag om landsting m. m.
Prop. Prop/1924:189
angående vissa inrikes postavgifter
Prop. Prop/1924:190
med förslag till lag om åter- köpsrätt till fast egendom m. m.
Prop. Prop/1924:192
angående statsmonopolet å tobakstillverkningen i riket
Prop. Prop/1924:193
med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 1 juli 1918 angående handel med skattefri sprit, m. m.
Prop. Prop/1924:194
med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 13 april 1922 om ändrad lydelse av 3 § i förordningen den 6 november 1908 angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fond¬ papper
Prop. Prop/1924:195
angående särskilda kurser vid lärlingsskola med syfte att förbereda till inträde i teknisk fackskola
Prop. Prop/1924:196
med förslag till lag om ändrad lydelse av 183, 185, 186, 193 och 198 §§ utsök- ningslagen
Prop. Prop/1924:197
med förslag till för¬ ordning om ändring i vissa delar av stadgan om skjutsväsendet den 22 juni 1911
Prop. Prop/1924:198
angående pensions- förbättring åt mästaren vid flottans varv i Stockholm C. 0. Svantesson
Prop. Prop/1924:199
angående godkännande av ett mellan Sverige och de Socialistiska Sovjetrepublikernas Union avslutet handelsavtal
Prop. Prop/1924:200
angående godkännande av en mellan Sverige och Schweiz träffad provisorisk handelsöverens- kommelse
Prop. Prop/1924:201
angående införande av värmeledning i östra flygelbyggnaden till Gävle slott m. m.
Prop. Prop/1924:202
angående tillämpning, i vad angår kronoegendomar, av föreslagen lag om återköpsrätt till fast egendom
Prop. Prop/1924:203
angående vissa ändringar i den vid förordningen den 9 juni 1911 (nr 80) med tulltaxa för inkommande varor fogade tulltaxa
Prop. Prop/1924:204
med förslug till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 28 oktober 1910 om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering, m. ra.
Prop. Prop/1924:205
med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 42 § i lagen den 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad m. m.
Prop. Prop/1924:207
med förslag till förordning om ändrad lydelse av 11 § och 15 § 4 mom. av förordningen den 28 oktober 1910 om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering
Prop. Prop/1924:208
med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 § i lagen den 13 juli 1887 angående handelsregister, firma och pr okur a m. m.
Prop. Prop/1924:209
med förslag till för¬ ordning angående postgirorörelse
Prop. Prop/1924:210
angående anläggande av ett statens kraftverk vid Norrforsen i Ume älv
Prop. Prop/1924:211
med förslag till för¬ ordning om fördelning av automobilskattemedel
Prop. Prop/1924:212
med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 8:o) i lagen den 26 maj 1909 om Kungl. Majds regeringsrätt
Prop. Prop/1924:213
med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 23 ok¬ tober 1891 angående väghållning sbesvärets ut¬ görande på landet
Prop. Prop/1924:214
med förslag till lag om ändrad lydelse av 49, 50, 52, 56 och 185 §§ i strafflagen för krigsmakten den 23 oktober 1914
Prop. Prop/1924:215
med förslag till lag om tindrad lydelse av 14 § i lagen den 30 juni 1913 om allmän pensions¬ försäkring
Prop. Prop/1924:216
angående bidrag till Natio- \ nernas förbunds hjälpverksamhet till lindrande av hungers¬ nöden i Norra Albanien
Prop. Prop/1924:217
angående bemyn¬ digande för vattenfallsstyrelsen 'att träffa förlikning i tvister med Lilla Édetspappersbruksaktiebolag in. fl.
Prop. Prop/1924:218
med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften
Prop. Prop/1924:219
med förslag till ändrad lydelse av § 2 4:o tryckfrihetsförordningen
Prop. Prop/1924:220
angående utbyte av mark mellan kronan och aktiebolaget Öfverums bruk
Prop. Prop/1924:221
angående viss ändring i planen för ämbetsbyggnaden ä tomten nr 3 i kvarteret Murmästaren i Stockholm
Prop. Prop/1924:222
angående medgivande att kost¬ nader, som föranledas av den av riksdagen antagna lagen om förmynderskap, må bestridas av vissa anslag under andra huvud¬ titeln
Prop. Prop/1924:224
med förslag till lag om viss panträtt i spannmål
Prop. Prop/1924:225
med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 8 juni 1923 angående omsättnings- och utskänkningsskatt å spritdrycker m. m.
Prop. Prop/1924:226
med förslag till viss ändring i postavgiften vid postabonnemang å tidning
Prop. Prop/1924:227
angående åtgärder för fär¬ digställande av vissa påbörjade arbeten för telegrafverkets samt statens järnvägars och vattenfallsverks räkning för bekämpande av arbetslösheten
Prop. Prop/1924:228
angående anslag till reparationer å statens fastighet i Leningrad
Prop. Prop/1924:229
angående åtgär¬ der för färdigställande av vissa utav Södra Sveriges Statsarbeten påbörjade arbetsföretag
Prop. Prop/1924:230
med förslag till lag om befrielse för vissa marinen tilldelade värn¬ pliktiga från viss tjänstgöringsskyldighet