Dir. 2020:1
Tilläggsdirektiv till utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02)
Dir. 2020:2
Tilläggsdirektiv till Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (U 2018:01)
Dir. 2020:3
Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn
Dir. 2020:4
Ett förenklat och effektivt regelverk för bland annat bygglov
Dir. 2020:5
Ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar
Dir. 2020:6
Ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott
Dir. 2020:7
Ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare
Dir. 2020:9
Översyn av vissa frågor på tobaksområdet
Dir. 2020:10
En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner
Dir. 2020:11
Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende
Dir. 2020:12
Skadereglering vid en radiologisk olycka
Dir. 2020:13
Ett moderniserat konsumentskydd
Dir. 2020:14
Tilläggsdirektiv till Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (S 2018:13)
Dir. 2020:15
Tilläggsdirektiv till utredningen Samordning för bostadsbyggande
Dir. 2020:16
Ett fossiloberoende jordbruk
Dir. 2020:17
En nationell samordnare för Agenda 2030
Dir. 2020:18
Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07)
Dir. 2020:19
Utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige
Dir. 2020:20
Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg
Dir. 2020:21
Fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan
Dir. 2020:22
En kommission för jämställda livsinkomster
Dir. 2020:23
Effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden
Dir. 2020:24
En tioårig grundskola
Dir. 2020:25
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en mer likvärdig skola (U 2018:05)
Dir. 2020:26
Skärpning av regelverket för när utvinning av metaller och mineral från alunskiffer får ske
Dir. 2020:27
Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen
Dir. 2020:28
Översyn av LSS-regler när det gäller bostad med särskild service
Dir. 2020:29
Uppgörelse med historiska kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset
Dir. 2020:30
Stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet
Dir. 2020:31
Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering
Dir. 2020:32
En parlamentarisk trygghetsberedning
Dir. 2020:33
Tilläggsdirektiv till Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (A 2019:04)
Dir. 2020:34
Översyn av regelverket för rymdverksamhet
Dir. 2020:35
Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförandet av visselblåsardirektivet (A 2019:02)
Dir. 2020:36
Tilläggsdirektiv till delegationen för migrationsstudier (Ju 2013:17)
Dir. 2020:38
Nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg
Dir. 2020:39
Genomförande av tillgänglighetsdirektivet
Dir. 2020:40
Främjande av ökad fysisk aktivitet
Dir. 2020:41
Tilläggsdirektiv till Betygsutredningen 2018 (U 2018:03)
Dir. 2020:42
Fri hyressättning vid nyproduktion
Dir. 2020:43
Tilläggsdirektiv till Djurhälsolagsutredningen (N 2018:06)
Dir. 2020:44
Skärpta regler för utvisning på grund av brott
Dir. 2020:45
Regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete
Dir. 2020:46
Tilläggsdirektiv till utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03)
Dir. 2020:47
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster (A 2018:01)
Dir. 2020:48
Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag
Dir. 2020:49
Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen
Dir. 2020:51
Postlagens tystnadsplikt och möjligheten att förhindra att narkotika m.m. skickas per post
Dir. 2020:52
Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur
Dir. 2020:53
En socialt hållbar bostadsförsörjning
Dir. 2020:54
Ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor
Dir. 2020:55
Elektroniska underskrifter på regeringsbeslut
Dir. 2020:56
Tilläggsdirektiv till Jämlikhetskommissionen
Dir. 2020:57
Tilläggsdirektiv till Cybersäkerhetsutredningen
Dir. 2020:58
Översyn av artskyddsförordningen
Dir. 2020:60
Tilläggsdirektiv till Delegationen för senior arbetskraft (S 2018:10)
Dir. 2020:61
Pantsystem för småelektronik
Dir. 2020:62
Straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk
Dir. 2020:63
Tilläggsdirektiv till Skogsutredningen (M 2019:02)
Dir. 2020:64
Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen
Dir. 2020:65
Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg
Dir. 2020:66
Effektivare möjligheter att ta brottsvinster från kriminella – en översyn av lagstiftningen om förverkande
Dir. 2020:67
Tilläggsdirektiv till Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (Ju 2019:08)
Dir. 2020:68
Samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd
Dir. 2020:69
Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare (Ju 2020:05)
Dir. 2020:70
Läge och kvalitet i hyressättningen
Dir. 2020:72
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur (N 2019:01)
Dir. 2020:73
Tilläggsdirektiv till It-driftsutredningen
Dir. 2020:74
Utvärdering av åtgärderna för att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19
Dir. 2020:76
Genomförande av det nya EU-direktivet om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen
Dir. 2020:77
Tilläggsdirektiv till Spelmarknadsutredningen (Fi 2018:03)
Dir. 2020:78
Utredning om verksamheters kommunala avfall
Dir. 2020:79
Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet
Dir. 2020:80
Vissa frågor om förskrivning och expediering av elektroniska recept inom EES
Dir. 2020:81
Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
Dir. 2020:82
Ersättning till rättighetshavare vid privatkopiering
Dir. 2020:83
Begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård
Dir. 2020:84
Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap
Dir. 2020:85
Tilläggsdirektiv till utredningen Översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner
Dir. 2020:86
En modern och effektiv miljöprövning
Dir. 2020:87
Tilläggsdirektiv till Klimaträttsutredningen om (M 2019:05)
Dir. 2020:88
En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner
Dir. 2020:89
Tilläggsdirektiv till utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S 2019:02)
Dir. 2020:90
Tilläggsdirektiv till Utredningen stärkt assistans (S 2020:01)
Dir. 2020:91
En översyn av den straff­rätts­liga regle­ringen om preskription
Dir. 2020:92
Genomförande av högskoleprovet
Dir. 2020:93
Tilläggsdirektiv till Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai (UD 2017:01)
Dir. 2020:94
Tilläggsdirektiv till Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska (U 2019:01)
Dir. 2020:95
Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Dir. 2020:96
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regelverket för rymdverksamhet (U 2020:03)
Dir. 2020:97
Tilläggsdirektiv till Utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (N 2020:03)
Dir. 2020:98
Genomförande av ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet
Dir. 2020:100
Tilläggsdirektiv till Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering
Dir. 2020:101
Finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten
Dir. 2020:102
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen
Dir. 2020:103
Tilläggsdirektiv till Pliktmaterialutredningen (U 2019:03)
Dir. 2020:104
Utökade möjlig­heter att använda hemliga tvångs­medel
Dir. 2020:105
Elvägar
Dir. 2020:106
Införande av nya uppgiftsskyldigheter för betaltjänstleverantörer
Dir. 2020:107
Tilläggsdirektiv till Utredningen om skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål (Ku 2019:02)
Dir. 2020:108
En ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft
Dir. 2020:109
Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (U 2019:04)
Dir. 2020:110
Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) – strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtion
Dir. 2020:111
Avskiljande av studenter och belastningsregisterkontroll inför vissa studier
Dir. 2020:112
Tilläggsdirektiv till utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg
Dir. 2020:113
Personuppgiftsbehandling i ärenden om stöd till det civila samhället
Dir. 2020:114
Ett modernare och enklare regelverk för tillfällig föräldrapenning med minskad risk för felaktiga utbetalningar
Dir. 2020:115
Tilläggsdirektiv till Utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02)
Dir. 2020:116
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård (S 2019:03)
Dir. 2020:117
Tilläggsdirektiv till utredningen om personuppgiftsbehandling i ärenden om stöd till det civila samhället (Ku 2020:02)
Dir. 2020:118
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
Dir. 2020:119
En materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret
Dir. 2020:120
Vissa frågor om statligt anställdas rättsställning
Dir. 2020:121
Tilläggsdirektiv till utredningen Samordning för bostadsbyggande
Dir. 2020:122
Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Dir. 2020:123
Ett offentligt register för bostadsrätter
Dir. 2020:124
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur (N 2019:01)
Dir. 2020:125
Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden
Dir. 2020:127
Tilläggsdirektiv till Förtjänstutredningen (Ju 2019:09)
Dir. 2020:128
Tilläggsdirektiv till Utredningen om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut (Ju 2020:13)
Dir. 2020:129
Tilläggsdirektiv till Ställföreträdarutredningen (Ju 2019:03)
Dir. 2020:130
Tilläggsdirektiv till Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (Ju 2019:08)
Dir. 2020:131
Tilläggsdirektiv till Utfasningsutredningen (M 2019:04)
Dir. 2020:132
En föräldra­skaps­rättslig lagstift­ning för alla
Dir. 2020:133
Statens roll på betalningsmarknaden
Dir. 2020:134
Tilläggsdirektiv till Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer (Ju 2019:02)
Dir. 2020:135
Tilläggsdirektiv till Utredningen om betrodda tjänster
Dir. 2020:137
Tilläggsdirektiv till Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg
Dir. 2020:138
Sfi-peng till utbildningsanordnare
Dir. 2020:139
Tilläggsdirektiv till Ecris-utredningen (Ju 2020:03)
Dir. 2020:140
Förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan
Dir. 2020:141
Direktiv till parlamentarisk beredning för underlag om hur miljömålen kan uppnås (Miljömålsberedningen)
Dir. 2020:142
En äldreomsorgslag
Dir. 2020:143
Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin
Dir. 2020:707
Uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero