SOU 2005:1
Radio och TV i allmänhetens tjänst - Riktlinjer för en ny tillståndsperiod
SOU 2005:2
Radio och TV i allmänhetens tjänst - Finansiering och skatter
SOU 2005:3
Sveriges tillträde till 1995 års Unidroitkonvention om stulna eller olagligt utförda kulturföremål
SOU 2005:4
Liberalisering, regler och marknader
SOU 2005:5
Postmarknad i förändring
SOU 2005:6
Säkert inlåst?
SOU 2005:7
Försvarsfastigheter- information till riksdagen och effektiv lokalförsörjning
SOU 2005:8
Behov av rörlig ledningsstödsresurs
SOU 2005:9
KRUT - Reformerat regelverk för handel med försvarsmateriel
SOU 2005:10
Handla för bättre klimat - från införande till utförande
SOU 2005:11
Välfärdsverksamhet för sjömän
SOU 2005:12
Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter - slutrapport
SOU 2005:13
Lördagsdistribution av dagstidningar
SOU 2005:14
Effektivare handläggning av anknytningsärenden
SOU 2005:15
Familjeåterförening och fri rörlighet för tredjelandsmedborgare
SOU 2005:16
Reformerat system för insättningsgarantin
SOU 2005:17
Vem får jaga och fiska? - Rätt till jakt och fiske i lappmarkerna och på renbetesfjällen
SOU 2005:18
Prospektansvar
SOU 2005:19
Beskattningen vid omstruktureringar enligt fusionsdirektivet
SOU 2005:20
Konsumentskydd vid modemkapning
SOU 2005:21
Vinstandelar
SOU 2005:22
Nya upphandlingsregler
SOU 2005:23
En BRASkatt? - beskattning av avfall som förbränns
SOU 2005:24
Arbetslivsinriktad rehabilitering - Framtida organisation för Arbetslivstjänster och Samhall Resurs AB
SOU 2005:25
Gränslös utmaning - alkoholpolitik i ny tid
SOU 2005:26
Mobil med bil. Ett nytt synsätt på bilstöd och färdtjänst
SOU 2005:27
Den svenska fiskerikontrollen - en utvärdering
SOU 2005:28
Dubbel bosättning för ökad rörlighet
SOU 2005:29
Storstad i rörelse - Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal
SOU 2005:30
Lagen om byggfelsförsäkring - en utvärdering
SOU 2005:31
Stödet till utbildningsvetenskaplig forskning
SOU 2005:32
Regeringens stabsmyndigheter
SOU 2005:33
Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden
SOU 2005:34
Socialtjänsten och den fria rörligheten
SOU 2005:35
Krav på kassaregister - Effektivare utredning av ekobrott
SOU 2005:36
På väg mot ... En hållbar landsbygdsutveckling
SOU 2005:37
Tolkutbildning - nya former för nya krav
SOU 2005:38
Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m.
SOU 2005:39
Skog till nytta för alla?
SOU 2005:40
Rätten till mitt språk - förstärkt minoritetsskydd
SOU 2005:41
Bortom Vi och Dom - Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering
SOU 2005:42
Säker information
SOU 2005:43
Vårdnad - Boende - Umgänge. Barnets bästa, föräldrars ansvar
SOU 2005:44
Smiley: Hygien och redlighet i livsmedelshanteringen
SOU 2005:45
Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling
SOU 2005:46
Bättre arbetslivsinriktad rehabilitering - En fusion mellan Arbetslivstjänster och Samhall Resurs AB
SOU 2005:47
Kärnavfall - barriärerna, biosfären och samhället
SOU 2005:48
Ett utvecklat resurstilldelningssystem för högskolans grundutbildning
SOU 2005:49
Unionsmedborgares rörlighet inom EU
SOU 2005:50
Arbetskraftsinvandring till Sverige - befolkningsutveckling, arbetsmarknad i förändring, internationell utblick
SOU 2005:51
Bilen, Biffen, Bostaden - Hållbara laster, smartare konsumtion
SOU 2005:52
Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskydds- och foderkontroll
SOU 2005:53
Beskattning när tillgångar värderas till verkligt värde
SOU 2005:54
Framtidens kriminalvård
SOU 2005:55
Bättre inomhusmiljö
SOU 2005:56
Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i Sverige
SOU 2005:57
Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt?
SOU 2005:58
Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden
SOU 2005:59
Miljöbalken; miljökvalitetsnormer, miljöorganisationerna i miljöprocessen och avgifter
SOU 2005:60
Efter flodvågen - det första halvåret
SOU 2005:61
Personuppgifter för samhällets behov
SOU 2005:62
Anpassning av radio- och TV-lagen till den digitala tekniken
SOU 2005:63
Tryggare leveranser - Fjärrvärme efter konkurs
SOU 2005:64
En BRASkatt! - beskattning av avfall som deponeras
SOU 2005:65
Registerkontroll av personal vid hem för vård eller boende som tar emot barn eller unga
SOU 2005:66
Makt att forma samhället och sitt eget liv - jämställdhetspolitiken mot nya mål
SOU 2005:67
Energideklarationer - Metoder, utformning, register och expertkompetens
SOU 2005:68
Regionala stimulansåtgärder
SOU 2005:69
Sverige inifrån - Röster om etnisk diskriminering
SOU 2005:70
Polisens behov av stöd i samband med terrorismbekämpning
SOU 2005:71
Informationssäkerhetspolitik - Organisatoriska konsekvenser
SOU 2005:72
Alkolås - nyckel till nollvisionen
SOU 2005:73
Reformerad föräldraförsäkring - Kärlek, omvårdnad, trygghet
SOU 2005:74
Nytt djurhälsoregister - bättre nytta och ökad säkerhet
SOU 2005:75
Hundgöra - att göra hundar som gör nytta
SOU 2005:76
Fiskevårdens finansiering
SOU 2005:77
Får jag lov? Om planering och byggande
SOU 2005:78
Etikprövningslagstiftningen - vissa ändringsförslag
SOU 2005:79
Vem får jaga och fiska? - Historia, folkrätt och miljö
SOU 2005:80
Uppdragsarkeologi i tiden
SOU 2005:81
Källan till en chans - Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården
SOU 2005:82
Personer med tungt missbruk - stimulans till bättre vård och behandling
SOU 2005:83
Kärnavfall - kostnader och finansiering. Rapport från Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM)
SOU 2005:84
En ny uppgifts- och ansvarsfördelning mellan polis och åklagare
SOU 2005:85
Tillsyn på försäkringsområdet
SOU 2005:86
Ägaransvar vid trafikbrott
SOU 2005:87
Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs
SOU 2005:88
Vräkning och hemlöshet - drabbar också barn
SOU 2005:89
Bevakning av kollektivavtals efterlevnad
SOU 2005:90
Abort i Sverige
SOU 2005:91
Agenda för mångkultur - programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 2006
SOU 2005:92
Styrningen av försvaret
SOU 2005:93
Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i en ny geografi - en samlad förvaltning med politisk styrning
SOU 2005:94
Kunskap för biologisk mångfald - inventera mera eller återvinn kunskapen?
SOU 2005:95
Nyttiggörande av högskoleuppfinningar
SOU 2005:96
En effektiv förvaltning för insatsförsvaret
SOU 2005:97
När en räcker - Mastdelning för miljön
SOU 2005:98
Behörighet och ansvar inom djurens hälso- och sjukvård
SOU 2005:99
Vissa företagsskattefrågor
SOU 2005:100
På den assistansberättigades uppdrag. God kvalitet i personlig assistans - ändamålsenlig användning av assistansersättning
SOU 2005:101
Utan timplan - för målinriktat lärande
SOU 2005:102
Utan timplan - forskning och utvärdering
SOU 2005:103
Anhörigåterförening
SOU 2005:104
Sverige och tsunamin - granskning och förslag
SOU 2005:105
Stärkt rätt till heltidsanställning
SOU 2005:106
Partiell ledighet
SOU 2005:107
Förslag till strategisk handlingsplan för Sveriges bidrag till den globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar
SOU 2005:108
Betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort m.m.
SOU 2005:109
Yrkesförarkompetens
SOU 2005:110
Jämförelsevis - Styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting
SOU 2005:111
Föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer - 1996 års Haagkonvention m.m.
SOU 2005:112
Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande
SOU 2005:113
Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer
SOU 2005:114
Socialförsäkringsbalk
SOU 2005:115
Avidentifiera jobbansökningar - en metod för mångfald
SOU 2005:116
Jakt och fiske i samverkan
SOU 2005:117
Ett effektivare brottmålsförfarande – några ytterligare åtgärder
SOU 2005:118
ResAlt - En sammanslagning av Samhall Resurs AB (publ) och Arbetslivstjänster
SOU 2005:119
e-tjänster för ett enklare och öppnare samhälle
SOU 2005:120
Fondkommission - och en ny kommissionslag