SOU 2021:1
Säker och kostnadseffektiv it-drift
SOU 2021:2
Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap
SOU 2021:3
Skolbibliotek för bildning och utbildning
SOU 2021:4
Informationsöverföring inom vård och omsorg
SOU 2021:5
Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring
SOU 2021:6
God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa
SOU 2021:7
Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen
SOU 2021:8
När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
SOU 2021:9
Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen
SOU 2021:11
Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning
SOU 2021:12
Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion
SOU 2021:13
En teknikneutral grundlagsbestämmelse för regeringsbeslut
SOU 2021:14
Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
SOU 2021:15
Föreningsfrihet och terroristorganisationer
SOU 2021:16
En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner
SOU 2021:17
Ett moderniserat konsumentskydd
SOU 2021:18
Bolags rörlighet över gränserna
SOU 2021:19
En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården
SOU 2021:20
Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare
SOU 2021:21
En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden
SOU 2021:22
Hårdare regler för nya nikotinprodukter
SOU 2021:23
Stärkt planering för en hållbar utveckling
SOU 2021:24
Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin
SOU 2021:25
Struktur för ökad motståndskraft
SOU 2021:26
Använd det som fungerar
SOU 2021:27
Ett förbud mot rasistiska organisationer
SOU 2021:28
Immunitet för utställningsföremål
SOU 2021:29
Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post
SOU 2021:30
Kampen om tiden – mer tid till lärande
SOU 2021:31
Kontroller på väg
SOU 2021:32
Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial
SOU 2021:33
En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
SOU 2021:34
Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga
SOU 2021:35
En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring
SOU 2021:36
Gode män och förvaltare – en översyn.
SOU 2021:37
Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser
SOU 2021:38
En ny lag om ordningsvakter m.m.
SOU 2021:39
Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården
SOU 2021:40
Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg
SOU 2021:41
VAB för vårdåtgärder i skolan
SOU 2021:42
Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
SOU 2021:43
Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar
SOU 2021:44
Tillgänglighetsdirektivet
SOU 2021:45
En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning
SOU 2021:46
Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål
SOU 2021:47
Ett nytt regelverk för bygglov
SOU 2021:48
I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040
SOU 2021:49
Kommuner mot brott
SOU 2021:50
Fri hyressättning vid nyproduktion
SOU 2021:51
Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar
SOU 2021:52
Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre
SOU 2021:53
En rättssäker vindkraftsprövning
SOU 2021:54
Ändrade regler i medborgarskapslagen
SOU 2021:55
Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen
SOU 2021:56
Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall
SOU 2021:57
Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer
SOU 2021:58
Läge och kvalitet i hyressättningen
SOU 2021:59
Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan
SOU 2021:60
Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen
SOU 2021:61
Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk
SOU 2021:62
Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen
SOU 2021:63
Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem
SOU 2021:64
Ersättning till brottsoffer
SOU 2021:65
Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur
SOU 2021:66
Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet
SOU 2021:67
Vägen mot fossiloberoende jordbruk
SOU 2021:68
Skärpta straff för brott i kriminella nätverk
SOU 2021:70
Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap
SOU 2021:71
Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur
SOU 2021:72
Högskoleprovets organisation och styrning
SOU 2021:73
Regler för statliga elvägar
SOU 2021:74
Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet
SOU 2021:75
En god kommunal hushållning
SOU 2021:76
EU:s förordning om terrorism­innehåll på internet – frågan om behörig myndighet
SOU 2021:77
Från kris till kraft
SOU 2021:78
Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård
SOU 2021:79
En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning
SOU 2021:80
Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll
SOU 2021:81
En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet
SOU 2021:82
Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga
SOU 2021:83
Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter
SOU 2021:84
Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen
SOU 2021:85
Vägar till ett tryggare samhälle
SOU 2021:86
ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet
SOU 2021:87
Granskning av utländska direktinvesteringar
SOU 2021:88
Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m.
SOU 2021:89
Sverige under pandemin Volym 1 och 2
SOU 2021:90
En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription
SOU 2021:91
En ny rymdlag
SOU 2021:92
Åtgärder i gränsnära områden
SOU 2021:93
Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet
SOU 2021:94
Ett utökat skydd mot diskriminering
SOU 2021:95
En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker
SOU 2021:96
Säkerhet och tillgänglighet vid val
SOU 2021:97
Säker och kostnadseffektiv it-drift
SOU 2021:98
Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart
SOU 2021:99
Rätt mottagare
SOU 2021:100
Ny förverkandelagstiftning
SOU 2021:101
Träffsäkert – Införande av månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet
SOU 2021:102
E-recept inom EES
SOU 2021:103
Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering