Prop. Prop/1877:2
med förslag till Utsökningslag och i sammanhang dermed erforderliga för¬ fattningar
Prop. Prop/1877:4
om afdrag å Kro¬ nan behållen ränta af frälse-, skatte- och kronohemman och lägenheter
Prop. Prop/1877:5
angående ändring i 31 § af Kongl. Förordningen den 23 Maj 1862 om kommunalstyrelse i Stockholm
Prop. Prop/1877:6
angående bevil¬ jande af vissa förmåner för enskilda jernväg sanlägg¬ ningar
Prop. Prop/1877:7
angående bevil¬ jande af statsbidrag för ny tomtreglering i Strömstad i följd af den staden senast öfver gångna, brand
Prop. Prop/1877:8
angående afsöndring af jord från häradshöfdingebostället Brötegården N:o 1, ett mantal krono, i Elfsborgs län, för Odeborgs försam¬ lings behof
Prop. Prop/1877:9
angående bevil¬ jande af statsbidrag för ny tomtreglering i Söderhamn efter den staden senast öfvergångna brand
Prop. Prop/1877:10
angående berg- verkstiondens upphörande
Prop. Prop/1877:13
i fråga om för¬ beredande åtgärder för inrättande af sä kallad landt- brefbäring
Prop. Prop/1877:14
angående af¬ söndring för all framtid af en qvadratref 87 qvadrat- stänger jord frän kronohernmanet Filsbäck Sven Fiskare¬ gården under Läckö kungsgård i Skaraborgs län för att upplåtas till Sunnersbergs församling såsom plats för en skolhusbyggnad
Prop. Prop/1877:15
med, förslag till lagar angående den allmänna värnpligten och den tid, värnpligtig skall för sin utbildning tjenstgöra under fredstid
Prop. Prop/1877:16
angående efter¬ gift af rust- och rotehållares åliggande att tillhanda¬ hålla båtsmän vissa beklädnadspersedlar
Prop. Prop/1877:17
med förslag till lag angående eganderätt till skrift och förordning rörande utsträckt tillämpning af lagen angående efterbildning af konstverk den 3 Maj 1861
Prop. Prop/1877:18
angående afsöndring af jord från 3:dje majorsbostället Stufverum vid Andra lif- grenadierregementet åt Vesterviks tändsticksfabriksbolag
Prop. Prop/1877:20
angående upphörande af afgäld för boställsjord, som användes för arméns vapen¬ öfning ar
Prop. Prop/1877:21
angående utbyte af fanjunkarebostället Mölneby N:o 2 Nedre Bossgården mot frälsehemmanet Amundstorp N:o 2 Storegården i Elfsborgs län
Prop. Prop/1877:22
angående afsöndring af jord från fanjunkarebostället Anderstorp N:o 1 vid Vest¬ göte regemente till plats för skolhus åt Hjo landsförsamling i Skaraborgs län
Prop. Prop/1877:23
angående försäljning af de provincialläkaren i Ölands Södra mot på lön anslagna lohemman
Prop. Prop/1877:24
med förslag till förordning rörande ändring i gällande bestämmelser om skyldighet att bygga och underhålla tiondelada
Prop. Prop/1877:25
angående upprät¬ tande af en krigshögskola i Stockholm
Prop. Prop/1877:26
angående afsön¬ dring af jord frän furir sbo stället vid Westgota rege¬ mente Wedum Näregården i Skaraborgs län för iVe- dums annexförsamlings behof
Prop. Prop/1877:27
angående rätt till pension från allmänna indragningsstaten för Slotts- och garnisons-läkaren å Carlstens fästning, Doktor Anton Julius Hörlin
Prop. Prop/1877:28
om anvisande af medel för Sveriges deltagande i 1878 års verldsutställning i Paris
Prop. Prop/1877:29
angående bevil¬ jande af ett låneunderstöd för sänkning af sjöarne Hjel- maren och Qvismaren
Prop. Prop/1877:30
angående fyllnads¬ pension för Generaldirektören m. m. C. 0. Troilius vid afskeds¬ tagande
Prop. Prop/1877:31
angående beviljande af understöd utaf allmänna medel dels åt aflidne Öfverdirektörs- assistenten F. G. Anrops fyra oförsörjda minderåriga barn, dels ock åt aflidne Lokomotivföraren A. Th. Andersons enka, Maria Anderson samt hennes två minderåriga barn
Prop. Prop/1877:33
angående efter¬ skänkande af kronans rätt till danaarf efter enkan Jo¬ hanna Katarina Sandström i Björsäter
Prop. Prop/1877:34
angående efter¬ gift af Kronofogden Oscar* Moosberg ådömd ersättnings¬ skyldighet till statsverket
Prop. Prop/1877:36
om anvisande ä allmänna indragning sstaten af ett årligt arfvode åt Protokollssekreteraren 0, S. Rydberg för fortsatt utgif¬ vande af »Sveriges Traktaten
Prop. Prop/1877:37
angående förän¬ dring i tullsatserna å papper med flera ämnen
Prop. Prop/1877:39
angående afsön¬ dring af jord f rån indragna tram petar ebostället vid Kongl. imf regementets Grenadier corps \ mantal Åby N:o 2, för skolhusbyggnad, i Ost Grunda församling
Prop. Prop/1877:40
angående anvi¬ sande af mede], för beredande redan under innevarande är af ökadt antal sjukplatser vid hospitalen
Prop. Prop/1877:41
angående utbyte af jord för utvidgning af mötesplatsen Malmen i Öster¬ götlands län
Prop. Prop/1877:42
angående post¬ verkets utgiftsstater för är 1878
Prop. Prop/1877:43
angående Telegraf¬ verkets utgiftsstater för är 1878
Prop. Prop/1877:44
angående Tull¬ verkets uigiftsstater för år 1878
Prop. Prop/1877:45
angående pension å allmänna indragning sstaten för Skalden Carl Wilhelm August Strandbergs enka
Prop. Prop/1877:47
angående bevil¬ jande af ett kreditiv att i händelse af behof användas till neutralitetens upprätthållande