SOU 1950:1
Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft
SOU 1950:2
Betänkande angående tyskgruvorna och centralorgan för gruvärenden
SOU 1950:3
Betänkande med förslag angående folkskolans disciplinmedel m. m
SOU 1950:4
Skolöverstyrelsens utlåtande angående beskärning av timplanerna vid de allmänna läroverken m. fl. läroanstalter
SOU 1950:5
Betänkande med förslag till ändrade kommunala ortsavdrag m. m
SOU 1950:6
Utredning angående överflyttning av viss del av Riksbankens rörelse till en statlig affärsbank m. m.
SOU 1950:7
Betänkande med förslag till vissa ändringar i uppbördsförfarandet
SOU 1950:8
Betänkande angående rationaliseringsverksamheten inom den offentliga förvaltningen
SOU 1950:9
Utredning angående de handelspolitiska arbetsformerna m. m. 2,
SOU 1950:10
Den svenska elbranschens kapacitet och konkurrensförhållanden betänkande
SOU 1950:11
Socialvårdskommitténs betänkande
SOU 1950:12
Handelsutbildningskommitténs betänkanden och förslag
SOU 1950:13
Skyddsrum för civilbefolkningen
SOU 1950:14
Betänkande rörande Sveriges smalspåriga järnvägar
SOU 1950:15
Betänkande angående järnbrukens arbetskraftsförsörjning och därmed sammanhängande problem
SOU 1950:16
Förberedande utredning angående lagstiftning på skadeståndsrättens område
SOU 1950:17
Betänkande med förslag rörande decentralisering inom Väg- och vattenbyggnadsverket m. m.
SOU 1950:18
Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
SOU 1950:19
Betänkande med utredning och förslag angående fordringar på synförmågan för anställning i allmän och enskild tjänst m. m
SOU 1950:20
Undersökning rörande brukningskostnadernas samband med åkerfältens storlek, form och beskaffenhet utförd åren 1947-1949
SOU 1950:21
1944 års allmänna skattekommitté
SOU 1950:22
Statsbidrag för ålderdomshem
SOU 1950:23
Betänkande
SOU 1950:24
Betänkande med förslag till det rättspsykiatriska undersökningsväsendets organisation.
SOU 1950:25
Det statliga utredningstrycket : Trycksakskommitténs betänkande
SOU 1950:26
Kommittésvenska : en undersökning och ett försök till riktlinjer
SOU 1950:27
Betänkande med förslag till ny lag om flottning i allmän flottled, m. m.
SOU 1950:28
Länsstyrelsernas organisation och ställning inom länsförvaltningen
SOU 1950:29
Betänkande angående arbets- och kapitalkostnaderna i jordbrukskalkylen
SOU 1950:30
Partsorgan inom yrkesinspektionens distrikt betänkande
SOU 1950:31
Betänkande med förslag till lag om prästmöte och stiftsmöte m. m
SOU 1950:32
Arbetstidsutredningens betänkande
SOU 1950:33
Allmän pensionsförsäkring : principbetänkande : undersökningar och förslag
SOU 1950:34
Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden vid 1945 års allmänna fastighetstaxering
SOU 1950:35
Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående avdrag vid taxering för utländska skatter
SOU 1950:36
Försvarets centrala tyg-, intendentur- och civilförvaltning betänkande med förslag
SOU 1950:37
Försvarets centrala tyg-, intendentur- och civilförvaltning
SOU 1950:38
Utredning rörande frivilligt försvarsarbete
SOU 1950:39
Maskinell täckdikning betänkande
SOU 1950:40
Förslag till ändringar i jaktlagstiftningen
SOU 1950:41
Betänkande angående vissa med religionsfrihetslagstiftningen sammanhängande skattespörsmål
SOU 1950:42
Förslag till ändrad lagstiftning om avbetalningsköp
SOU 1950:43
Betänkande med förslag till nya grunder för avlöningen av präster, m. m. D. 2
SOU 1950:44
Statsbidragsgrunder för det kommunala och enskilda yrkesskolväsendet förslag
SOU 1950:45
Planväsendets uppgifter och organisation
SOU 1950:46
Utbildningen av lärarinnor inom det husliga området
SOU 1950:47
En anstalt för svårbehandlade : Ungdomsanstaltsutredningens betänkande
SOU 1950:48
Kvinnas behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster