SOU 1990:1
Företagsförvärv i svenskt näringsliv
SOU 1990:2
Överklagningsrätt och ekonomisk behovsprövning inom socialtjänsten : delbetänkande
SOU 1990:3
En idrottshögskola i Stockholm : struktur, organisation och resurser för en självständig högskola på idrottens område : slutbetänkande
SOU 1990:4
Transportrådet
SOU 1990:5
Svensk säkerhetspolitik i en föränderlig värld
SOU 1990:6
Förbud mot tjänstehandel med Sydafrika m.m. betänkande
SOU 1990:7
Lagstiftning för reklam i svensk TV : delbetänkande
SOU 1990:8
Samhällsstöd till underhållsbidragsberättigade barn
SOU 1990:9
Kostnader för fastighetsbildning m. m.
SOU 1990:10
Strömgatan 18 Sveriges statsministerbostad
SOU 1990:11
Vidgad vuxenutbildning för utvecklingsstörda
SOU 1990:12
Meddelarrätt
SOU 1990:13
Översyn av sjölagen
SOU 1990:14
Långtidsutredningen 1990
SOU 1990:15
Beredskapen mot oljeutsläpp till sjöss
SOU 1990:16
Storstadstrafik
SOU 1990:17
Organisation och arbetsformer inom bilateralt utvecklingsbistånd
SOU 1990:18
Lag om folkbokföringsregister m.m. : delbetänkande
SOU 1990:19
Handikapp och välfärd? : en lägesrapport : delbetänkande
SOU 1990:20
Välfärd och segregation i storstadsregionerna : underlagsrapport
SOU 1990:21
Den elintensiva industrin under kärnkraftsavvecklingen
SOU 1990:22
Den elintensiva industrin under kärnkraftsavvecklingen
SOU 1990:23
Tomträttsavgäld
SOU 1990:24
Ny kommunallag
SOU 1990:25
Konkurrensen inom livsmedelssektorn : delbetänkande
SOU 1990:26
Förmånssystemet för värnpliktiga m. fl.
SOU 1990:27
Post & tele
SOU 1990:28
Att följa upp kommunal verksamhet en internationell utblick
SOU 1990:29
Tobakslag
SOU 1990:30
Översyn av upphovsrättslagstiftningen : fotografirättens integration, 2 kap. upphovsrättslagen, särskilda frågor om konstverk : slutbetänkande
SOU 1990:31
Perspektiv på arbetsförmedlingen
SOU 1990:32
Staden : underlagsrapport
SOU 1990:33
Urban challenges : [report to the Commission on Metropolitan Problems] : underlagsrapport
SOU 1990:34
Stadsregioner i Europa : underlagsrapport
SOU 1990:35
Storstädernas ekonomi 1982-1996 underlagsrapport
SOU 1990:36
Storstadsliv : rika möjligheter - hårda villkor : slutbetänkande
SOU 1990:37
Författningsreglering av nya importrutiner m.m. : delbetänkande
SOU 1990:38
Översyn av naturvårdslagen m.m.
SOU 1990:39
Konstnärens villkor
SOU 1990:40
Kärnkraftsavveckling
SOU 1990:41
Tio år med jämställdhetslagen
SOU 1990:42
Internationellt ungdomsutbyte betänkande
SOU 1990:43
Förenklad statistikreglering
SOU 1990:44
Demokrati och makt i Sverige : Maktutredningens huvudrapport
SOU 1990:45
Kapitalavkastningen i bytesbalansen
SOU 1990:46
Särskild skatt i den finansiella sektorn
SOU 1990:47
Beskattning av stipendier : delbetänkande
SOU 1990:48
Samhällsstöd till underhållsbidragsberättigade barn
SOU 1990:49
Arbete och hälsa
SOU 1990:50
Ny folkbokföringslag : [slut]betänkande
SOU 1990:51
SÄPO : Säkerhetspolisens arbetsmetoder, personalkontroll och meddelarfrihet : slutbetänkande
SOU 1990:52
Utbyte av utländska körkort : delbetänkande
SOU 1990:53
I skuggan av de stora : de mindre partiernas villkor i kommunalpolitiken : rapport till 1988 års kommunallagskommitté
SOU 1990:54
Arbetslivsforskning inriktning, organisation, finansiering
SOU 1990:55
Flygplats 2000
SOU 1990:56
Skatt på lotterier och spel
SOU 1990:57
Personalutbildning inom totalförsvaret
SOU 1990:58
Konkurrens i inrikesflyget : delbetänkande
SOU 1990:59
Sätt värde på miljön! : miljöavgifter och andra ekonomiska styrmedel : [slut]betänkande
SOU 1990:60
Skada av vilt
SOU 1990:61
Skärpt tillsyn : huvuddrag i en reformerad datalag : delbetänkande
SOU 1990:62
Konkurrensen inom bygg/bosektorn : delbetänkande
SOU 1990:63
Svensk lönestatistik
SOU 1990:64
Årlig revision i statsförvaltningen
SOU 1990:65
Folkhögskolan i framtidsperspektiv
SOU 1990:66
Folkhögskolan i framtidsperspektiv
SOU 1990:67
Återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare : delbetänkande
SOU 1990:68
Vad kostar ett statsbidrag? betänkande
SOU 1990:69
SIPRI 90
SOU 1990:70
Lokalt ledd närradio
SOU 1990:71
Sekretess för landskapsinformation
SOU 1990:72
Lokalkontor
SOU 1990:73
Transportstöd betänkande
SOU 1990:74
Skuldsaneringslag : delbetänkande
SOU 1990:75
Utvärdering av försöksverksamheten med treårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan
SOU 1990:76
Allmän pension : huvudbetänkande
SOU 1990:77
Allmän pension : huvudbetänkande
SOU 1990:78
Allmän pension : huvudbetänkande
SOU 1990:79
Utlänningsnämnd
SOU 1990:80
Förskola för alla barn 1991 - hur blir det?
SOU 1990:81
Vapenfriprövningens effekter en undersökning av tillståndsärenden 1980-1989
SOU 1990:82
Vad kostar begravningar - vem betalar?
SOU 1990:83
Ny budgetproposition
SOU 1990:84
Språkbyte och språkbevarande i ett internationellt perspektiv med särskilt beaktande av situationen för samiskan i Sverige : underlagsrapport
SOU 1990:85
Översyn av skatten på dryckesförpackningar : delbetänkande
SOU 1990:86
Finansiering av vägar och järnvägar
SOU 1990:87
Den nya centrala jordbruksmyndigheten slutbetänkande
SOU 1990:88
Sveriges internationella miljösamarbete : nya mål och nya möjligheter : slutbetänkande
SOU 1990:89
En ny värnpliktslag : [slut]betänkande
SOU 1990:90
Pedagogiska meriter i högskolan : förslag till riktlinjer och rekommendationer
SOU 1990:91
Samerätt och samiskt språk : slutbetänkande
SOU 1990:92
Våld och brottsoffer : slutbetänkande
SOU 1990:93
Miljön i västra Skåne : år 2000 i våra händer
SOU 1990:94
Miljön i västra Skåne : år 2000 i våra händer
SOU 1990:95
Miljön i västra Skåne : år 2000 i våra händer
SOU 1990:96
Miljön i västra Skåne : år 2000 i våra händer
SOU 1990:97
Miljön i västra Skåne : år 2000 i våra händer
SOU 1990:98
Rapportering från den öppna vården basdata för uppföljning : delbetänkande
SOU 1990:99
Statistikbehovet inom livsmedelssektorn vissa förslag till förändringar på kort sikt : delbetänkande
SOU 1990:100
Avtalsvillkor eller föreskrifter en rättslig översyn av Postens och Televerkets kundvillkor
SOU 1990:101
Försäkringsföreningar
SOU 1990:102
Rent till 2000 slutbetänkande
SOU 1990:103
Turism i Norrbotten att utveckla affärs- och privatresandet i länet
SOU 1990:104
DI
SOU 1990:105
Studenten och tvångsanslutningen
SOU 1990:106
Prisinformation till konsumenter : delbetänkande
SOU 1990:107
Den kommunala självkostnadsprincipens gränser : delbetänkande
SOU 1990:108
5 rapporter från 1988 års försvarskommitté arbetsgruppsrapporter från 1988 års försvarskommitté om försvarsindustri, personal- och värnpliktsfrågor, priskompensation, sjukvården i kris och krig, nedrustning
SOU 1990:109
Författningsförslag med anledning av ny folkbokföringsorganisation m.m.