Prop. 1973:1
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1973/74
Prop. 1973:2
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående utgifter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1972/73
Prop. 1973:4
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om handläggning av vissa ärenden angående ersättning enligt lagen (1954:243) om
Prop. 1973:5
Kungl. Maj:ts proposition angående ratificering av ändring i internationella arbetsorganisationens stadga
Prop. 1973:6
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i förordningen (1966:21) om särskild skatt på motorbränslen
Prop. 1973:7
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen om tillämpning av allmänna prisregleringslagen (1956:236).
Prop. 1973:8
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av 1970 års europeiska överenskommelse om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid
Prop. 1973:9
Kungl. Maj:ts proposition angående skydd för fiske med fast redskap, m.m.
Prop. 1973:10
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i uppbördsförordningen (1953:272), m.m.
Prop. 1973:11
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1971:531) om ändring i vattenlagen (1918:523)
Prop. 1973:12
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om 1972 års allmänna företagsräkning
Prop. 1973:13
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om inskrivningsregister, m.m.
Prop. 1973:14
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av skadeståndslivräntor m.m.
Prop. 1973:15
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av vissa internationella överenskommelser på den intellektuella äganderättens område, m.m.
Prop. 1973:16
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till samordning av civil och militär läkemedelsförsörjning.
Prop. 1973:17
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om hälso- och miljöfarliga varor, m.m.
Prop. 1973:18
Kungl. Maj:ts proposition angående livränta till vissa personer
Prop. 1973:19
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa inskräkningar i trafik med tyngre lastfordon
Prop. 1973:20
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa avtal med Uppsala läns landstingskommun
Prop. 1973:21
Kungl. Maj:ts proposition angående sanering av det äldre bostadsbeståndet
Prop. 1973:22
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till bostadssaneringslag m.m.
Prop. 1973:23
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i jordabalken, m.m.
Prop. 1973:24
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1966:664) med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier
Prop. 1973:25
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till kungörelse om ändring i byggnadsstadgan (1959:612)
Prop. 1973:26
Kungl. Maj:ts proposition angående ny ordning för auktorisation av revisorer m.m.
Prop. 1973:27
Kungl. Maj:ts proposition angående samordning av den civila och militära flygtrakledningen i en organisation, m.m.
Prop. 1973:28
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vallagen (1972:620)
Prop. 1973:29
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag, m.m.
Prop. 1973:30
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m.
Prop. 1973:31
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändring i lagen (1944:219) om djurskydd.
Prop. 1973:32
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i giftermålsbalken, m.m.
Prop. 1973:33
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen, m.m.
Prop. 1973:34
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar
Prop. 1973:35
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till teckning av aktier i AB Svensk exportkredit.
Prop. 1973:36
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av 1972 års internationella kakaoavtal
Prop. 1973:37
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om åtgärder mot vissa våldsdåd med internationell bakgrund
Prop. 1973:38
Kungl. Maj:ts proposition angående överlitelse av staten tillhörig fast egemdom, m.m.
Prop. 1973:39
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställning av arbetskraft för byggnadsarbetare
Prop. 1973:40
Kungi. Maj:ts proposition med förslag till sjömanslag, m.m. given Stockholms slott den 2 mars 1973.
Prop. 1973:41
Kungl. Maj:ts proposition angående industripolitisk verksorganisation m.m.
Prop. 1973:42
Kungl. Maj:ts proposition med förslag tiII lag om ändring av sjölagen (1891:35 s.1) m.m.
Prop. 1973:43
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1972:650) om rätt till ledighet och lön vid deltagande
Prop. 1973:44
Kungl. Maj:ts proposition angående ändringar i skatteutämningssystem för kommunerna m.m.
Prop. 1973:45
Kungl. Maj:ts proposition med förslag om allmäna tandvårdsförsäkring m.m.
Prop. 1973:46
Kungl. Maj:ts proposition anående utformningen av beskattad sjukpenning, m.m.
Prop. 1973:47
Kungl. Maj:ts proposition angående förbättrade familjeförmån inom den allmänna försäkringen, m.m.
Prop. 1973:48
Kungl. Maj:ts proposition angående uttaget av avgifter till försäkringen för tiIläggspension och till den obligatoriska yrkesskadeförsäkringen
Prop. 1973:49
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m.
Prop. 1973:50
Kungl. Maj:ts proposition angående medien i den fortsatta reginalpolitiska stödverksamheten m.m.
Prop. 1973:51
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Prop. 1973:52
Kungl. Maj:ts proposition angående statligt stöd till upptagande av gruvdrift vid Stekenjokk
Prop. 1973:53
Kungl. Maj:ts proposition angående bidrag till viss busstrakfik
Prop. 1973:54
KungI. Maj:ts proposition till riksdagen angående vuxenutbildning
Prop. 1973:55
Kungl. Maj:ts proposition angående omlokalisering av viss statlig verksamhet
Prop. 1973:56
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om arbetsIöshetförsäkring m.m.
Prop. 1973:57
Kungl. Maj:ts proposition angående åtgärder för gjutenindustrin
Prop. 1973:58
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i alllmänna prisregleringsiagen (1956:236), m.m.
Prop. 1973:59
Kungl. Maj:ts proposition angående Vetenskapsakademins och dess institutioners framtida ställning och verksamhet m.m
Prop. 1973:60
Kungl. Maj:ts proposition angående grunder för beräkning av utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning, m.m.
Prop. 1973:61
Kungl. Maj:ts proposition angående anslag för budgetåret 1973/ 74 till byggnadsarbeten samt inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m.m.
Prop. 1973:62
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen 1929:77) om trafikförsäkring å motorfordon
Prop. 1973:63
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående studiesocialt stöd
Prop. 1973:64
Kungl. Maj:ts proposition angående ändrad organisation av koommunerskollegium
Prop. 1973:65
KungI. Maj:ts proposition angående ansIag till regionmusiken för budgetåret 1973/74, m.m.
Prop. 1973:66
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa anslag ur kyrkofonden
Prop. 1973:67
Kungl. Maj:ts proposition angående stödåtgärder på fiskets område, m.m.
Prop. 1973:68
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1938:274) om rätt till jakt, m.m.
Prop. 1973:69
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar
Prop. 1973:70
Kungl. Maj:ts proposition angående mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk inom utbildningsväsendet, m.m.
Prop. 1973:71
Kungl. Maj:ts skrivelse till riksdagen angående muntliga meddelanden till riksdagen
Prop. 1973:72
förslag till ändring i lagen (1916:156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag, m.m.
Prop. 1973:73
Kungl. Maj:ts proposition angående riktlinjer för den offentliga handlingen
Prop. 1973:74
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till organisation av samhällets rättshjälp m.m.
Prop. 1973:75
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisations- och anslagsfrågor m.m. rörande försvaret
Prop. 1973:76
Kungl. Maj:t proposition till riksdagen angående samhällsinsatser på läromedelsområdet
Prop. 1973:77
KungI. Maj:ts proposition angående skolväsendets organisation i glesbygd m.m.
Prop. 1973:78
Kungl. Maj:ts proposition om utformning av praktiken för studerande vid Iärarhögskolas lågstadie-, mellanstadie- och ämneslärarlinje, m.m.
Prop. 1973:79
godkännande av överenskommelse mellan Danmark, FinIand, IsIand, Norge och Sverige om en nordisk fond för teknologi och industriell utveckling
Prop. 1973:80
Kungl. Maj:ts proposition angående allmän beredskapsstat för budgetåret 1973/74
Prop. 1973:81
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag med särskilda bestämmelser om riksbankens sedelutgivning, m.m.
Prop. 1973:82
Kungl. Maj:ts proposition angående fortsatt valutareglering
Prop. 1973:83
Kungl. Maj:ts proposition angående medel för den svenska andelen av 1974 års verksamhetsbudget för det nordiska kultursamarbetet, m.m.
Prop. 1973:84
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående särskild studiegång för grundutbildning till sjuksköterska/ sjukskötare m. m.
Prop. 1973:85
Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat III till riksstaten för budgetåret 1972/73
Prop. 1973:86
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1971:1082) om handel med ädelmetallarbeten, m.m.
Prop. 1973:87
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om rättegången i tvistemål om mindre värden, m.m.
Prop. 1973:88
Kungl. Maj:ts proposition angående försvarsforskningens framtida organisation m.m.
Prop. 1973:89
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till godkännande av fördrag mellan Sverige och Australien om utlämning
Prop. 1973:90
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m. m.; given Stockholms slott den 16 mars 1973
Prop. 1973:91
Kungl. Maj:ts proposition angående ändrat bellöningssystem för statsanställda m.m.
Prop. 1973:92
Kungi. Maj:ts proposition med förslag till lagstiftning om straff för luftfartssabotage, m.m.
Prop. 1973:93
KungI. Maj:ts proposition med förslag till lag om konvertibla skuldebrev m.m.
Prop. 1973:94
KungI. Maj:ts proposition om ändringar i vägtrafikbeskattningen m.m.
Prop. 1973:95
Kungl. Maj:ts proposition angående transportstöd som regionalpolitiskt medel
Prop. 1973:96
Kungl. Maj:ts proposition angående reglering av priserna pi jordbruksprodukter m.m.
Prop. 1973:97
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i reglementet (1959:293) angående allmänna pensionsfondeils förvaltning, m.m.
Prop. 1973:98
Kungl. Maj:ts proposition angående rätt till tilläggspension för utländska sjömän vid anstiillning p svenska handelsfartyg, m.m.
Prop. 1973:99
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till kungöreIse om ändring i statens pensionsIöneförordning (1959:286), m.m.
Prop. 1973:100
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, m.m.
Prop. 1973:101
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i naturvårdslagen lagen (1964:822), m.m.
Prop. 1973:102
Kungl. Maj:ts proposition om avskaffande av patent- och registeringsverkets samling av anmälningar till aktiebolagsregistret
Prop. 1973:103
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om avdrag vid taxeringen för bidrag till Stiftelsen Bostadskooperationens garantifond
Prop. 1973:104
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1969:36) om telefonavlyssning vid förundersökning angående
Prop. 1973:105
Kungl. Maj:ts proposition angående begränsning av viss kronans fodran
Prop. 1973:106
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändring av bestämmelser om extra avdrag vid inkomsttaxeringen, m.m.
Prop. 1973:107
Kungl. Maj:ts proposition med förslag om inrättande av en fältstation i Skara
Prop. 1973:108
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1954:193)
Prop. 1973:109
Kungi. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i tulltaxan (1971:920), m.m.
Prop. 1973:110
Kungl. Maj:ts proposition angående ändringar i valutalagstiftningen m.m.
Prop. 1973:111
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av konvention om förhindrande av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall
Prop. 1973:112
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa åtgärder på olje- och naturgasområdet; given Stockholms slott den 30 mars 1973.
Prop. 1973:113
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till riktlinjer för totalisatorverksamheten vid trav- och galopptävlingar
Prop. 1973:114
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunlagen (1953:753), m.m.
Prop. 1973:115
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till åtgärder för att bekämpa brottsligheten och förbättra den allmänna ordningen
Prop. 1973:116
Kungl. Mai:ts proposition med förslag till godkännande av överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om tillägg
Prop. 1973:117
Kungl. Maj:ts proposition angående avtal med Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor, m.m.
Prop. 1973:118
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om avdrag vid inkomsttaxeringen för avgift till Aktiebolaget Trav och Galopp
Prop. 1973:119
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), m.m.
Prop. 1973:120
Kungl. Maj:ts proposition med förslag angående beskattning av pensionförsäkring
Prop. 1973:121
Kungl. Maj:ts proposition angående medel för den svenska andelen av kostnaderna för det nordiska ministerrådssekretariatet i Oslo
Prop. 1973:122
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av överenskommelse om Nordiska ministerrårdets sekretariat och deras rättsliga ställning
Prop. 1973:123
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändring i tryckfrihetsförordningen
Prop. 1973:124
Kungl. Maj:ts proposition angående förvärv av aktier i Crownair Swedish Ltd AB
Prop. 1973:125
Kungl. Maj:ts proposition angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1973/74, m.m.
Prop. 1973:126
KungI. Maj:ts proposition med förslag om särskiIt forskningsavdrag och exportkreditstöd för industrin73
Prop. 1973:127
Kungl. Maj:ts proposition med förslag angående förordnande av taxeringsintendent med särkilda uppgifter
Prop. 1973:128
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till principer för enhetlig befälsordning inom det militära försvaret
Prop. 1973:129
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om anställningsskydd m.m.
Prop. 1973:130
Kungl. Maj:ts proposition angående ändringar i arbetarskyddslagstiftningen och andra åtgärder för bättre arbetsmiljö
Prop. 1973:131
Kungl. Maj:ts proposition med försIag till ändringar i brottsbalkens bestämmelser om kriminalvård i frihet
Prop. 1973:132
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om lokal kristidsförvaltning, m.m.
Prop. 1973:134
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske
Prop. 1973:135
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisationsfrågor rörande armén
Prop. 1973:136
Kungl. Maj:ts proposition om förskoleverksamhetens utbyggnad och organisation
Prop. 1973:137
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i sjölagen (1891:35 s.1) m.m. (gods- och passagerarbefordran)
Prop. 1973:138
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till konsumentköplag, m.m.
Prop. 1973:139
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse m.m.
Prop. 1973:140
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ansvarighet för oljeskada till sjöss, m.m.
Prop. 1973:141
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Prop. 1973:142
Kungl. Maj:ts preposition angående köp av datamaskinutrustning hos länsstyrelserna
Prop. 1973:143
Kungi. Maj:ts proposition angående godkännande av den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt god på väg, m.m.
Prop. 1973:160
Kungi. Maj:ts proposition med förslag till anläggningslag m.m.
Prop. 1973:161
KungI. Maj:ts skrivelse till riksdagen med redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 1972
Prop. 1973:162
Kungl. Maj:ts proposition med förslag om nya regler för allmänna fastighetstaxering, m.m.
Prop. 1973:163
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändring i förordningen (1968:430) om mervärdeskatt, m.m.
Prop. 1973:164
Proposition angående godkännande av ytterligare tilläggsprotokoll rörande ändring i undertecknade avtalen 28 juli 1960, 25 mars 1966 och 27 juni 1968
Prop. 1973:165
KungI. Maj:ts proposition med förslag till vissa ekonomisk-politiska åtgärder
Prop. 1973:166
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till vapenlag m.m.
Prop. 1973:167
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om exekutiv försäljning av registrerat skepp, m.m.
Prop. 1973:168
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1973:303) om ändring i lagen (1944:705) om aktiebolag, m.m.
Prop. 1973:169
Kungl. Maj:ts proposition angående vissa domartjänster
Prop. 1973:170
Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1973/74
Prop. 1973:171
Kungl. Maj:ts proposition angående ny organisation för televerket
Prop. 1973:172
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1966:664) med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier, m.m.
Prop. 1973:173
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål
Prop. 1973:174
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående förenklad handläggning av skolbyggnadsärenden m.m.
Prop. 1973:175
Kungl. Maj:ts proposition om godkännande av konvention om lagkonflikter i fråga om formen för testamentariska förordnanden, m.m.
Prop. 1973:176
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av tilläggsavtal till avtalet den 27 oktober 1953 mellan Sverige och Danmark
Prop. 1973:177
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i statstjändtemannalagen (1965:274), m.m.
Prop. 1973:178
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändring i distriktsveterinärorganisationen, m.m.
Prop. 1973:179
angående godkännande av avtal mellan Sverige och FinIand för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
Prop. 1973:180
Ej avlämnad till riksdagen
Prop. 1973:181
Kungl. Maj:ts proposition angående ändrade regler för beskattning av periodiska understöd, m.m.
Prop. 1973:182
Kungl. Maj:ts proposition med förslag angående beskattad arbetslöshetsersättning, m.m.
Prop. 1973:183
proposition angående godkännande av avtal mellan Sverige och Kenya för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
Prop. 1973:184
proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1951:691) om viss lindring i skattskyldigheten för den som icke tillhör svenska kyrkan
Prop. 1973:185
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till brandlag m.m.
Prop. 1973:186
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om styrelserepresentation för de anställda i bankinstitut och försäkringsbolag
Prop. 1973:187
Kungi. Maj:ts proposition med förslag till tullförordning, m.m.
Prop. 1973:188
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar
Prop. 1973:189
KungI. Maj:ts proposition angående studiesociaIt stöd vid studier i annat nordiskt land
Prop. 1973:190
Kungl. Majt:s proposition med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Prop. 1973:191
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i förordnhlgen (1960:258) om utjämningsskatt å vissa varor
Prop. 1973:192
Kungl. Maj:ts proposition angående utbyggnad av Stockholm/Arlanda flygplats
Prop. 1973:193
Kungl. Maj:ts proposition angående avgiftema i postverkets tidningenrörelse
Prop. 1973:194
Kungl. Maj:ts proposition angående beredskapslagring av råolja, m.m.
Prop. 1973:195
Kungl. Maj:ts proposition angående ökning av garantin för exportkredit, m.m.
Prop. 1973:196
Kungl. Maj:ts proposition med förslag tilllag om ändring i byggnadslagen (1947:385), m.m.
Prop. 1973:197
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse, m.m.
Prop. 1973:198
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse, m.m.
Prop. 1973:199
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till nya regler angående rätten att redovisa skepp och skeppsbygge som lagertillgång, m.m.
Prop. 1973:200
Ej avlämnad till riksdagen
Prop. 1973:201
Kungl. Maj:ts proposition angående godkännande av avtal mellan Sverige och Danmark för undvikande av dubbelbeskattning beträfande skatter
Prop. 1973:202
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om antalet statsdepartement och statsråd utan departement, m.m.
Prop. 1973:203
Kungl. Maj:ts proposition om tillämpning av allmänna ransoneringslagen (1954:280) m.m.
Prop. 1973:204
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i förordningen (1957:344) om oljeavgift m.m.
Prop. 1973:205
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft
Prop. 1973:206
Ej avlämnad till riksdagen
Prop. 1973:207
Kungl. Maj:ts proposition med förslag om beskattning av interna aktieöverlåtelser oeh avdrag vid taxeringen för garantiavsättningar